Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 3/2023


Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada ESTE
  • Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto
 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
  • Yliaktuaari Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Rico Martikainen, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


Asiantuntijavieraat

 • Projektipäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Koordinaattori Kimmo Rautio,CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE
 • Antti Kanes, JOTPA ESTE
 • Jukka Kohtanen, Opetushallitus
 • Vilho Kolehmainen, Digivisio
 • Leena Latva-Rasku, Digivisio
 • Satu Meriluoto, JOTPA
 • Hanna-Riikka Myllymäki, Aalto EE
 • Mikko Mähönen, JOTPA


Muistio


1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja osallistujien toteaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04 ja asialista hyväksyttiin muutoksitta.


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. MITKO-työryhmän tulosten esittely, Hanna-Riikka Myllymäki, Aalto EE  Esitys ja Helena Majamäki, CSC Esitys

 • Kommenttipuheenvuorot:
  • Tiedonkeruiden näkökulma, Anna Loukkola, Tilastokeskus  Esitys
  • Palveluiden näkökulma, Leena Latva-Rasku, Digivisio  Esitys
  • OKM:n Micro credentials -työryhmän terveiset, Jonna Korhonen, OKM


 • Rautio esitteli tekemäänsä 'Jatkuva oppiminen ja henkilön oikeus omiin tietoihin kaiken lähtökohtana' -kuvan luonnosta liitteen mukaisesti
  • Kuvasta näkyy jatkuvan oppimisen kentän moninaisuus ja tietotarpeet, joihin pitäisi pystyä vastaamaan.
 • Rautio esitteli myös työryhmässä tehtyä luonnosta, jossa on tunnistettu minkälaista koulutusta on olemassa, ja miten nämä sijoittuvat toimintakentälle.  
  • Kuvassa on tunnistettu kolme erilaista koulutustyyppiä
   • Formaali (tutkinto)
   • Non-formaali
   • Informaali
  • Edellä mainitut tyypit jakaantuvat pääteemoihin
   • Korkeakoululaeissa määritelty maksuton koulutus
   • Maksullinen, kuten esimerkiksi lukuvuosimaksullinen koulutus ja maksuasetukseen perustuva
   • Koulutusliiketoiminta (sis. myös täydentävän rahoituksen koulutuksen)
 • MITKO-työryhmän puheenjohtaja Hanna-Riikka Myllymäki kertoi, että Aalto-yliopistossa koulutusliiketoiminta nähdään siten, että pystyttäisiin tuottamaan sekä yksilölle että organisaatiolle parasta mahdollista osaamisen kehittämistä.
 • Myllymäki toi esiin myös, kuten Rautio jo aiemmin, että jatkuvan oppimisen ja yksilön näkökulmasta hankittu osaaminen tulee tehdä näkyväksi ja täten saada täydennyskoulutus osaksi kansallisia tietovarantoja.
  • Merkittävänä kysymyksenä täydennyskoulutuksen osalta nousi esiin, että miten todennetaan opintopisteyttämätön osaaminen?


 • MITKO-työssä tunnistettuja kehittämiskohteita
  • OmaOpintopolku
   • MBA-koulutukset näkyviksi OmaOpintopolkuun. 
  • Opintopisteyttämätön koulutus, mutta myös ECTS-mitoitettu koulutus ja tähän liittyvä laatuprosessi
  • Tutkintoon johtamattoman koulutuksen viitekehys (NQF)
 • Myllymäki: Näkisin, että tätä kehitystyötä tulisi tehdä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa ECTS-mitoitettu täydennyskoulutus ja toisessa mitoittamaton. 
  • Majamäki tuki myös tätä näkemystä ja kertoi, että VIRTAan on jo mahdollista tuoda ECTS-mitoitettu täydennyskoulutus ja opintotietojärjestelmät ovat enenemissä määrin kykeneväisiä tuomaan em. tietoja VIRTAan.
  • Majamäki korosti, että korkeakouluilta ja kansallisesti tarvittaisiin yhteinen tahtotila täydennyskoulutuksen laajemmaksi viemiseksi VIRTAan. 
 • Majamäki kertoi, että käsitemäärittely nousi MITKO-työssä tärkeään rooliin, sillä tämä on kaiken lähtökohta yhteismitallisen tiedon tuottamiseksi. Lisäksi tiedontuottajilla ja hyödyntäjillä tulee olla yhteinen ymmärrys tiedon sisällöstä.
  • Työryhmä esittää täten OKSAn täydennyskoulutuksen määritelmään muutosta. 
  • Lisäksi esitetään, että määrittelytyötä tulisi jatkaa korkeakoulujen yhteistyöryhmissä, joista esityksissä mainittiin erityisesti OHA-verkostot ja Synergiaryhmä.

