Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


MyData-profiili ja identiteetinhallinta - pisteen avainkysymykset

 • Mitä MyData-ajattelun tuominen korkeakouluihin tarkoittaa?

 • Mitä hyötyä MyData-ajattelusta oppijalle on?

 • Miten korkeakoulussa voidaan tukea oppijoita, jotka haluavat opiskella muissa korkeakouluissa ja kohtaavat arjessaan käytännön esteitä?

Yhteenveto

Pisteen kuvaus: Pisteellä keskusteltiin profiilista ja identiteetinhallinnasta oppijan näkökulmasta. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös ei-henkilötietoa, opintojaksokuvauksia yms. tukevaa dataa.

Nosteet: MyData käsiteltiin siten, että henkilö hallitsee itseensä yhdistettäviä tietoja ja että nämä tiedot ovat saatavilla. MyData-termi/kokonaisuus yhdistetään usein palveluun, "minun tietojeni" sijaan. Aiheeseen liittyy henkilön näkökulma vs. organisaation näkökulma: mikä data on kulloinkin “oikea”? Jos tietoa voisi kumuloida itselleen esiopetuksesta alkaen, mahdollistaisi se analytiikan, osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen toteutumista – identiteetinhallinnan tulee toimia. "Data Wallet"-ratkaisu toisi merkittävää lisäarvoa oppijalle jatkuvana oppimisena ja organisaatioiden väliselle tiedonkululle.

Pisteen merkittäväksi ratkaisuksi nostettiin yksi kansallinen oppijan ID, jonka päälle palveluita voisi rakentaa. Nyt on käytössä Haka-kirjautuminen, joka on organisaatioperusteinen. Jatkossa ID:n tulisi olla organisaatioriippumaton ja affilioitua eri oppilaitoksiin sen mukaan missä oppija kulloinkin on. Henkilökeskeinen ID Ideapankkiin?


Keskeiset kehitystarpeet:

 • MyData-profiili ja identiteetinhallinta kokonaisuuden tavoitteiden määrittäminen ja konkretisoituminen (nykyisellään erittäin jäsentymätön kokonaisuus)
  • Organisaatioperusteisesta yksilökeskeisyyteen
  • My Learning Data - "Minun tietoni-portaali" Digivisiossa?

(Lisätietoa, ei päivitetty: Oppijan ja tutkijan MyData)

Ryhmäkeskustelusta heränneet ajatukset täydennetään seuraavien otsikkojen alle:

UUDET AVAINKYSYMYKSETFAKTATHUOLET / ONGELMATRATKAISUIDEAT JA PARHAAT KÄYTÄNNÖTPARKKIPAIKKA

Mikäli keskustelussa ymmärretään, että x-kysymys ei ole relevantti/ pääongelma → syntyy uusi kysymys

Teemaan liittyvät tosiasiat ja tiedotTeemaan liittyvät huolenaiheet ja ongelmatErotellaan helpot ja haastavat ratkaisuideat, sekä Best PracticesTeemaan liittymätön keskustelu ja aiheet

Ryhmä 1

Kuka on keskiössä MyDatassa? → Opiskelija vai laki?

Onko opiskelija keskiössä vai kuka?

Voisiko sitä hyödyntää korkeakoulujen yhteistyössä?

Mitä on MyData? Onko jossain koko minun kouludatani?

Mitä on korkeakoulukohtaista My dataa? Mitä siihen kuuluu? → Luonnolliseen henkilöön yhdistettävät tiedot?

Kysyykö kukaan opiskelijoilta, että onko ok, että heidän tietonsa annetaan esim Microsofille? → Liittyykö tämä opettamisen järjestämiseksi vaadittuihin asioihin?

Kysymys enemmänkin prosesseista, joilla opiskelija pystyy käyttämään omaa laillista oikeuttaan.

Mitä tietoja luovutetaan?

Onko kyseessä enemmän valtakunnallinen kysymys vaan onko ongelma myös koulutasolla? → Tietääkö opiskelija oman datansa edes omassa koulussaan?

Useat palvelut ovat joko julkisesti saatavilla tai vaaditaan HAKA-tunnistautuminen.

