Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »


PAS-yhteistyöryhmä on perustettu arkistojen, kirjastojen, museoiden, OKM:n ja CSC:n välisen yhteistyön mahdollistamiseksi digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä. Tämä sivusto toimii yhteistyöryhmän työtilana, jonka sisältämät materiaalit voivat olla hahmotelmia, keskeneräisiä suunnittelmia tms. Jos materiaaleista syntyy kysymyksiä, CSC auttaa aina mielellään. 

Pitkäaikaissäilytykseen liittyvät tarkemmat ja hyväksytyt määritykset ovat aina saatavilla osoitteessa: http://digitalpreservation.fi/specifications/

Ryhmän toimintaan voivat osallistua kaikki digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilyttämisestä tai -saatavuudesta kiinnostuneet tahot.

PAS-yhteistyöryhmän tavoitteina on:

  • Varmistaa, että Kulttuuriperintö-PAS-palvelu vastaa hyödyntävien organisaatioiden tarpeita (käyttäjä- ja tarvelähtöisyys) ja että palvelu myös kehittyy näiden tarpeiden mukaan.
  • Mahdollistaa mukana olevien organisaatioiden saumattoman yhteistyön digitaalisessa pitkäaikaissäilytyksessä onnistumiseksi.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Kimmo Koivunen ja sihteerinä Heikki Helin.


Recent space activity


 

  • No labels