Majamäki: Ehdotettavat jatkoaskeleet

 • Lyhyellä aikavälillä: Määrittelytyön jatkaminen korkeakoulujen yhteistyöverkostoissa yhteistyössä tiedonhyödyntäjien kanssa
  • Työn linkitys yleiseen kehittämiseen muun muassa pienten osaamiskokonaisuuksien osalta.
 • Yhteisen tahtotilan muodostaminen, jotta asiaa priorisoitaisiin korkeakouluissa
 • Pitkällä aikavälillä sovittavaksi: Vahva vs. heikko ensitunnistus, ja miten kansallisesti tulisi toimia, jotta opintotietoja voi viedä kansallisiin tietovarantoihin? Missä ja kenen johdolla jatkokehitystyötä tehdään?

Korhonen / kommenttipuheenvuoro pienistä osaamiskokonaisuuksista

 • OKM perustanut työryhmän tukemaan korkeakouluja pienten osaamiskokonaisuuksien (”micro credentials”) käyttöönotossa.
  • Taustalla korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiatyö.
  • Määrittelytyö luo pohjan, että pienet osaamiskokonaisuudet saadaan osaksi digitaalista palvelualustaa.
   • Työryhmän tehtävänä määritellä, että mitä pienillä osaamiskokonaisuuksilla tavoitellaan?
   • Pienillä osaamiskokonaisuuksilla pitää olla laatuarviointi, osaamisen kuvaus (”learning outcomes”), oppijan pitää saada suorituksesta todistus jne.
  • Seuraavassa vaiheessa ensi syksynä on tarkoitus aloittaa pilotointikäyttöönotto.
 • OKSAan tulossa päivitetty määritelmä pienten osaamiskokonaisuuksien osalta.

Kommenttipuheenvuoro: Anna Loukkola, Tilastokeskus

 • Loukkola kertoi Tilastokeskuksen tietotarpeista esityksen mukaisesti
  • TK:ssa on pitkään kerätty ammattikorkeakoulutuksen tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta tietoja.
 • Ajatuksia jatkoon liittyen
  • Täydennyskoulutuksen tietojen poiminta VIRTAsta vuonna 2024 muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen osalta
  • Tarkoituksena tehdä ensin vertailua VIRTA-tietojen ja vuoden 2021 tehdyn poiminnan osalta.

Kommenttipuheenvuoro Leena Latva-Rasku, Digivisio

 • Latva-Rasku kertoi teemasta Digivision näkökulmasta esityksen mukaisesti.
 • Digivisio on mukana Korhosen mainitsemassa OKM:n pienten osaamiskokonaisuuksien käyttöönottoa tukevassa työryhmässä.
 • Digivisolla on tarve saada mahdollisimman laajasti henkilöiden osaamisdata ja tämän vuoksi on tarve myös MITKO-työssä mainituille tiedoille.
  • Digivisiossa on tehty laaja-alaista taustatutkimusta oppijoiden tarpeista, ja tarpeet ovat yhteneväisiä aiemmissa puheenvuoroissa nousseiden teemojen kanssa.
  • Oppijan omien tietojen hyödyntäminen Digivisiossa perustuu oppijan antamaan suostumukseen, jonka perusteella Digivisio sitten suostumuksen perusteella auttaa oppijaa pääsemään omiin tavoitteisiinsa.
 • Korkeakoulut hyötyvät saadusta datasta muun muassa opintotarjonnan kehittämisen näkökulmasta.