MyData ajattelun tuominen korkeakoulujen piirii aiheuttaa lisää töitä.

Tieto pitäisi olla opiskelijan omaisuutta. → Nimenomaan oppijaan liittyvää eikä opiskelijaan.

Se on opiskelijan päätös annetaanko tietoa?

MyData-ajattelusta ei ole hyötyä, mutta niistä teknologioista on hyötyä. → GDPR pakottaa tämän jo, mutta kysymys enemmänkin siihen, että miten sitä pystytään käyttäämään.


Voisiko olla keveämmällä tunnistautumisella?

Jatko-opintomahdollisuuksien etsiminen vaikeaa, kun ei ole yhteneviä.

Olisi hyvä, että ei olisi korkeakoulujen eikä CSC:n hallinnassa.

Pitäisikö se MyData saada yhdestä tuutista ulos?

Opiskelijahan voi nyt jo pyytää kaiken datansa.

Pitää aina voida luovuttaa tiedot ja poistaa vanhoja oikeuksia.

Kansallinen opetustarjonta pitäisi saada näkyviin.


Ongelmat enemmän laillisia kuin teknisiä → Tekniikka on olemassa, mutta ongelma on, että voidaanko sitä tehdä ja miten siihen saadaan oikeudet?

Hyvä myös miettiä mikä se hyöty on? Mitkä ovat suurimmat hyödyt vs. isoimmat urakat.

Ei tarvitsisi käydä lisäämässä toisten koulujen tietoja toiseen kouluun käsin.

Unelmatilanne voisi olla se, että pystyisi käymään myös muiden koulujen tarjoamaa läpi ja näkemään miten missa olisi.

Varmistamalla tiedon määrälliset ja muodolliset yhteneväisyydet.

Miten erotetaan ydinkurssit ja hörhöilykurssit (Esim. ruoka ja viini) ?

Muuttuuko datahistoria, jos tulee muutos olemassaolevaan tietoon?

Datamanagement?MyData on muutakin, kuin identiteetinhallintaa.

Tasot: Identiteetti, opinnot ja osaamisen esittäminen, tehdyt työt (opinnäytteet), Luentotallenteet ja merkinnät.

Datasettien hallinta.

Hyväksilukeminen helpottuu.

Osaamisen osoittaminen helpottuu, voidaan luvittaa eri tahoille tai palveluille tietoja. Esim. työpaikkaa hakiessa

Työvoimahallinnossa onnistunut esimerkki asiasta.

Opintojaksojen sisältöjen vertailu MyDatan kautta.

Identiteetin siirtäminen domainista toiseen. Turhat migraatiot pois omien ja esim. pilvipalveluiden välillä.

Nykyään Data on hajautuntut moniin eri palveluihin.

MyData tasolla suomi vähintään, mutta pyritään kansainväliseen ratkaisuun.

Kansallinen opiskelijan portfolio, ei korkeakoulukohtainen.

Kansallinen identiteetti mahdollistaa tietojen yhdistämisen, johon rakentuu tutkinnot, osaaminen, koulutus (sanastot). → elinikäinen oppiminenRyhmä 2

Mistä alkusysäys tällaiselle tullut?

Mikä muuttuisi, jos muutettaisiin toiminta MyDatan kannalta toimivaksi?

Henkilö itse on vastuussa omasta datastaan. Henkilö voi siis itse hallinoida kenelle ja milloin tieto on käytettävissä.


Kun lapsi syntyy niin Kela on on ensimmäinen taho, joka kerää dataa.

Nythän tiedot tuhotaan, kun on tarpeeksi vanhaa tietoa. Miksei minulla ole oikeutta vanhoihin tietoihin?

Missään ei ole tietoa, että millainen kurssi on ollut mikä sinulta löytyy.

Miten löytäisi tietoa, jota tarvitsisin työni tueksi?

Onko tärkeämpää osaamistavoite / saatu osaaminen?

Ongelmana se, että ihmiset ovat niin heterogeenisiä.

Miten huomioidaan lainsäädännöliset pakotteet vs. opiskelijan oikeudet.

Keskustelua oli jo 10 vuotta sitten, että miten opinnot tukisi oikeasti työelämää. → Sama materiaali eri tavalla eri henkilöille?

