Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä julkaisumetriikkaan liittyvät keskeiset käsitteet, menetelmät sekä tarkastella julkaisuperusteisen analyysin vaiheita suunnittelusta tulosten esittämiseen. Lisäksi luvussa käsitellään tieteenalojen välisiä eroja. Tieteenalojen julkaisukäytännöt poikkeavat toisistaan tavoilla, jotka vaikuttavat merkittävästi heijastuvat sekä julkaisujen lukumääriin viittaustietokannoissa että näille karttuviin viittauksiin.

...