Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Tietosisällöt

Tietosisällölle on asetettu erikseen sovittavia vaatimuksia ja tarkistuksia, jotta tietojen yhteismitallisuus ja hyödyntäminen on mahdollista VIRTA-julkaisutietopalvelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietosisältömääritykset noudattavat OKM:n tiedonkeruukäsikirjoissa annettuja ohjeita. Elementtien tarkemmat kuvaukset löytyvät täältä.

Tietoja tuottavat tutkimusorganisaatiot vastaavat omien julkaisutietojensa oikeellisuudesta. Lisäksi organisaatioiden toimittamia tietoja rikastetaan tietovarannossa tietyiltä osin (esim. organisaatioiden välisten yhteisjulkaisujen tunnistaminen, Julkaisufoorumi-tason määrittäminen). Tutkimusorganisaatiot voivat korjata ja täydentää tietojaan milloin tahansa. OKM:n tiedonkeruuta varten raportoitavat tiedot tulee täydentää kunkin tilastovuoden osalta tiedonkeruuvaatimusten mukaiseksi tiedonkeruille erikseen määriteltyjen aikataulujen puitteissa.

 

Tietyiltä osin VIRTA-julkaisutietopalveluun hyväksytään kuitenkin myös epätäydellinen, puutteellinen ja mahdollisesti virheellinenkin tieto. Tiedot voidaan näyttää ajantasaisesti JUULI-julkaisutietoportaalissa, mutta tällöin organisaation tulee täydentää kunkin tilastovuoden tiedot OKM:n tiedonkeruun vaatimusten mukaiseksi tiedonkeruiden aikatauluihin mennessä. Tiettyjä luokittelutietoja (esim. ”kansainvälinen yhteisjulkaisu” -tieto) voidaan tuoda vuosittain julkaisun viitetietojen täydennykseksi julkaisun tunnisteen perusteella. Tietovarannosta toimitetaan jokaisen tiedonsiirron yhteydessä takaisin organisaatioille virheraportti, jonka perusteella varantoon lähetettäviä tietoja voidaan täydentää.