Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2019\1

 • 23.1.2019 keskiviikkona kello 9:00-11:42, nh. Louhi, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki sekä etäyhteys Funet Miitti-palvelussa
 • Muistio, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/i4v6B

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasi kokouksen kello 9:00 ja kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön organisoitumisesta 1.1.2019 alkaen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osatolla (KTLO). Hyvönen on korkeakoulupolitiikan vastuualueella ja Haataja on tiedepolitiikan vastuualueella.
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävän osalta ei ole tunnistettu erityisiä muutostarpeita. Ohjausryhmän käsityksen mukaan myöskään ohjausryhmän kokoonpanon kannalta ei ole muutostarpeita, mutta ohjausryhmää mahdollisesti uudelleen nimettäessä on taustaverkostoilta tarkastettava, ketkä heidän edustajansa ovat jatkossa.

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Asiat Funet-työvaliokuntana

(Liite 2, luottamukselliset liitteet)

3.1 Päätöspalveluvalikoimaan otettavasta palvelusta erillismaksullisena, valinnaisena lisäpalveluna

 • CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS
 • (131) Panopto-palvelu tuotteistetaan Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi

3.2 Jäsenyys neuvottelut uusien Funet-yhteisön jäsenten osalta: Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Syöpäyhdistys

 • (132) Muutokset Funet-yhteisössä:
 • Funet-yhteisön uusia jäseniä ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Syöpäyhdistys ja UKK-instituutti 
 • Entisen Viestintäviraston Funet-jäsenyys siirtyi virastomuutoksen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastolle
 • Geologian tutkimuskeskus päätti Funet-jäsenyytensä 31.12.2018

3.3 Funet-yhteisön vuosikokouksen koolle kutsuminen

 • (133) Funet-yhteisön vuosikokous on tiistaina 28.5.2019 klo 13-16, paikkana pääkaupunkiseutu. 
 • Vuosikokouksen agendaluonnos
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kuulumiset 
  • Päätös Funet-työvaliokunnan jatkosta 
  • Merkittävät muutokset jäsenistössä, säännöissä, linjauksissa 
  • Palvelukatsaus: tilanne ja kehitysasiat 
  • Talouskatsaus: toteuma 2018, alustava talousarvio 2020 ja kustannusjako
 • (134) Funetin tekniset päivät voitaisiin järjestää vuosikokouksen sijaan myös korkeakoulujen IT-päivien yhteydessä. AAPA- ja FUCIO-verkostot ja IT-päivien järjestäjät voivat päättää ajankohdasta. 

3.4 Vuosiraportti 2018

3.5 NordUnetin LMS-kilpailutukseen osallistuminen

 • Taustalla ohjausryhmän aiempi päätös olla osallistumatta vastaavaan kilpailutukseen (70/29.8.2016) ja  CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS
 • NORDUnet on CSC:n ja sen pohjoismaisten sisarorganisaatioiden omistama yhteisyritys, jonka kautta Funet-palveluvalikoimaan voidaan hankkia lisäpalveluita. Ratkaisun hankkiminen ja muotoilu tehdään Funetin resurssien puitteissa. Kilpailutuksen myötä syntyvä oppimisympäristö eli LMS-ratkaisu olisi erillismaksullinen lisäpalvelu, jonka hinnoittelussa huomioidaan myös kilpailutuksesta aiheutuneet kustannukset. Myös kilpailutuskustannukset kohdistuvat näin ratkaisun käyttäjille ja riskin kantaa Funet-yhteisö.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalla kyse on seuraavan sukupolven oppimisympäristöstä. Seuraavan sukupolven oppimisympäristön tunnistaminen edellyttäisi pedagogisen muutoksen ja tulevaisuuden ymmärrystä ja oppimisen ja opetuksen tulevien tarpeiden määrittelyä ennen järjestelmähankintoihin osallistumista. Tähän kilpailutukseen osallistuminen voisi tuottaa hyvin hyödyllisen referenssidokumentin myös DigiCampus-hankkeen työtä tukemaan.
 • Seuraavan sukupolven oppimisympäristöjen kannalta tärkeäksi nousevat toisaalta tulevaisuuden oppimisen ja opetuksen tarpeen määrittäminen ja toisaalta integraatioiden ytheinen hanskaaminen. DigiCampus-hanke kokeilee myös yhteisen oppimisympäristön toteuttamista eli integraatioiden hallitsemista. 
 • Nousevan teeman muodostaa oppimisanalytiikka ja sen kokonaisvaltainen toteuttaminen edellyttäisi myös eri oppimisalustojen haltuunottoa analytiikan lähteiksi, mikä rajoittaisi nykyisen kaltaista valinnanvapautta opetuksessa käytetävien ratkaisujen osalta.
 • (135) Osallistutaan kilpailutukseen siten, että CSC hallinnoi kilpailutuksen ja DigiCampus-hanke tuottaa sisällöllistä asiantuntemusta. Mahdollinen hankinta toteutetaan Broker-mallilla, jossa CSC hankkii palvelun ja korkeakoululla on mahdollisuus ostaa palvelua CSC:ltä sidosyksikköhankintana. 

4 Väliaikaisen Funet-työvaliokunnan nimittäminen

 • Funet-yhteisön vuosikokous (4.6.2018) on valtuuttanut korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän nimittämään väliaikaisen Funet-työvaliokunnan Funet-yhteisön vuosikokoukseen saakka, kun ohjausryhmän toimikausi päättyy.
 • (136) Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän nykyiset jäsenet toimivat Funet-työvaliokuntana seuraavaan Funet-vuosikokoukseen saakka tai, kunnes uusi korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmää vastaava ryhmä on nimitetty.

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Vuoden 2019 sopimuksien lopullinen versio

 • Haataja esitteli kokouksessa sopimusasioita (liite 3). Sopimus on vielä allekirjoittamatta, joten lopullinen versio tulee saataville vasta myöhemmin.
 • Hyvönen kertoi, että Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon liittyen on erikseen varattu määräaikaista lisärahoitusta, jolla CSC pystyy mm. hankkimaan tarvittavaa osaamista korkeakouluista. 

5.2. Valmistelun käynnistäminen vuoden 2020 sopimukseen vaikuttamiseksi

 • Mäki esitteli CSC:n asiakasohjausmallia (liite 6)  ja kertoi, että yhtiön hallitus on keskustellut keväisin järjestettävästä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-ratkaisujen tarvetta käsittelevästä sidosryhmäseminaarista. Olennaisesti seminaarin tulokset voisivat vaikuttaa OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston (KTLO) CSC:ltä korkeakouluille hankkimiin palveluihin. 
 • Seminaari tukisi erittäin hyvin DL2021-ohjelman ohjausta yhdistämällä eri korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön tahoja. 
 • (137) Mahdollisessa seuraavassa kokouksessa tuodaan lopullinen vuotta 2019 koskeva OKM\KTLO-CSC-sopimus pohjaksi vuoden 2020 sopimuksen valmisteluun. Mahdollinen CSC:n järjestämä seminaari olisi keskeinen uusi täydentävä tekijä sopimusvalmisteluun ja ohjausyhteistyöhön. Lisäksi on huolehdittava korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartasta.

6 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tila 

6.1 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta

 • Mäki esitteli muutosehdotukset tiekartan Päätiedot-kerrokselle. Ehdotukset näkyvät tiekartalla valitsemalla näkyville kerroksen Päätiedot_luonnos. 

 • Tiekartta http://ka.csc.fi/

 • Lista muutosesityksistä (liite 4)

 • (138) Hyväksyttiin muutokset Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartan Päätiedot-kerrokselle.

 • Ohjausryhmän toimikauden päättyessä tiekartan päätietoja- ja periaatteita koskevien kerrosten muutosten hyväksymisestä on huolehdittava myös, kunnes vastaavaan tehtävään mahdollisesti nimetään uusi työryhmä. Tiekartan päivityksen kannalta merkittävä on mm. 31.1. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimenpideohjelmien julkistus.

 • (139) Ilmari Hyvönen ja Juha Haataja päättävät yhdessä tiekartan päätietojen ja periaatteiden päivityksistä. Ennen päätöksentekoa CSC toimittaa muutosehdotukset sähköpostitse toimikautensa päättäneen korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän jäsenille ja kokoaa mahdolliset kommentit Hyvösen ja Haatajan käytettäviksi.

6.2 Digitalisaatiota koskevan tietopohjan näkyväksi tekeminen, "digitalisaation tila -raportti"

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartan rinnalla olisi hyvä pysähtyä ja pohtia sitä, mikä kyvykkyys ja kypsyys korkeakoulusektorilla ja yksittäisellä korkeakoululla on.
 • Esimerkiksi VTT:n Digikypsyystyökalu on koettu hyödylliseksi korkeakoulujen omassa käytössä: https://digimaturity.vtt.fi/?lang=fi

7 Korkeakoulujen hankkimien yhteispalveluiden kustannustenjakomallin selvitys

 • Seurattava asia, mahdollisesti tuloksena kustannusjakomallit osana yhteisiä arkkitehtuureja.  CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS
 • Tällaisesta mallista sopiminen olisi hyödyllistä edistämään myös ketteriä kokeiluja, joita Ideapankkitoiminnassa halutaan edistää. 

8 Ohjausryhmän loppuraportin hyväksyminen

9 Muut esille tulevat asiat

 • Ohjausryhmän toiminnan jatkon osalta tehtävään tai kokoonpanoon ei ole tunnistettu muutostarpeita, mutta ohjausryhmää mahdollisesti uudelleen nimettäessä on taustaverkostoilta tarkastettava, ketkä heidän edustajansa ovat jatkossa. Mikäli hallituksen esitys Eduskunnalle tiedonhallintalaiksi hyväksytään, saattaa ohjausryhmän tehtävään tulla siitä seuraavia tarkennuksia.
 • Peppi-konsortio on pyytänyt Ilmari Hyvöstä kertomaan korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiosta. Tiedoksi, että puhumaan saa pyytää myös muille tahoille.
 • Pohdittiin, miten Peppi-, Sisu- ja Oodi-konsortioiden yhteistä keskustelua voisi jälleen herätellä.

