Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kampusverkon topologiasta ja mahdollisista muista reunaehdoista riippuen L3VPN-yhteys kannattaa sijoittaa loogisesti omaan virtuaalireitittimeensä myös jäsenorganisaation reunalla. Useimmat nykyaikaisista IP-reitittimistä tukevat virtuaalireitittimiä jossain muodossa (VRF, virtual-router, VRF-lite yms.). Funet-reititinpalvelun käyttäjille tällainen virtualisointi voidaan toteuttaa reititinpalvelun laitteissa.

L2 VPN / VPLS / EVPN

L2 VPN-palvelun avulla voidaan ulottaa VLAN-segmenttejä esimerkiksi eri toimipisteiden välille. Tarpeesta riippuen yhteys voidaan toteuttaa joko kahden pisteen välisenä point-to-point -yhteytenä, jolloin Funet-verkko toimii kampusverkkojen näkökulmasta ikään kuin virtuaalinen Ethernet-silta, tai multipoint-to-multipoint -yhteytenä, jolloin Funet-verkko toimii kuten virtuaalinen Ethernet-kytkin. Käytettävä teknologia valitaan kulloiseenkin tarpeeseen tarkoituksenmukaisimmaksi.

Mikäli jäsenorganisaation reunalaite tukee QinQ-kehystystä, Funet-liityntäyhteydellä Ethernet-kehykset voidaan kehystää kahdella VLAN-tagilla, jolloin jäsenorganisaatio voi ajaa saman VLAN:n läpi mitä tahansa haluamiaan sisempiä VLAN:eja. Funet-verkko on tällöin läpinäkyvä jäsenorganisaation VLAN:eille. Mikäli QinQ-kehystys ei ole mahdollista, L2VPN-yhteys voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa siten, että se hyväksyy ennalta määritellyn VLAN-avaruuden. Tällöin jokaisen yksittäisen VLAN:n ulottamiseksi toiseen toimipisteeseen ei tarvitse toteuttaa erillistä VPN-yhteyttä. Funetin reitittimillä voidaan myös tarvittaessa tehdä joustavasti VLAN-tunnisteiden uudelleenkirjoituksia, minkä ansiosta VLAN-tunnisteiden ei ole välttämätöntä olla samat yhteyden eri päissä.

...

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu, kuinka eri toimipisteissä olevat L2-segmentit voidaan yhdistää toisiinsa L2-tasolla VPLS-palvelun avulla Funet-verkon kautta joko VPLS- tai EVPN-tekniikkaa käyttäen. Käytännössä Funet-verkko on jäsenorganisaation näkökulmasta kuin yksi iso virtuaalinen kytkin. L2VPN-palvelu on muuten samankaltainen, mutta siinä yhteydet ovat luonteeltaan kahden pisteen välisiä (point-to-point), kun taas VPLS on luonteeltaan kuvan kaltainen multipoint-to-multipoint -palvelu. Kuvassa jäsenorganisaation Funet-yhteys on piirretty terminoitavaksi kytkinlaitteeseen, mutta on syytä huomata että reunalaitteen ominaisuuksista riippuen L2-kytkintoiminnallisuudet voidaan usein toteuttaa samalla fyysisellä laitteella kuin jäsenorganisaation L3-reunareititys.

...