Aika: 14.06.2018 klo 10.00-11.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

(1005-1015) Korkeakoulujen lokitietojen hallinta CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS // alustaja Tuukka Vainio (TY)

  • Miten ja millaista yhteistyötä korkeakoulujen kannattaisi tehdä lokitietojen hallinnan tiimoilta? Onko yhteistyölle mahdollisuuksia? Terveisiä Graylog- ja lokityöpajasta (07.-08.06).
  • Ehdotetaan CSC:lle esiselvitettäväksi lokitietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvien koulutusaihioiden määrittäminen

   • Tuukka Vainio: GDPR toimi SIEM-yhteistyön moottorina pääasiassa yliopistojen kesken, amkit laajemmin mukaan viime viikon Graylog-työpajan kautta
    • lokitus- ja SIEM-puoli olisi hyvä erottaa toistasan
     • SOC-hanke; tietoturvan ja lokien seuraamisen määrittäminen olisi hyvä ottaa omaksi ehdotuksekseen
    • Graylog-työpaja loi yhteistä pohjaa korkeakoulujen yhteistoiminnalleja loi ajatuksia yhteisen proton ja teknisen roadmapin osalta (CSC ehdotuksen osat III ja IV)
    • SIEM-foorumille toteutetaan palautekysely Tuukka Vainion johdolla, jonka tavoitteena on selventää osallistujien näkemyksiä jatkotoimista
    • kaksi näkökulmaa: tietoturva ja operatiivisen hyödyn löytäminen lokitietojen käsittelystä
    • CSC työpajat ja koulutus yhteistoiminnan muodostajina
    • HY käyttöönottanut lokien hallintapalvelun, loppuraportti tuotettu (Eija Heiskanen)
   • yhteisen tilannekuvan jakaminen tärkeää
   • AAPA: asia on tärkeä ja sen halutaan liikkuvan eteenpäin, toivotaan että CSC tekee esitelvityksen. Seitsemässä vaihtoehdosta puuttuu esiselvitys. 'Tietohallintopäällikkökielellä' kokonaiskuvio siitä, missä kukin korkeakoulu on menossa ja miten jatkon yhteistyö realisoituisi toiminnaksi
    • aikataulu: jos venyy, korkeakoulut alkavat tekemään omia ratkaisujaan
    • mistä tehdään esiselvitys?
     • GDPR:n velvoitteiden täyttäminen ja jatkotoimet, Pyritään välttämään tuote kärkenä etenemisestä, välineellä ei merkitystä kunhan asiat saadaan hallintaan
   • PÄÄTÖS: CSC koulutuskalenteriin liitetään aiheeseen liittyviä työpajoja ja koulutuksia. Esiselvityksen osalta tiedustellaan CSC:stä palvelukehityslinjaa, joka voisi ottaa asian selvitettäväkseen

(1015-1030) Sähköisten valintakoeratkaisujen alusta  CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS // alustaja Marko Borodavkin (Metropolia)

  • Marko Borodavkin, Ulla Sarajärvi, Erja Widgren-Sallinen viestit ehdotuksen kommentti-osiossa
  • Ehdotus jatkokäsittelystä puuttuu
  • keskustelua:
   • Marko Borodavkin: ammattikorkeakoulut lähtivät liikkelle viime vuonna kansallisen valintakokeiden digitalisoinnin nimissä. Tavoitteena korvata koulutusalakohtaiset valintakokeet
    • OKM:n rahoittama hanke
    • tällä hetkellä käytössä 6-7 laajaa koulutusalakohtaista valintakoetta
    • hankkeen ohjausryhmä on tehnyt päätöksen kansallisen amk-valintakokeen sisällöstä ja työ käynnistyy kesäkuussa18
    • tekninen kehitystyö käynnistyy syksyllä18
    • kaikki ammattikorkeakoulut mukana
    • kokeen käyttöönotto syksyllä 2019 opiskelijavalinnoissa
    • ammattikorkeakoulut etenevät vauhdilla käytännön toteutukseen. Jos tahtotilana olisi laajentaa yhteistyötä, pitäisi pikaisesti tehdä selvitys siitä millaisia tarpeita opetuksella on yliopistosektorilla ja mihin järjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan
   • CSC:ltä ei tällä hetkellä löydy tekijöitä esiselvitykseen
   • tarpeet sektoreiden välillä ovat erilaisia, ehkä on olemassa perusteltu tarve erilaisille ratkaisuille
   • olisiko mahdollista toteuttaa pikaselvitys: kattaako AMK-hanke jotain sellaista, jota voitaisiin hyödyntää yliopistojen vastaavassa työssä
    • eri hankkeet tekevät jo tällä hetkellä yhteistyötä asian tiimoilta
    • hankkeiden erot: HY:n johtaman hankkeella ei ole rahoitusta järjestelmän toteutukseen, amk-hankkeessa on rahoitus järjestelmän toteuttamiselle
   • Päätös: asia jää pöydälle

(1030-1045) Arkistojärjestelmän käyttöpalvelu kolmelle yliopistolle  CSCIDEAPANKKI-30 - Getting issue details... STATUS // alustajat Hanna Knuuti (TY), Mari Pehkonen (UEF), Katariina Alha (OY)