10 Ilmoitusasiat

 • CSC:n neuvottelukunnan kokous 12.12.2018, omistajastrategian nojalla CSC:n hallitus on 23.1.2019 vahvistanut yhtiölle asiakasohjausmallin Omistajastrategia_asiakasohjausmalli_2019-01-23.pptx
 • IT-barometri valmistunee 23.1. mennessä
 • Systeemikysely valmistuu 23.1. mennessä
 • ECAR2019 Student Survey viedään läpi kevään kuluessa, 20 korkeakoulua ilmoittautunut mukaan. Tehdään yhdessä Digiopetusryhmän kanssa. Raportti syyskuussa

11 Varaukset mahdollisia seuraavia kokouksia varten

 • 17.4. keskiviikkona klo 9-12
 • 21.5. tiistaina klo 9-12
 • 18.9. keskiviikkona klo 9-12
 • 3.12. tiistaina klo 9-12

12 Kokouksen päättäminen

 • Hyvönen kiitti ohjausryhmän jäseniä toimikaudesta ja päätti kokouksen kello 11:42

Kokouksen osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ESTE - Tapio Rimpioja, opintoasiainpäällikkö, Metropolia 
 • Ari Ilkka, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ESTE - Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
 • Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE

Asiantuntijat

 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (asialistan kohdat 1-4)
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Muistioluonnos kokouksesta kokouksesta 19.11.2018 (liite 1)

3 Asiat Funet-työvaliokuntana

(Liite 2, luottamukselliset liitteet)

3.1 Päätöspalveluvalikoimaan otettavasta palvelusta erillismaksullisena, valinnaisena lisäpalveluna

3.2 Jäsenyys neuvottelut uusien Funet-yhteisön jäsenten osalta: Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Syöpäyhdistys

3.3 Funet-yhteisön vuosikokouksen koolle kutsuminen

3.4 Vuosiraportti 2018

3.5 NordUnetin LMS-kilpailutukseen osallistuminen

 • Taustalla ohjausryhmän aiempi päätös olla osallistumatta vastaavaan kilpailutukseen (70/29.8.2016) ja  CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

4 Väliaikaisen Funet-työvaliokunnan nimittäminen

Funet-yhteisön vuosikokous (4.6.2018) on valtuuttanut korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän nimittämään väliaikaisen Funet-työvaliokunnan Funet-yhteisön vuosikokoukseen saakka, kun ohjausryhmän toimikausi päättyy.

Päätösehdotus: Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän nykyiset jäsenet toimivat Funet-työvaliokuntana seuraavaan Funet-vuosikokoukseen saakka tai, kunnes uusi korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmää vastaava ryhmä on nimitetty.

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Vuoden 2019 sopimuksien lopullinen versio

Haataja esitteli kokouksessa (liite 3)

5.2. Valmistelun käynnistäminen vuoden 2020 sopimukseen vaikuttamiseksi

6 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tila 

6.1 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta

6.2 Digitalisaatiota koskevan tietopohjan näkyväksi tekeminen, "digitalisaation tila -raportti"

7 Korkeakoulujen hankkimien yhteispalveluiden kustannustenjakomallin selvitys

Seurattava asia, mahdollisesti tuloksena kustannusjakomallit osana yhteisiä arkkitehtuureja.  CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS

8 Ohjausryhmän loppuraportin hyväksyminen

Päätös ohjausryhmän toimikauden jatkamisesta 28.2.2019 saakka (OKM072:00/2014)

Ohjausryhmän tekemät ratkaisut 2014-2018 (liite 5)

9 Muut esille tulevat asiat

10 Ilmoitusasiat

 • CSC:n neuvottelukunnan kokous 12.12.2018, omistajastrategian nojalla CSC:n hallitus on 23.1.2019 vahvistanut yhtiölle asiakasohjausmallin Omistajastrategia_asiakasohjausmalli_2019-01-23.pptx
 • IT-barometri valmistunee 23.1. mennessä
 • Systeemikysely valmistuu 23.1. mennessä
 • ECAR2019 Student Survey viedään läpi kevään kuluessa, 20 korkeakoulua ilmoittautunut mukaan. Tehdään yhdessä Digiopetusryhmän kanssa. Raportti syyskuussa

11 Varaukset mahdollisia seuraavia kokouksia varten

 • 17.4. keskiviikkona klo 9-12
 • 21.5. tiistaina klo 9-12
 • 18.9. keskiviikkona klo 9-12
 • 3.12. tiistaina klo 9-12

12 Kokouksen päättäminen

Liiteet

 • No labels