Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

Mikä: Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tavoitteena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Laki hyväksyttiin 14.3.2019: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx

Vastuutahot: STM

Tausta:  Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johtamisen tukena käytetään tietoa mm. asiakkaiden hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja kustannuksista. Tiedolla johtamisessa tarvittavalle tietojen yhdistelylle ei ole ollut aiemmin selkeää lainsäädäntöpohjaa. Tiedolla johtaminen on yksi toissijaisen käytön tiedonkäyttöperuste. Välttämätön tietojen yhdistely johtamista varten on mahdollista ilman lupaviranomaisen lupaa palvelunantajan omista rekistereistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt pitkään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin henkilörekistereihin. Niistä on aiemmin säädelty erillisissä laeissa. Rekistereiden tietoja käytetään mm. kansallisessa seurannassa ja tilastoinnissa sekä tutkimuksessa. THL:n tiedonkeruiden lakipohjaa on nyt selkeytetty ja saatettu vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen kannalta sekä palvelunantajien tiedolla johtamisen edistyminen, että kansallisen seurantatiedon laajentuminen ja ajantasaistuminen ovat hyvin keskeisiä kehittämiskohteita. Uudistettu lainsäädäntö mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen päätöksenteon tukena yksilöiden tietosuojaa kunnioittaen.

Asiantuntijaryhmät: Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselle asetetaan korkean tason asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on laatia anonymisointia, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat Tietolupaviranomaisen toiminnan periaatelinjaukset. Asiantuntijaryhmässä on oltava tekoälyn, data-analytiikan, tietoturvan, tietosuojan, alan tutkimuksen, tilastotieteen ja tilastotoimen asiantuntija sekä Tietolupaviranomaisen edustaja. Viranomaisten asettamiin asiantuntijaryhmiin tulee kutsua laajasti erilaisia yrityksiä virkamiesten lisäksi.

Vastuutaho: Sosiaali- ja terveysministeriö


Lisätietoja: