Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Handläggningstid för förordande av ansökan

Högst 30 dagar

Handläggning av förordande av ansökan

Ansökan görs elektroniskt och sänds till studerandens egen institution. Behandlingen tar ca 30 dagar.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Ansökan om flexibel studierätt ska motiveras så att det framgår hur studierna vid ett annat universitet främjar utbildningen. Ange i studieplanen var de ska ingå. Studier som kan genomföras vid akademin kan inte på akademins bekostnad ersättas av JOO-studier vid annat universitet.

Uppgörande av studieplan: Studerandens anhållan om förord från den egna institutionen ska innehålla anhållan om studierätt, ett utdrag ur studieregistret samt en personlig studieplan eller ett sammandrag av den.

Tid för vilken studierätt förordas

I regel ett år dock högst två år

Adress som ansökan om förord skickas till

JOO-ansökan inlämnas elektroniskt via JOOPAS.fi och överförs till den institution där studeranden har studierätt.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Institutionens förord och betalningsförbindelse överförs i JOOPAS-systemet elektroniskt till måluniversitetet. Studeranden behöver alltså inte göra något själv.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Studeranden skall på studiekansliet uppvisa ett intyg över sina studier vid det andra universitetet (måluniversitetet) varefter studieprestationerna införs i akademins register.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

  • No labels