Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lainsäädäntötyö


Tietosuoja-asetuksen kansallista soveltamista valmistelevan työryhmän (TATTI-ryhmä) mietintö

 • Tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi oli lausuntokierroksella, Annetut lausunnot löydät täältä (linkki tässä)


Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä, julkisen hallinnon tietovarantojen avaamisesta ja niiden maksuttomuudesta

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (kansallinen palveluarkkitehtuuri)

 •  "KaPA-laki" eli laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) astui voimaan 15.7.2016. Tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä. Käyttövelvoite kattaa valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet
 • lisätietoa.

Laki valtakunnallisista opinto-ja tutkintorekistereistä

 • Hallitus antoi esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä torstaina 8. kesäkuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018
 • Yhtenä osana kaikkien koulutusasteiden tietoja kokoava ja välittävä palvelu
  • Opetushallitus luovuttaisi tietoja
   • muussa laissa säädetyllä perusteella viranomaiselle
   • rekisteröidylle itselleen
   • rekisteröidyn suostumuksella muille tahoille
 • Lausuntokierros kesällä 2016
 • käsittelyasiakirjat täällä

Ohjeet ja oppaat

Tietosuojavaltuutetun opas rekisterinpitäjille EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisen tueksi

Tietosuojan tukityökalu, Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausryhmän (VAHTI) ohjesivustolta

Vahti-raportti 1/2016: EU-tietosuojan kokonaisuudistus: https://www.vahtiohje.fi/

Tietosuojatyöryhmä: Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskevat ohjeet

My data eli omadata

Valtioneuvoston periaatepäätös: Ihmiskeskeinen datan hallinta ja henkilötiedon käyttö nousevat kilpailukykytekijäksi

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama My Data – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen -selvitys

 • No labels