Hankkeiden esittelyt

Hankkeiden verkostot ja yhteiset kehittämiskohteet (alustava)

2018 aloittaneet hankkeet

HANKKEEN NIMI, ESITTELYDIAT JA NETTISIVU

YHTEYSHENKILÖ

TAVOITTEET

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Esittely

Verkkosivut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy,

seliina.paallysaho(at)seamk.fi

Tavoitteena on uusien menetelmien ja digitalisaation avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI- integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä. Luoda työkaluja, joiden avulla TKI-toimintakulttuuria voidaan muuttaa avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. 

AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa

Esittely

Verkkosivut

Oulun yliopisto,

hanni.muukkonen(at)oulu.fi

Edistää opintojen sujumista hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, osaamisen tunnistamisessa, opintojen seurannassa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä yliopistojen johtamisessa.

Automation in Network

Esittely

Verkkosivut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy,

kati.katajisto(at)seamk.fi 

Projektipäällikkö: niko.ristimaki(at)seamk.fi

Toteuttaa automaatioalan interaktiivinen verkko-oppimisympäristö FILE (Finnish Interactive Learning Environment) ja verkkolaboratorio FIINLab (Finnish Industrial Internet Network Laboratory).

DEFA - Digital Education for All

Esittely

Verkkosivut

Helsingin yliopisto,

maikki.naarala(at)helsinki.fi kjell.lemstrom(at)helsinki.fi

Tarjota kaikille mahdollisuus osallistua tietojenkäsittelyn 1. vuoden korkeakouluopintoihin. Lisätavoitteina ovat alan opintojen harmonisointi helpottaen Bologna-hengen mukaisesti opiskelijasiirtymisiä ja kokemusten kerääminen opetuksen digitalisoinnista, avoimuudesta ja automatisoinnista oppimisnalytiikkaa sekä digipedagogiikkaa hyödyntäen myös muiden alojen tarpeisiin.

DigiCampus -  Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

Esittely

Verkkosivut

Itä-Suomen yliopisto,

juha.eskelinen(at)uef.fi, tuula.heide(at)uef.fi

Luoda korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö, kehittää pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamallia, kehittää kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa tukemaan oppimiskeskeisyyttä, kehittää digitaalisten palveluiden laatua, toteuttaa valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio.

Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

Esittely

Verkkosivut

Lahden ammattikorkeakoulu Oy,

kristiina.soini-salomaa(at)lamk.fi Projektipäällikkö: ari.kankanen(at)lamk.fi Erityisasiantuntija: jorma.lehtonen(at)lamk.fi 

Kehittää uudenlainen Finnish Design Academy - yhteistoimintamalli, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään.

Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti)

Esittely

Verkkosivut

Turun yliopisto,

Anni Wärri awarri(at)utu.fi

Kehittää osallistuvien korkeakoulujen yhteistyötä yhdistämällä olemassa olevaa koulutusta helposti kaikkien alan opiskelijoiden ja ammattilaisten hyödynnettäväksi. Kehittää alan koulutusta rakentamalla uusia verkkokursseja ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi tärkeiksi todetuista aiheista. Kehittää yritysyhteistyötä, mikä madaltaa rekrytointikynnystä harjoittelupaikkoihin ja nopeuttaa siirtymistä työelämään.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Esittely

Verkkosivut

Lapin ammattikorkeakoulu Oy,

Projektipäällikkö: anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi

Uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa.

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Esittely

Verkkosivut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy,

salla.huttunen(at)haaga-helia.fi pasi.puranen(at)aalto.fi teppo.varttala(at)haaga-helia.fi

Rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi

Esittely

Verkkosivut

Oulun yliopisto,

kyosti.oikarinen(at)oulu.fi, jarmo.reponen(at)oulu.fi

Valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen modernisointi ja yhtenäistäminen. Pyritään luomaan kansallinen koulutusportaali sinne tuotettavan digitaalisen oppi- ja opetusmateriaalin jakamiseksi. Lisäksi kehittää sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä sekä pääsykoejärjestelmä.

