Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOOSTE salamaesittelyista_Kehittamishankkeista virtaa ja synergiaa –kevatseminaariin.pptx

HANKKEEN NIMI, ESITTELYDIAT JA NETTISIVU

YHTEYSHENKILÖ

TAVOITTEET

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

Esittely

www.eamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy,

Projektin johtaja: hannu.ikonen@jamk.fi
Projektipäällikkö:
paula.tyrvainen@jamk.fi


Ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, luodaan ja uudistetaan   työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit sekätoteutetaan   ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio.

TOTEEMI Työstä   oppimassa, työhön (Arbete - kompetens - karriär)

Esittely

www.amktoteemi.fi

Haaga-Helia   ammattikorkeakoulu Oy, hannu.kotila@haaga-helia.fi

johanna.luostarinen@haaga-helia.fi


Luodaan rakenteita ja toimintatapoja   vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden  työmarkkinoille kiinnittymistä. Hanke   toteutetaan 18 korkeakoulun yhteistyössä ja kaksikielisenä. Korkeakoulut toimivat   kehittämiskoreissa: Joustavasti työssä, Osaamista työstä ja työhön, ja Hyvinvointi työssä oppimisessa. Hankkeen tuloksena on luotu, jaettuja juurrutettu ratkaisuja joustaviin   opintopolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseenopiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän   yhteiskehittelyyn. OKM edellyttää, että hankkeessa luodaan yhteys   korkeakoulupedagogiikkaa kehittävään KOPE -hankkeeseen (OAMK).

Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

Esittely

Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy,
paivi.haapasalmi@metropolia.fi

Yhteyshenkilö: heidi.malava@metropolia.fi

Tuottaa sekä sähköinen opintoportaali että tutkinto-ohjelman   substanssiopintojen keskeiset tietopuoliset sisällöt kaikkien bioanalyytikoita kouluttavien   ammattikorkeakoulujen käyttöön.Digisti yhdessä

Esittely

http://www.metropolia.fi/palvelut/hankeyhteistyo/tutkimus-ja-kehityshankkeet/digisti-yhdessa

Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy,
jere.laukkanen@metropolia.fi

Projektipäällikkö:
lea.vartiainen@metropolia.fi


Luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin,   tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia.   Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli   opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee   opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja,uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa   korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa   täydennyskoulutukseen.

SOTKA - Sote-satelliittikoulutus   alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen   vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

EsittelyMetropolia   Ammattikorkeakoulu Oy, riitta.lumme@metropolia.fi


Tuotetaan Sosiaali- ja terveysalan pienille   erityisaloille satelliittikoulutuskonsepti, jokavastaa muuttuviin työvoimatarpeisiin maakuntien   Sote -alueilla. Konsepti edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta maakunnissa   kustannustehokkaasti sekä tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista, joustavia   opintopolkuja ja koulutuksesta työelämäänsiirtymistä. Konsepti uudistaa oppimista,   hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistaa ammattikorkeakoulujen ja työelämän   yhteistyötä. Metropolia ammattikorkeakoululta edellytetään   laajaa yhteistyötä muiden koulutusalojen kanssa, koska hankkeessa luotava konsepti   palvelee monia koulutusaloja, ei vain Metropolia ammattikorkeakoulua.Ammattikorkeakoulujen   opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Esittely

Sivu/työskentelytila tulossa: Koulutus- ja opetusyhteistyohankkeet

Metropolia   Ammattikorkeakoulu Oy,
tapio.rimpioja@metropolia.fi

Projektipäällikkö: marko.borodavkin@metropolia.fi

Opiskelijavalintojen valintatapojen kehittäminen, todistusvalinnan ja valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi,   uusien osaamisperustaisten valintatapojenja muiden suoravalintatapojen kehittäminen, opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen sekä ammattikorkeakoulujen   opiskelijavalintojen kehittämistyön hyödyntäminen kansallisella tasolla.

Digitalisaatiolla luonnonvarat   biotalouteen/Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi  korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä

Esittely

Hämeen   ammattikorkeakoulu Oy, ulla.moilanen@hamk.fi


Sujuvoittaa luonnonvara-alan opintopolkuja   vahvistamalla korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä   uudistamalla koulutusalan toimintatapoja jaoppimisympäristöjä huomioiden erityisesti   digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tätä kautta edistetään koulutuksen ja ympäröivän   yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parannetaan oppimisen, opetuksen ja   ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä.

KOPE- hanke: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan   kehittämishanke

Esittely

http://www.oamk.fi/korkeakoulupedagogiikka

Oulun   Ammattikorkeakoulu Oy, asko.karjalainen@oamk.fi

hanna.alaniska@oamk.fi

Suunnitellaan ja pilotoidaan ammatillisten   opettajakorkeakoulujen koordinoimana ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen   korkeakoulupedagogisen yhteistyön toimintoja ja toimintarakenne. Yhteistyömalli suunnitellaan   pysyväksi ja itseään kehittäväksi. Yhteistyö parantaa sekä ammattikorkeakouluissa että   yliopistoissa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä uudistaa toimintatapoja   ja oppimisympäristöjä. Hanke tuottaa tutkimuksellista tietoa yhteistyön ja   opetuksen kehittämisen tueksi.Restonomien   koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey

Esittely

Laurea-ammattikorkeakoulu   Oy, paivi.mantere@laurea.fi

sari.jaaskelainen@laurea.fi


Restonomien koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteiskehittämishankkeelle,   jossa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa   ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun   ja elinkeinoelämänyhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan   suomalaisen MARA–alanpalvelukehittämisosaamista ja   palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.


