Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittely

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Hakemuksen puoltokäsittelyn kestoon vaikuttavat esimerkiksi oppimispalveluiden ja laitosten työtilanteet ja paikallaolo. Hakemus tulee toimittaa kotiyliopistoon puollettavaksi hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä, mielellään viimeistään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Käsittelyaika on yleensä noin 2–3 viikkoa, mutta puoltokäsittely saattaa joskus viedä pidempäänkin. Varaa siis käsittelylle Aalto-yliopistossa riittävästi aikaa ennen kohdeyliopiston hakuajan umpeutumista!

Haettaessa käytetään sähköistä hakujärjestelmää, jos kohdeyliopisto sitä käyttää. Katso paperihakemusta käyttävät yliopistot sivulta JOO-opiskelu.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Jotta JOO-hakemusta voidaan puoltaa, tulee vähintään seuraavien edellytysten täyttyä.

 • Opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi Aalto-yliopistoon.
 • Opinnot eivät ole avoimen yliopiston opintoja.
 • Suunnitellut opinnot sisältyvät kandidaatin tutkinnon, maisterin tutkinnon tai jatkotutkinnon minimilaajuuteen ja ovat osa opiskelijan hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).
 • Opiskelija on osoittanut opintojensa omassa korkeakoulussaan etenevän normaalisti. Kandidaatin tutkintoa ensimmäistä vuotta suorittavalle opiskelijalle ei voida puoltaa JOO-opintoja sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin.
 • Samansisältöisiä tai vastaavia kursseja ei ole kotikorkeakoulun omassa tarjonnassa. Toisen yliopiston opinnoilla ei ole tarkoitus korvata oman korkeakoulun opetustarjontaa eli suorittaa kursseja, jotka voisi suorittaa myös kotikorkeakoulussa.
 • Suunnitellut opinnot soveltuvat tutkintoon. Ne tukevat suoritettavaa korkeakoulututkintoa ammatillisesti, ja niistä muodostuu tutkinnon sivuopintokokonaisuus tai ne ovat osa tutkintoon hyväksyttyä opintokokonaisuutta, esimerkiksi osa koulutusohjelman opintoja.
 • Vaihto-opiskelijoille ei voida myöntää puoltoa.

Haettavat opinnot tulee hyväksyttää osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua. Opintoja ei voida puoltaa, elleivät ne sisälly HOPSiin. Ohjeita HOPSin tekemiseen ja sen vahvistamiseen saa omasta koulutusohjelmasta ja oman koulutusohjelman Into-sivuilta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Kauppakorkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. Haettavan kokonaisuuden tulee olla opintopistemäärältään vähintään yhtä laaja kuin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan merkitty sivuopintokokonaisuuden laajuus. Jos sivuopintokokonaisuuden laajuus kohdeyliopistossa on esim. 25 op ja opiskelija tarvitsee 30 op, hän voi valita 30 opintopisteen täyttymiseksi vielä jonkin ko. kokonaisuuteen soveltuvan kurssin. Vastaavasti jos kokonaisuuden laajuus onkin 32 op, voidaan opiskelijalle puoltaa koko 32 op. Kovin paljon kokonaisuuden ylittäviä opintoja ei kuitenkaan voida puoltaa.

Kandidaatintutkintoa suorittava opiskelija: ollessasi kandivaiheen loppupuolella voit hakea maisterivaiheen sivuaineeseen JOO-opinto-oikeutta tekemällä Sisussa maisteri-HOPSin, johon sivuaineeksi merkataan ”M2FINU-BIZ Sivuaine kotimaisesta yliopistosta” opintoluonnoksena. Laitoksesi suunnittelijalta tarvitaan tähän hyväksyntä.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. JOO-opinnot voi sijoittaa tutkinnossa sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. JOO-opintojen laajuus riippuu omasta koulutusohjelmasta tai pääaineesta ja sen sivuaineen tai vapaasti valittavien opintojen laajuudesta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee sopia opiskelijan tutkintoon, esimerkiksi sivuaineeksi tai vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. On suositeltavaa, että haettava kokonaisuus noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta.

Hakemuksen liitteet

 • Virallinen opintosuunnitelma, josta käy ilmi että haettavat JOO-opinnot on hyväksytty opintosuunnitelmaan

 • Opintosuoritusote

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Puolto joustavalle opinto-oikeudelle on aina määräaikainen, ja se voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Puollon pituuteen vaikuttaa esimerkiksi suunniteltujen opintojen määrä. Huomaa, että kohdeyliopiston antama lopullinen suoritusaika voi olla lyhyempi kuin Aalto-yliopiston alun perin puoltama aika!

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy lähettämisen jälkeen automaattisesti käsiteltäväksi oppimispalveluihin.

Paperinen JOO-hakemus toimitetaan oman korkeakoulun oppimispalveluihin. Kuoreen pyydetään merkitsemään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

 • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 16100, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 31000, 00076 Aalto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy automaattisesti kohdeyliopiston käsittelyyn, jos hakemusta on puollettu Aalto-yliopistossa kokonaan tai osittain. Kielteisen puoltopäätöksen perustelut ovat luettavissa järjestelmästä. Opiskelija saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun puoltoa koskeva päätös on tehty. Sähköisen hakemuksen tila ja käsittelyhistoria näkyvät järjestelmässä koko prosessin ajan. Kun hakemus on lähtenyt opiskelijalta eteenpäin, sitä ei voi enää itse muuttaa, vaan tarvittaessa on otettava yhteyttä oman korkeakoulun JOO-vastuuhenkilöön (ks. hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot).

Puollettu paperinen JOO-hakemus toimitetaan Aalto-yliopiston oppimispalveluista suoraan kohdeyliopistoon. Ellei hakemusta puolleta, se arkistoidaan oppimispalveluissa. Opiskelija saa aina erikseen tiedon sekä myönteisestä puoltopäätöksestä että mahdollisesta kielteisestä päätöksestä.

JOO-opintosuoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-suoritukset rekisteröidään Aalto-yliopiston suoritusrekisteriin normaalin hyväksilukumenettelyn mukaisesti: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet (into.aalto.fi). Omat JOO-suoritukset voi siirtää Aalto-yliopistoon toimittamalla omaan koulutusohjelmaan kohdeyliopiston virallinen opintosuoritusote ja Aallon vaatima hyväksilukuhakemus. Mikäli kyseessä on kohdeyliopiston tutkintovaatimusten mukainen sivuopintokokonaisuus, tarvitaan lisäksi kokonaisuusmerkintä. Paperisen opintosuoritusotteen voi korvata lähettämällä opinnot tiedoksi Aalto-yliopistoon Puro-nimisessä opintosuoritusten hakupalvelussa: https://puro.joopas.fi/puro/.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot


Insinööritieteiden korkeakoulu:

 • Opintokoordinaattori Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • puh. 050 564 5495

Kauppakorkeakoulu:

 • Opintosihteeri Susanna Ylhävuori

 • susanna.ylhavuori(at)aalto.fi
 • puh. 040 353 8103

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Opintosihteeri Sannamari Hörkkö
 • sannamari.horkko(at)aalto.fi
 • puh. 050 3623 319

Perustieteiden korkeakoulu

 • Opintokoordinaattori Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • puh. 050 408 4540

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 327 9199

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Suunnittelija Virva Sointu
 • virva.sointu(at)aalto.fi
 • puh. 050 470 8580

Kielikeskus

 • Opintosihteeri Vuokko Rantanen
 • vuokko.rantanen(a)aalto.fi
 • 050 384 1674


 • No labels