Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This data model corresponds the MPASSid data model in use currently. Same data model is published here: MPASSid datamodel 1.1 currently in-use

Page will be shut down soon.

Data model 1.1 (steps in effect 1.9.2020)

Changes with version 1.0 are highlighted in red. The attributes marked with an asterisk (*) are multi-value, i.e. a single person may have one or more such attributes. For example, one person may have two school attributes, which is fairly typical case with a teacher having affiliations with several schools. Other attributes are single-value, i.e. a single person may have only one. For example, one person may have only one surname attribute.

TietoAttribuuttinimi (SAML ja OIDC)

Selite (en)

Selite (fi)Lähde
Sukunimi

urn:oid:2.5.4.4 (SAML)

family_name (OIDC)

The last/family name of the user.Käyttäjän sukunimi.Koulutuksen järjestäjä
Etunimi

urn:oid:2.5.4.42 (SAML)

given_name (OIDC)

The first/given name of the user.Käyttäjän etunimi.Koulutuksen järjestäjä
Yksilöllinen tunnisteurn:mpass.id:uidThe unique identifier of the authenticated user. Currently recommended identifier for identifying the user. NOTE: will change if the user moves to another user registry.

Käyttäjän yksilöivä tunniste käyttäjähakemistossa. Yleensä esim. objectGUID käyttäjähakemistossa.

Tämä on tällä hetkellä suositeltu käyttäjän yksilöivä tunniste.

HUOM! Tunniste todennäköisesti muuttua silloin, kun käyttäjä siirtyy toiseen käyttäjähakemistoon.

Koulutuksen järjestäjä
CryptID (legacy)urn:mpass.id:legacyCryptId

The legacy (national) cryptID of the user divided to two parts with @ -character. The left-side contains the cryptID of the user as right-side contains an identifier to the source registry. For instance: f0ba7691aeff3ef2302d6edce5303641@ldap_test.

This attribute is issued for legacy reasons, avoid using it if possible.

Käyttäjän yksilöivä tunnus, joka koostuu salatusta (MD5) henkilötunnuksesta sekä käyttäjähakemiston tunnisteesta erotettuna @-merkillä.

Esimerkiksi: f0ba7691aeff3ef2302d6edce5303641@ldap_test.

Attribuutti on korvautumassa oppijanumerolla ja se tulee jäämään pois MPASSid:n tietomallista, joten sen käyttämistä palveluissa ei suositella.

Koulutuksen järjestäjä
Vahvennettu CryptIDurn:mpass.id:legacyCryptIde

A strengthened version of the legacy cryptID (see above) of the user, divided to two parts with @ -character. The left-side contains the strengthened (encrypted by MPASS) version of the cryptID of the user as right-side contains an identifier to the source registry. For instance: 9ecb8b0256d0c177320037322cf87e4f1211f2df45a2f8e4a667ca5b24a10e89@ldap_test.

This attribute is issued for legacy reasons, avoid using it if possible.

Vahvennettu versio CryptID attribuutista, jonka käyttäjän yksilöivä tunniste (@-merkin vasemmanpuoleinen osa) on salattu vahvemmalla salausmenetelmällä MPASS:n toimesta.

Esimerkiksi: 9ecb8b0256d0c177320037322cf87e4f1211f2df45a2f8e4a667ca5b24a10e89@ldap_test.

Attribuutti on korvautumassa oppijanumerolla ja se tulee jäämään pois MPASSid:n tietomallista, joten sen käyttämistä palveluissa ei suositella.

MPASSid
*Kuntakoodiurn:mpass.id:municipalityCode

The municipality code of the authenticated user. See https://tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/kunta/ for mappings in Finland. This attribute will be replaced by educationProviderId (see below) in version 1.2.

Käyttäjän kunnan kuntakoodi. Kuntakoodit löytyvät Tilastokeskuksen palvelusta https://tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/kunta/Tieto korvataan opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oid -tiedolla versiosta 1.2 eteenpäin 

Koulutuksen järjestäjä
*Kuntaurn:mpass.id:municipalityThe human-readable name of the municipality of the authenticated user. This attribute will be replaced by educationProvider in version 1.2.Käyttäjän kunnan nimi. Tieto korvataan opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi -tiedolla versiosta 1.2 eteenpäin Koulutuksen järjestäjä
*Koulukoodiurn:mpass.id:schoolCode

The school code of the authenticated user. See  https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/oppilaitosnumero/latest for the mappings in Finland. 

Käyttäjän koulun koulukoodi, ks. https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/oppilaitosnumero/latest

Koulutuksen järjestäjä
*Kouluurn:mpass.id:school

The human-readable name of the school of the authenticated user. School name is retrieved based on a value of urn:mpass.id:schoolCode. If no name is found this attribute can be empty. 

Käyttäjän koulun nimi. Nimi haetaan urn:mpass.id:schoolCode attribuutin perusteella OPH:n ylläpitämistä tiedoista.Opetushallitus
Luokkaurn:mpass.id:classThe class/group-information of the authenticated user. For instance: 8A or 3B.Käyttäjän luokka. Esimerkiksi: 8A tai 3B.Koulutuksen järjestäjä
Vuosiluokkaurn:mpass.id:classLevelThe class/level-information of the authenticated user. For instance 8 or 3.

Käyttäjän vuosiluokka (0–10). Ks. https://www.stat.fi/meta/kas/vuosiluokka.html. Esimerkiksi: 8 tai 3. Tieto pakollinen perusasteen oppijoille. 

