Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 1/2024

 • Aika: Maanantai 5.2.2024 klo 9.00-12.00
 • Paikka: Teams-kokous

Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Erityisasiantuntija Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietojärjestelmäsuunnittelija Jena Ronkanen, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Pääsihteeri Ari Rouvari, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto-yliopisto ESTE
 • Erityisasiantuntija Juho Mikkonen, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus ESTE
  • Tilalla yliaktuaari Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Aleksi Niemi, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


Asiantuntijavieraat

 • Hankepäällikkö Vilho Kolehmainen, Digivisio
 • Johtaja Jukka Kohtanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Palvelupäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Palveluasiantuntija Kimmo Rautio, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Muistio


1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen, osallistujien toteaminen ja jäsenmuutokset

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02,
 • Asialista käytiin läpi ja se hyväksyttiin muutoksitta.
 • Todettiin jäsenmuutokset.
  • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
   • Sari Laaksosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jena Ronkanen.
   • Jaakko Riihimaan tilalle varajäseneksi Ari Rouvari. 


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. Digivision tilannekatsaus, Vilho Kolehmainen, Digivisio

 • Kolehmainen esitteli Digivision ajankohtaiset asiat esityksen mukaisesti.
 • Digivisiossa ollut aiemmin jatkuva oppiminen merkittävänä teemana, mutta nyt tutkinto-opiskelijat ovat tulossa entistä enemmän keskiöön.
  • Tarkoituksena, että vuoden 2024 aikana julkaistaan jatkuvan oppimisen tarjottimen Opin.fi-palvelun betaversio, jossa hyödynnetään muun muassa VIRTA-tietoja.
 • OPI-viitearkkitehtuurin päivitystä varten on tehty selvitys, ja se on menossa käsittelyyn korkeakoulujen eri yhteistyöryhmiin lähiaikoina. Näistä saatujen muutostoiveiden perusteella viedään esitys Digivision ohjausryhmään.
  • Käsittelyiden jälkeen jää pohdittavaksi, mikä taho ottaisi vastuun päivitystyöstä ja ylläpidosta.
 • Osaamisen kuvaustietojen esiselvitys on valmistunut, ja se on esitetty Digivision ohjausryhmälle. Työntuloksista on tulossa avoin seminaari.
  • Digivisiossa on käynnistynyt myös terminologiatyö, jotta hankkeessa ja ylipäätään korkeakoulusektorilla käytettävä sanasto olisi yhteneväinen Tässä huomioidaan kuitenkin jo olemassa oleva ja aiemmin tehty sanastotyö, erityisesti OKSA- ja jatkuvan oppimisen sanastotyö.
 • Arkkitehtuuriperiaatteiden päivitystyö alkanut.
  • Tarkoituksena on tehdä seuranta- ja validointityötä alkuperäisiin, vuonna 2021 hyväksyttyihin akkitehtuuriperiaatteisiin, ja miten hyvin alkuperäiset ratkaisut soveltuvat nykypäivänä. 

Keskustelu

 • Rouvari: Headapiin liittyen on olemassa semanttinen haaste. Alusta, jossa on vai ei ole point-to-point -yhteyksiä? Ilmeisesti Headapi ei ole käytössä ennen vuotta 2025?
  • Kolehmainen: Tarkoituksena on, että tiedot saataisiin rajapinnoista keskitetysti yhden luukun periatteella, ei siis point-to-point rajapintaa. 
   • Ollut myös keskustelua, että miten OPH:n palveluiden tietoja voitaisiin hyödyntää Digivision tietoalustalla. Tämän vuoksi semanttinen yhteentoimivuus on tärkeää.
 • Widgrén-Sallinen: Terminologiaa käytetään hyvin eri tavalla jopa korkeakoulujen sisällä, joten yhtenäistäminen on tärkeää. Mikä yhteys tällä on viitearkkitehtuurityöhön? 
  • Kolehmainen: Olennainen kysymys myös Digivision näkökulmasta. Yhteinen viitekehys on tarpeen, jotta voimme asemoida omat palvelut laajempaan kontekstiin. 
  • Rouvari chatista: OPI-viitearkkitehtuuri on suosittava, eli siitä voi halutessaan poiketa.
   • Kolehmainen: Tämä on haaste, jos eri koulutustoimijat eivät toimi viitearkkitehtuurin mukaisesti.
 • Haapamäki: Havainto esityksen tietovirta-kuvaan. Miten saisimme laajemman kuvan tietovirroista, jotta tätä voitaisiin hyödyntää osana VIRTA-Digivisio-jatkoselvitystyötä?
  • Kolehmainen: Pitäisi sopia mikä on taho, joka vastaa laajemmasta kokonaisuudesta, tai miten eri kokonaisuudet saadaan linkitettyä yhteen. Miten tätä hallinnoidaan ja mitä välineitä hyödynnetään? Semanttinen yhteentoimivuus, miten sitä edistetään? 
  • Rouvari chatista: Voisi olla OPI-viitearkkitehtuurityön alatyöryhmä.
 • Kantola: Opin.fi-alustalle ei ole tulossa opiskelijavalintamahdollisuutta, vaan käytetään Opintopolkua. Headapi mahdollistaisi datan siirtämisen opin.fi:stä Opintopolkuun. Miten Opintopolun ja Digivision Opin.fi-palvelun välillä olevat rajapinnat toimivat? Ei ole korkeakoulujen intressien mukaista syöttää tietoja kahteen kertaan.
  • Kolehmainen: Digivision tiedonsiirtoperiaatteen mukaisesti asia on mainitsemallasi tasolla. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa, mutta tiedot ovat Opin.fi:ssä. 
  • Kantola: Näkisin, että Digvision tarjotin on hyvä markkinapaikka isommille kokonaisuuksille. 
  • Rouvari chatista: Eli master on korkeakoulussa ja sieltä tiedot menevät Opintopolkuun ja Opintopolusta Opin.fi:hin?