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään

Esittely

Verkkosivut

Helsingin yliopisto,

maikki.naarala(at)helsinki.fi, laura.riuttanen(at)helsinki.fi

Luoda toimintamalli, jossa opettajien vertaisverkosto kehittää moniulotteisten kestävyyshaasteiden korkeakouluopetusta ja oppimateriaaleja yhteistyössä. Vahvistaa korkeakoulujen yhteistyötä, nostaa esiin niiden erityisosaamista sekä parantaa valmiuksia hyödyntää digitaalisia työkaluja ja oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat joustavan opiskelun ja nopeuttavat siirtymistä työelämään.

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa

Esittely

Verkkosivut

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy,

hanna.ilola(at)tamk.fi, hanna.teras(at)tamk.fi, annika.latva(at)tamk.fi

Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien (oppijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tukipalvelut) tarpeet datan keräämiselle. Pilotoida ja kehittää amkeissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta. Pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja eri amkeissa. Luoda suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen amkeissa sekä lisätä amkien henkilöstön osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Esittely

Verkkosivut

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy,

tuula.haverinen(at)kamk.fi

Projektipäällikkö: minna.hokka(at)kamk.fiSelvittää palliatiivisen hoitotyön (ht) ja lääketieteen (lkt) opetuksen nykytila ja verrata saatuja tuloksia kansainvälisiin suosituksiin. Laatia moniammatillisesti työelämän kanssa palliatiivisen ht ja lkt osaamiskuvaus perus- ja erityistasoille. Laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen ht ja lkt opetusohjelmasta, varmistamaan palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaaminen. Kehittää palliatiivisen hoitotyön koulutuksen osalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston hoitotieteen opintojen välisiä joustavia opintopolkuja. Kehittää palliatiiviseen hoitoon liittyvää TKI-toimintaa, innovatiivisia opetusmenetelmiä ja uusia oppimisympäristöjä korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä sekä lisätä opettajien osaamista. Muodostaa valtakunnallinen monitieteinen palliatiivisen hoidon koulutuksen asiantuntijaverkosto.

SOTE-PEDA 24/7

Esittely

Verkkosivut

Laurea ammattikorkeakoulu Oy,

sanna.juvonen(at)laurea.fi,  outi.ahonen(at)laurea.fi, mirkka.pirila(at)laurea.fi, tarja.a.laakkonen(at)laurea.fi

Tuottaa osaamisen määrittelyn ja opintosisältöjä, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä, jotkavastaavat tulevaisuuden soten osaamistarpeisiin ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset, ympärivuotiset oppimispolut.

Toinen reitti yliopistoon

Esittely

Verkkosivut

Jyväskylän avoin yliopisto,

jukka.lerkkanen(at)jyu.fi

paula.savela(at)jyu.fi

Kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoista mahdollisuutta osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Pilotoida ja tuottaa aikuisille suunnattuja reittejä tutkinto-opintoihin. Nopeuttaa yliopisto-opintojen etenemistä.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Esittely

Verkkosivut

Jyväskylän yliopisto,

paivi.tynjala(at)jyu.fi

Tavoitteet ovat 1) korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita, 2) tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen 3) pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota, 4) opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen, 5) korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa, 6) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen 

Esittely

Verkkosivut

Savonia ammattikorkeakoulu Oy,

salla.seppanen(at)savonia.fi,

marja.silen-lipponen(at)savonia.fi

Määrittää kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote-uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen. Varmistaa kansallisesti ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden perusosaamisen 180 op laatu.

