Page tree

17.4 .2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2018

 


1.     Ohjeen tarkoitus

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tähän asti antanut ohjeita julkaisuja koskevasta tiedonkeruusta kohdentaen ne ensisijaisesti tutkimusorganisaatioissa (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yliopistolliset sairaalat) tiedonkeruusta vastaaville henkilöille.  Julkaisuja koskevat tekniset tiedonkeruuohjeet ovat olleet osa laajaa tiedonkeruun käsikirjaa, jonka sisällön ministeriö vuosittain päivittää yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Käsillä oleva ohje perustuu tiedonkeruun käsikirjaan, mutta käsittelee vain julkaisutiedonkeruuta. Ohjeet on ryhmitelty ja ilmaistu hieman toisin kuin käsikirjassa, jotta ohjeistus olisi tutkijaa puhutteleva ja hänelle mahdollisimman ymmärrettävä. Tarkoitus on vähentää tietoja keräävien organisaatioiden tarvetta ylläpitää omia täsmentäviä ohjeitaan ja yhdenmukaistaa julkaisujen kuvailemista. Kukin organisaatio järjestää julkaisutietojen keruun haluamallaan tavalla, mutta kuitenkin siten, että ministeriön edellyttämät vähimmäistiedot ovat raportoitavissa. Organisaatioilla voi siksi olla käsillä olevaa ohjetta täydentäviä ohjeita.

Ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun muuttuessa.

Tämän ohjeistuksen tarkoitus on määrittää tieteelliset, ammatilliset, yleistajuiset ja taiteelliset julkaisut. Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat (julkaisutyyppi I) määritellään tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa tiedonkeruun ohjeistuksessa ( www.tiedonkeruu.fi ).

2.     Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistollisilta sairaaloilta keräämien julkaisutietojen keräämisen tarkoitus on tuottaa tietopohjaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Ministeriö käyttää korkeakouluilta kerättäviä julkaisutietoja tietopohjana yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavan perusrahoituksen laskennassa, mutta sen lisäksi muussakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannassa ja ohjauksessa. Julkaisujen määrät tilastoina ovat saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa ( www.vipunen.fi ).

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden muodon ( julkaisutyyppiluokitus ), tieteellisen laadun ( Julkaisufoorumi ) ja sisällön ( tieteenalaluokitus ) mukaan. Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa. Kerättävien julkaisutietojen ja niihin sovellettavien luokitusten tarkoituksena on myös toimia yleisenä valtakunnallisena standardina, jonka avulla julkaisutoimintaa voidaan jäsentää tutkimustoiminnan seurannan lisäksi esimerkiksi tutkijoiden ansioluetteloissa tai rahoitushakemuksiin liitettävissä julkaisuluetteloissa.

3.     Julkaisutietojen hyödyntäminen

Tiedepoliittisen ohjauksen sekä tilastoinnin lisäksi tavoitteena on kerättävien julkaisutietojen laaja hyödynnettävyys. Kerättävät julkaisutiedot ovat avoimesti selailtavissa julkaisutietoportaali JUULIssa ( www.juuli.fi ). Lisäksi vuonna 2016 käyttöönotetun valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA-julkaisutietopalvelu) kautta suomalaisen tutkimusjärjestelmän tuottamien julkaisujen tiedot ovat saatavilla muihin palveluihin. Tietovarannon avulla julkaisutietoja voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluissa siten, että tutkija voi helposti ja automaattisesti siirtää kotiorganisaationsa järjestelmään tallennetut julkaisunsa hakemus- ja hankeraportteihin.

4.     Julkaisun määritelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja. Tiedonkeruu ei kohdistu kaikkiin tutkimustoiminnasta syntyviin julkaisuihin. Tutkijat esimerkiksi pitävät esitelmiä, luentoja, esittelevät tutkimustaan tapahtumissa (esim. posterit) ja tiedotusvälineille sekä sähköisessä mediassa, mutta nämä esiintymiset ja tuotokset eivät kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Tutkimusorganisaatiot voivat kuitenkin kerätä omiin tarpeisiinsa tietoa em. asiantuntijatehtävistä ja tutkijoiden aktiviteeteistä.

OKM:n tiedonkeruussa raportoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

-           Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla.

-           Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.

-           Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.

-           Tekijällä on yhteys organisaatioon.

-           Julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.

Em. kriteerit koskevat myös ainoastaan sähköisessä muodossa jaettuja dokumentteja (esim. verkkolehdet, -alustat).