Koulutuksen järjestäjä
*Rooliurn:mpass.id:role

The role of the user. The accepted values are "opettaja" and "oppilas"

The role consists of four parts, divided with a semicolon (;) character. First education provider, followed by school code, group and role in the group.

For instance Helsinki;32132;9A;Oppilas.

Käyttäjän rooli. Sallitut arvot ovat: "opettaja" ja "oppilas"

Rooli koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;). Roolin tiedot ovat opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi, koulukoodi, luokka ja tieto siitä onko käyttäjä oppilas vai opettaja.

Esimerkiksi: Helsinki;32132;9A;Oppilas

Koulutuksen järjestäjä

Oppijanumero


urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27

The national learner id is a permanent 11-digit identifier to identify the learner i.e. the pupil or student. The identifier is presented as an OID on branch 1.2.246.562.24. Eleventh digit of the identifier is a IBM-1-3-7 checksum of the first ten digits. For instance: 1.2.246.562.24.10000000008

Oppijan yksilöivä valtakunnallinen pysyvä yksilöintitunnus. Oppijanumeroa voidaan käyttää yksilöintiin ja indeksointiin, ja sitä voivat käyttää niin koulutuksen ja opetuksen järjestäjät kuin viranomaisetkin. Henkilölle luodaan oppijanumero, kun hän asioi ensimmäistä kertaa Opintopolku-palvelussa.  Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier). Oppijanumeron loppuosa on 11 numeroa pitkä luku, jonka viimeinen numero on tarkistusmerkki. Esimerkki: : 1.2.246.562.24.10000000008Koulutuksen järjestäjä
*Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oid

urn:mpass.id:educationProviderId

The education provider id is a permanent identifier to identify the education provider i.e. the organization providing education. The identifier is presented as an OID on branch 1.2.246.562.10. The majority of primary and secondary education providers are municipalities in Finland. For instance: 1.2.246.562.10.494695390410

Opetushallituksen ylläpitämä opetuksen tai koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus. Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier). Esimerkki: 1.2.246.562.10.494695390410

Attribuutti tulee korvaamaan kuntakoodi-attribuutin tietomallin versiossa 1.2.

Opetushallitus
*Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimiurn:mpass.id:educationProviderThe education provider is the human-readable name of the education provider.Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän virallinen nimi, joka korvaa kunta-attribuutin versiossa 1.2Opetushallitus

Data model 1.0

The MPASS proxy issues the following SAML attributes about authenticated users:

 • urn:oid:2.5.4.4 (single value): The last/family name of the user.
 • urn:oid:2.5.4.42 (single value): The first/given name of the user.
 • http://eidas.europa.eu/attributes/naturalperson/CurrentGivenName (single value): All the first/given names of the user.
 • urn:mpass.id:uid (single value): The unique identifier of the authenticated user. Currently recommended identifier for identifying the user. NOTE: will change if the user moves to another user registry.
 • urn:mpass.id:legacyCryptId (single value): The legacy (national) cryptID of the user divided to two parts with @ -character. The left-side contains the cryptID of the user as right-side contains an identifier to the source registry. For instance: f0ba7691aeff3ef2302d6edce5303641@ldap_test. This attribute is issued for legacy reasons, avoid using it if possible.
 • urn:mpass.id:legacyCryptIde (single value): A strengthened version of the legacy cryptID (see above) of the user, divided to two parts with @ -character. The left-side contains the strengthened (encrypted by MPASS proxy) version of the cryptID of the user as right-side contains an identifier to the source registry. For instance: 9ecb8b0256d0c177320037322cf87e4f1211f2df45a2f8e4a667ca5b24a10e89@ldap_test.
 • urn:mpass.id:municipalityCode (multi value): The municipality code of the authenticated user. See http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2017/index.html for mappings in Finland.
 • urn:mpass.id:municipality (multi value): The human-readable name of the municipality of the authenticated user.
 • urn:mpass.id:schoolCode (multi value): The school code of the authenticated user. See https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/ for the mappings in Finland. For example, https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/codeelement/oppilaitosnumero_04647 for school code 04647.
 • urn:mpass.id:school (multi value): The human-readable name of the school of the authenticated user. School name is retrieved based on a value of urn:mpass.id:schoolCode. If no name is found this attribute can be empty. 
 • urn:mpass.id:class (multi value): The class/group-information of the authenticated user. For instance: 8A or 3B.
 • urn:mpass.id:classLevel (multi value): The class/level-information of the authenticated user. For instance 8 or 3.
 • urn:mpass.id:role (multi value): The role of the user in four parts, divided with a semicolon (;) character. First municipality, followed by school code, group and role in the group. For instance Helsinki;32132;9A;Oppilas.

All the attributes are issued in the SAML NameFormat urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri.

Old data model

In addition to the data model 1.0, the MPASS proxy currently issues also the following SAML attributes about authenticated users. However, the same information exists in the data model 1.0:

 • urn:educloudalliance.org:OID (single value): The object identifier of the user.
 • urn:educloudalliance.org:municipality (multi-value): The municipality of the user.
 • urn:educloudalliance.org:school (multi-value): The school of the user.
 • urn:educloudalliance.org:structuredRole (multi-value): The role of the user in four parts, divided with a semicolon (;) character. First municipality, followed by school, group and role in the group.

All the attributes are issued in the SAML NameFormat urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri.

 • No labels