Aika: 18.10.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998
Osallistujat: Mäki, Seesto, Riihimaa, Huovinen, Malinen, Heiskanen, Ståhl, Venho, Ilkka, Savolainen, Seppänen, Ala-Mantila

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

 • CSCIDEAPANKKI-36 - Getting issue details... STATUS  Ehdotetaan asian viemistä OPH:n KOSKI-palvelun kehittäjille.
  • Viedään idea Opetushallitukseen KOSKI-palvelun kehittäjille.
  • Kerrotaan että korkeakoulut kiinnostuneita tietämään KOSKI-palvelun käytöstä ja erityisesti omien tietojen jakamisesta linkin avulla, ja pyydetään pohtimaan miten eri tahot korkeakouluissa tavoitettaisiin kattavasti. 
 • CSCIDEAPANKKI-38 - Getting issue details... STATUS  Idean kirjaaja ehdottaa asian liittämistä DigiCampus-hankkeeseen.
  • Viedään idea ehdotukseksi DigiCampus-hankeen osana toteutettavasta esiselvityksestä.
  • Ehdotetaan, että esiselvityksessä olisi hyvä ottaa huomioon O365-integroinnit sekä ensimmäisen vaiheen pilvioppimisympäristön että tulevaisuuden oppimisympäristöjen näkökulmista. Ideatoimikunta nosti esille seuraavia huomioita
   • Mitkä O365 tai muut korkeakoulujen Microsoftilta hankkimaan pakettiin kuuluvat palvelut tai toiminnot tulisivat kyseiseen oppimisympäristöihin integroitaviksi? (esim. Teams, sähköposti, kalenteri, tunnistus, One Drive..?)
   • Millaisia eroja integrointitarpeissa voisi olla korkeakoulujen kesken? Onko osa integrointitarpeista yleistettävissä oppimisympäristöjen ulkopuolelle? Korkeakoulukohtainen tarpeiden selvittäminen? KOOTuki-yhteistyöryhmä sekä AAPA- ja FUCIO-verkostot voisivat tukea selvittämistä mahdollisten kyselyiden järjestämisellä.
   • Kokemuksia idean kaltaisista integraatioista lienee eri korkeakouluilla, mm. Oulun ammattikorkeakoulussa
   • Oppimisympäristöt ja muut järjestelmät oppijan asioinnin vaihtoehtoisina keskittiminä, vrt. Aallon opintohallinnon perusjärjestelmäselvityksen 2. vaiheen raportti, luku 5.9 (Aalto&CSC 17.10.2018: https://wiki.eduuni.fi/x/zxcvB)
   • DigiCampuksen lisäksi tämän idean kannalta merkittävä toimija voi jatkossa olla mahdollinen korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon liittyen asetettava kehittämisohjelma "Avoimen ja Joustavan Oppimisen Alustat" (AJOA) 

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

 • CSCIDEAPANKKI-37 - Getting issue details... STATUS
  • Ideatoimikunta pohti, että vastaanvanlainen yhteistyö olisi järkevää toteuttaa sekä Peppi- että Sisu-ekosysteemien sisällä. Valtakunnallisesti yhteisiäkin toimia voisi olla esimerkiksi tiedonkeruiden näkökulmasta, mutta tärkeimpiä toimijoita olisivat Peppi-konsortio ja Funidata
  • Kaikki korkeakoulut tekevät nykyisin raporttinsa itse, eikä mahdollisia yhteisiä raporttimäärityksiä ja malleja hyödynnetä. Pahimmillaan sama työ toistuu 30-40 kertaa ja samoin työstä muodostuu alihankkijoiden laskuttamat kustannukset moneen kertaan. Tämän järkeistäminen olisi kannattavaa, mutta on otettava huomioon mm. alihankkijoiden IPR-oikeudet ja se, että korkeakoulukohtaiset tarpeet voivat olla erilaisia.
  • Aihetta liippaa Aallon opintohallinnon perusjärjestelmäselvityksen 2. vaiheen tulokset (Aalto&CSC 17.10.2018: https://wiki.eduuni.fi/x/zxcvB)
 • CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS
  • Ideatoimikunta on yksimielinen sähköisen asianhanllinnan, arkistoinnin ja pysyvän säilytyksen yhteinen viitearkkitehtuurin tarpeesta: tarvitaan yhteistä kieltä ja jäsennyksiä siitä, mitä asiaan liittyy. 
  • Korkeakoulujen tietohallinto ja ICT-ohjausryhmä käsitellee luonnosta tiedonhallintalaista ja siitä annettuja lausuntoja 19.11.2018 kokouksessaan. Tiedonhallintalaista tulevia linjauksia tulisi huomioida myös mahdollisessa sähköisen asiakirjanhallinnan esiselvitysvaiheessa. Korkeakoulujen tietohallinto ja ICT-ohjausryhmä voisi olla oikea taho ottamaan tämän idean omakseen yhteisten kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä.
  • Usealla korkeakoululla on parhaillaan suunnitteilla tai jo käynnissä kilpailutuksia uusien työkalujen hankkimiseksi.
  • JAMK:n Mirja Nojosen toteuttaman selvityksen (liitteenä) osalta AAPA-pohtinut kokouksessaan 11.10. selvitysvastausten tarkempaa läpikäyntiä korkeakoulukohtaisen tilannekuvan muodostamiseksi.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