Edellä mainitut määritelmät koskevat vain tieteellisiä, ammatillisia ja yleistajuisia julkaisuja (julkaisutyypit A-E). Raportoitavat taidejulkaisut ja taiteelliset tuotokset, opinnäytteet, patentit, keksintöilmoitukset, audiovisuaaliset aineistot ja tietotekniset ohjelmistot määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa tiedonkeruun käsikirjassa.

Julkisuus

Julkaisu on julkinen , jos se on kenen tahansa saatavilla maksutta tai maksua vastaan. Esimerkiksi pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu tai verkossa rajoitetusti saatavilla oleva julkaisu ei ole julkisesti saatavilla, eikä sitä näin ollen raportoida tiedonkeruussa. ISSN- ja ISBN-tunnuksen olemassaolon katsotaan olevan merkki siitä, että julkaisu on alun perin tarkoitettu julkisesti saatavilla olevaksi.

Ulkopuolinen julkaisija

Raportoitavilla julkaisulla tulee aina olla ulkopuolinen julkaisija . Näin ollen esimerkiksi tekijän omakustanteita tai omilla kotisivuilla julkaistuja dokumentteja ei raportoida. Myöskään esimerkiksi yksittäisen kirjaston julkaisuarkiston kautta tekijän itse julkiseksi saattamia julkaisuja ei raportoida, mikäli julkaisemisesta ei ole päättänyt tutkijasta riippumaton ulkopuolinen taho.

Uutuus

Julkaisun tulee sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä siten, ettei sitä aikaisemmin ole julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa. Näin ollen esimerkiksi julkaisuarkistoon (esim. arXiv.org) tallennettu julkaisu voidaan raportoida sen ilmestyttyä lehdessä tai muussa raportoitavassa muodossa. Omien tai muiden tekstien käännöksiä tai julkaisujen uusia painoksia ei raportoida, mikäli julkaisua ei ole merkittävästi muokattu edelliseen painokseen nähden. Myöskään verkkojulkaisujen päivityksiä ei raportoida uusina julkaisuina.

Tekijän yhteys organisaatioon

Julkaisun tekijän yhteys organisaatioon tarkoittaa yleisellä tasolla, että organisaatio (korkeakoulu, tutkimuslaitos tai yliopistollinen sairaala) on mahdollistanut julkaisun syntymisen ja tutkimustyön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekijä on palvelus- tai muussa sopimussuhteessa organisaatioon (jatko-opiskelijat alla olevien kriteerien mukaan) taikka organisaatio on muuten mahdollistanut julkaisun tekemisen.

Yliopistojen jatko-opiskelijoiden kohdalla julkaisut kirjataan niiltä jatko-opiskelijoilta, jotka A) osallistuvat aktiivisesti jatkotutkinto-opetukseen ja B) ovat saaneet säännöllistä apurahaa vähintään 6 yhtäjaksoista kuukautta. Kun julkaisun tekijä ei kiinnity organisaatioon palvelussuhteen eikä jatkotutkinto-oikeuden perusteella, pitää hänen silti olla saanut organisaatiolta aktiivisen tutkimustyön mahdollistaneet voimavarat ja työympäristön (laitteet, aineistot, tutkimusryhmä). Yliopistojen uuden aseman myötä dosentuuri on muuttunut arvonimeksi, eikä siten pelkästään riitä siteeksi yliopistoon.

Yhteys organisaatioon todetaan ensisijaisesti tekijän julkaisussa mainitseman affiliaation perusteella (eli tekijä mainitsee organisaation nimen julkaisussa kotiorganisaationaan). Tutkijoiden pitää tästä syystä olla erityisen huolellisia siinä, että organisaation nimi tulee julkaisuun ja että se tulee siihen oikeassa muodossa. Julkaisut kirjataan sille organisaatiolle, jossa julkaisuun liittyvä tutkimus on pääasiallisesti tehty, vaikka tutkija olisi siirtynyt toiseen organisaatioon ennen julkaisun ilmestymistä.

Väitöskirja voidaan raportoida sekä siihen liittyvän tutkinnon antaneesta yliopistosta että organisaatiosta, johon tutkija on palvelus- tai muussa suhteessa.

Korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoiden julkaisuja ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruussa.

Tutkimustyöhön perustuminen

Julkaisun tulee perustua tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön . Esimerkiksi pelkästään harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan liittyviä julkaisuja, jotka eivät perustu tutkimustoimintaan, ei raportoida. Myöskään pelkästään markkinointiviestintään tarkoitettuja julkaisuja ei raportoida.

5.     Julkaisutyypit

Julkaisut voidaan niiden käyttötarkoituksen mukaan karkeasti erottaa kuuteen ryhmään, jotka määräytyvät julkaisukanavan ensisijaisen kohdeyleisön perusteella.

