Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovaranto edistää avoimen tieteen periaatteita, tieteen ja tutkimuksen julkisuutta sekä edistää erilaisten tutkimusta tukevien järjestelmien ja palveluiden muodostaman verkoston yhteentoimivuutta. Yksittäiset käyttäjät eivät syötä tietoja suoraan tutkimustietovarantoon. Tiedot kootaan tutkijoiden valmiiksi käyttämistä palveluista.

Tutkimustietovaranto:

  1. Välittää tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta tutkimuskentän toimijoiden välillä helposti hyödynnettävien tietovirtojen avulla.
  2. Esittää ja näyttää kerättyä tutkimustietoa sen yhteyteen rakennetun portaalin välityksellä.

Tutkimustietovarannon sisältämät tiedot kuvailevat tutkimusta (ts. ne ovat tutkimusta kuvaavia metatietoja). Lähtökohtaisesti tiedot ovat valmiiksi avoimia, julkaistuja ja haettavissa lukuisista järjestelmistä ja tietokannoista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ne ovat suurelta osin myös EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) määritelmän mukaisia henkilötietoja.

Tutkimustietovarannon johtoryhmälle on 12.11.2018 esitelty muistio käsittelyperusteista, josta tämä sivu on lyhennelmä.

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu

Henkilötietojen käsittely on mahdollista tietosuoja-asetuksessa käsiteltyjen kuuden perusteen mukaisesti:

a)     rekisteröidyn suostumus
b)     sopimus
c)      rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
d)     elintärkeiden etujen suojaaminen
e)     yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
f)      rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Tietoja toimittavilla tahoilla on alun perin ollut erilaisia käsittelyperusteita omissa järjestelmissään. Tutkimustietovarantoon toimittamiensa tietojen (ns. omat tiedot) osalta rekisterinpitäjät voivat käyttää samoja käsittelyperusteita kuin aiemmin. Muutoin tietojen käsittelylle tarvitaan lainmukainen käsittelyperuste.

Tutkimustietovarannon rakentaminen käynnistetään yleislainsäädännön pohjalta. Pääasiallinen käsittelyperuste on yleinen etu (e).

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

  1. Tiedot julkaistaan avoimesti verkossa tutkimustietovarannon portaalissa.
  2. Tiedot voidaan luovuttaa tutkimustietovarannosta niille tahoille, joilla on tietoihin lainmukainen käsittelyperuste.
  3. Tietoja käsitellään kansallisen tutkimusjärjestelmän tilastoinnissa ja ohjaamisessa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön lakisääteinen tehtävä.

Yleinen etu käsittelyperusteena tutkimustietovarannossa

Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta on täytynyt antaa lailla tai muilla oikeudellisilla säännöksillä. Tietosuojalain (1050/2018) 4 § 2 kohta tarkentaa yleistä etua seuraavasti: Käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Se on sovellettavissa esimerkiksi silloin, kun oikeutta henkilötietojen käsittelyyn ei voida johtaa suoraan viranomaisen tehtävistä tai toimivallasta eikä erityissääntelystä. Samassa yhteydessä on arvioitava käsittelyn oikeasuhtaisuus. Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa on yleisen edun mukaista. Se on perusteena niiden tietojen osalta, jotka ovat tiedeyhteisön vakiintuneen käytännön mukaisesti julkisia ja vapaasti hyödynnettävissä. Näitä tietoja ovat julkaisujen tiedot, tutkimusaineistojen tiedot sekä tutkimusinfrastruktuurien tiedot (ks. taulukko sivun lopussa). Tällä hetkellä ne ovat saatavissa kolmesta erillisestä kansallisesta palvelusta: Juulista, Etsimestä ja tutkimusinfrastruktuuripankista.

Seuraavista laeista ja säännöksistä seuraa yleinen etu, jonka toteutumista tutkimustietovaranto edesauttaa merkittävästi.

Yliopistolaki (558/2009, 2 §) antaa yliopistojen tehtäväksi tutkimuksen edistämisen, jota hoitaessaan niiden tulee toimia vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi toiminta on järjestettävä varmistaen tutkimuksen korkea kansainvälinen taso. Vastaavasti ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ammattikorkeakouluille on asetettu tehtäväksi soveltavan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistäminen.

Valtioneuvoston asetuksen (1347/1991) mukaisesti asetettu tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on ohjeissaan kuvannut hyvän tieteellisen käytännön, jota noudatetaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla. Tiedeyhteisö on sitoutunut vapaaehtoisesti niiden noudattamiseen. Keskeisiin lähtökohtiin kuuluu mm. tieteellisen tiedon avoimuus, muiden tutkijoiden työn huomioon ottaminen ja rahoituslähteiden ilmoittaminen. Vastaavasti tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on yhdessä TENK:n kanssa laatinut hyvän tiedeviestinnän suositukset.