Hylätyt ideat

 • CSCIDEAPANKKI-35 - Getting issue details... STATUS  
  • Idea on duplikaatti ideasta  CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS  ja siksi suljettu. Alkuperäistä ideaa päivitetty. Ideatoimikunta keskusteli tarkennettavana olevasta ideasta (yllä). 
 • CSCIDEAPANKKI-34 - Getting issue details... STATUS  
  • Idea on duplikaatti ideasta  CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS  ja siksi suljettu. Alkuperäistä ideaa päivitetty.

Muut päivittyneet ideat

 • CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS  
  • Lisätty AAPAn ja FUCIOn yhteiskokouksessa näytetty esitys aiheesta ja visualisointia koskenut kehitysehdotus.
 • CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS
  • CSC vie idean esiselvitystä eteenpäin euroooppalaisen yhteistyön merkeissä ja keskustelussa hyödynnetään 5.11. esipäivän pilvityöpajaa. CSC:llä on sisäiset keskustelut käynnissä ja pian selvinnee, kuka on esiselvityksen yhteyshenkilö CSC:ltä. 

4. Muut asiat

Ideapankin viestintä

 • Ehdotus ideapankin mainostamisessa käytettävästä yhden kalvon pääviestistä sekä lyhyestä esityksestä jaettavaksi edelleen ideapankista kiinnostuneille korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa: Ideapankin ydinviestin valmistelua 2018
  • Seesto ja Jaakko muotoilleet esittelytekstin luonnoksen korkeakoulujen sisäisessä viestinnässä käytettäväksi copy/paste-lähteeksi
  • Todettiin, että alkuperäinen Ideapankin idea oli, että valikoidaan ja priorisoidaan ideoita ja että CSC:llä on resursseja selvittää Ideapankin valikoimia asioita. Tämä ideatoimikunnan priorisoitavissa oleva kokelukyvykkyys edellyyttää rahoitusta, jota nyt ei vielä ole. On esitetty että CSC:llä olisi vuotuinen budjetti tällaisiin kokeiluihin. Kokeilujen rahoituksesta keskustellaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
  • IT-päivillä roll-upissa käytettäväksi teemaksi valittu alkuperäinen ehdotus (lila lamppu), päätettiin järjestää IT-päivillä kilpailu, jossa ideapankille saa ehdottaa uutta iskulausetta.

Korkeakoulujen IT-päivät ja IT-päivien esipäivä

 •  Pilvipalvelutyöpaja ja idea  CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS
  • Kontti, rahti jne. CSC:n ständille, ei työapajaan? 
  • Mikä oikea focus työpajalle?
  • noin 45 osallistujaa, aikaa 3 tuntia. Tärkeintä saada SIG yhteistoiminta käyntiin. Paikka kokemusten vaihdolle, kuten työasema-SIG:ssä. Osallistujissa AAPA/FUCIO henkilöitä.
 • No labels