Julkaisutyypit A, B ja C ovat julkaisuja, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa etupäässä oman tiedeyhteisön käyttöön. Ne täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän.

Julkaisutyypit D ovat julkaisuja jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ne täyttävät ammatillisen julkaisun määritelmän.

Julkaisutyypit E ovat julkaisuja, jotka levittävät tieteellistä ja ammatillista tietoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Julkaisutyypit F ovat taiteellisen toiminnan julkisia tuloksia.

Julkaisutyypit G ovat opinnäytteitä.

Julkaisutyypit H-I ovat muita tutkimustoiminnan tuotoksena syntyneitä julkaisuja, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä.

Tieteellisen julkaisun määritelmä (julkaisutyypin pääluokat A, B ja C)

Tieteellisiä julkaisuja yhdistää seuraavien kolmen ehdon täyttyminen:

  1. Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.
  2. Julkaisu täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.
  3. Julkaisun julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun, ja sillä on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä vertaisarviointikäytäntö . (Huom. Tieteellisillä julkaisukanavilla voidaan julkaista myös vertaisarvioimattomia julkaisuja).

Kaikkia kriteerejä sovelletaan kullekin tieteenalalle muodostuneiden vakiintuneiden käytäntöjen mukaan.

Ammatillisen julkaisun määritelmä (julkaisutyypin pääluokka D)

Ammatillisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Tieteellisten julkaisujen ja ammatillisten julkaisujen kohdeyleisöt saattavat olla osin samoja, ja lisäksi kummassakin ryhmässä julkaistut yksittäiset artikkelit saattavat olla hyvinkin samantyyppisiä.

Ammatillisia julkaisukanavia ovat esimerkiksi seuraavat ammattilehdet:

Metsälehti, Käytännön maamies, Sosiaalitieto, Kehittyvä elintarvike, Acatiimi, Journalisti, Arkkitehti, Sairaanhoitaja, Puutarha & kauppa, Ulkopolitiikka ja Opettaja.

Poikkeuksen muodostavat ammattilehdet, joissa julkaistaan myös vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Julkaisufoorumin tasoille 1-3 luokitelluissa ammattilehdissä (esim. Duodecim , Suomen lääkärilehti, Liikunta ja tiede ) julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit merkitään julkaisutyyppeihin A1 tai A2 huolimatta siitä, että ko. lehdet on suunnattu ensisijaisesti ammattiyhteisölle. Näiden lehtien vertaisarvioimattomat artikkelit merkitään julkaisutyyppiin D1 (artikkeli ammattilehdessä).

Ammatillisiksi julkaisuiksi raportoidaan myös erilaiset poliittisen tai ammatillisen päätöksenteon tueksi tuotetut t ieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat selvitykset ja raportit, joiden tilaaja ja kustantaja on tyypillisesti julkinen taho, kuten ministeriö, virasto tai valtion tutkimuslaitos. Ne merkitään julkaisutyyppiin D4.

Yleistajuisen julkaisun määritelmä (julkaisutyypin pääluokka E)

Yleistajuisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka välittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista ovat yleistajuiset kirjat, julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä, yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla.

Taiteellisen julkaisun määritelmä (julkaisutyypin pääluokka F)

Taiteellisella julkaisulla tarkoitetaan taiteellisen toiminnan julkisia tuloksia. Ne voivat olla joko itsenäisiä taiteellisia teoksia tai eri taiteenalojen käytäntöjen mukaisesti arvostettuja erillisiä osatoteutuksia. Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat muun muassa näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus tai näyttelijän roolisuoritus. Lisäksi julkaisutyyppiin lasketaan sellaiset taiteelliset osatoteutukset, jotka ovat osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen. Esimerkkejä tällaisesta ovat muun muassa markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu tai vaativa sävellystyö mainosfilmiin.

Vertaisarvioinnin määritelmä

Tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa tutkimustuloksia julkaiseva lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Julkaisutiedonkeruussa edellytetään, että vertaisarviointi täyttää seuraavat kriteerit:

  • Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu) toimittajia.
  • Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
  • Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti tai ote.
  • Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä).

Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon perusteella. Vertaisarviointia edellytetään julkaisutyyppeihin A1, A2, A3, A4, C1 ja C2 raportoitavilta julkaisuilta. Jos kotimainen tiedekustantaja käyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta, edellä mainittuihin julkaisutyyppeihin raportoidaan ainoastaan tunnuksella merkityt artikkelit ja erillisteokset ( http://www.tsv.fi/tunnus ). 

Julkaisutyyppiluokitus

Kaikkia julkaisutyyppejä koskevat sivulla 2 esitetyt kriteerit (julkinen saatavuus, ulkopuolinen toimituskunta, uutuus, tekijän yhteys organisaatioon ja julkaisun perustuminen tutkimustyöhön). Alla olevassa taulukossa on esitetty kutakin julkaisutyyppiä koskevat vähimmäisvaatimukset:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

-    Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän;

-    Täyttävät vertaisarvioinnin määritelmän;

-    Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.

-    Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos;

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

-    Artikkeli tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa;

-    Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista;

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

-    Katsausartikkeli (esim. review, systematic review, meta-analyysi) tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa;

-    Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta;

-    Perustuu keskeiseen alkuperäisartikkeliaineistoon aihepiiristä;

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

-    Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa;

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

-    Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa;

-    Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper);

-    Konferenssijulkaisuja julkaistaan tyypillisesti tietojenkäsittelytieteen aloilla. Muilla aloilla konferenssien artikkelit ovat pääosin kokoomateoksia tai lehtien erikoisnumeroita;

-    Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioidut artikkelit kirjataan luokkaan A3 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioidut artikkelit luokkiin A1-A2.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

-   Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän;

-   Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.

-   Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos;

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

-    Vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisissä aikakauslehdissä, mm. artikkeli, lyhyt tutkimusselostus (case report), lyhyt katsausartikkeli, pääkirjoitus (editorial), kirja-arvostelu (book review), keskustelupuheenvuoro (discussion, letter) tai kommentti (comment)

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

-    Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

-    Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa;

-    Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper);

-    Konferenssijulkaisuja julkaistaan tyypillisesti tietojenkäsittelytieteen alalla. Muilla aloilla konferenssien julkaisukanavat ovat pääosin kokoomateoksia tai lehtien erikoisnumeroita;

-    Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioimattomat artikkelit kirjataan luokkaan B2 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioimattomat artikkelit luokkaan B1;

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

-    Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän;

-    Täyttävät vertaisarvioinnin määritelmän;

-   Kirjalla on ISBN-numero

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

-    Kirjan tekijä(t) ovat kirjoittaneet koko kirjan;

-    Kirjan uusi painos voidaan raportoida, mikäli kirjaa on muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden.

(Huom. Vertaisarvioimaton monografia kirjataan luokkaan D4, D5 tai E2)

C2 Toimitettu teos

-    Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero;

-    Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

(Huom. Vertaisarvioimaton toimitettu teos kirjataan luokkaan D6 tai E3)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

-   Täyttävät ammatillisen julkaisun määritelmän;

-   Myös tieteelliset julkaisut lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta tai tieteelliset kirjat, joilla ei ole ISBN-tunnusta

-   Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos;

D1 Artikkeli ammattilehdessä

-    Artikkeli ammattiyhteisölle suunnatussa lehdessä;

-    Artikkeli tieteellisessä lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta.

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli )

-    Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, tietojärjestelmässä tai kokoomateoksissa, oppikirja-aineisto tai lyhyt ensyklopediateksti.

-    Huom. johdannossa tai esipuheessa tutkimuksellinen panos

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

-    Julkaistu säännöllisesti toistuvan ammatillisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa;

-    Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper)

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys

-    Tutkimus- tai asiantuntijatyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys

-   Kustantaja yleensä ei-tieteellinen, julkinen taho kuten ministeriö, rahoittaja, korkeakoulu tai tutkimuslaitos.

D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

-    Kustannettu ammatillinen kirja, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja.

-    Kirjalla on ISBN-numero

-    (Luokkaan eivät sisälly pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat)

D6 Toimitettu ammatillinen teos

-    Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos;

-    Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

-   Täyttävät yleistajuisen julkaisun määritelmän

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

-    Artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa lehdessä, sarjassa, kokoomateoksessa tai toimitetulla verkkoalustalla (esim. alusta.uta.fi).

-    Luokkaan eivät sisälly lyhyet kommentit tai lyhyet yleisönosastokirjeet. Pitkät puheenvuorot, joissa henkilö esiintyy usein organisaationsa nimellä otetaan huomioon tiedonkeruussa (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).

-    Luokkaan eivät sisälly artikkelit, jotka tekijä on kirjoittanut työskennellessään sanoma- tai aikakauslehdessä.

E2 Yleistajuinen monografia

-   Kustannettu ei-tieteelliset yleistajuinen teos

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

-    Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos;

-    Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

-   Täyttävät taiteellisen julkaisun määritelmän, ks. määritelmät OKM:n tiedonkeruun käsikirja.