4. VIRTA-Digivisio-jatkoselvityksen tilannekatsaus, Aino-Kaisa Ellfolk, CSC

 • Ellfolk esitteli VIRTA-Digivisio-jatkoselvityksen tilannekatsauksen esityksen mukaisesti.
 • Jatkoselvityksen taustalla on viime vuonna julkaistu esiselvitystyö.
  • Oppijan tietovirtojen- ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä (OPTIETOR) on asettanut projektin, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) onkin projektin omistaja ja resursoija.
 • Ollut työpaja jatkoselvityksen ohjaus- ja projektiryhmän kesken.
  • Työpajassa todettu, että tehdään rajauksia esiselvitystyössä tunnistettuihin ratkaisuvaihtoehtoihin muun muassa tiukan aikataulun vuoksi. Jatkoselvityksessä edistetään ratkaisuvaihtoehtoja 1 ja 3.
  • Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen muistio ja muut materiaalit ovat julkisia, mutta tämän jälkeen valmistelumateriaalit eivät ole yleisesti saatavilla. Loppuraportti tullaan aikanaan julkaisemaan.

Keskustelu

 • Kolehmainen chatista: Ratkaisehdotus 1 voisi olla pohjana myöhemmin vaihtoehdolle 3. Jos siihen edetään, niin tällä on suuret vaikutukset Peppi- ja Sisu -ekosysteemien kehittämiseen.
 • Rouvari chatista: Pitkän päälle ratkaisuvaihtoehto 3 olisi yhteentoimivuuden kannalta hyvä. Vastaavanlainen ratkaisu tehtiin aiemmin kansallisiin kirjastopalveluihin, eli master olikin keskitetyssä palvelussa, eikä esimerkiksi korkeakouluissa tai kunnan kirjastoissa.


5. KTPO-CSC-sopimus ja VIRTAn resursointi, Jukka Kohtanen, CSC 

 • Kohtanen esitteli KTPO-CSC-sopimuksen ja VIRTAn resurssoinnin perusteet esityksen mukaisesti.
 • CSC ja opetus- ja kulttuuriministeriön alainen KTPO-osasto tekevät vuosittain palvelunostosopimuksen.
  • Sopimuksessa määriteltyjä asioita täsmennetään niin kutsutuissa laatupalavereissa, jotka järjestetään neljä kertaa vuodessa.
  • Julkisilta wiki-sivuilta löytyy tarkemmin eriteltynä, minkälaista työtä sopimuksen alla on tehty, tai ollaan tekemässä.
 • CSC:llä on palvelunostosopimuksia myös muiden opetus- ja kultturiministeriön osastojen kanssa.
 • VIRTA-opintotietopalvelu ja sen resursointi ovat myös osana KTPO-sopimusta.
  • VIRTA-tiimiä ovat työllistäneet viime aikoina muun muassa seuraavat asiat.
   • Korkeakoulujen järjestelmävaihdokset
   • Tiedonhyödyntäjien tukeminen, esimerkiksi YTHS ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
   • Viestintä ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
   • GDPR-työ

