Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin ylläpitämä palvelu. Karvi kehitti Valssin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Järjestelmän tekninen kehittäjä on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä säädetään laissa Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013). Varhaiskasvatuslain (540/2018) 24 §:n mukaan kunnalla, kuntayhtymällä ja yksityisellä palveluntuottajalla on velvollisuus arvioida toimintaansa ja sen laatua. Varhaiskasvatustoimijoilla ei kuitenkaan ole velvoitetta toteuttaa itsearviointejaan Valssilla, vaan järjestelmän käyttö itsearviointien osalta on vapaaehtoista. Kun Karvi tulevaisuudessa toteuttaa kansalliset arviointinsa Valssilla, järjestelmä tulee ottaa käyttöön niiden osalta.

Valssi avataan kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille elokuussa 2023.


Valssi kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogik är en tjänst som upprätthålls av Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. NCU utvecklade Valssi i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Den tekniska utvecklaren av systemet är CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Bestämmelser om kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken finns i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013). Enligt 24 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) är kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter skyldiga att utvärdera sin verksamhet och dess kvalitet. Aktörer inom småbarnspedagogik har dock inte någon skyldighet att göra sina självutvärderingar i Valssi, utan det är frivilligt att använda systemet för självutvärderingar. När NCU i framtiden gör sina nationella utvärderingar via Valssi, ska systemet tas i bruk.

Valssi öppnas för alla organisationer i augusti 2023.

Lisätietoa: Karvi, https://karvi.fi/varhaiskasvatus/


Ajankohtaista


Valssin tuotantoversio 2.0.0 (päivitetty 14.2.2024)

mm. bugikorjauksia, taustatietojen käsittelyn varmistus

Valssin tuotantoversio 1.1.7 (päivitetty 31.1.2024)

mm. kaikkien indikaattorien näyttäminen lomakkeella, sähköpostiosoitteiden ja päivämäärien interaktiivinen validointi, käyttöliittymän parannuksia

Häiriötiedotteet


  • No labels