Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Digiä ja joustoa suomen ja ruotsin opiskeluun (in English see below the link basic facts) https://blogs.aalto.fi/digijoujou/

Aalto yliopiston koordinoima DIGI-JOUJOU-hanke kerää 4 yliopiston ja 8 ammattikorkeakoulun opettajia yhteiseen kehittämistyöhön.

Hankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu (amk-toimintojen koordinaattori), Centria ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke on kolmivuotinen (2017 – 2019). Hankkeessa työskentelee yhteensä 52 suomen (26) ja ruotsin (26) opettajaa. Lisäksi hankkeella on ohjausryhmä, jossa on jäsen jokaisesta hankkeen korkeakoulusta. Hankkeen pääkoordinaattori on Heidi Rontu (Aalto), AMK-koordinaattori Taina Juurakko-Paavola (HAMK).

Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luodaan joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuvat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin.

Valtakunnallisen lähtötilanteen kartoittamiseksi on kevään 2017 aikana tehty opettajille ja opiskelijoille suunnatut kyselyt, joissa pääteemoina ovat digitaalisuus ja joustavuus ruotsin ja suomen opinnoissa. Kyselyjen tulokset esitellään kaikille avoimessa hankkeen käynnistysseminaarissa 24.8.2017.  Hanke osallistaa kaikkia korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen. Tavoitteena on lisäksi luoda yhteistoimintamalli, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös tulevaisuudessa.

DIGIJOUJOU-perustietoa

DIGIJOUJOU-basic facts

Hanke toivottaa tervetulleeksi kaikki ideat ja ehdotukset suomen ja ruotsin oppimisen ja ohjauksen kehittämiseksi. Alla on presemo-linkit, joissa voi mieluusti käydä ideoimassa hankkeelle käytännön tavoitteita ja toimenpiteitä!

Svenska: http://presemo.aalto.fi/svedigijoujou

S2:  http://presemo.aalto.fi/s2digijoujou