Aika: 1.11.2018 klo 08.30-09.30

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Manu Pajuluoma, Liisa Huovinen, Tore Ståhl, Ari Hovila, Juha Venho, Teemu Seesto, Jaakko Riihimaa, Ari Ilkka, Samuli Malinen, Christa Winqvist, Antti Mäki, Outi Tasala, Maria Seppänen, Ville Savolainen, Minna Ala-Mantila, Jussi Auvinen, 

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

 • CSCIDEAPANKKI-39 - Getting issue details... STATUS  ja  CSCIDEAPANKKI-41 - Getting issue details... STATUS
  • Päätös: Ideatoimikunta todennut että käytettävissä on ratkaisuja, jotka mahdollisesti riittävät kattamaan ideassa esitetyt tarpeet a ja b. Käydyn keskustelun pohjalta avattiin tarkennettavaksi uusi idea tässä esitettyä laajemman tarpeen osalta https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-41

  • Taustaa: useat korkeakoulut ovat siirtymässä Funet Tiimistä (ACP) Funet Miittiin (Zoom).

  • Akuuttina ongelmana alkuperäisesssä ideassa ( CSCIDEAPANKKI-39 - Getting issue details... STATUS ) kuvattu tilanne, jossa vanhan ACP -ohjelman kautta Nordunetin pilvipalveluun tallennettuja kurssitallenteina jne. ei saada hyödynnettyä. Uuden Zoom -palvelun puutteena toistaiseksi rajattu tallennusmuoto paikalliselle kovalevylle ja yhteentoimimattomuus ACP-tallenteiden kanssa. Mahdollisesti ratkaistavissa olemassaolevilla ratkaisuilla.


  • Laajempana keskusteluna: keskitetty varasto tallenteiden säilyttämiselle tai/ja kansallinen videojulkaisupalvelu puuttuu Suomesta. Tämä nähdään erillisenä ja laajempana kokonaisuutena alkuperäisestä ideasta, joten avattu uutena ideana.
  • Asianhallinnan haaste:
   • Huomioitava yhteensopivuus myös mahdollisten tulevaisuuden tallennetyyppien kanssa, ei ainoastaan nykyisten ACP-tallenteiden osalta, sekä yhteensopivuus eri alustojen kanssa.
   • Vanhoille tallenteille mahdollisesti mietittävä luokituksia
   • Nykyinen portfolio käytettävissä olevista työkaluista puutteellinen, näistä voisi olla tarpeellista laatia yhteinen suosituslista. Mahdollisesti Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle (ka.csc.fi)
   • Tekijänoikeuskysymykset ja käyttöoikeudet (avoimia / suljettuja materiaaleja)
   • Keskeistä miettiä omistajuus (koko korkeakoulusektori, opetuksen ala)
  • Huomioita kentältä: Esimerkiksi Arcada julkaisee jo tärkeät tallenteet YouTubessa, ja harkittu myös eTuubin tulevien päivitysten hyödyntämistä. eAMK-hanke olisi hyvä osallistaa ja saada tietoiseksi eri tallennemuotojen jatkokäytön mahdollisuuksista.
  • Mahdollisesti sopiva aloite käynnissä olevan OKM:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen yhteyteen. Pyydetään esittely seuraavaan toimikunnan kokoukseen.


 • CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS
  • Ehdotetaan esiselvitettäväksi Peppi-konsortiolle. Jos asialle ei löydy omistajaa, ehdotus arkistoidaan. (Maria Seppänen on yhteydessä Peppi-konsortion toiminnanjohtaja Tuomas Oramaan toimikunnan ehdotuksesta konsortiolle.)
  • Asiaan liittyy SIEM-verkoston toiminta ja Idea CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS . Ari Hovila on yhteydessä verkoston Sami Kinnuseen pyytää mahdollista päivitystä tähän tai liittyvään ideaan.
  • Lokitietojen hallinta tulee tiedonhallintalaista johtuen ajankohtaiseksi kaikille organisaatioille, joten idean tärkeys tunnistettiin. Ideaa ei kuitenkaan voida vielä eteenpäin, ellei sille löydy omistajaa.
  • Todettiin, että asian esiselvitystä voisi ehdottaa joko Peppi- tai Sisu-konsortioille. Ei tällä hetkellä sovellu Sisu-konsortion agendalle, ehdotetaan Peppi-konsortiolle. Peppi myös tuottaa jatkuvasti suuren määrän lokitietoa, joten idealla esitetty tarve tulossa mitä luultavammin vastaan, ja sopisi hyvin kehityshankkeena pilotoitavaksi. Peppi-konsortion mahdollisesti toteuttama pilotti hyödyttäisi koko korkeakoulutuksen kenttää.  Tarvittaessa esiselvitystä voidaan ehdottaa myös AAPA- ja FUCIO-työvaliokunnille.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

  • Tiedoksi, asia on Exam-työvaliokunnan kokouksen agendalla  1.11. Työvaliokunnan kokouksen jälkeen mahdollinen jatkokäsittely EXAM-johtoryhmässä.
  • Ei keskustelua.

 • CSCIDEAPANKKI-15 - Getting issue details... STATUS
  • Tiedoksi, tiketille päivitetty tilanne
  • Tavoitteena on kansallinen, keskitetty valintakoetyötä tukeva palvelu. Ammattikorkeakoulut kehittävät yhteistä toimintamallia, valintakoesisältöä ja järjestelmää, yliopistot tekevät selvitystä sähköisen valintakokeen toteutuksen mahdollisuuksista. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen EXAM-konsortio valmistelee järjestelemänsä kehittämistä sähköisen valintakokeen käyttöön.

   Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa:

   • Koejärjestelmän teknistä vaatimusmäärittelyä jatkettu kesän jälkeen
   • Koejärjestelmän kehittämisen aloitettu
   • Sisällöllinen kehittäminen aloitettu sisältötyöryhmien (8) kanssa. Toimijoita yhteensä 45 henkilöä tällä hetkellä.
   • Koeympäristön toteuttamiseen ja muihin käytännön järjestelyihin liittyvien amk:t ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa 09/2018
   • Koejärjestelmän toteuttamisen ja tuottamisen malli Arenessa käsittelyssä 15.11. rehtorikokouksessa

   Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeelle on nimetty Itä-Suomen yliopiston asiantuntija sähköisen valintakokeen toteutuksen selvitystyöhön.

   EXAM-konsortio: (tieto päivitetään)

    

  • Ei keskustelua.

 • CSCIDEAPANKKI-31 - Getting issue details... STATUS
  • Tiedoksi, kommentteihin lisätty Nixu Oyj:n 4.10. julkaisema tiedote digitaalisesta tunnistusratkaisusta
  • Ståhl kommentoinut tiketille: "Nixu on kääntynyt yksittäisten korkeakoulujen puoleen ja ehdottanut osallistumista pilottiin, mikä yksittäisen korkeakoulun kannalta on kuitenkin liian kallista. Palvelu on sinänsä hyvin mielenkiintoinen, ja saattaa hyvinkin olla hyödyllinen tälle idealle."
  • Ei keskustelua.

 • CSCIDEAPANKKI-12 - Getting issue details... STATUS
  • Tiedoksi, tiketillä päivitetty tilanne
  • Ei keskustelua.
 • CSCIDEAPANKKI-23 - Getting issue details... STATUS
  • Käsittely IT-päivien esipäivän työpajassa
  • Tutkijan ja opettajan Cloud service (MSP, Managed service provisioning)
  • Mäki esitteli ehdotusta asian käsittelystä IT-päivillä, Pajuluoma ja Lehtovuori vetävät IT päivillä. Dan Still (CSC) työstänyt GEANT sopimusta.
  • Kannatusta että asiaa käsitellään IT päivillä.

4. Muut asiat

4.1 Ideapankin toiminta

 • Teemu Seesto: Tulisi sopia, miten tarkennettavana ja esiselvityksessä olevien kohtien etenemistä seurataan, millainen on sallittu aikataulu kullekin kohdalle ja mikä on roolijako. 
  Ei saa syntyä tilannetta jossa CSC:n henkilöresurssien riittävyys on pullonkaulana ja uusia ideoita ei saada esiselvitykseen tai vanhoja ei saada siirretty seuraavaan vaiheeseen. Pitää vältää passiivimuotoa tehtävän kuvauksessa ("jäi tarkennettavaksi"). 
 • Liittyy Ideatoimikunnan käsittelyn jälkeiseen vaiheeseen, miten seurataan onko oikean laidan asiat edistyneet. Miten voidaan kertoa omille sidosryhmille etenemisestä, kun tätä varten Ideapankissa ei nyt seurata riittävästi edistyvien ideoiden tilannetta. Mietittävä myös minne sijoittuu ja miten löydetään workflowssa ideat joille ei löytynyt omistajaa. Kuukausiraportoinnissa omille verkostoille, mutta olisi oltava selkeä myös niille jotka tulevat katsomaan miten idea edistynyt (tiketin kirjaukset oltava selkeitä). Omistajalta pitäisi vaatia karkeaa aikataulua. Merkitään missä tuotanto tai kehitys tapahtuu.
 • Riihimaa, ei saa unohtaa että Ideapankki ei päämäärä, vaan vaihe. Näkymää pitäisi miettiä uudelleen. Tekstit ei saisi olla passiivissa, koska silloin ei kenenkään hallussa.
 • Winqvist: ideapankki alkupään prosessi, josta siirtyy eteenpäin portfolioihin. Ei näe hyötyä että raportoidaan moneen kertaan, mutta kenties jokin indexointi? Merkitään mikäli siirtyy johonkin portfolioon - kuka tätä tekee ja missä. Linkki jonnekin. Todetaan, että jokin idea lähti toimikunnalta eteenpäin ja pois ideapankista.
 • Mäki: pohdintaan miten seuraavissa tiloissa olevat näytetään, edistyvillä Ideoilla pidetään yllä linkkiä siihen portfolioon, salkkuun tai vastaavaan, jossa asian etenemistä Ideavaiheen jälkeen hallitaan.

4.2 Ideapankkiviestintä

Rollup

Flyer

IT-päivillä 6.-7.11. kilpailu Ideapankin sloganista CSC:n ständillä

Päätös, tiistain iltajuhlan aikana Pajuluoma ja Tasala jakavat palkinnon parhaasta ydinviestin ehdotuksesta (Jussi Auvinen sopii palkinnon jakamisesta osana iltaohjelmaa Samuli Malinen kanssa ja hankkii palkinnon; paras idea/yritys valitaan ennen iltajuhlan alkua CSC:n ständillä).

4.3. Tekninen alusta

Aiemmin on ollut ongelma kirjauduttaessa suoraan Ideapankki-Jiraan: käyttäjä on saanut virheilmoituksen, josta on ollut vaikea päästä eteenpäin. Tämä on nyt korjattu. Anonyymi pääsy on vielä työstössä (ideapankin tarkastelu ilman Eduuni-kirjautumista), mutta näkymä on järjestetty nyt tiedostona Eduuni-wikisivulle.

 • No labels