F1 Erillisjulkaisu

-    Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

-    Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).

-    Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

-    Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin).

G Opi nnäytteet

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

 

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

 

G3 Lisensiaatintyö

-   Huom. Jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E;

G4 Monografiaväitöskirja

-    Yliopiston sarjassa tai laitossarjoissa julkaistu monografiaväitöskirja, kustannettu monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistu monografiaväitöskirja;

G5 Artikkeliväitöskirja

-    Huom. Jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E;

H Patentit ja keksintöilmoitukset

Määritelmät OKM:n tiedonkeruun käsikirjassa.

H1 Myönnetty patentti

 

H2 Keksintöilmoitus

 

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset

- Täyttävät audiovisuaalisten aineistojen ja tieto- ja viestintäteknisten sovellusten määritelmän, ks. määritelmät OKM:n tiedonkeruun käsikirja.

I1 Audiovisuaalinen aineisto

-    Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa.

-    Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö.

-    Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.

I2 Tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

-    Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.


 

Julkaisutyypin valinta julkaisulle

 

 

ARTIKKELIT

ERILLISTEOKSET

LEHDISSÄ

KOKOOMA-TEOKSISSA

KONFERENSSI-JULKAISUISSA

MONO-GRAFIAT

TOIMITETUT TEOKSET

RAPORTIT  

Alkuperäis

Katsaus

VERTAISARVIOIDUT

Tieteelliset

A1

A2

A3

A4

C1

C2

 

VERTAISARVIOIMATTOMAT

Tieteelliset

B1

B2

B3

  D5/E2

D6/E3

 

Ammatilliset

D1

D2

D3

D5

D6

D4

Yleistajuiset

E1

E2

E3

 


6.     Julkaisufoorumi

Julkaisutyyppiluokitus luokittelee yksittäisiä julkaisuja niiden muodon ja kohdeyleisön perusteella, kun taas Julkaisufoorumi-luokituksen perusteella annetaan tasoluokka julkaisukanavalle (lehdelle, sarjalle, konferenssille tai kirjakustantajalle), jossa julkaisu on ilmestynyt. Yksittäisellä julkaisukanavalla voi ilmestyä eri julkaisutyyppeihin kuuluvia julkaisuja (esim. lehdessä voi ilmestyä sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia julkaisuja).

Julkaisufoorumin tasoille 1-3 listaamissa julkaisukanavissa ilmestyvät julkaisut ovat tieteellisiä julkaisuja (A-C) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta: Joissakin ammattilehdissä (esim. Suomen lääkärilehti, Duodecim, Liikunta ja tiede) ilmestyy sekä vertaisarvioituja tieteellisiä että ammattiyleisölle suunnattuja artikkeleita.

Julkaisu voi olla kuitenkin tieteellinen ja se voidaan kirjata julkaisutyyppeihin A-C, vaikka sen julkaisukanavaa ei olisi Julkaisufoorumissa hyväksytty tasolle 1-3. Tällaisia ovat esimerkiksi paikalliset julkaisukanavat (esim. yliopistojen omat julkaisusarjat).

7.     Tieteenalaluokitus

Tieteenalalla tarkoitetaan julkaisutiedonkeruussa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa. Tieteenalaa ei määritetä ensisijaisesti julkaisukanavalle määriteltyjen tai tekijöiden kotilaitoksen/-yksikön tieteenalojen, vaan nimenomaisen julkaisun sisällön perusteella.

Julkaisulle ilmoitetaan 1-6 tieteenalaa siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee. Ensimmäiseksi merkitty on ns. ensisijainen tieteenala, jota käytetään muun muassa julkaisujen tilastoinnissa. Tieteenalatieto on olennainen tutkimustoiminnan seurannassa.

Julkaisujen luokittelussa sovelletaan Tilastokeskuksen tieteenalaluokitusta vuodelta 2010.