Keskustelu

 • Immonen chatista: Tämä kytkös muuhun kansalliseen ja kansainväliseen (kehitys)työhön on todella tärkeää kuulla säännöllisesti. 
 • Widgren-Sallinen: Hyvin jäsennelty kokonaisuus. Jatkoaskelten osalta pohdin, että miten pääsemme käytännössä eteenpäin?
  • Korkeakouluilta vaadittava työ tulee jakaa pienempiin palasiin, sillä vaatimuksia on paljon. Esityksissä mainittiin jo muun muassa laatukriteerit sekä opintopisteyttäminen.
  • Jotta työ saadaan haluttuun lopputulokseen, vaatii se johtamista ja yhteistä keskustelua, että voidaan tuottaa tiedot yhdenmukaisesti.
 • Majamäki:
  • Käytyjen keskustelujen ja tehdyn kyselyn perusteella on käynyt ilmi, että vaiheittain etenemällä, vuonna 2025 voitaisiin olla siinä tilanteessa, että tällöin ECTS-viitekehyksessä olevat täydennyskoulutuksen opintotiedot olisivat VIRTAssa.
   • Tätä ennen korkeakoulujen kehittämistyötä tulisi tukea viemällä asiaan liittyvää keskustelua yhteistyöryhmiin. Tänä keväänä asia on esillä KOOTuen kokouksessa, Synergiaryhmässä ja OHA-verkostoissa.
   • VIRTAn tietomallilaajennusten osalta tulisi tehdä täydennyskoulutusta tukevaa kehitystä muun muassa opintojen luokittelujen ja rahoituslähdekoodien osalta.
 • Haapamäki: Työtä olisi hyvä jatkaa lähiajan tavoitteiden osalta Majamäen esittämien toimenpiteiden kautta.


4. Jotpan tietotarpeet, Mikko Mähönen, JOTPA, Satu Meriluoto, JOTPA  Esitys

 • Meriluoto esitteli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) tietotarpeita liitteen mukaisesti.
 • Jotpan tulevan tietoalustan lähtökohtana on tiedolla johtaminen osana jatkuvan oppimisen palveluiden ja rahoittamisen kehittämistä.
  • Kyseessä on toteutus, joka koostuu kaikille avoimesta verkkosivustosta ja Jotpalle sisäiseen käyttöön tarkoitetusta verkkokokonaisuudesta.
  • Tietoalustan käyttötapauksina on tunnistettu esimerkiksi osaamiskatveanalyysi ja tutkintoennuste lähiaikoina valmistuvista.
 • VIRTA-tiedoista Jotpa saa muun muassa opinto-oikeuksiin liittyvää informaatiota, jota se hyödyntää muun muassa osana koulutusten vaikuttavuuden arviointia.
  • Tätä ja RRF-rahoitusta varten Jotpa tarvitsee VIRTA-tiedot henkilötietotasolla.
 • Anonyymiä VIRTA-tietoa Jotpa tarvitsee muun muassa edellä mainittuja ennakointitietoja varten.
 • Jotpan tarvitsemat VIRTA-tiedot
  • Lakisääteisen tehtävän 2 (osaamispalveluiden rahoittaminen) riittävä seuranta virkavastuulla vaatii:
   • Jotpa-rahoitteisten koulutusten opiskeluoikeus- ja suoritustiedot sekä muun kuin säännellyn että säännellyn koulutuksen osalta. 
  • Henkilötietoja tarvitaan 
   • Laissa mainitun kohderyhmän todentamiseen
   • RRF-rahoituksen seurantaan ja raportointiin
   • Jotpa-opinto-oikeuksien ja suoritteiden tarkistamiseen, lailla säännellyn korkeakoulutuksen hankinnan laskutuksen yhteydessä.
  • Jotpan lakisääteinen tehtävä on osaamis- ja työvoimatarpeen 
   ennakointitiedon analysointi.
  • Tutkintoennuste: 
   • Tavoitteena työvoimatarpeen analysointi, johon tarvitaan kaikki opiskeluoikeus- ja suoritusdata, josta laaditaan ennuste siitä, paljonko tutkinnoista valmistuu työmarkkinoille osaavaa työvoimaa.
   • Tiedot tarvitaan henkilötasolla, ilman henkilötietoja (anonymisoituna).


