DigiCampus-hanke on pyytänyt CSC:tä valmistelemaan yhteistilausta asiantuntijatyöstä liittyen osahankkeen 1 Oppimisympäristöt työhön.  Työ on suunniteltu tilattavaksi  DigiCampuksen osahankkeen yksi korkeakoulujen (Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillisen yliopisto, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Maanpuolustuskorkeakoulu) toimesta yhteisvastuullisesti puitesopimuksemme alla.  

Alla on Itä-Suomen yliopistolle luonnosteltu palvelutilaus asiantuntijatyön hankkimiseksi CSC:ltä. Kaikille osahankkeessa yksi mukana oleville korkeakouluille lähetetään vastaavat dokumentit täydennettynä ko. korkeakoulun yhteystiedoilla.  Tilauksen kulujen jyvitys on sovittu osahankkeen 1 rahoituksen suhteessa, josta myös tilauspohjassa jaottelu.

Alimpana on alustava työsuunnitelma asiantuntijatyön kohdistumisesta. DigiCampuksen johtoryhmä ohjaa työtä sisällöllisesti tämän alustavan suunnitelman pohjalta.

Ehdotus palvelutilauksesta

Liite_2C_Palveluntilaus_asiantuntijatyötä DigiCampus-hankkeelle.docx (esimerkki UEF)

Esimerkki_Käsittelytoimien kuvaus_ Asiantuntijapalvelut.docx

Alustava työsuunnitelma 19.8.2019


1 Yhteiskäyttöisyyden selvitys (1-2 httk) (alustavasti 09-11/2019 + muut kulut)

 • Selvitetään moniorganisaatiotoimintaan liittyvät kysymykset ja tarpeet hankkeen tueksi.

2 Moodlen moniorganisaatiomallin tekninen konseptointi (1-2 httk) (alustavasti 10/2019-03/2020 + muut kulut)

 • Laaditaan yhteistyössä toimittajan kanssa tekninen selvitys multitenanttisuudesta/3. osapuolten palveluista
 • Digicampus-hanke vastaa toimittajan työn hankkimisesta (kilpailutus ja työn kustannukset). 

3 Yhteiset 3. osapuolen palvelut oppimisympäristöön (1 httk) (alustavasti 09/2019-02/2020 + muut kulut)

 • Määritellään alustavasti oppimisalustan päälle tarvittavat palvelukomponentit (ml. videopalvelut ja avoimet oppimateriaalit)

4 Oppimisympäristöjen vaatimusmäärittelyn tukeminen (alustavasti 1-2 httk) (08/2019-06/2020 + muut kulut)

 • Tuetaan Digicampus-määrittelyryhmän + laajemman kk-ryhmän työtä vaatimusmäärittelyissä

Alustava työsuunnitelma 19.12.2018

1. Vaatimusmäärittely tulevaisuuden oppimisympäristölle (lokakuu 2018-) (resurssiarvio 2+ htkk + muut kulut) 

Tämän osion tuloksena syntyy dokumentaatio tukemaan DigiCampuksen toimintaa ja hankkeen jälkeistä yhteistyötä. Osion tavoitteena koota laajasti vaatimukset ja edellytykset modernille (jopa NGDLE-tason), yhteentoimivalle ja yhteiskäytettävälle digitaaliselle oppimisalustalle.