Valtioneuvoston asetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010) sekä sen työjärjestyksessä yksi ministeriölle annetuista tehtävistä on huolehtia tieteen ja tutkimuksen yleisistä edellytyksistä ja strategisesta kehittämisestä.

Lisäksi tutkimustietovarannon yhtenä keskeisenä tavoitteena on tutkimuskentän toimijoiden tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen, jonka avulla tutkijoiden hallinnollista työtaakkaa voidaan keventää. Tutkimustietovarannon tavoitteiden toteuttamiseksi tiedot on tallennettava yhteen paikkaan. Tiedot ovat tarpeellisia tutkimusorganisaatioiden omassa toiminnassa, jotka keräisivät tiedot joka tapauksessa erikseen tutkijoilta. Tiedot ovat valtaosin jo muualla julkaistuja eivätkä tästä näkökulmasta laajenna yhdestä tutkijasta kerättävää tietokokonaisuutta. Tutkijoiden henkilötietoja ei siten kerätä tarpeettoman laajasti. Hyödynnettäessä Tutkimustietovarannon tietoja tutkimusorganisaatioiden omissa järjestelmissä tutkijat ovat itse aktiivisessa roolissa. Suurimmassa osassa käyttötapauksista he antavat itse luvan tietojen hyödyntämiselle. Suunniteltuihin käyttötarkoituksiin nähden henkilötietojen käsittely on oikeassa suhteessa.

Esimerkki: Tutkija on julkaissut tieteellisen kirjan kotimaisella kustantajalla ja tallentanut siihen liittyvän oman aineistonsa Tietoarkistoon. Tieto julkaisusta on saatavilla tutkijan omassa kotiorganisaatiossa ja aineisto Tietoarkistossa. Tutkimustietovaranto kokoaa niiden kuvailutiedot, jolloin tietojen julkaiseminen tutkimustietovarannon portaalissa parantaa sekä julkaisun että aineiston löydettävyyttä esimerkiksi tiedotusvälineille ja kansalaisille. Lisäksi tutkijan ei tarvitse tallentaa näitä tietoja uudelleen rahoittajan palveluun hakiessaan rahoitusta vaan hän voi poimia tiedot automaattisesti tutkimustietovarannosta ja yhdistää ne hakemukseensa

Johtopäätös:

Käsittelyperusteena on yleinen etu sekä välitettäessä julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusinfrastruktuurien tietoja tutkimustietovarannon kautta että julkaistaessa näitä tietoja tutkimustietovarannon portaalissa.

Tutkimustietovarannon käyttötarkoitusten kannalta henkilötietojen käsittely on oikeasuhtaista.

Muut käsittelyperusteet

Tutkimustietovarannon suunnitellut toiminnallisuudet ja käyttötapaukset ovat laajat ja tuovat käyttöön uusia mahdollisuuksia käyttää ja näyttää tietoa. Tutkimustietovarantoon siirretään myös tietoja, joiden käyttöön tiedeyhteisössä ei ole vakiintunutta käytäntöä eikä yleinen etu edellisen perusteella ole yhtä selvästi sovellettavissa.

Näissä tapauksissa käytetään käsittelyperusteena pääosin tutkijan suostumusta eli yksiselitteistä, tietoista, yksilöityä ja vapaaehtoista tahdonilmaisua tai sopimusta (a, b). Johtuen suostumukselle asetetuista edellytyksistä, sitä tulisi hyödyntää käsittelyperusteena vain hyvin määritellyissä ja selvissä käyttötapauksissa.

Rahoituspäätökset

Käsittelyperusteena rahoituspäätöksissä käytetään rahoittajan omasta käytännöstä riippuen suostumusta tai sopimusta. Rahoituspäätösten tietojen välittäminen muille tutkimustietovarannon hyödyntäjille ja tietojen julkaiseminen portaalissa ovat kaksi eri käyttötarkoitusta. Tietojen julkaisemisesta joko sovitaan tai suostumus niiden julkaisemiseen pyydetään hakemusta jätettäessä. Tällä hetkellä portaalissa julkaistavaksi aiotut tiedot rahoituspäätöksistä ovat tyypillisesti julkaistu rahoittajien omilla verkkosivuilla. Tietojen julkaisemiseen ei suunnitella muutosta rahoittajien omaan käytäntöön nähden. Silloin riittää, että tutkimustietovarannon portaalissa julkaiseminen on otettu huomioon alkuperäisessä rahoittajan palvelussa tutkijan antamassa suostumuksessa tai tekemässä sopimuksessa.