Vägledningscenter på svenska i Helsingfors

Esittely

Työn alla http://www.studeraihelsingfors.fi/

Yrkeshögskolan   Arcada Ab, annika.stadius@arcada.fi
ida.soderlund@hanken.fiHelsingforsalliansens   högskolor bygger upp ett vägledningscenter som betjänar på svenska iHelsingfors. Vägledningscentret har två olika verksamhetstyngdpunkter. Den ena är att skapasmidiga övergångar från   andra stadiet till tredje stadiet och att ge information och vägledning om dessa   samt allmänt om utbildning som erbjuds på svenska i Helsingfors. Denandra tyngdpunkten är   att erbjuda stöd för studierna genom ökade livshanterings-,stresshanterings- och   karriärhanteringsfärdigheter.

Valtakunnallinen   liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Esittely

www.lito.fi

Turun yliopisto, taina.eriksson@utu.fi


Yliopistojen välisen yhteistyön edistämiseen,   digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen sekä joustavan   ja ympärivuotisen opiskelun edistämiseen. Valmisteilla oleva   opintokokonaisuus vastaa laaja-alaisestikorkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää   osaamistaan liiketoimintaosaamisen opinnoilla, jotka tarjoavat kokonaiskuvan   yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä jakehittävät työelämävalmiuksia.

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen  ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen  vahvistaminen

Esittely

Turun yliopisto, riitta.pyykko@utu.fi

minna.vuorio-lehti@utu.fi


Hankkeessa tuotetaan ja testataan 1) englanninkielistä   (monikielistä), yliopistopedagogistaitseopiskelumateriaalia UNIPSpohjaan, 2)   opinnäytetöiden verkko-ohjauksen malli, 3) tutkimuspohjaisia, uusia yliopistopedagogisia   (digipedagogisia) taitoja edistäviä työkaluja,4) korkeakoulujen sisäisiä ja välisiä   opiskelijakeskeistä oppimista tukevia toimintamalleja korkeakoulupedagogisen toiminnan ja sen   kehittämisen koordinoinnin parantamiseksi.

OPISKELUKYVYN, HYVINVOINNIN JA  OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN KORKEAKOULUISSA (OHO!)

Esittely


Jyväskylän   yliopisto, ulla.klemola@jyu.fi


Hankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja esteettömyyttä   seuraavasti

- kehitetään opiskelijalähtöisiä pedagogisia   malleja tukemaan opintojen edistymistä

- kehitetään opettajien ohjausosaamista sekä   saavutettavuutta ja osallisuutta

tukevaa pedagogista osaamista

- luodaan kaikille korkeakouluille soveltuvia   toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden

tukeen ja ohjaukseen.

Hankkeessa käytetään vaikuttavuuden   mittaamiseen kehitettyjä mittareita jaoppimisanalytiikkaa.

Ristiinopiskelun kehittäminen

Esittely

Hankkeen wiki-sivusto eDuunissa

Tampereen   yliopisto, mikko.markkola@uta.fi

sami.hautakangas@uta.fi


Hankkeessa toteutetaan malli kansallisen ristiinopiskelun tuelle, tuetaan yhteiskäyttöisten tenttiakvaarioiden käyttöönottoa ja pilotoidaan ristiinopiskelua.

Opiskelijavalintojen   uudistaminen -hanke

Esittely

Hankkeen verkkosivut: http://oha-forum.fi/hankkeet/karkihanke/ 

Helsingin   yliopisto, ulla.sarajarvi@helsinki.fi

katri.kleemola@helsinki.fi

Aalto-yliopisto, OHA-forum:

laura.pellikka@aalto.fi 

Nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalinmenettelyjä, saada   koulutusaloille parhaiten soveltuvat, kyvykkäätopiskelijat ja tehostaa resurssien   käyttöä.

Suomen ja ruotsin kielen joustava   oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU

Esittely

Aalto-korkeakoulusäätiö   sr,
eija.zitting@aalto.fi,

heidi.rontu@aalto.fi


Tavoitteena on luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen   uutta monimuotoista ja monimediaistapedagogiikkaa. Tätä lähestymistapaa toteutetaan   systemaattisesti toteutussuunnitelmienlaadinnasta oppimisprosessin ja -tulosten   arviointiin sekä opintojen jatkokehittämiseen.Samalla tavoitteena on kehittää   määrätietoisesti kieltenopettajien digipedagogistaosaamista. Tavoitteena on tämän uuden   pedagogiikan avulla luoda joustavia toteutustapoja kotimaisten kielten opetukseen   ja ohjaukseen. Näissä toteutuksissahyödynnetään digitaalisuutta ja korostetaan   opiskelijan yksilöllistä oppimista. Ne mahdollistavat opiskelijoille henkilökohtaiset   opintopolkuvalinnat. Tavoitteena on lisäksi osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten   kielten opettajia hankkeen alusta asti uudenpedagogisen lähestymistavan kehittämiseen.   Tavoitteena on myös luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien   osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen   jälkeen.

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen   toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

Esittely

Aalto-korkeakoulusäätiö   sr, kalle.airo@aalto.fi


Hanke vahvistaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Korkeakoulut, opiskelijat ja   työelämän toimijat kehittävät ja levittävätyhdessä laajasti hyödynnettäviä menetelmiä ja   toimintatapoja, joiden ansiostaopiskelijoiden kyky työllistyä ja perustaa   kasvuyrityksiä paranee. Hanke pohjautuu vahvaan tutkimustoimintaan ja testattuihin   menetelmiin sekä niiden edelleenkehittämiseen. Tuloksena korkeakoulut ja   työelämä lähentyvät toisiaan ja opetuksen jatutkimuksen välinen yhteys vahvistuu.

  • No labels