Palliatiivinen hoito tulee WHO:n mukaan sisällyttää kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys (EAPC) on laatinut suosituksia palliatiivisen hoidon koulutuksen toteuttamisesta ja keskeisistä sisällöistä terveydenhuollon ammattilaisille. Palliatiivinen hoito edellyttää monitieteistä yhteistyötä ja siitä syystä myös koulutuksen tulisi olla EAPC:n suosituksen mukaisesti monitieteistä. Suomen sijoitusta palliatiivisen hoidon kansainvälisessä vertailussa laskee systemaattisen perus- ja erikoistumiskoulutuksen puute.


EduPal- Palliatiivisen koulutuksen kehittämisen hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmia niin perus- kuin erikoistumiskoulutuksen osalta. Koulutuksen kehittämisessä ydinajatuksena on palliatiivisen hoidon hengen mukaisesti monialaisuus. Hoitotyö ja lääketiede kehittävät yhdessä omia opetusohjelmiaan. Lisäksi kehittämisessä on vahvasti mukana sidosryhmät joihin kuuluu yli 50 terveydenhuoltoalan organisaatiota, kirkkohallitus, palliatiivisen hoidon ja lääketieteen yhdistys ja potilasjärjestöjä.


Lisätietoa hankkeesta: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/


Lisätietoja:

Minna Hökkä

Projektipäällikkö (Hoitotyön koulutus)

puh: +358447157078

minna.hokka@kamk.fi


Juho Lehto

Projektikoordinaattori

(Lääketieteen koulutus)

puh: +358504090974

Juho.Lehto@staff.uta.fi


  • No labels