Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


TunnisteFN4.1 Funetin Parhaat käytännöt -dokumentti
Päiväys20.3.2015
Otsikkoeduroam ja varmennekäytännöt
TyöryhmäMobileFunet
LaatijatTomi Salmi/CSC, Tuukka Vainio/Turun yliopisto
VastuutahoTomi Salmi/CSC
TyyppiSuositus

1. Johdanto

Varmenteita eli sertifikaatteja käytetään tietotekniikassa laajasti varmentamaan viestinnän osapuolet toisilleen. Esimerkiksi verkkopalvelun käyttäjä voi varmenteen avulla varmistua, että hän on asioimassa oikean palvelimen ja toimijan kanssa. Pelkkä varmenne ei kuitenkaan vielä lisää tai toteuta tietoturvaa, vaan varmenne on pelkästään tapa tallentaa tietoa yhteisesti sovitulla tavalla. Kuka tahansa voi luoda rajattomasti varmenteita, mutta vasta varmenteeseen tallennetut tiedot ja niiden varmistamisen mahdollisuus kokonaisuutena lisäävät tietoturvaa.

...

Automaattiprovisointityökaluja, kuten eduroam CAT:ia (eduroam Configuration Assistant Tool) tai MDM-järjestelmiä (Mobile Device Management) käytettäessä varmenteen asentaminen päätelaitteeseen ei enää muodostu kynnyskysymykseksi pohdittaessa valintaa tunnetun CA:n tai itseallekirjoitetun varmenteen välillä. Itseallekirjoitetulla varmenteella on saavutettavissa mainittuja tietoturvahyötyjä, minkä vuoksi sitä voi pitää kahdesta vaihtoehdosta suositeltavampana jos tarvittava CA-osaaminen löytyy. Oman yksityisen CA:n ja julkisen CA:n kautta hankitun varmenteen edut ja haitat on koottu alla olevaan taulukkoon.

Oma yksityinen CAJulkinen CA
Edut
  • Varmenteet maksuttomia
  • Tietoturvahyödyt
  • Varmenne mahdollisesti valmiina päätelaitteissa
Haitat
  • Edellyttää PKI-osaamista
  • Varmenteen jakelu päätelaitteisiin järjestettävä
  • Yleensä maksullinen
  • Suurempi riski väliintulohyökkäyksille

Itseallekirjoitetun ja julkisen CA:n allekirjoittaman varmenteen käytön edut ja haitat.

...

2.3 Varmenteen vaihtaminen

Palvelinvarmenteen vaihto tulee ajankohtaiseksi viimeistään kun sen voimassaolo on päättymässä. Julkisen CA:n allekirjoittamat varmenteet ovat tyypillisesti voimassa 1-3 vuotta. Niin kauan kuin CA pysyy samana, varmenteen vaihto on suoraviivainen toimenpide, koska päätelaitteisiin määriteltyä juurivarmennetta ei tarvitse vaihtaa ja muutoksia tarvitaan vain autentikointipalvelimen päässä. Uuden palvelinvarmenteen käyttöönoton yhteydessä varmenne kannattaa laittaa automaattiseen valvontaan, joka seuraa sen voimassaoloaikaa. Myös varmennetoimittajat tyypillisesti muistuttavat etukäteen toimittamansa palvelinvarmenteen voimassaoloajan päättymisestä.

Juurivarmenteiden voimassaoloajat ovat yleensä huomattavasti pidemmät. Julkisen CA:n varmennetta hankittaessa on silti hyvä varmistaa, että kyseisellä juurivarmenteella on jäljellä runsaasti voimassaoloaikaa. Vastaavasti omaa CA:ta käytettäessä juurivarmenteen voimassaoloaika tulee asettaa pitkälle tulevaisuuteen. Jos käytetty juurivarmenne vaihtuu, täytyy myös päätelaitteiden konfiguraatiota muuttaa. Tämä on sitä raskaampi ja hitaampi toimenpide mitä enemmän päätelaitteita on konfiguroitu tämän IdP:n käyttäjäksi. CA:n valinta on siis mietittävä huolella heti eduroamin käyttöönoton yhteydessä.

Varmenteen mitätöinnissä on hyvä huomioida, että eduroamissa autentikointi ja varmennetarkistus suoritetaan jo ennen varsinaisen verkkoyhteyden muodostumista. Tästä seuraa se, että mitätöityäkin varmennetta vasten pystytään autentikoitumaan. Vaikka supplikantti autentikoinnin jälkeen suorittaisikin sulkulistan tarkistamisen, käyttäjätunnus ja salasana on jo tässä vaiheessa ehditty luovuttaa, mahdollisesti vihamieliselle, autentikointipalvelimelle.

2.4 Varmenteen ominaisuudet

Seuraavassa on listattu muutamia varmenteiden ominaisuuksia sekä niihin liittyviä suosituksia. Ohjeilla pyritään mahdollisimman hyvään yhteensopivuuteen erilaisten päätelaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa.

Palvelimen nimi

Palvelimen nimi tulee syöttää varmenteen Subject-kenttään nimitiedoksi (CN, Common Name) täydellisenä toimialuenimenä (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Suositeltavaa on asettaa sama nimi myös subjectAltName-tietoihin. Niin sanottuja wildcard-nimiä ei pidä käyttää.

Allekirjoitusalgoritmi

Suositeltavin on SHA-2 (esim. SHA-256). SHA-1-algoritmin tuki on hiljalleen päättymässä, ja MD5-algoritmia ei pitäisi käyttää enää missään.