Keskustelu

 • Mikkonen: VIRTAn osalta aika samanlainen resursointi kuin KOSKI-tiimillä. Mitä käytännössä tarkoittaa toimittajalta ostettava työ?
  • Majamäki: Toimittajalta ostettu työ on VIRTAssa tuore asia, sillä resurssi ollut käytössä reilun vuoden. Eniten työaikaa on mennyt tiedon laadun parantamiseen, puutetarkistuksiin ja niihin liittyviin selvitystöihin. Lisäksi henkilöä on työllistäneet muutamat uudet Tilastokeskuksen poiminnat. 
 • Haapamäki: Miten kustannukset suhtautuvat KOSKI-palveluun?
  • Kohtanen: KOSKI-palvelussa resurssia menee enemmän kehitykseen, kun taas VIRTAssa ylläpitoon. KOSKi-palveluun tulee enemmän muutoksia, joten painopiste pitääkin olla enemmän kehittämisen puolella.
 • Haapamäki: Puhuttaessa rahoituslähteistä, on taustalla aina merkittävissä määrin valtionrahoitus.
 • Mikkonen: KOSKI-luovutuspalvelu tekee infrastruktuurista monimutkaisemman. Jatkoselvityksen jälkeen pitäisi tehdä myös teknisempää selvitystä. Samankaltaisesta infrastruktuurista voisi olla hyötyä. 


TAUKO klo 10.35-10.50


6. Rahoitusmalliin tulevat muutokset, Jukka Haapamäki

 • Kommenttipuheenvuoro VIRTA-näkökulmasta, Helena Majamäki, CSC


 • Haapamäki esitteli korkeakoulujen rahoitusmallin tulevista muutoksista esityksen mukaisesti.
 • Rahoituksen osalta ensikertalaisuudesta on tulossa aiempaa merkittävämpi asia.
 • Jatkuvan oppimisen opintopisteistä huomioidaan rahoituksessa vain suoritukset, joissa henkilöllä on suomalainen henkilötunnus.
 • Tulevia muutoksia on käsitelty VIRTA-viranomaistietojen asiantuntijaryhmässä.
 • Majamäki: Teknisesti muutokset vaikuttavat tavoiteajassa tutkinnon suorittaneisiin ja jatkuvan oppimisen opintopisteisiin.
  • Samaan tutkintoon uudellen hakeutumista VIRTAssa peilataan koulutusluokituskoodiin. 
   • Useilla aloilla on "laajoja koulutuskoodeja", jonka alle menee paljon tutkintoja. Toisaalta on olemassa tilanteita, joissa henkilö hakeutuu eri koulutukseen, mutta samaan tutkintoon.
  • Jatkuvan oppimisen korin osalta helposti toteuettavissa se, että tarkastellaan löytyykö suorittajalta suomalainen henkilötunnus. Alustavien selvitysten perusteella näyttää siltä, että korkeakoulut ovat tuoneet kattavasti hetu-tietoa. 
  • CSC:llä lähdetään mallintamaan laskentamuutoksia käytännössä, ja asiaa käydään läpi VIRTA-viranomaistietojenkeruiden asiantuntijaryhmässä lausuntokierroksen jälkeen. 

Keskustelu

 • Aho: Kysymys liittyen samaan tutkintoon uudellen hakeutumisesta. Jos opiskelija on hakenut vuonna 2000 johonkin (tutkintoon), opinnot ovat päättyneet 2005 ilman valmistumista ja hakee nyt uudelleen samaan (tutkintoon), miten toimitaan? Luodaanko uusi opinto-oikeus, vai kirjataanko samalle opiskeluoikeusroolille? Miten kirjataan vuosien 2005-2024 väliset kaudet?
  • Haapamäki: On haettu sitä, että siirtymät tehdään välittömästi, ei vuosia välissä. Mainitsemassasi mielessä ei ole asiaa käsitelty. 
  • Majamäki: Asia, jota hyvä käsitellä VIRTA-viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmässä. Voidaan toki tarkastella VIRTAn tietokannasta, että onko henkilöllä ollut aiemmin opiskeluoikeus samaan tutkintoon. 
  • Aho: Korkeakoulujen näkökulmasta olisi tärkeää, että voitaisiin ennakoida rahoitusta. Emme voi tietää, jos henkilöllä on ollut opiskeluoikeus samaan tutkintoon toisessa korkeakoulussa. 
  • Haapamäki:  Tässä kohtaa puhutaan tapauksista, joissa opiskelija on aiemmin saanut opiskeluoikeuden samaan tutkintoon samassa ammattikorkeakoulussa/yliopistossa.
 • Kantola: Jatkuvan oppimisen rahoitukseen ei käsittääkseni lasketa niitä oppijoita, jotka ovat samassa korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina. Tästä tulee haasteita muun muassa polku- ja avoimen korkeakoulun opintoja suorittavien osalta, sillä tällöin korkeakoulu ei saa näistä rahoitusta. Missä tästä on päätetty, ja voisiko tähän saada muutosta? 
  • Haapamäki: Tuo, että tutkinto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä ei hyväksytä, pitää selvittää. Asetuksessa sanotaan avoimen korkeakouluopetuksen suoritusten osalta, että lukuun ottamatta asianomaisen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä.
  • Majamäki: Avoimen korkeakoulutuksen opintopistetiedonkeruussa on tarkasteltu, että ei saa olla voimassa tutkinto-opiskeluoikeutta saman korkeakoulun tutkintoon. "Suoritushetkellä ei saa olla voimassa olevaa oman korkeakoulun aktiivista alempaan tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta eikä kansainvälisen opiskeluyhteistyön opiskeluoikeutta (9)".
 • Kantola: Ei voida edellyttää, että opiskelijan pitää luopua tutkinto-opiskeluoikeudesta, että voi opiskella esimerkiksi avoimessa. Tässä olisi ristiriita myös jatkuvan oppimisen tavoitteiden näkökulmasta. 
 • Haapamäki: Tarkoitus on laajentaa korkeakoulutuksessa olevien nuorten määrää ja mahdollistaa mahdollisimman monen pääsy korkeakoulutukseen. Nykyään noin 25% sisääntulleista ei ole ensikertalaisia. 


