MITKO-työn tavoitteet

Synergiaryhmä eli Korkeakoulujen opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto on vuoden 2019 aikana tehnyt selvitys- ja dokumentointityötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjontakokonaisuuden rakenteistamiseksi. Erityisesti on pyritty ei-tutkintoonjohtavan koulutuksen eri muotojen tunnistamiseen. Työhön on osallistunut korkeakoulujen asiantuntijoita opintohallinnosta, suunnittelutoiminnoista sekä avoimen korkeakouluopetuksen ja täydennyskoulutuksen yksiköistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat ovat kommentoineet työtä sen eri vaiheissa.

Tämän ns. MITKO-työn - "Mikä Ihme Tämäkin Koulutus On" - tavoitteena on ollut edistää opintotietojen tuomista nykyistä kattavammin ja yhdenmukaisemmin korkeakoulujen yhteiseen tietovarantoon VIRTA-opintotietopalveluun ja sen kautta oppijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön KOSKI-palvelun kautta. MITKO-työssä on myös tuotettu dokumentaatiota, jonka avulla eri tyyppisten koulutusten ja yhteistyömuotojen tunnistaminen ja erottaminen toisistaan helpottuu. Yhteiset määritelmät ja luokitustavat edistävät korkeakoulujen yhteisen tietopohjan rakentamista ja tiedon laatua kansallisessa tietovarannossa. Kattavat ja yhteentoimivat opintotiedot tukevat sekä viranomaiskäytön laajentamista että oppijan digitaalisten palveluiden kehittämistä niin korkeakouluyhteisössä kuin muidenkin palveluntarjoajien toimesta. Kansallisen tietopohjan laajentaminen ei-tutkintoonjohtavan koulutuksen osalta tukee jatkuvan oppimisen tavoitteita ja oppijan mahdollisuuksia hyödyntää omia opintotietojaan.

MITKO-työn tulokset koostuvat eri koulutustyyppejä koskevasta dokumentaatiosta sekä esityksistä yhteisiksi linjauksiksi ja luokituksiksi, joiden pohjalta VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöä voidaan laajentaa. Dokumentaatio ei vielä kata kaikkea korkeakoulujen koulutustehtävään kuuluvaa toimintaa vaan keskittyy kokoamaan tunnusmerkistöä ja määritelmiä sellaisten koulutustyyppien osalta, joissa työryhmä tunnisti tarvetta selkeyttävälle dokumentaatiolle. Dokumentaatiossa on vielä joitakin yksityiskohtia, joiden osalta selvitystyö on kesken. Tarpeet MITKO-työn laajentamiseen arvioidaan vuoden 2020 aikana.

MITKO-työssä on koottu kuvailevaa dokumentaatiota seuraavista koulutustyypeistä:

 • Tutkintokoulutus
 • Avoin korkeakouluopetus
 • Erikoistumiskoulutukset
 • Erilliset opinnot
 • Täydennyskoulutus
 • Yliopistojen ammatilliset jatkokoulutukset ym.

Tavoitteena ei-tutkintoonjohtavan koulutuksen tietopohjan laajentaminen

MITKO-työn keskeisiä tavoitteena on saada korkeakoulujen ei-tutkintoonjohtavan koulutuksen opintotiedot nykyistä kattavammin VIRTA-opintotietopalveluun ja sitä kautta oppijoiden nähtäville KOSKI-palvelussa. Työssä on erityisesti selvitetty korkeakoulujen täydennyskoulutuksen tietopohjan laajentamista.

Korkeakoulujen tarjoama täydennyskoulutus on monimuotoinen kokonaisuus, jossa opintojen toteutuksen, laajuuden, opintohallinnollisten prosessien ja rekisteröintikäytäntöjen muodot vaihtelevat suuresti. Tällä hetkellä vain osa täydennyskoulutuksessa tehdyistä suorituksista tuodaan -  tai on tuotavissa -  VIRTA-opintotietopalveluun. Tietojen puutteellisuudesta johtuen niitä ei voi hyödyntää esim. tiedonkeruissa eikä oppija näe KOSKI-palvelussa kaikkia tekemiään suorituksia.

Täydennyskoulutuksen tietopohjan laajentaminen korkeakoulujen tietovarannossa edellyttää eri tyyppisten täydennyskoulutusten tunnistamista ja määrittelyä siten, että suoritustiedot on tuotavissa tietovarantoon yhteensopivasti muiden VIRTAan tuotavien opintotietojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa ECTS-järjestelmän kriteerien mukaisen opintojen laajuusmitoituksen ja tasoluokituksen soveltamista myös täydennyskoulutuksen tietoihin.  Näin varmistetaan opintosuoritusten yhteismitallinen tunnustaminen ja siirto myös kansainvälisesti ja täydennyskoulutuksessa saavutetun osaamisen hyödyntäminen jatkuvan oppimisen polulla joustavoituu

Tällä hetkellä VIRTAan tuodaan vain ECTS-opintopistemitoitetun täydennyskoulutuksen tietoja ja tietojen kattavuudessa on huomattavia eroja korkeakoulujen välillä.

Tietopohjan laajentaminen edellyttää:

 • Sovitaan yhteisesti periaatteista, joilla monimuotoinen täydennyskoulutuksen opintotarjonta määritellään ja rakenteistetaan tiedontuotannon pohjaksi
  • ECTS-opintopistemitoitettu täydennyskoulutus/muu täydennyskoulutus
 • Sovitaan tiedontuotannon tavoiteaikataulusta ja priorisoinnista
 • Sovitaan VIRTA-opintotietopalvelun osalta tarvittavista uusista luokitteluista (esimerkiksi muun kuin ECTS-opintopistemitoitetun koulutuksen laajuus ja  rahoituslähdetieto täydennyskoulutukselle)

MITKO-ryhmän toimenpide-esitykset on koottu tänne.


MITKO-työssä tuotettu dokumentaatio

Alla olevassa kuvassa on koottuna korkeakoulujen säädöspohjaiset koulutustehtävät. Laatikossa oleva linkin kuva ilmaisee sen, että ko. koulutuksesta löytyy MITKO-ryhmän tuottamaa kuvailevaa dokumentaatiota ja linkkiä klikkaamalla pääsee dokumentaatiosivulle.

Korkeakoulujen opintotarjonta

 • No labels

2 Comments

 1. MITKO-dokumentaation 2019 alasivuista puuttuu Maahanmuuttajan valmentavan koulutuksen määrittelyt.

  1. Ryhmä ei käsitellyt lainkaan maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, koska se nähtiin selkeänä kokonaisuutena. Myöskään ammatillista opettajan koulutusta ei käsitelty. Onko maahanmuutajien valmentavaan koulutukseen liittyen joitakin kysymyksiä, joita tulisi selventää?