Keskustelu

 • Majamäki: VIRTA-tietojen osalta on puhuttu, että Jotpan ensimmäinen tietotarve on jo tämän kuun lopussa. VIRTAsta poimitaan jo saatavilla olevat Jotpa-opiskeluoikeustiedot, ja muiden korkeakoulujen osalta VIRTA-tiimi koostaa csv-tiedon Jotpalle korkeakoulujen toimittamien tietojen perusteella.
 • Haapamäki: Ennustetietojen osalta, voisiko tätä tietotarvetta avata tarkemmin?
  • Meriluoto: Riippuu saammeko VIRTA-dataa käyttöön, jonka vuoksi vielä ei ole tarkempaa kuvausta olemassa. Ajatuksena on, että seurataan suoritusten syntymistä VIRTAan, ja tämän perusteella voidaan päätellä, että kun opintoja on tietty määrä suoritettuna, jotta paljonko tietystä tutkinnosta on opiskelijoita valmistumassa lähiaikoina.
 • Haapamäki: OPH tekee myös ennakointia, samoin kuin TEM. Miten Jotpan ennakointi suhtautuu edellä mainittuihin viranomaisiin?
  • Meriluoto: Pitkän aikavälin ennakointia on jo olemassa, mutta tarvitaan myös lyhyen aikavälin tietoja.
 • Immonen chatista: Eli data on anonyymia, ei tiettyyn kohdentuvaa?
  • Haapamäki: Pystyykö kaiken opintosuoritusdatan tuottamaan anonyyminä? Voisiko tätä selventää vielä? Mitkä tiedot Jotpa tarvitsee ennustemallia varten VIRTAsta?
   • Majamäki: Kyseessä on uusi asia, ja tätä ei ole vielä ehditty käsittelemään Jotpan ja VIRTA-tiimin kesken. Pitää esimerkiksi määritellä, että mitä tarkoitetaan, että henkilö on valmistumassa? Riittääkö, että esimerkiksi 2/3 osaa opinnoista on suoritettuna?
 • Haapamäki: Jatketaan keskusteluja CSC:n ja Jotpan kesken.


PÄÄTÖS: Annettiin CSC:lle toimeksianto lakisääteisten Jotpa-rahoitettujen koulutusten tietojen toimittamisesta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle (Jotpa). Jotpa tarkentaa ennustemallia varten tarvittavia VIRTA-tietoja, ja jatkaa keskusteluja CSC:n VIRTA-tiimin kanssa asiaan liittyen. 