Olisi tärkeää olla osaamistavoitteet, opintojaksojen sisällöt selkeästi.

MyDatan hyödyntäminen vaatii valtavasti työtä opettajilta.


OPH:n suostumustuksenhallintapalvelu on ensimmäinen askel siihen.

Voisi olla esimerkiksi erityisosaamista, joka ei esimerkiksi tutkinnoissa näy. 

Terveyspuolellahan tällaista on jo tehty. → Voisiko tätä hyödyntää koulutuksen sektorilla?

Miten opinnollistaa taas jatkuva oppiminen? Esimerkiksi työssä oppiminen?

Erityisesti tutkijan immateriaalioikeudet ovat olleet tässä ensimmäisinä kysymyksinä. Ja nyt noussut kysymykseen se, että miten huolehditaan opiskelijoiden immateriaalioikeudet.

Kansainvälisen ja kansallisen liikkuvuuden suhteen ollaan tällä hetkellä täysin kädettömiä. 

Ongelmatilanteissa pyydetään ohjamaan johonkin muuhun oppilaitokseen.


Sami

ei osallistujia

Ryhmä 3Onko tästä jotain kansantaloudellista hyötyä?

Mitä on luottamus on ja miten MyData luo luottmausta / arvoa?

Pitääkö yliopiston jatkossa "ostaa" opiskelijan dataa.

Jos on identiteetinhallintajärjestelmä, niin kenen mielestä tämä on validi tunnistumiskeino?

Voisi parantaa opiskelijan itsensä kehittämistä.

Mitä API:n tekeminen vaatii? → Edellyttää ison määrän integraatioita, autentikointeja.


Voi olla, että olet ollut monessa opiskelijarekisterissä ja niissä on poikkeavia tietoja. → Henkilön kannalta esim. osoite on ok, mutta oppilaitos näkee eri tavalla.

Identiteetti ei ole ongelmaton.

Oman datan kaupallistaminen yksilön näkökulmasta.


Case Trafi → Miten suhtautuu opiskelijan tieto.

Voitaisiinko esim Facebookkia hyödyntää?

Ulkomaalaisia ei voida tunnistaa hetuilla → Kansallinen korkeakouluid voisi olla hyvä.

Mitä opiskelijat voisivat pyytää poistamaan?

Voisi luoda järjestelmän, jonka pystyy päivittämään tiedot muihin järjestelmiin.

HAKA-sateenvarjon avulla pystyisi sitä aloittamaan ristiinkirjautumista toisten koulujen välillä ja varmitus tapahtumaan sen kautta toiisiin kouluihin.

Voiko Facebook-tunnistautumiseen luottaa?


Miten voidaan hyödyntää aiemmin opittua, miten ratkaistaan teknisesti. Miten validoidaan tiedot?

Roolit: Mikä korkeakoulun tehtävä, mikä opettajan tehtävä ja mikä opliskelijan.

MIkä olisi tarpeellista tietoa tallentaa?

 • opintokokonaisuudet
 • ehkä myös mikrosuorituksia

Kuka omistaa opiskelijan datan ja mitä sille pitäisi tehdä?

Data kulkee opiskelijan mukana, erittäin hyvä idea.

Virta ja Koski on hyvä.

 • hallinnon näkökulma tai viranomaisen näkökulma

Jatkuvan oppimisen näkökulma. Osuu hyvin MyDataan.

Työn hakutilanteeseen automatiikkaa. Räätälöity CV tarkoitukseen.

Määrittelytyö kannattaa tehdä riittävän kevyesti.

Opiskelijalle olisi hyötyä meritoitumisen osoittamisessa. Microtutkintojen keräämisessä yhteen paikkkaan. Opiskelija hallitsee itse oman datan, eikä tarvitse pyydellä eri kouluilta.

Kaikki oppiminen samassa paikassa.

Koskea olisi hyvä laajentaa tähän suuntaan.

Kurssien sisältöjen validointi erittäin haasteellista, kun tulevaisuuteen ei edes pystytä suunnittelemaan.

Opiskelijan omistama ja keräämä data on ongelmallinen.

Olisiko (my) data keskitetyssä paikassa? • No labels