8.     Avoin saatavuus

Julkaisun avoimesta saatavuuden osalta julkaisutiedonkeruussa kerätään erikseen tieto julkaisun julkaisukanavan avoimesta saatavuudesta sekä tieto julkaisun rinnakkaistallennuksesta. Näiden tietojen pohjalta on mahdollista määrittää julkaisun avoin saatavuus. Julkaisukanavan avoimuuden tasosta riippumatta kaikki julkaisut on tärkeää rinnakkaistallentaa niiden pitkäaikaissaatavuuden varmistamiseksi. Julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa, että se on saatavilla 1) välittömästi kustantajan palvelussa ja/tai 2) rinnakkaistallennettuna organisaatio- tai tieteenalakohtaisessa julkaisuarkistossa joko välittömästi tai kustantajan määrittelemän embargoajan jälkeen. Molemmissa tapauksissa julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa seuraavien ehtojen täyttymistä:

  • Julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön.
  • Julkaisu on vapaasti saatavilla pysyvästi sellaisessa joko kustantajan tai tutkimusorganisaatioiden tarjoamassa palvelussa, joka mahdollistaa julkaisujen kuvailutietojen haravoinnin ja sisällön indeksoinnin muihin hakupalveluihin sekä tukee julkaisuihin viittaamista ja linkittämistä pysyviin tunnisteisiin (DOI, URN, Handle) pohjautuvilla verkko-osoitteilla.
  • Julkaisun vapaasti saatavilla oleva versio on julkaisusopimuksesta tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma rinnakkaistallennettu versio tai kustantajan palvelussa ilmestynyt lopullinen versio. Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös vapaasti saatavilla olevan version pitää olla vertaisarvioitu.

9.     Julkaisuista kerättävät tiedot

A-E-julkaisutyyppien julkaisuista vuodelta 2018 kerättävät viitetiedot on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Viitetieto

 

1 Julkaisutyyppi*

Julkaisutyyppiluokituksen mukainen luokka.

2 Julkaisun tieteenala*

1-6 tieteenalaa Tilastokeskuksen tieteenalaluokituksen mukaan siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee . Ensimmäinen, ns. ensisijainen tieteenala, on pakollinen tieto.

3 Organisaation tekijät*

Organisaatioon kuuluvat tutkijat, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekemiseen.

4 Organisaation alayksikkö*

Organisaation tiedekunnat, osastot, laitokset tai yksiköt, joiden henkilöstöön julkaisun tekijät kuuluvat.

5 Julkaisun tekijät*

Julkaisun täydelliset tekijätiedot siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.

6 Julkaisun tekijöiden lukumäärä*

Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä. Jos ylittää 50, riittää merkintä ”50”. Mikäli tekijöinä on ryhmiä, niiden jäsenet lasketaan mukaan tieteenalan vakiintuneen käytännön tai tutkimusryhmien sopimusten mukaan.

7 Kansainvälinen yhteisjulkaisu*

(kyllä/ei)

Kv. yhteisjulkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kuin suomalaisen organisaatioon (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä suomalainen että ulkomaalaiseen organisaatioon). Julkaisukanavan ulkomaalainen toimittaja ei vielä täytä kv. yhteisjulkaisun kriteeriä.

8 Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

(kyllä/ei)*

Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä tutkimusorganisaatioon että yritykseen). Yrityksellä tarkoitetaan muita yrityksiä kuin valtio-omisteisia valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä (esim. VTT).

9 Julkaisun nimi*

Julkaisun nimi siten kun se on artikkelissa tai teoksessa mainittu. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa raportoida translitteroituna versiona.

10 Julkaisuvuosi*

Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot.

11 Volyymi

Lehden tai sarjan volyymi, jossa artikkeli on ilmestynyt.

12 Numero

Lehden tai sarjan numero, jossa artikkeli on ilmestynyt.

13 Sivut

Julkaisun sivunumerot, joilla artikkeli on ilmestynyt, siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.

14 Artikkelinumero

Artikkelinumero, jolla artikkeli on ilmestynyt (jos olemassa), siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.

15 Julkaisun kieli

Kieli, jolla julkaisu on kirjoitettu Tilastokeskuksen kielet 2003 -luokituksen mukaisesti.

16 Lehden / sarjan nimi d

Lehden/sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).

17 ISSN a

Lehteä, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.

18 ISBN a

Julkaisun tai emojulkaisun ISBN -numero.

19 Emojulkaisun nimi

Toimitetun teoksen nimi, jossa artikkeli on julkaistu. Konferenssijulkaisujen emojulkaisun nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se esiintyy julkaisussa.

20 Emojulkaisun toimittajat

Toimitetun teoksen toimittajat siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.

21 Kustantaja c

Julkaisun kustantajan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).

22 Julkaisun kustannuspaikka

Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.

23 Julkaisumaa

Lehden, sarjan, monografian tai emojulkaisun julkaisumaa Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2007 -luokituksen mukaisesti.

24 Julkaisun kansainvälisyys *

(kotimainen/kansainvälinen)

Kotimaisen julkaisun julkaisija on suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu Suomessa. Kansainvälisen julkaisun julkaisija ei ole suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa. Konferenssijulkaisun julkaisijalla tarkoitetaan sen kustantajaa.

