Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fiMiten tiedonsiirto tulisi järjestää?

 Tiedonsiirto tapahtuu SFTP:llä ja julkisella avaimella. Organisaatiolta tarvitaan tiedonsiirtoa varten IP-osoite, josta tiedostot lähetetään (palomuurin avausta varten julkaisutietojen sftp:lle) ja julkinen ssh-avain autentikointa varten.

Vastaanottava SFTP-palvelin julkaisutiedoille on eri kuin opintotietopalvelussa. Lähettävä SFTP-palvelin ja julkinen avain voivat kuitenkin olla samat kuin opintotietopalvelussa käytössä olevat. Jos julkista avainta ei ole tai se on eri kuin Virta opintotietopalvelussa, voi uuden SSH2-DSA 2048 -avaimen luoda
esim. PuTTYgen ohjelmalla: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Tiedonsiirtoon voi käyttää esim. WinSCP ohjelmaa https://winscp.net/eng/index.php

Milloin ja miten VIRTA-julkaisutietopalveluun voi liittyä mukaan?

VIRTA-julkaisutietopalvelu kerää julkaisutietoja julkishallinnon organisaatioilta: yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistosairaaloilta. OKM:n hallinnon alaisilla korkeakouluilla tämä liittyy velvollisuuteen raportoida julkaisut vuosittain. Muut organisaatiot ovat tehneet asiasta OKM:n kanssa sopimuksen.

Myöhemmin palvelun kautta tullaan mahdollisesti keräämään myös muiden tiedontuottajien, esim. yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden julkisuja. Asiasta on keskusteltu Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto  -hankkeen ohjaus- ja johtoryhmissä syksyllä 2020.

Mitä tietoja julkaisuille lisätään tietovarannossa?

Kun organisaatio on siirtänyt julkaisun tiedot VIRTAan, sille generoidaan yksilöivä tunniste.

Ilmoitusvuosi generoidaan sen mukaan, minä vuonna julkaisu on ensimmäisen kerran siirretty tietovarantoon.

Julkaisun tietoihin lisätään myös sen osoite JUULIssa.

Lisäksi julkaisulle tunnistetaan julkaisukanavan JUFO-ID ja JUFO-luokitus. Mikäli julkaisukanavaa ei löydy, tiedot toimitetaan automaattisesti Julkaisufoorumille täydennysarviointia varten. Tuytkimusorganisaation ei tarvitse raportoida JUFO-ID:tä ja tasoluokitusta itse.

Mikäli julkaisu tunnistetaan yhteisjulkaisuksi jonkin toisen organisaation raportoiman julkaisun kanssa, muodostetaan yhteisjulkaisua varten uusi tietue, jolle generoidaan yhteisjulkaisun tunnus ja joka sisältää alkuperäisten julkaisujen tunnisteet. Alkuperäisiä julkaisuja ei muokata.

Mikäli tutkija poimii julkaisun jonkin rahoittajan palvelussa ja kytkee sen tiettyyn hankkeeseen, julkaisun tietoihin lisätään hankenumero ja rahoittajan organisaatiokoodi.

Miten organisaatio saa tiedon toimittamiensa julkaisutietojensa virheistä ja puutteista?

Kunkin latauksen yhteydessä organisaatiolle toimitetaan tiedot latauksesta sekä julkaisuissa esiintyneistä virheistä ja puutteista. Raportti toimitetaan sähköpostitse. Lisäksi tiedot löytyvät Extra-Vipusesta.

Missä yhteisjulkaisun tietoja käytetään?

Yhteisjulkaisu näkyy yhtenä julkaisuna JUULIssa ja Tiedejatutkimus.fi -portaalissa, ja korvaa aiemmin ilmoitetut osajulkaisut (alkuperäiset julkaisutietueet). Alkuperäisistä julkaisutietueista poimitaan esim. tekijätiedot. Tietoja hyödyntävästä palvelusta riippuu, käyttääkö yhteisjulkaisun vai alkuperäisten tietoja. Jos eri organisaatioiden raportoimien julkaisujen välillä on ristiriitaisia tietoja, ne menevät tiedoksi jokaiseen raportoineeseen organisaatioon sekä Extra-Vipuseen.