Avaimen pituus

Jotkut käyttöjärjestelmät eivät hyväksy alle 1024-bittisiä avaimia. Uusiin ympäristöihin kannattaa ottaa käyttöön 2048-bittiset avaimet.

CRL Extension

Windows 8 ja Windows Phone 8 vaativat tai ne on mahdollista konfiguroida vaatimaan varmennesulkulistan URL (CRL, Certificate Revocation List), jolloin URL on oltava syntaksiltaan oikeanmuotoinen. Kumpikaan käyttöjärjestelmä ei kuitenkaan lataa varsinaista CRL-tiedostoa, vaikka URL olisi määritelty.

BasicConstraint Extension

Asetuksen on oltava “CA:FALSE (critical)”, eli palvelinvarmenne ei ole CA-varmenne. Ainakin OS X Mountain Lionin kanssa on todettu ongelmia jos BasicConstraint-määritys puuttuu.

X509v3 Extended Key Usage (EKU)

Windowsit edellyttävät, että määriteltynä on vähintään yksi ominaisuus. EAP-käytössä eduroamissa ominaisuutena on "Server authentication".

Lähteet: [4] [5] [6]

3. Käyttäjätuki

Kun eduroam on otettu kampuksella käyttöön, sen olemassaolosta tulee viestiä kattavasti. Lisäksi tarvitaan käyttöjärjestelmäkohtainen selkeä ohjeistus eduroamin tietoturvallisesta konfiguroinnista eri päätelaitteisiin. Omien laitteiden käytön tukemiseksi on suositeltavaa tuottaa loppukäyttäjäohjeistukset, koska eduroamissa tyypillisesti käytetään enemmän omia laitteita kuin organisaation omassa keskitetyssä ylläpidossa olevia. Korkeakouluissa eduroamin tietoturvallisesta käyttöönotosta kannattaa kertoa uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan perehdytystilaisuuksissa.

Konfigurointiohjeistuksissa täytyy kiinnittää huomiota tapaan, jolla tietoturvatarkistukset konfiguroidaan. Ohjeissa on vaarallisen helppoa yksinkertaistaa ja neuvoa ohittamaan varmennetarkistukset, mutta tämä heikentää tietoturvaa ja ohjaa käyttäjiä vääränlaiseen toimintatapaan. Tietyt käyttöjärjestelmät on helppo konfiguroida väärin ja vieläpä niin, että liittyminen verkkoon toimii kotiverkossa, mutta ei vierailtaessa jonkun muun organisaation ylläpitämässä eduroamissa. Selkeyden vuoksi kirjautuminen ilman realmia kotiverkossa tulisi estää. Ilman realmia tehty konfiguraatio saa muuten aikaan sen, että konfiguraatio on näennäisesti oikea kotiverkkoon, mutta roamauskelvoton vierailtaessa muualla.

Ohjeita ja suosituksia eduroam-tuen toteuttamiseen löytyy muun muassa sivustoilta eduroam.org [7] ja terena.org [8].

Erinomainen työkalu loppukäyttäjien eduroam-käyttöönoton helpottamiseen on jo edellä mainittu eduroam CAT [9]. Työkalulla verkkoylläpitäjät voivat luoda omille käyttäjilleen helppokäyttöiset organisaatiokohtaiset eduroam-asennuspaketit. Oman eduroam-verkon tiedot kuten RADIUS-palvelimen nimi, tuetut EAP-tyypit sekä varmenneketju syötetään CAT-palveluun, joka generoi valmiit asennuspaketit. Kun määritykset ovat valmiit, käyttäjät voivat noutaa asennuspaketit CAT-sivustolta. Omaan intranetiin CAT-linkin voi luoda niin, että käyttäjä päätyy suoraan oman organisaation asennuspakettien lataussivulle. Asennusohjelmien käyttö ei edellytä käyttäjältä verkko-osaamista. CAT:n on todettu vähentävän IT-tuen tehtäviä eduroam-asioissa kun virheellisten konfigurointien määrä on vähentynyt. Palvelun käyttö on maksutonta, ja käyttöönotto aloitetaan ottamalla yhteyttä omaan paikalliseen NRENiin, Suomessa Funetiin.

4. Lähteet

[1] The eduroam architecture for network roaming, [https://tools.ietf.org/html/draft-wierenga-ietf-eduroam-05]

[2] Elenkov, Nikolay: Android Security Internals: An In-Depth Guide to Android's Security Architecture, 2015, s. 248-249

[3] Csc.fi: Funetin palvelut, Varmennepalvelu [https://www.csc.fi/fi/funet-/varmennepalvelu]

[4] Freeradius.org: Certificate Compatibility [http://wiki.freeradius.org/guide/Certificate-Compatibility] 

[5] Terena.org: EAP Server Certificate considerations [https://wiki.geant.org/display/H2eduroam/EAP+Server+Certificate+considerations]

[6] Microsoft.com: Certificate requirements when you use EAP-TLS or PEAP with EAP-TLS [https://support.microsoft.com/en-us/kb/814394]

[7] eduroam.org: eduroam Service Definition [https://www.eduroam.org/index.php?p=docs]

[8] Terena.org: How to offer helpdesk support to end users [https://wiki.geant.org/display/H2eduroam/How+to+offer+helpdesk+support+to+end+users]

[9] eduroam CAT [https://cat.eduroam.org/]


...