YYTO Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Esittely

Verkkosivut

Aalto yliopisto,

 kalle.airo@aalto.fi


Kasvattaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja yrittäjämäistä toimintaa. Parantaa opiskelijavetoisen kasvuyrittäjyystoiminnan laatua ja edistää opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia valtakunnallisesti. Kasvattaa yrittäjyyttä kokeilleiden opiskelijoiden määrää ja kaksinkertaistaa opiskelijayrittäjyysverkostojen tavoitettavuus. Kehittää monitieteellistä tiimiyrittäjyyttä tukevia toimintaympäristöjä kampuksilla ja luoda siihen liittyviä malleja ja prosesseja pedagogiseen käyttöön. Tarjota opiskelijoille kansainvälistymistä tukevia harjoittelumahdollisuuksia maailman johtavissa startup-keskittymissä. Kehittää kansallisia yhdenmukaisia, läpinäkyviä malleja yrittäjyysosaamisen AHOTointiin ja työskentelyn opinnollistamiseen. Hyödyntää digitaalisia oppimis- ja toimintaympäristöjä prosessien ja mallien luomisessa. Lisätä korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisätä ympärivuotista opiskelua ja oppimista. Rikkoa rajoja toisen asteen ja korkeakoulusektorin välillä.

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto

Esittely

Verkkosivut

Aalto yliopisto,

eija.zitting(at)aalto.fi, lauri.malmi(at)aalto.fi

Uudistaa mat/fys/tietotekniikka-alojen opetusta tuomalla alojen älykkäät oppimisympäristöt ja niihin perustuva vuorovaikutteinen digitaalinen kandidaattitason oppimateriaali koko korkeakoulukentän saataville. Rakentaa opettajille älykkään oppimateriaalin tuottamista varten yhtenäiset ympäristöt olemassa olevaa teknologiaa laajentamalla ja integroimalla välineitä yhteen. Muodostaa opettajille avoimet verkostot, joissa esitellään järjestelmiä, niiden mahdollisuuksia ja sisältöjä, tarjotaan tukea käyttöönottoon ja luodaan käytänteet yhteiseen sisällöntuotantoon ja jakamiseen. Rakentaa materiaaliin lokitiedon keruu, analyysi- ja visualisointimenetelmät.

2017 aloittaneet hankkeet

HANKKEEN NIMI, ESITTELYDIAT JA NETTISIVU

YHTEYSHENKILÖ

TAVOITTEET

Ammattikorkeakoulujen   opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Esittely

Verkkosivut

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy,

tapio.rimpioja(at)metropolia.fi

Projektipäällikkö: marko.borodavkin(at)metropolia.fi

Opiskelijavalintojen valintatapojen kehittäminen, todistusvalinnan ja valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi,   uusien osaamisperustaisten valintatapojenja muiden suoravalintatapojen kehittäminen, opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen sekä ammattikorkeakoulujen   opiskelijavalintojen kehittämistyön hyödyntäminen kansallisella tasolla.

Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

Esittely

Verkkosivut

Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy,

paivi.haapasalmi(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilö: heidi.malava(at)metropolia.fi

Tuottaa sekä sähköinen opintoportaali että tutkinto-ohjelman   substanssiopintojen keskeiset tietopuoliset sisällöt kaikkien bioanalyytikoita kouluttavien   ammattikorkeakoulujen käyttöön.Digisti yhdessä

Esittely

Verkkosivut

Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy,

jere.laukkanen(at)metropolia.fi

Projektipäällikkö:
lea.vartiainen(at)metropolia.fi


Luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin,   tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia.   Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli   opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee   opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja,uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa   korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa   täydennyskoulutukseen.

DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Esittely

Verkkosivut

Hämeen   ammattikorkeakoulu Oy,

ulla.moilanen(at)hamk.fi


Sujuvoittaa luonnonvara-alan opintopolkuja vahvistamalla korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä uudistamalla koulutusalan toimintatapoja ja oppimisympäristöjä huomioiden erityisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tätä kautta edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parannetaan oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

Esittely

Verkkosivut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy,

Projektin johtaja: hannu.ikonen(at)jamk.fi
Projektipäällikkö:
paula.tyrvainen(at)jamk.fi


Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, luodaan ja uudistetaan   työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit sekätoteutetaan   ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio.