Kuka voi käyttää CSV-XML-työkalua?

CSV-XML-työkalu on vapaasti ladattavissa ja sitä voi käyttää kuka tahansa. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki toisivat julkaisutietonsa suoraan omassa järjestelmässä, mutta työkalua ylläpidetään niin kauan kuin sille on tarvetta.

Miten OKM-tiedonkeruun pakollinen tieto voi olla vapaaehtoinen VIRTA-tiedonsiirrossa?

Julkaisun voi siirtää tietovarantoon, vaikka tiettyjä OKM:n tiedonkeruussa pakollisia tietoja puuttuisi (esim. tieteenala). Puutteellisilla tiedoilla olevat julkaisut näkyvät JUULIssa  ja tiedejatutkimus.fi-palvelussa, sekä ovat hyödynnettävissä esim. rahoittajan palvelussa. Tietoja voi täydentää milloin tahansa. Kevään tiedonkeruussa tietovarannosta poimitaan ainoastaan ne julkaisut, jotka täyttävät OKM-kriteerit. Julkaisut, joista puuttuu OKM:n tiedonkeruun kannalta pakollisia tietoja, ja jotka halutaan ilmoittaa mukaan vuotuiseen tiedonkeruuseen, on täydennettävä määräaikaan mennessä. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan vuosittain sivulla Julkaisutiedonkeruun aikataulu.

Mikä on julkaisun organisaatiokohtainen ID? Entä jos omassa järjestelmässä ei ole sellaista?

ID on vapaamuotoinen kenttä ja se voi olla käytännössä mitä tahansa, esimerkiksi juokseva numero tai urn-osoite. Tärkeää kuitenkin on, että jokaisella yhdestä organisaatiosta raportoitavalla julkaisulla on eri ID. Sen avulla julkaisuja voi tarvittaessa korjata jälkeenpäin. Tunnus voi myös olla sellaisessa muodossa, että sen avulla julkaisuvuosi on jäljitettävissä, mikä saattaa helpottaa tietojen käsittelyä tutkimusorganisaation päässä, esim. 20150001, 20150002, 20150003 jne.


Miten julkaisuille liitetään hankenumero?

Hankenumerot voidaan palauttaa julkaisuille suoraan rahoittajan palvelusta. Kun tutkija poimii julkaisut rahoittajan palveluun VIRTA-julkaisutietopalvelusta, palautuu hankenumero VIRTAan. Organisaatiot voivat halutessaan lukea VIRRAsta omien julkaisujensa hankenumeroita.

Julkaisuille on teknisesti mahdollista raportoida hankenumeroita suoraan korkeakouluista ja muista organisaatioista, mutta yhteyshenkilökokousten perusteella organisaatioiden on ainakin toistaiseksi vaikea tuottaa näitä tietoja.

 


Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän linjaukset: https://wiki.eduuni.fi/x/M5z4Ag 

2 Comments

  1. Unknown User (peltohe2@lpt.fi)

    Onko jo tiedossa, käytetäänkö tiedonkeruussa samaa KOTA-tiedonkeruun tietuemuotoa? Kerättävät tiedot olisi hyvä tietää varhaisessa vaiheessa, jotta pääsemme tekemään sovellusta tietojenkeruuseen omassa AMKissa.

    Heli Peltola, LAMK

     

  2. VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta kerättävät tiedot perustuvat edelleen OKM:n tiedonkeruukäsikirjaan.Vuoden 2015 julkaisutiedonkeruun ohjeistus julkaistaan todennäköisesti helmikuun lopulla. Jatkossa uusia kerättäviä kenttiä voi tulla esim. tutkijatunnisteisiin liittyen, mutta näistä ei ole vielä OKM:n päätöstä.