Vaatimusmäärittely rakentuu seuraavien osioiden pohjalle

 • Korkeakoulujen tarpeiden kartoitus ja yhteisen palvelun hyödyntämisen edellytykset
  • Hankkeen Roadshow'iden tukeminen sekä niiden tuotosten, muiden kärkihankkeiden tilaisuudet, Kesäkuun oppimisympäristötyöpajan annin kokoaminen
   • Materiaalien yhdistäminen kentältä nouseviin tarpeisiin, vaatimusmäärittelyraportti (julkaistaan korkeakoulujen yhteistyöalustalla)
   • Nykytilan kuvaus ja tavoitetilan kuvaus
   • Toiminnalliset vaatimukset, tekniset vaatimukset
  • Haastattelut sovittujen sidosryhmien kanssa: mm. DigiCampus-osahankkeiden edustajat, muut hankkeet (esim. SOTE-hankkeet), kk-toimijat (IT:n ja opintohallinnon verkostot), pedagogit, opiskelijat, kaupalliset toimijat alalla
   • Erityiset sovitut tarkastelukulmat, esim. opiskelijanäkökulma, Optimaa käyttävät korkeakoulut, multitenantit ratkaisut, MOOC, avoimen tarjonnan näyttäminen
 • Kirjallisuuskatsaus jossa huomioitu myös kansainvälinen benchmark ja tehtyjen kilpailutusten vaatimusmäärittelyt
  • DigiCampus-hankkeen tavoitteet ja laajempi kehittäminen vastaamaan hallitusohjelman Visio2030 tavoitteisiin
  • Next Generation Digital Learning Environment kehityskulut
  • NORDUnet:in ja UNINETT:in LMS-kilpailutukset


2. Asiantuntijatyötä CSC:n alustojen hyödyntämiseen oppimisympäristöissä kärkihankkeille hankkeen ohjauksessa (lokakuu 2018-) (resurssiarvio 2+ htkk + muut kulut)

Tässä osiossa tarjoamme asiantuntijatyötä DigiCampus-ympäristön rakentamiseen ja hyödyntämiseen sekä dokumentaatiota näistä. Päämäärä on tuottaa alusta nyt (syksy 2018) pilotointeja tekevien osahankkeiden lisäksi laajempaan testikäyttöön (muut osahankkeet ja kärkihankkeet)

 • Osallistuminen DigiCampus-hankkeen ja sen valittujen osahankkeiden tapaamisiin sekä näiden valmistelua
 • Asiantuntijatyö DigiCampus-alustan määrittelyihin ja testiympäristön rakentamiseen tukitiimin tueksi, sovittu konsultaatio ja dokumentaatio DigiCampuksen ohjauksessa
  • Prosessien mallinnus ml. tekniset tukipalvelut käytössä
   • Liitokset hankkeen tukimalleihin
   • Liittyminen, jatkuvuus ja erkaneminen palvelusta
  • Alustan valinta nyt ja jatkossa (selvennyksenä: ei oppimisalustan vaan "PaaS/IaaS"-alustojen)
  • Tunnistautuminen (HAKA) ja auktorisointiin tarvittavien attribuuttien määritys
  • Varmuuskopiointi yms.
  • Ympäristön toimintamallien vertailu (mm. yksi vs. moni Moodle-instanssi, tunnistautuminen, tietosuoja, tietoturva)
  • Integraatiot ja yhteiset työkalut (esim: plagiaatintunnistusjärjestelmät, opintohallinnon perusjärjestelmät, O365 työkalut, videojulkaisujärjestelmät,  jne)
 • Mahdolliset alihankinnat asiantuntijatyöstä

3. Yhteisen pilvioppimisympäristön käyttö- ja sovellusylläpitopalvelun muotoilu kohdan 2 tulosten pohjalta (alustavasti maaliskuu 2019-) (x htkk + muut kulut)

Tämän osion tuotos on yhteisesti muotoiltu kansallinen oppimisalusta palveluna korkeakouluille. Tämän osuuden työmääriä ja aikataulua ehdotetaan arvioitavaksi kohtien 1 ja 2 valmistuessa.