KOPE- hanke: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan   kehittämishanke

Esittely

Verkkosivut

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy,

asko.karjalainen(at)oamk.fi

hanna.alaniska(at)oamk.fi

Suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillisten   opettajakorkeakoulujen koordinoimana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen   korkeakoulupedagogisen yhteistyön toimintoja ja toimintarakenne. Yhteistyömalli suunnitellaan   pysyväksi ja itseään kehittäväksi. Yhteistyö parantaa sekä ammattikorkeakouluissa että   yliopistoissa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä uudistaa toimintatapoja   ja oppimisympäristöjä. Hanke tuottaa tutkimuksellista tietoa yhteistyön ja   opetuksen kehittämisen tueksi.Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

Esittely

Verkkosivut

Turun yliopisto,

riitta.pyykko(at)utu.fi

minna.vuorio-lehti(at)utu.fi


Hankkeessa tuotetaan ja testataan 1) englanninkielistä   (monikielistä), yliopistopedagogistaitseopiskelumateriaalia UNIPSpohjaan, 2)   opinnäytetöiden verkko-ohjauksen malli, 3) tutkimuspohjaisia, uusia yliopistopedagogisia   (digipedagogisia) taitoja edistäviä työkaluja,4) korkeakoulujen sisäisiä ja välisiä   opiskelijakeskeistä oppimista tukevia toimintamalleja korkeakoulupedagogisen toiminnan ja sen   kehittämisen koordinoinnin parantamiseksi.

Opiskelijavalintojen  uudistaminen -hanke

Esittely

Verkkosivut 

Helsingin   yliopisto,

ulla.sarajarvi(at)helsinki.fi

katri.kleemola(at)helsinki.fi

Aalto-yliopisto, OHA-forum:

laura.pellikka(at)aalto.fi 

Nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalinmenettelyjä, saada   koulutusaloille parhaiten soveltuvat, kyvykkäätopiskelijat ja tehostaa resurssien   käyttöä.

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!)

Esittely

Verkkosivut


Jyväskylän   yliopisto,

ulla.klemola(at)jyu.fi


Hankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja esteettömyyttä   seuraavasti

- kehitetään opiskelijalähtöisiä pedagogisia   malleja tukemaan opintojen edistymistä

- kehitetään opettajien ohjausosaamista sekä   saavutettavuutta ja osallisuutta

tukevaa pedagogista osaamista

- luodaan kaikille korkeakouluille soveltuvia   toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden

tukeen ja ohjaukseen.

Hankkeessa käytetään vaikuttavuuden   mittaamiseen kehitettyjä mittareita jaoppimisanalytiikkaa.

Restonomien   koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey

Esittely

Verkkosivut

Laurea-ammattikorkeakoulu   Oy,

paivi.mantere(at)laurea.fi

sari.jaaskelainen(at)laurea.fi


Restonomien koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteiskehittämishankkeelle,   jossa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa   ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun   ja elinkeinoelämänyhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan   suomalaisen MARA–alanpalvelukehittämisosaamista ja   palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.


Ristiinopiskelun kehittäminen

Esittely

Verkkosivut

Tampereen   yliopisto,

mikko.markkola(at)uta.fi

sami.hautakangas(at)uta.fi


Hankkeessa toteutetaan malli kansallisen ristiinopiskelun tuelle, tuetaan yhteiskäyttöisten tenttiakvaarioiden käyttöönottoa ja pilotoidaan ristiinopiskelua.

SOTKA - Sote-satelliittikoulutus   alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen   vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

Esittely

Verkkosivut


Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy, riitta.lumme(at)metropolia.fi


Tuotetaan Sosiaali- ja terveysalan pienille   erityisaloille satelliittikoulutuskonsepti, jokavastaa muuttuviin työvoimatarpeisiin maakuntien   Sote -alueilla. Konsepti edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta maakunnissa   kustannustehokkaasti sekä tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista, joustavia   opintopolkuja ja koulutuksesta työelämäänsiirtymistä. Konsepti uudistaa oppimista,   hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistaa ammattikorkeakoulujen ja työelämän   yhteistyötä. Metropolia ammattikorkeakoululta edellytetään   laajaa yhteistyötä muiden koulutusalojen kanssa, koska hankkeessa luotava konsepti   palvelee monia koulutusaloja, ei vain Metropolia ammattikorkeakoulua.Suomen ja ruotsin kielen joustava   oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU

Esittely

Verkkosivut

Aalto-korkeakoulusäätiö sr,

eija.zitting(at)aalto.fi,

heidi.rontu(at)aalto.fi


Tavoitteena on luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen   uutta monimuotoista ja monimediaistapedagogiikkaa. Tätä lähestymistapaa toteutetaan   systemaattisesti toteutussuunnitelmienlaadinnasta oppimisprosessin ja -tulosten   arviointiin sekä opintojen jatkokehittämiseen.Samalla tavoitteena on kehittää   määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogistaosaamista. Tavoitteena on tämän uuden   pedagogiikan avulla luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen   ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissahyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan   opiskelijan yksilöllistä oppimista. Ne mahdollistavat opiskelijoille henkilökohtaiset   opintopolkuvalinnat. Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten   kielten opettajia hankkeen alusta asti uudenpedagogisen lähestymistavan kehittämiseen.   Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien   osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen   jälkeen.

TOTEEMI Työstä   oppimassa, työhön (Arbete - kompetens - karriär)

Esittely

Verkkosivut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy,

hannu.kotila(at)haaga-helia.fi

johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi


Luodaan rakenteita ja toimintatapoja   vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden  työmarkkinoille kiinnittymistä. Hanke   toteutetaan 18 korkeakoulun yhteistyössä ja kaksikielisenä. Korkeakoulut toimivat   kehittämiskoreissa: Joustavasti työssä, Osaamista työstä ja työhön, ja Hyvinvointi työssä oppimisessa. Hankkeen tuloksena on luotu, jaettuja juurrutettu ratkaisuja joustaviin   opintopolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseenopiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän   yhteiskehittelyyn. OKM edellyttää, että hankkeessa luodaan yhteys   korkeakoulupedagogiikkaa kehittävään KOPE -hankkeeseen (OAMK).

Valtakunnallinen   liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Esittely

Verkkosivut

Turun yliopisto,

taina.eriksson(at)utu.fi


Yliopistojen välisen yhteistyön edistämiseen,   digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen sekä joustavan   ja ympärivuotisen opiskelun edistämiseen. Valmisteilla oleva   opintokokonaisuus vastaa laaja-alaisestikorkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää   osaamistaan liiketoimintaosaamisen opinnoilla, jotka tarjoavat kokonaiskuvan   yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä jakehittävät työelämävalmiuksia.

Vägledningscenter på svenska i Helsingfors

Esittely

Verkkosivut

Yrkeshögskolan   Arcada Ab,

annika.stadius(at)arcada.fi
ida.soderlund(at)hanken.fiHelsingforsalliansens   högskolor bygger upp ett vägledningscenter som betjänar på svenska iHelsingfors. Vägledningscentret har två olika verksamhetstyngdpunkter. Den ena är att skapasmidiga övergångar från   andra stadiet till tredje stadiet och att ge information och vägledning om dessa   samt allmänt om utbildning som erbjuds på svenska i Helsingfors. Denandra tyngdpunkten är   att erbjuda stöd för studierna genom ökade livshanterings-,stresshanterings- och   karriärhanteringsfärdigheter.

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen   toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

Esittely

Verkkosivut

Aalto-korkeakoulusäätiö sr,

kalle.airo(at)aalto.fi


Hanke vahvistaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Korkeakoulut, opiskelijat ja   työelämän toimijat kehittävät ja levittävätyhdessä laajasti hyödynnettäviä menetelmiä ja   toimintatapoja, joiden ansiostaopiskelijoiden kyky työllistyä ja perustaa   kasvuyrityksiä paranee. Hanke pohjautuu vahvaan tutkimustoimintaan ja testattuihin   menetelmiin sekä niiden edelleenkehittämiseen. Tuloksena korkeakoulut ja   työelämä lähentyvät toisiaan ja opetuksen jatutkimuksen välinen yhteys vahvistuu.  • No labels