7. VIRTA-ajankohtaiset, Helena Majamäki ja Kimmo Rautio, CSC LIITE

 • Majamäki ja Rautio esittelivät VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiset asiat esityksen mukaisesti.
 • Suomen Ekonomit ry olisi kiinnostunut hyödyntämään VIRTA-dataa opiskelu- ja valmistumistietojen osalta.
  • Kysymys ohjausryhmälle: Miten OPTIETOR näkee, edistetäänkö tämän tyyppisiä, suoria VIRTA-integraatiota tarvitsevia ratkaisuja, vai ohjataanko nämä KOSKI-luovutuspalveluun?
  • Opin.fi osalta integraatio on toteutuksessa, koska se liittyy korkeakoulujen lakisääteiseen tehtävään, ja koska Opin.fi-palvelulla on kiire saada henkilön opintotiedot perustuen oppijan omaan suostumukseen. 
 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) ennakointidata on toimitettu ensimmäisen kerran 5.2.2024.
 • VIRTA-GDPR-työryhmässä valmisteltu luonnos henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta on valmistumassa, ja materiaali on lähdössä korkeakouluille ensi viikolla.
 • Tiedonlaatuun, ja etenkin VIRTA-tietoihin liittyviin puutteisiin keskittyvä työryhmä on aloittamassa työskentelynsä.

Keskustelu

 • Mikkonen: OPH on keskustellut useasti Suomen Ekonomien kanssa, mutta KOSKI-tiimi ei ole voinut asiaa edistää, koska OPH ei saa KOSKI-luovutuspalvelun kehitykseen rahaa. Näkisin, että olisi mielekästä panostaa OPH:n KOSKI-luovutuspalvelun kehitykseen. Luotaisiin mekanismi, jolla voitaisiin tarjota tiedot kaikille tarvitseville. Vastaavanlaisia tiedontarvitsijoita on jonossa useita.
 • Haapamäki: Mikä tarve tässä Suomen Ekonomien tietopyynnössä on taustalla?
  • Majamäki: Oletan, että liittyy kauppatieteilijöiden jäsenrekisterin ylläpitoon niin opiskelijoiden kuin valmistuneiden osalta.
  • Mikkonen: Haluaisivat jäsenen suostumuksella tarkistaa opiskelijastatuksen, sillä opiskelijajäsenyys on halvempi.
 • Widgrén-Sallinen: Nyt vastaavia tietoja kysytään suoraan korkeakouluista.
 • Haapamäki: VIRTAn uudistus on menossa, niin olisi erikoista alkaa tätä nyt edistämään. Edistetään sen sijaan KOSKI-luovutuspalvelun kautta tapahtuvaa tietojen saamista. 


Päätös: Suomen Ekonomit ry:n tietopyyntöä VIRTA-tietojen hyödyntämiseen liittyen ei edistetä VIRTAn taholta, vaan tietojen saamista pyritään edistämään OPH:n KOSKI-luovutuspalvelun kautta. 


8. Muut asiat / tiedoksi 

 • Ei ollut muita- tai tiedoksi-asioita.


9. Seuraava kokous


8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26.

 • No labels