25 DOI-tunniste

Julkaisun DOI-tunniste.

26 Pysyvä verkko-osoite

Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) perustuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (vapaasti saatavilla olevaan tai kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon).

27 Avoin saatavuus *

Julkaisun avoin saatavuus seuraavan koodiston mukaisesti:

0 = Ei vastausta

1 = Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

(julkaisukanavan kaikki julkaisut avoimesti saatavilla)

2 = Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu (julkaisukanavassa sekä avoimesti että ei-avoimesti saatavilla olevia julkaisuja)

28 Lähdetietokannan koodi

Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu (esim. Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts, Arto, Fennica).

29 Julkaisukanavan ID

Julkaisukanavan tunniste Julkaisufoorumin koodiston mukaisesti (JUFO-ID).

30 Julkaisun korkeakoulukohtainen organisaatiokohtainen id *

Korkeakoulun Organisaation oma tunnistenumero julkaisulle.

31 Konferenssin vakiintunut nimi b

Tyypillisesti proceedings-emojulkaisun nimessä toistuva konferenssin vakiintunut nimi, joka ei muutu kuten nimen yhteydessä usein mainittu vuosiluku, järjestysnumero, tapahtumapaikka ja ajankohta.

32 Avainsanat

Julkaisun sisältöä mahdollisimman hyvin kuvailevat avainsanat.

33 ORCID-tunniste

Raportoivan organisaation omien tekijöiden ORCID-tunnisteet esim. 0000-0000-0000-0000, ks.   http://www.orcid.org

34 Julkaisu rinnakkaistallennettu*

(kyllä/ei)

Julkaisu on rinnakkaistallennettu organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon joko välittömästi tai kustantajan määrittämän kohtuullisen mittaisen embargoajan jälkeen. Julkaisu voi olla joko ns. kustantajan versio tai tutkijan oma viimeinen (vertaisarvioitu) versio

35 Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite e

Julkaisun organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

 

 

 

*) Pakollinen kaikille julkaisuille.

a) Joko ISSN- tai ISBN-tunniste on pakollinen tieteellisille julkaisuille (julkaisutyypit A-C). Jos julkaisulla on sekä ISSN- että ISBN-tunniste on molemmat hyvä ilmoittaa A ja C julkaisuille.

b) Pakollinen konferenssijulkaisuille (julkaisutyypit A4, B3 ja D3).

c) Pakollinen kirjoille ja kokoomateosartikkeleille (julkaisutyypit A3, B2, C1, C2, D2, D4, D5, D6, E2 ja E3)

d) Pakollinen ammatillisille ja yleistajuisille lehtiartikkeleille (julkaisutyypit D1).

c) ja d) Joko lehden tai kustantajan nimi on pakollinen julkaisutyypille E1

e) Pakollinen, jos julkaisu rinnakkaistallennettu (vrt. kohta 36).

 

 

F julkaisutyypin julkaisuista vuodelta 2018 kerättävät viitetiedot on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Viitetieto

 

1 Julkaisutyyppi*

Julkaisutyyppiluokituksen mukainen luokka.

2 Julkaisun tieteenala*

1-6 tieteenalaa Tilastokeskuksen tieteenalaluokituksen mukaan siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee . Ensimmäinen, ns. ensisijainen tieteenala, on pakollinen tieto.

3 Organisaation tekijät*

Organisaatioon kuuluvat tutkijat, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekemiseen.

4 Organisaation alayksikkö*

Organisaation tiedekunnat, osastot, laitokset tai yksiköt, joiden henkilöstöön julkaisun tekijät kuuluvat.

5 Julkaisun tekijät*

Julkaisun täydelliset tekijätiedot siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.

6 Julkaisun tekijöiden lukumäärä*

Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä. Jos ylittää 50, riittää merkintä ”50”. Mikäli tekijöinä on ryhmiä, niiden jäsenet lasketaan mukaan tieteenalan vakiintuneen käytännön tai tutkimusryhmien sopimusten mukaan.

7 Kansainvälinen yhteisjulkaisu*

(kyllä/ei)

Kv. yhteisjulkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kuin suomalaisen organisaatioon (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä suomalainen että ulkomaalaiseen organisaatioon). Julkaisukanavan ulkomaalainen toimittaja ei vielä täytä kv. yhteisjulkaisun kriteeriä.

8 Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

(kyllä/ei)*

Julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä tutkimusorganisaatioon että yritykseen). Yrityksellä tarkoitetaan muita yrityksiä kuin valtio-omisteisia valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä (esim. VTT).