  • Turun yliopiston ehdotus arkistoratkaisun toteuttavan valmisohjelmiston käyttöpalveluun johtavasta esiselvityksestä (ko. ehdotuksen kommenteissa)
  • SAUX_esittely
  • Hanna Knuuti (TY), Katariina Alha (OY)
   • yliopistot miettineet keskipitkänajan arkistoinnin hoitamiseen liittyvistä seikoista, miten selvitään esim. 20-vuotta säilytettävien tietojen hallinnasta
   • kilpailutus tehty kolmen (OY, UEF, TY) yliopiston kesken, tuote on jo valittuna ja jokainen organisaatio muodostaa oman asiakkuutensa-arkiston muodostajan roolin
   • tarjouspyyntö CSC:n suuntaan
    • käyttöpalvelu = palvelin, levytila, tunnistus, pääsynhallinta, käyttöjärjestelmä, valvonta, yms. palvelut. Asiakasorganisaatiot vain järjestelmän käyttäjinä
    • arkistointi- ja asianhallintaosaaminen pyritään säilyttämään yliopistoissa, käyttöpalvelun osalta roolia CSC:lle
   • vuodenvaihteessa esitelty tulevaa hankintaa myös ammattikorkeakouluille, päädytty siihen, että korkeakouluista vain TY, UEF ja OY voivat osallistua (pl. OAMK)
  • käyttöpalvelusuunnitelmat ja asiakirjat hankinnasta ovat arvokasta yhteistyötä lisäävää
  • AAPA-verkosto: Ari Ilkka (JAMK) on tehnyt kattavan selvityksen asianhallintaan, arkistointiin ja sähköisen allekirjoitukseen. Kypsyystaso arkistoinnin osalta on erilainen ja sähköinen allekirjoitus kiinnostaa useampia. Kaivataan arkkitehtuurimäärittelyä kokonaisuudelle, yhtenäisemmän kypsyystason tavoittelua
  • Päätös: ei tarvita esiselvitystä

(1045-1055) Seuraavan sukupolven oppimisympäristö  CSCIDEAPANKKI-21 - Getting issue details... STATUS // alustaja Tuula Heide (UEF)

  • DigiCampus -hankkeen statuspäivitys
  • Ehdotus jatkokäsittelystä puuttuu
  • Tuula Heide (UEF)
   • päätetty ratkaisu nojaa CSC:n cPouta-alustapalveluun
   • aikataulu: liikkeellelähtö 01.09.2018
   • kehitys kuukauden sykleissä
   • 19.06. CSC:n hostaama keskustelutilaisuus Oppimisalustoista, keskustellaan tehdystä ratkaisusta, katsotaan samalla tulevaisuuteen, pyritään laajentamaan keskustelua Moodlesta
    • millaisia ominaisuuksia uudella ja paremmalla ratkaisulla pitäisi olla?
   • osallistetaan korkeakoulut mukaan: nykyisen kehityspolun rinnalla lähdetään määrittämään seuraavan sukupolven oppimisalustaa
   • jos ulkopuolinen ratkaisu, kilpailuttaminen huomioitava
   • Mediamaisteri esittelyt ratkaisun, jossa Moodle häivytetty
   • mahdollistetaan MOOC-toiminnallisuus, myös tämä ominaisuus on aikataulutettu toteutettavaksi syksyllä18
   • ehdotuksia tulevaisuuden oppimisalustaratkaisujen osalta: yhteys DigiCampus-hankevastaaviin
   • oppimisanalytiikkaa mietitään eri hankkeiden osalta
  • tämä ehdotus on osa DigiCampus-hanketta
  • jatkotyöstön tueksi toivotaan lisää yhteisiä työpajoja

(1055-1100) GPU avusteinen virtuaalinen käyttöympäristö  CSCIDEAPANKKI-8 - Getting issue details... STATUS // alustaja Antti Mäki (CSC)

  • ehdotetaan esiselvitettäväksi CSC:n toimesta
  • Päätös: esiselvitetään CSC:n toimesta

Ideatoimikunnan ohittaneet ideat

Tiedoksi hylätyt kehitysideat

Ideoiden käsittelyn jatkotoimet

Syyskauden kokoontumiset

 • 23.08.2018 Ideatoimikunnan syyskauden ensimmäinen kokous
  • elokuun alussa suoritetaan tarkastus ideoiden määrästä ja etenemisestä
  • aikataulutetaan syyskaudelle kokoontumiset joka toiseksi viikoksi ja perutaan suunniteltu kokous, jos näyttää ettei käsiteltävää asiaa ole
Osallistujat (19)

Katariina Alha (OY), alustaja
Marko Borodavkin (Metropolia), alustaja
Tuula Heide (UEF), alustaja
Eija Heiskanen (HY)
Ari Hovila (VY)
Ari Ilkka (JAMK)
Jukka Ivonen (Haaga-Helia)
O-P Kaurahalme (TY)
Hanna Knuuti (TY), alustaja
Matti Kuosmanen (Savonia)
Jaakko Riihimaa (AAPA)
Manu Pajuluoma (LY)
Teemu Seesto (FUCIO)
Tore Ståhl (Arcada)
Tuukka Vainio (TY), alustaja
Juha Venho (Turun AMK)

CSC:
Antti Mäki (pj)
Jussi Auvinen (sihteeri)
Emma Falck

 • No labels