Page tree

Pöytäkirja

 

Keskustelutilaisuus tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyön kehittämisestä julkaisutiedonkeruussa

Aika: Torstai 19.12.2013, klo 13–16

Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Louhi

Paikalla: Ari Lindqvist, HUS

Jukka Lindeman, THL

Minna Liikala, THL

Tuula Hämäläinen, VTT

Anssi Neuvonen, VTT

Sirpa Thessler, Lynet

Jarmo Saarikko, Metla

Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto

Janne Pölönen, TSV

Olli Poropudas, OKM

Jukka Haapamäki, OKM

Hanna-Mari Puuska, CSC

Tuija Raaska, CSC

Olli Eskola, CSC

 

 

 

1. Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.

 

2. OKM: n, TSV: n, Kansalliskirjaston ja CSC: n esitykset

 

Koska kalvot näistä esityksistä on saatavilla Wiki-sivustolla, ei mennä tässä kovin syvällisesti esitysten yksityiskohtiin. Sen sijaan pohditaan esiin nousseita kysymyksiä ja niiden vastauksia.

 

OKM julkaisutiedonkeruu- esityksen aikana kysyttiin, ovatko kaikki julkaisutiedonkeruussa käytetyt 32 kenttää pakollisia. Ilmeni, että näistä vajaa puolet on pakollisia.  Joissain kentissä on lisäksi vaihtoehtona merkitä vaihtoehto ”muu”, jos kyseiseen kenttään ei löydy sopivaa arvoa. Ohjeistuksissa esiintyy haasteita ja yliopistot merkitsevät joskus kenttiin vääriä arvoja. Tämä on ongelmallista esimerkiksi Juulin kohdalla, koska sinne ei pystytä korjailemaan yksittäisiä virheitä. Linkki tiedonkeruiden mallitiedostoihin löytyy täältä:

https://confluence.csc.fi/display/suorat/Mallitiedostot

 

Tiedonkeruiden aikajänteestä ja tutkijoiden affiliaatiosta keskusteltiin. Yliopistojen on pitänyt lähettää datat maaliskuun puolivälissä ja vuoden 2012 datat on julkaistu syyskuussa. Tutkijoiden affiliaatiolle on olemassa tietyt säännöt. Tutkija kuuluu OKM julkaisutiedonkeruun piiriin, mikäli hän on tutkimuksen aikana

 

-           Työskennellyt korkeakoulussa tai

-           Korkeakoulu on mahdollistanut tutkimuksen (= antanut apurahan) tai

-           Ollut jatko-opiskelija korkeakoulussa

 

Mikäli joku näistä ehdoista täyttyy, luetaan hänet korkeakoulun tutkijaksi. THL: n edustaja kommentoi, että heidän tutkijoilla on usein monia affiliaatioita, joten asia on heille ajankohtainen.

 

TSV: n esityksen aikana kysyttiin, onko julkaisufoorumissa pelkästään tieteellisiä julkaisuja ja otetaanko yhteiskunnallista vaikuttavuutta huomioon mitenkään. Tällä hetkellä julkaisufoorumin julkaisukanavat pitävät sisällään kirjakustantajia, konferensseja sekä vertaisarvioituja lehtiä ja sarjoja, joissa suomalaiset tutkijat ovat julkaisseet artikkeleita. Näin ollen esimerkiksi Helsingin sanomissa julkaistuja mielipidekirjoituksia ei tällä hetkellä oteta mukaan.

 

Juulin esityksen aikana keskusteltiin käytetyistä tieteenalaluokista. Kysyttiin onko Juulissa mukana Tilastokeskuksen luokitusta perus- ja soveltavasta tutkimuksesta. Tätä ei ole Juulissa, kuten ei myöskään OKM-julkaisutiedonkeruussa.

 

Julkaisutiedonkeruu kehittäminen esityksen aikana kommentoitiin, että lyhennettä KK (= korkeakoulu) ei kannata käyttää, koska se sekoittuu helposti Kansalliskirjastoon. Keskusteltiin tiedostojen siirrosta ja mainittiin, että sähköpostilla vaihdettavista Exceleistä olisi päästävä eroon perusteellisesti ja niiden sijaan pitäisi käyttää tiedostonjakopalveluita yms.

 

Tutkijan identifioinnin yhteydessä puhuttiin ORCID: sta. ORCID voidaan ottaa käyttöön koko organisaatiossa, mutta nykyään on vain yksi ruotsalainen yliopisto, jossa näin on tehty. Kommentoitiin, että ollaan menossa yhä enemmän kohti verkostoitunutta yhteiskuntaa ja organisaatiot menettävät merkityksensä.

 

3. THL: n, VTT: n, Metlan, Lynetin ja HUS: n esitykset

 

Lynet ilmaisi kiinnostuksensa liittyä OKM julkaisutiedonkeruuseen. Sektorit ylittävät ajatukset ovat hyvä idea ja varsinkin VIRTA vaikuttaa systeemiltä, johon kannattaa tulla mukaan. Lynetissä muodostuu kustannuksia fuusion takia, mutta fuusio nähdään myös mahdollisuutena, koska sen yhteydessä voidaan laittaa järjestelmät kuntoon. Jo fuusion yhteydessä pitäisi ottaa tällaiset asiat huomioon eikä vasta myöhemmin. Raportointimahdollisuudet ovat tärkeitä Lynetille ja Juuli nähdään hyvänä siihen. Benchmarkkausta tehdään paljon eri laitosten kesken, joten pitää olla järjestelmä, joka mahdollistaa tämän.

 

Keskusteltiin julkaisutyypeistä. Pitäisikö julkaisutyyppien määrää laajentaa (esim posterit) vai pidetäänkö nykyiset tyypit? VTT kommentoi, että Juulia voisi pitää VTT: n julkaisujen osajoukkona eli, että siellä näkyisivät heidän tieteelliset julkaisunsa. Avoimeksi jäi kysymys, että jos lisätään julkaisutyyppien määrää, niin aiheuttaako se painetta yliopistoille.

 

Systeemien muuttaminen julkaisutiedonkeruiden tarpeita vastaaviksi aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia. Pohdittiin teknisiä ratkaisuja, kuten sitä miten tieto liikkuisi. Lisäksi mietittiin kuinka paljon erityyppisiä järjestelmiä sallittaisiin. Näihin ei kuitenkaan annettu tässä kokouksessa lopullista vastausta.

 

Kaikki organisaatiot suhtautuivat positiivisesti julkaisutiedonkeruuseen liittymiseen, mutta se kuinka nopeasti liittyminen onnistuisi, vaihtelee johtuen muun muassa fuusioista.

 

4. Aikataulu

 

Organisaatioiden johto ja ministeriön edustajat pitää saada vakuuttuneiksi siitä, että tiedonkeruuta kannattaa laajentaa.

 

Tutkijan identifiointi ei ole ihan akuutti asia, mutta sitäkin pitää miettiä pitemmällä tähtäimellä.

 

Organisaatioissa tapahtuvat fuusiot saattavat vaikuttaa aikatauluihin. Täytyy siis hieman räätälöidä kuka milloinkin tulee mukaan. Metla kommentoi, että tiedonkeruu vuodelta 2015 voisi olla ensimmäinen realistinen ajankohta. Mainittiin kuitenkin, että ne jotka pystyvät, voivat lähettää datat aikaisemminkin. Sovittiin, että tehdään esiselvitystä ja pidetään seminaareja, joissa ovat mukana sekä tutkimuslaitosten että yliopistosairaaloiden edustajia. Päivämääriä ei kuitenkaan lyöty lukkoon vaan palataan asiaan ensi vuoden puolella.

5. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.