Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Universitetens JOO-anvisningar innehåller noggrannare information om praxis vid ansökan om studierätt, om förordande av ansökningar och om kriterierna för beviljande av studierätt. Universiteten som använder sig av  det elektroniska JOO-ansökningssystemet och tjänsten Joopas, du hittar dem under universitetsvisa anvisningar. Du kommer till ansökningssystemet även med länken i den vänster spalten.

...