TAUKO 


5. Opettajarekisterin määrittelytyö, Jukka Kohtanen, Opetushallitus  Esitys

 • Kohtanen esitteli opettajarekisteriselvitystä esityksen mukaisesti.
  • Tietosisällön määrittelyn osalta tehtiin rajauksia muun muassa lainsäädännön muutostarpeiden ja korkeakoulujen opettajien osalta.
 • Perusperiaatteina työssä oli muun muassa olemassa olevien tietovarantojen hyödyntäminen sekä, että kasvatus- ja koulutustoimijoiden ei tarvitsisi tuottaa samoja tietoja useampaan eri paikkaan.
 • Opettajien kelpoisuustiedot saadaan VIRTA-opintotietopalvelusta
  • Tämä pätee tilastollisiin tarkoituksiin, mutta ei yksittäisen henkilön osalta. On havaittu, että erityisesti haasteita on aiheutunut, jos kelpoisuustietoja on tuottanut useampikin koulutustoimija yhteistyössä.
 • Opettajarekisterin yhteydessä ei ole järkevää ratkaista kaikkia täydennyskoulutustietojen saatavuuteen liittyviä haasteita, sillä kehitystyötä tehdään jo useissa eri hankkeissa, kuten JOD:ssa. 
 • Selvityksessä tunnistettiin, että opettajarekisteri olisi järkevää viedä Opetushallituksen digitaalisten palveluiden kokonaisuuden alle.
 • Selvityksessä esitetyn tietosisällön pohjalta muodostuu moninainen ja tietotuotannon näkökulmasta kompleksinen kokonaisuus, koska tiedot jakaantuvat useisiin eri tietojärjestelmiin. 
  • Vaikka tiedot olisivat tietojärjestelmissä, vaatisi rekisteri silti käsityötä.

Mahdollisen opettajarekisterin vaiheistaminen

  • On tunnistettu, että ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin esimerkiksi kerran vuodessa toteuttaa erillistiedonkeruu.
  • Toisessa vaiheessa rakennettaisiin kansallinen tietovaranto, joka olisi mahdollisesti saatavilla noin 4-5 vuoden kuluttua.

Kommenttipuheenvuoro: Minna Pylkkönen, CSC

 • Opettajien kelpoisuustietoja ei saa suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta, vaan VIRTAan tuodaan pätevyyskoodeja esimerkiksi opetettavien aineiden mukaan.
  • Varsinainen asetuksen mukainen opettajan kelpoisuus koostuu useammista opinnoista.
 • VIRTAn opettajapätevyyksien osalta on tehty jatkuvaa kehitys- ja määrittelytyötä.
  • Haapamäki: Extra-Vipuseen on myös tulossa lähiaikoina päivitystyötä aiheeseen liittyen.
 • VIRTAn opettajan pätevyyskoodeja käytetään muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa.
 • Haapamäki: Nyt odotetaan poliittista päätöstä mahdollisen jatkon suhteen.


Keskustelu

 • Esitykset eivät herättäneet keskustelua.


6. VIRTA-Digivisio-esiselvitys: Sidosryhmätyöskentelyn perusteella muotoillut ratkaisuehdotusluonnokset VIRTA-opintotietopalvelun kehittämisestä osana Digivision palvelukokonaisuutta, Leena Latva-Rasku, Digivisio  Esitys

 • Esiselvitystä tehdään OKM:n toimeksiannosta Digivision ja CSC:n VIRTA-tiimin yhteistyönä, ja työ tulee olemaan valmis kesäkuussa 2023.
  • Sidosryhmiä on kuultu työhön liittyen kyselyn avulla, ja osaa VIRTA-tietojen hyödyntäjistä, kuten esimerkiksi Opetushallituksen KOSKI-tiimiä erillisissä työpajoissa.
 • Saatujen kommenttien perusteella on tehty viisi erilaista ratkaisuehdotusta, jotka Latva-Rasku esitteli liitteen mukaisesti.
  • Kun ratkaisuvaihtoehdosta saadaan sovittua, tullaan keskusteluja käymään yhteistyötahojen kanssa ja Digivisio tulee hyödyntämään eri toimijoiden osaamista laaja-alaisesti.


Keskustelu

 • Esitys ei herättänyt keskustelua.


7. Muut asiat / tiedoksi VIRTA-ajankohtaiset  Esitys

 • Kokouksessa ei ollut muita asioita, eikä tiedoksi-asiat herättäneet keskustelua.


8. Seuraava kokous


9. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53.
 • No labels