Joustavia polkuja kohti työelämää:

Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen


http://jobitti.utu.fi/
Om Jobitti vid Åbo Akademi

About Jobitti at the Åbo Akademi University

Jobitin osahankkeet:


Jobitti-hankkeessa kehitetään biolääketieteen koulutusta, edistetään korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja bioalan opiskelijoiden siirtymistä työelämään yhdistämällä korkeakoulujen opetustarjontaa verkossa ja vahvistamalla yritysyhteistyötä. Alan yrityksiä otetaan mukaan myös opetussisällön suunnitteluun. Kursseja digitalisoidaan mahdollistamaan alan opiskelu verkossa laboratoriotöiden rinnalla, mikä lisää valinnanmahdollisuuksia ja joustoa opetussuunnitelmiin. Koska bioalan tutkimus on potentiaalinen uusien keksintöjen tuottaja, hankkeessa lisätään monipuolisesti myös opiskelijoiden liiketoimintaosaamista.


Jobitin toimijat:


 • Turun yliopisto (TY), biolääketieteen laitos, biokemian laitos

 • Åbo Akademi (ÅA), luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

 • Turun ammattikorkeakoulu (TuAMK), kemiantekniikan yksikkö

 • Itä-Suomen yliopisto (UEF), terveystieteiden tiedekunta


                                                                                          

1. Yhteisen sivuston rakentaminen ja ylläpito (osahankkeen johtaja: TY)

                                                                                              

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy korkeakoulujen raja-aitoja madaltava yhteinen digitaalinen sivusto, jolle kootaan yhteen ja opiskelijoiden helposti löydettäväksi tiedot kaikkien toimijoiden soveltuvista kursseista, tutkielmien aiheista, harjoittelumahdollisuuksista sekä alan avoimista työpaikoista. Sivusto toimii myös toisinpäin eli tiedottaa korkeakoulujen bioalojen koulutusohjelmista ja tutkimuksesta muille toimijoille ja sidosryhmille. Sivustolla mm. selvennetään ja päivitetään moninaisia ja usein vaihtuvia ammattinimikkeitä, jolloin sivusto auttaa bioalan opiskelijoita rekrytoivia yrityksiä löytämään työntekijöitä, joilla on sopivin koulutus.

2. Laatujärjestelmiin, laadunhallintaan ja valvonta-prosesseihin liittyvät verkkokurssit (osahankkeen johtaja: TuAMK)


Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy laatujärjestelmiin, laadunhallintaan ja valvonta-prosesseihin liittyvä temaattinen kokonaisuus, joka annetaan tarjolle laaja-alaisesti korkeakouluverkostossa. Kokonaisuus rakentuu pienemmistä erityisalueista, jotka määräytyvät eri korkeakoulujen sekä yrityselämän tarpeiden mukaisesti.           

3.  Mallinnukseen, datan visualisointiin ja analysointiin sekä muuhun informaatioteknologiaan ja diagnostiikkaan liittyviä kursseja (osahankkeen johtajat: TY, UEF)


Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy verkkokursseja bioalan keskeisistä opintojaksoista, kuten esimerkiksi:

Turun yliopisto: In vitro diagnostics, antibody technologies and biotherapeutics (biokemian laitos), bioimage informatics, quantification of histopathology (biolääketieteen laitos).

Åbo Akademi: 3D macromolecular structure in biomedicine

Itä-Suomen yliopisto: Machine learning for omics data

Turun ammattikorkeakoulu: Introduction to Bioinformatics   

  

4. Biotieteiden alalle soveltuva 'Bioinnovation' verkkokurssi (osahankkeen johtaja: ÅA)


Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy verkkokurssi, jolla käsitellään erityisesti biotieteiden alojen tarpeita ja vaatimuksia huomioon ottaen liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä aiheita 'bioinnovaatio'-prosessina. Kurssi rakentuu pienemmistä moduuleista mm. seuraavista aihepiireistä: rahoituksen ja pääoman hankinta, tiedonsiirto, aineettomat oikeudet ja patenttitietokannat, liiketoimintasuunnitelma ja liiketoiminnan johtaminen sekä esitystaidot (pitchaus). Luennoitsijoiksi kutsutaan merkittäviä talous- ja yritysvaikuttajia.

5. Yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvan harjoittelun kehittäminen (osahankkeen johtaja: TY)


Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy uusia toimintatapoja korkeakoulujen ja yritysten väliselle vuorovaikutukselle avoimessa oppimisympäristössä.

Yritysyhteistyö oppilaitoksissa sisältää mm: yritysten osallistumisen opetussuunnitelmatyöhön, opetusjaksojen osien toteuttamisen yrityksissä ja/tai (video)haastattelut ja vierailuluennot, yrityksissä tapahtuvat harjoittelut, opinnäytetyöt, capstone-projektit yrityksille.

Osahankkeessa lisätään työelämätietoutta myös opettajille, sekä mahdollistetaan ”lifelong learning” yritysten työntekijöiden osaamisen lisäämiseen.

Verkostoitumisella hankitaan mentoroijia yrityksistä ja osallistetaan alumneja opetukseen.


Lisätietoja: Jobitti-hankkeen koordinaattori,

dosentti Anni Wärri,

awarri(at)utu.fi,

050-475 9598

Jobitti-hankkeen ja muiden kärkihankkeiden välinen yhteistyö ja synergia, mm:


 1. AnalytiikkaÄly
 2. DigiCampus
 3. Digital Education For All, DEFA
 4. eAMK & CampusOnline
 5. MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi
 6. Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään, Climate University
 7. Ristiinopiskelun kehittäminen, RiKe
 8. SotePeda 24/7
 9. Toinen reitti yliopistoon, TRY
 10. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot
 11. Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus, LITO
 12. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
 13. Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto, ÄlyOppi