 • Arkkitehtuurisuunnitelma tulevaisuuden oppimisympäristöstä
 • Palvelun muotoilu, palvelukuvaus
  • alusta, tietokanta, komponentit
  • ylläpito- ja tukimalli
  • ostettavat lisäpalvelut
  • hankinta- ja tuotantomalli kansallisena ratkaisuna tai kaikille halukkaille asiakkaille yhteiskäyttöön
 • Hinnoittelu jatkuvalle palvelulle, koko ympäristö ja LMS-alusta
  • Alusta ja ohjelmistot
  • Sovellusylläpito
  • Pääkäyttäjätason palvelu
  • Muut mahdolliset tehtävät

Alustava työsuunnitelma 4.9.2018 -viitataan tilauksessa ja tarkentuu palvelun ohjausryhmässä

1. Vaatimusmäärittelytyö tulevaisuuden oppimisympäristöstä (elokuu 2018-) (2+ htkk + kulut)

 • Tavoitteena Visio2030-mallinen ympäristö (alustava luonnos kuvassa 1)
 • Aineistot vaatimusmäärittelyssä
 • Vaatimusmäärittelyraportti (julkaistaan korkeakoulujen yhteistyöalustalla)
  • Keskeiset prosessit (alustavasti kuvassa 1)
  • Tukipalvelut ja mallit hyödyntämiseen
  • Toiminnalliset vaatimukset
  • Tekniset vaatimukset
 • Työpaja vaatimusmäärittelylle ja sen dokumentointi osaksi vaatimusmäärittelyraporttia
  • Hankkeelle syksyllä 2018 (lokakuun loppupuoli) (muille kärkihankkeille alkuvuodesta 2019, ks. kohta 3)


2. Asiantuntijatyötä CSC:n alustojen hyödyntämiseen oppimisympäristöissä kärkihankkeille hankkeen ohjauksessa (elokuu 2018-) (2+ htkk + kulut)

 • Osallistuminen DigiCampus-hankkeen ja sen valittujen osahankkeiden tapaamisiin sekä näiden valmistelua
 • Asiantuntijatyö DigiCampus-alustan määrittelyihin ja konsultaatio testiympäristön rakentamisessa
  • SIS (Peppi, Oodi, Sisu) ja videojulkaisualustat
  • O365, plagioinnin havaitseminen
  • Prosessien mallinnus ml. Tukipalvelut
  • Alustan valinta
  • Tunnistautuminen (HAKA)
  • Varmuuskopiointi yms.
  • Ympäristön toimintamallien vertailu (mm. yksi vs. moni Moodle-instanssi, tunnistautuminen tietosuoja, tietoturva)
  • Integraatiot
  • MPLS-verkkomääritykset (Funet)
 • Asiantuntijatyö testiympäristön käytön tuessa sovitusti, esim. ohjeet
 • Mahdolliset alihankinnat asiantuntijatyöstä


3. Yhteisen pilvioppimisympäristön käyttö- ja sovellusylläpitopalvelun muotoilu kohdan 2 tulosten pohjalta (tammikuu 2019-) (x htkk + kulut)

 • Arkkitehtuurisuunnitelma tulevaisuuden oppimisympäristöstä
 • Palvelun muotoilu, palvelukuvaus
  • alusta, tietokanta, komponentit
  • ylläpito- ja tukimalli
  • ostettavat lisäpalvelut
  • DigiCampus-hankkeen ja muiden kärkihankkeiden sekä korkeakoulujen tarpeiden koonti vaiheista 1 & 2
  • Haastattelut sovittujen sidosryhmien kanssa: mm. DigiCampus-osahankkeiden edustajat, muut hankkeet (esim. SOTE-hankkeet), kk-toimijat (IT:n ja opintohallinnon verkostot), pedagogit, opiskelijat
  • hankinta- ja tuotantomalli kansallisena ratkaisuna tai kaikille halukkaille asiakkaille yhteiskäyttöön
 • Hinnoittelu jatkuvalle palvelulle, koko ympäristö ja LMS-alusta
  • Alusta ja ohjelmistot
  • Sovellusylläpito
  • Pääkäyttäjätason palvelu
  • Muut mahdolliset tehtävät

Kuva 1.

 • No labels