Tutkijan tietojen hakeminen tutkimustietovarannosta tutkijan kotiorganisaatioon voi perustua joko työnantajan velvollisuuksien hoitamiseen, tutkijan kanssa tehtyyn sopimukseen (mikäli työsuhdetta ei ole), tutkijan kotiorganisaatiolle antamaan suostumukseen tai muuhun tiedon käyttäjän lainmukaiseen käsittelyperusteeseen.

Esimerkki: Rahoittaja voi tarkistaa tutkimustietovarannosta, onko rahoitusta hakenut tutkija saanut tutkimusrahoituksen samaan aiheeseen jo joltain muulta rahoittajalta. Rahoittaja tarvitsee tähän tutkijalta suostumuksen tai kyseeseen voi tulla myös rahoittajan oikeutettu etu (jos rahoituksen ehtona on esimerkiksi se, ettei hakija ole saanut rahoitusta samaan hankkeeseen muusta lähteestä).

Esimerkki: Suomen Akatemialla on lakisääteinen peruste tutkimusrahoitukseen liittyvien tietojen käsittelylle. Rahoituspäätöksien tiedot ovat julkisia. Koska tietojen julkisuus on eri asia kuin oikeus tietojen julkaisemiseen, Akatemia kysyy tutkijoilta erikseen suostumuksen tietojen julkaisemiseen omilla verkkosivuillaan.

Johtopäätös:

Rahoituspäätöstietojen käsittelyperuste tutkimustietovarannossa ja tietojen julkaisemisessa portaalissa on joko tutkijalta saatu suostumus tai tutkijan kanssa tehty sopimus. Tutkimustietovarannon tietoja hyödyntävällä taholla tulee olla jokin käsittelyperuste.

Muut tiedot

Suostumus on perusteena ns. tutkijoiden profiili- ja aktiviteettitietojen hyödyntämiseksi tutkimustietovarannossa. Profiilitietoja ovat esimerkiksi tutkijan affiliaatio, titteli, oppiarvo, tutkimusaiheet, nimivariantit, tutkijatunnisteet (esim. ORCID-tunniste, ResearcherID), joita tutkija tyypillisesti on tallentanut esimerkiksi omaan kotiorganisaatioonsa tai muuhun palveluun, jossa tutkija voi ylläpitää omaa profiiliaan (esim. ORCID). Aktiviteettitiedot ovat esimerkiksi osallistumisia konferensseihin, asiantuntijaryhmien jäsenyyksiä, palkintoja, arviointitoimintaa, esiintymisiä, jne. Niiden julkaiseminen ei ole yhtä vakiintunutta ydintietoihin verrattuna, vaikka ne mainitaankin TENK:n hyvän tieteellisen käytännön ohjeissa.

Tutkimustietovarannon keskeinen toimintaperiaate on tietojen kytkeminen toisiinsa. Kytketyistä tiedoista syntyy uusi tietokokonaisuus, jollaisten luominen tässä mittakaavassa ei aiemmin ole ollut mahdollista. Vaikka tietokokonaisuuden yksittäiset tiedot voidaan julkaista yleisen edun perusteella yhdistettyjen tietojen julkaisemisesta ei ole vielä muodostunut käytäntöä. Asiaa on selvitettävä tarkemmin käsittelyperusteiden määrittelemiseksi.

Johtopäätös:

Suostumus on pääosin perusteena muiden tietojen käytölle.

Rekisterinpitäjyys

Tutkimustietovarannossa on käytössä yhteisrekisterinpitäjyys tietoja toimittavien tahojen kesken. OKM:llä on vastuu tietojen luovuttamisesta ja käsittelystä, ja kukin tietoja toimittava taho vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät tulevat käsittelemään tarkemmin vielä vastuisiin ja rooleihin liittyvät asiat. Sen jälkeen OKM sopii jokaisen rekisterinpitäjän kanssa vastuunjaosta ja muista yhteisrekisterinpitäjyyden edellyttämistä asioista.

Yhteisrekisterinpitäjyyden myötä tutkimustietovaranto ei ole yksittäisen rekisterinpitäjän näkökulmasta ulkoinen rekisteri, johon tiedot tulee luovuttaa. Kun yhteisrekisterinpitäjyyteen kuuluvasta vastuunjaosta on sovittu, yksittäiselle rekisterinpitäjälle tutkimustietovaranto on yksi sen omista rekistereistä.

