Toimeksianto

Tietomallityöryhmää pyydettiin määrittelemään noin kolmekymmentä keskeistä tutkimukseen liittyvää käsitettä osana ATT:n viitearkkitehtuurityötä. Loppukesän ja syksyn 2016 aikana ryhmä toteutti toimeksiannon ja laati määritelmät allaolevan taulukon käsitteille. Käsitteistä muodostuu myös osa Tietomallityöryhmän tekemää tutkimuksen tuen ja hallinnon sanastoa.

Käsitteet

KäsiteMääritelmä
Tutkimussystemaattista ja luovaa toimintaa, jonka tavoitteena on olemassa olevan tiedon lisääminen.
Tutkija henkilö, joka ammattimaisesti tieteellisiä menetelmiä käyttäen tekee tutkimusta.
Tutkimusverkostotutkimusta tekevien toimijoiden yhteenliittymä, joka tavoittelee tiettyyn aihepiiriin liittyvää tiedonvaihtoa, -levittämistä ja osaamisen kasvattamista.
Tutkimusorganisaatioorganisaatio, jossa tehdään tutkimusta.
Tutkimusryhmäjoukko tutkijoita jotka ovat organisoituneet saman tutkimusaiheen ympärille ja jolla on vetäjä.(TAI ja joista yksi on vetäjä)
Tutkimuksen palveluorganisaation toimintaa ja asiantuntijatyötä, jolla tuetaan tutkimusta.
Tutkimusongelmavalittu näkökulma tiettyyn tutkimusaiheeseen, jota tutkitaan tutkimusmenetelmin.
Tutkimussuunnitelmadokumentaatio, jossa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus sekä saatavien tulosten suhde olemassa olevaan tietoon ja odotetut tuotokset.
Tutkimusprojektitapa organisoida tutkimussuunnitelma ja tutkimustyössä tarkasteltava tutkimuskysymys suhteessa tutkimusta toteuttavan ryhmän käytettävissä oleviin tutkimusresursseihin ja aikatauluihin tavoitellun tutkimustuloksen aikaansaamiseksi.
Tutkimusinfrastruktuuritarkoittaa keskitettysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja tutkimuksen palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa.
Tutkimusmenetelmä
suunnitelmallinen ja dokumentoitu menettelytapa tehdä tutkimusta sekä koota ja työstää tutkimusaineistoa tavalla, joka tuottaa tutkimustuloksia.
Tutkimusaineistotutkimuksessa tuotettava ja/tai käytettävä materiaali, jota analysoimalla pyritään vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen.
Tutkimustulosratkaisu tutkimusongelmaan.
Tutkimustuotosyksilöitävissä oleva ilmentymä, joka välittää tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä syntyneistä tuloksista.
Meriittitutkimuksessa tehdyn työn synnyttämään asiantuntemukseen perustuvat tehtävät, pätevyydet ja tunnustukset.
Ansio tutkimustoiminnassatutkimuksessa tehdyn työn synnyttämiä tutkimustuotoksia ja meriittejä.
Tutkimuksen vaikuttavuustutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta aikaansaatu muutos yhteiskunnassa ja/tai tutkimusympäristössä ja/tai tiedeyhteisössä.
Tutkimuksen yhteiskunnallinen
vaikuttavuus
tutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta yhteiskunnassa aikaansaatu kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen tai poliittinen muutos.

Käsitekartta

Työryhmän kokoukset

Muistio 3/2015 11.11.2015