Synergiaryhmän toimintasuunnitelma 2014

Toiminta RAKETTI-hankekauden loppuun 1.10.2012 toimeksiannon mukaan

Synergiaryhmä jatkaa toimintaansa hankekauden päättymiseen asti RAKETTI-OPI-osahankkeen ohjausryhmän 1. lokakuuta 2012 päivittämän toimeksiannon mukaisesti. Toimeksiannon mukaan korkeakoulujen asiantuntijoille suunnattu, avoin Synergiaryhmä edistää osahankkeen tavoitteiden toteuttamista tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä. Ryhmän tehtävänä on

 • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
 • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
 • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
 • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
 • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
 • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

Toiminta 1.4.2014 alkaen uudessa yhteistyörakenteessa

Synergiaryhmä jatkaa toimintaansa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän ohjauksessa. Yhteistyöryhmä ohjaa toimintaa liiketoimintasuunnitelmansa mukaan; ote yhteistyöryhmän liiketoimintasuunnitelmaluonnoksesta 8.1.2014:

Korkeakoulujen ja sidosryhmien avoin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijaryhmä jatkaa toimintaansa yhteistyöryhmän ohjauksessa. Synergiaryhmän tehtävinä on uudessa rakenteessa

 • osallistua korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen viitearkkitehtuurityöhön
 • tukea kehitysprojekteja osallistumalla niissä tehtävään määrittelytyöhön
 • osallistua korkeakoulujen tietomallin kehittämiseen opiskelun ja opetuksen osalta
 • toteuttaa ja organisoida yhteistyöryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot
 • tiedottaa korkeakouluille ja sidosryhmille opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä
 • laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida yhteistyöryhmälle työskentelyn edistymisestä

Työpajatyöskentely ja etäkokoukset

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2013 ovat mm. korkeakoulujen liitännät Opintopolku-kokonaisuuteen, korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurityö ja yhteentoimivuuden tukimateriaalien kehittäminen, korkeakoulujen tietomallin uudistustarpeiden käsittely, kehitysprojektien tukeminen, sekä korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöjen kehittäminen. Ryhmä varaa itselleen mahdollisuuden nostaa joustavasti vuoden aikana käsittelyyn ajankohtaiseksi nousevia aihealueita opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kentän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana viiteen työpajaan, joista kolme järjestetään kevätkaudella. Työpajoja isännöivät vuorotellen korkeakoulut.

Synergiaryhmä järjestää vuoden 2014 aikana seitsemän ACP-etäkokousta, joista neljä järjestetään kevätkaudella. Etäkokousten vakioasiakohtina jatkuvat vuoden 20013 tapaan korkeakoulujen liitännät Opintopolku-palvelukokonaisuuteen, yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Alaryhmät

Ekosysteemiryhmä

Korkeakoulujen kaikki 12 opiskelijarekisterituotetta kattava alaryhmä käsittelee Synergiaryhmä sille antamat toimeksiannot. Työryhmän asiantumntemusalaa on erityisesti tietojen yhteismitallisuuden lisääminen mm. kirjauskäytäntöjä kehittämällä.

Glossary Group

Alaryhmä käsittelee Synergiaryhmän sille antamat termien kieliversiointiin (suomi, ruotsi ja englanti) liittyvät toimeksiannot. Yhteentoimivuuden edistämiseksi ryhmä huolehtii, että tehdyt termimuutokset ja -lisäykset viedään aina käsiteltäviksi myös korkeakoulujen tietomallityössä sekä OKSA-sanastoryhmässä. Ryhmän nykyinen kokoonpano kattaa kaikki ne korkeakoulut, joissa ruotsi on opetuskielenä. Vuonna 2014 alaryhmä saanee toimeksiannoksi opiskelijavalintajärjestelmäuudistukseen liittyvän ydinsanaston käsittelemisen.

Integraatioryhmä

Integraatioryhmän toiminta painottuu vuonna 2013 opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksen tukemiseen. Ryhmä järjestää kevätkaudella Code Campin korkeakoulujen integroitumisesta Opintopolkuun ja tulee OILI-projektia, mikäli se lähtee käyntiin. Ryhmä kartoittaa korkeakoulujen kehittäjien tarpeita CSC:n korkeakouluille tarjoaman EDEN-kehitysympäristön kehittämiseksi ja jatkaa myös keskustelua norjalaisen UNINETT WebApp Parkin hyödyntämismahdollisuuksista. Ryhmä jatkaa yhteistyötä korkeakoulujen tietomallin jatkokehittämiseksi vastaamaan paremmin korkeakoulujen kehittäjien tarpeita ja osallistuu korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin työstämiseen tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmasta. Ryhmä varautuu myös osallistumaan korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietoturvan ja tietosuojakäytäntöjen arviointiin.

Tietomalli-iskuryhmä

Kokoonpano

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä mahdollisimman monen korkeakoulun ja asiantuntemusalan kattavuutta niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistosektorillakin. Tarkoituksena on tavoittaa jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimettävä jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle "kuulolle" tuleva edustaja.

Ryhmä valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Synergiaryhmä puheenjohtajaksi vuonna 2014 on valittu Juha-Pekka Pihlajakoski Oulun ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajaksi Päivi Lignell Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ryhmän sihteerinä toimii 20.2.2014 asti OPI-koordinaattori Paula Merikko CSC:ltä ja hänen sijaisenaan Juha Pekka Pihlajakoski (OAMK).

Ryhmän jäseneksi voi ilmoittautua ryhmä sihteerille kuka tahansa korkeakouluyhteisön jäsen. Jäsenet osallistuvat kaksipäiväisiin työpajoihin ja AC-kokouksiin sekä sähköpostilistalla käytävään keskusteluun omien resurssiensa mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa noin 1-15 htp:n vuosittaista työmäärää. Synergiaryhmän sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt. Vuoden 2014 alussa Synergiaryhmässä oli 96 jäsentä ja sähköpostilistalla lisäksi kuulolla 55 henkilöä.


 • No labels