CSC on tutkimustietovarannossa henkilötietojen käsittelijä, joka toimii OKM:n lukuun ja sen toimeksiannosta.


Yhteenveto tietojen käsittelyperusteista tutkimustietovarannossa

KÄSITTELYPERUSTETIETOKOKONAISUUSREKISTERÖITYKUVAUS
Yleinen etu

julkaisutiedotjulkaisun tekijätTutkija on julkaistessaan asettanut julkaisunsa julkiseksi.  Julkaisutiedot ovat vapaasti avoimien rajapintojen kautta saatavilla useissa kv. tietokannoissa ja niiden välittäminen järjestelmästä toiseen on kansainvälisesti vakiintunut käytäntö. Tietojen välittäminen ja avoimuus tukevat myös tutkijan meritoitumista ja on avoimen tieteen ja tekijänoikeuteen liittyvien periaatteiden sekä hyvän tieteellisen käytännön mukaista. Julkaisutiedot voidaan yleisen edun perusteella julkaista tutkimustietovarannossa ja välittää tiedot sieltä eteenpäin niitä hyödyntäville tahoille.
tutkimusainestojen kuvailutiedotaineiston tekijät tai omistajaSama kuin yllä.
tutkimusinfrastruktuurityhteyshenkilön yhteystiedotInfrastruktuurien kuvailutiedot voivat sisältää yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen tai muita yhteystietoja. Suositellaan, että yhteystieto olisi palveluosoite eikä henkilökohtainen. Mikäli yhteystiedot sisältävät henkilötietoja, ks. sama kuin yllä.
Sopimusrahoituspäätökset ja -hakemukset (yksityiset rahoittajat)rahoituksen saaja tai -hakijaHakiessaan tai rahoituksen vastaanottaessaan tutkija sopii, että rahoituksen saamisen ehtona on rahoituspäätöksen tietojen luovuttaminen tutkimustietovarantoon ja julkaiseminen tutkimustietovarannon portaalissa.
Suostumus

rahoituspäätökset ja -hakemukset (julkiset ja / tai yksityiset rahoittajat)rahoituksen saaja tai -hakijaHakiessaan tai rahoituksen vastaanottaessaan tutkija antaa suostumuksensa rahoitukseen liittyvien tietojen luovuttamisesta tutkimustietovarantoon ja julkaisemisesta tutkimustietovarannon portaalissa.
tutkimusaktiviteetittekijäTutkimusaktiviteettien tiedot, joita tutkija on tallentanut esimerkiksi oman kotiorganisaationsa järjestelmään. Tutkimusaktiviteetit ovat esimerkiksi asiantuntijatehtäviä, esiintymisiä, tai palkintoja. Tutkija antaa suostumuksen tietojen hyödyntämiseksi ja julkaisemiseksi tutkimustietovarannossa.
tutkijan profiilitiedottutkijaTutkija antaa ORCID-palvelussa, kotiorganisaatiossaan tai tutkimustietovarantoon rakennettavassa suostumuksenhallinpalvelussa luvan omien tietojensa siirtoon valitsemiensa järjestelmien välillä. Luvan voi halutessaan perua. Omia tietoja ovat esimerkiksi nimi, tutkinnot, nimike, tutkimusaiheet, affiliaatiot sekä tutkimustoiminnan tai asiantuntijuuden kuvaus. Tutkija antaa suostumuksen tietojen hyödyntämiseksi ja julkaisemiseksi tutkimustietovarannossa.

Avoimia kysymyksiä

Tutkimustietovarannon yhtenä tavoitteena on myös yhdistellä eri lähteistä saatavia tietoja, esimerkiksi liittää julkaisujen ja tutkimusaineistojen tietoja hankkeisiin tai tutkijoihin. Yhdistelyn mahdollisista vaikutuksista tehdään arvio ja käsitellään yhdistelyn myötä syntyvän uuden tietokokonaisuuden mahdolliset riskit rekisteröidylle.

Lisäksi on vielä avoin kysymys, voivatko tutkimustietovarannon yhteisrekisterinpitäjät sopia keskenään, että tiedot olisivat näiden kaikkien hyödynnettävissä esimerkiksi siten, että rahoituspäätösten tiedot voitaisiin automaattisesti luovuttaa tutkijan kotiorganisaatioille tai muille rahoittajille.

Mahdollisuuksia näiden toteutukseen yleislainsäädännön pohjalta selvitetään. Yhtenä vaihtoehtona on myös erillislain säätäminen tutkimustietovarannosta.

  • No labels