9 Julkaisun nimi*

Taidealan julkaisun tai osatoteutuksen (F2) nimi siten kuin se on mainittu esimerkiksi näyttelyn yhteydessä. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa raportoida translitteroituna versiona.

10 Julkaisuvuosi*

Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot. Esimerkiksi ensi-illan tai näyttelyn avajaisten päivämäärä.

11 Julkaisun kieli

Kieli, jolla julkaisu on tehty (jos se on määriteltävissä raportoitavan julkaisun tapauksessa).

12 ISSN

Lehteä, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.

13 ISBN

Julkaisun ISBN -numero.

14 Emojulkaisun nimi

Taidealan julkaisun nimi, jonka osatoteutus raportoitava julkaisu on (jos raportoidaan F2). Tieto kerrotaan, jos se on tiedossa.

15 Kustantaja

Julkaisun julkaisijan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).

16 Julkaisun kustannuspaikka

Julkaisun julkaisijan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.

17 Julkaisumaa

Taidealan julkaisun ensimmäinen julkistamismaa ja joka vastaa raportoitua julkaisuvuotta. Ilmoitetaan Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2007 -luokituksen mukaisesti.

18 Julkaisun kansainvälisyys *

(kotimainen/kansainvälinen)

Kotimaisen julkaisun julkaisija on suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu Suomessa. Kansainvälisen julkaisun julkaisija ei ole suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa. Konferenssijulkaisun julkaisijalla tarkoitetaan sen kustantajaa.

19 DOI-tunniste

Julkaisun DOI-tunniste.

20 Pysyvä verkko-osoite

Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) perustuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (vapaasti saatavilla olevaan tai kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon).

21 Avoin saatavuus a

Julkaisun avoin saatavuus. Ilmoitetaan, jos on sovellettavissa raportoitavaan taidealan julkaisuun.

0 = Ei vastausta

1 = Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

(julkaisukanavan kaikki julkaisut avoimesti saatavilla)

22 Lähdetietokannan koodi

Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu (esim. Web of Science, Scopus, Pubmed, ArXiv, Cab Abstracts, Arto, Fennica).

23 Julkaisun korkeakoulukohtainen organisaatiokohtainen id *

Organisaation oma tunnistenumero julkaisulle. Käytetään julkaisujen mahdolliseen korjaamiseen jälkeenpäin sekä selkeyttämään julkaisutietojen käsittelyä korkeakoulujen ja OKM:n välillä.

24 Avainsanat

Julkaisun sisältöä mahdollisimman hyvin kuvailevat avainsanat.

25 ORCID-tunniste

Raportoivan organisaation omien tekijöiden ORCID-tunnisteet esim. 0000-0000-0000-0000, ks.   http://www.orcid.org

26 Julkaisu rinnakkaistallennettu a

Julkaisu on rinnakkaistallennettu, mikäli se on tallennettu organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon joko välittömästi tai kustantajan määrittämän kohtuullisen mittaisen embargoajan jälkeen.

27 Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite b

Julkaisun organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

26 Taiteenala*

Julkaisulle raportoidaan 1–7 taiteenalaa.

28 Tekijän rooli

Raportoivan organisaation tekijän tai tekijöiden roolit. Erityisesti osatoteutusten tapauksessa tekijän rooli on tärkeä. Esimerkiksi teatteriesityksen lavastaja, taidenäyttelyn kuraattori, yhtyeen laulaja, jne.

29 Lisätieto:

Taidealan tyyppikategoria

Tyyppikategoria JUREn mukaan. Taidealan tyyppikategorian voi raportoida, jos niitä raportoivan organisaation järjestelmään kerätään. Tyyppikategoriat muistuttavat roolia, mutta ne ovat tuotoksen ominaisuus siinä missä rooli on tekijän ominaisuus. Roolien raportoimista suositellaan.

30 Lisätieto: Tapahtuma

Tieto, missä tapahtumassa julkaisu on esitetty. Raportoidaan tapahtuman nimi, kuten esimerkiksi Sodankylän elokuvafestivaalit, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat jne.

31 Lisätieto:

Julkaisuvuoden Lisätieto

Päivämäärät (esimerkiksi aikavälit), näytösten määrä jne.

32 Lisätieto: Julkistamispaikkakunta

Paikka julkaisumaassa.

33 Lisätieto: Muu Tunniste

Esimerkiksi CD:n, nuotin, jne tuotetunniste tai -tunnisteet.

 

 

*) Pakollinen tieto

a) Pakollinen soveltuessa

b) Pakollinen, jos julkaisu rinnakkaistallennettu