Blog

Rika Nakamura & Paula Tyrväinen,  eAMK – oppimisen uusi ekosysteemi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Digitalisaatio muuttaa työelämää ja osaamistarpeita. Ammattikorkeakoulujen on tarjottava sitä osaamista mitä työelämässä tarvitaan. Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot ovat keskeinen työelämätaito ja näiden taitojen vahvistamiseen myös ammattikorkeakoulut pyrkivät. Toisaalta digitalisaatio tuo myös ammattikorkeakoulujen omaan toimintaan sekä oppimiseen erilaisia mahdollisuuksia. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto tunnisti uudessa strategiassaan digitalisaation keskeiseksi tekijäksi koulutuksen toimintaympäristön muutoksessa ja päätti tarttua tähän haasteeseen yhteistyössä, kun OKM avasi hallituksen kärkihankkisiin sisältyvän erityisavustushaun korkeakouluille. Ammattikorkeakoulujen yhteisessä eAMK –hankkeessa (2017-2020) luodaan yhteistä ympärivuotista verkko-opintotarjontaa ja samalla kehitetään ammattikorkeakoulupedagogiikkaa sekä ohjaus- ja opintohallintopalveluita vastaamaan digitalisoituvaa toimintaympäristöä. Kehittämistyöhön sidotaan mukaan myös työelämän toimijoita sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.   

Ammattikorkeakoulujen yhteinen opintotarjonta

Yhteisen opintotarjonnan kautta opiskelijoilla on vapaus valita ja poimia opintoja kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Parhaimmillaan laajentuva opintotarjonta avaa entistä joustavammat opintopolut, joiden avulla opiskelija voi erikoistua ja rakentaa osaamistaan eri ammattikorkeakoulujen monipuolisesta opintotarjonnasta käsin sekä edistää opiskelijoiden nopeaa siirtymistä työelämään.  Yhteinen digitaalinen opintotarjonta tarjoaa entistä monipuolisempia ratkaisuja ja mahdollisuuksia myös työelämän täydennyskoulutustarpeisiin.

Ammattikorkeakouluilla on jo olemassa yhteistä opintotarjontaa sekä pienemmissä konsortioissa että yhteisen kesäopintoportaalin (summersemester.fi) kautta, jossa on tällä hetkellä mukana 21 ammattikorkeakoulua. Kehittämistyö onkin aloitettu olemassa olevan tarjonnan ja siitä saadun opiskelijapalautteen kartoittamisella. Kartoituksessa selvitetään, paljonko olemassa olevassa tarjonnassa on päällekkäisyyksiä tai puuttuuko tarjontaa esim. joiltakin aloita kokonaan. Tavoitteena on, että paras mahdollinen asiantuntemus esim. erityisaloilla saataisiin valtakunnallisesti opiskelijoiden käyttöön. Toisaalta tavoitteena on purkaa tarjonnassa olevaa päällekkäisyyttä ja siten edistää ammattikorkeakoulujen profiloitumista, jota myös OKM ammattikorkeakouluilta odottaa. Profiloitumisen kautta resursseja voitaisiin suunnata esim.  opintojen loppuvaiheen syventäviin opintoihin.

Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio

Verkko-opintojen tueksi tarvitaan ohjausta. Kehitteillä oleva opiskelijan digikyvykkyyden starttipaketti tarjoaa työkaluja verkossa opiskeluun ja työskentelyyn, starttipaketti varmistaa opiskelijan digikyvykkyyden. Opintojen aikaista ohjausta kehitetään tuottamalla kokeilukulttuuria hyödyntäen koko opintopolkuun nivottu digiohjauksen kokonaisuus, digitutorpolku, joka hyödyntää myös oppimisanalytiikkaa. Verkko-opintoihin siirtyminen edellyttää myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hankkeessa tuotetaan korkeakouluympäristöön sopivat digipedagogisen osaamisen kuvaukset sekä suunnitellaan ja toteutetaan valmennusohjelma.

Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

Ammattikorkeakoulut toimivat kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa ja yhteistä opintotarjontaa rakennettaessa myös työelämän huomioiminen on tärkeää. Digitaalinen opintotarjonta ei pelkästään siirrä opetusta verkkoon, vaan avaa mahdollisuuksia tuottaa osaamista korkeakoulujen ja työelämän yhteistyössä. Tutkimuksen ja kokeilukulttuurin avulla ammattikorkeakoulut vahvistavat työelämäläheisyyttään.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Syksyn 2017 aikana käynnistetään keskustelua ammattikorkeakoulujen yhteisistä linjauksista koskien yhteisen opintotarjonnan sopimuksia ja ammattikorkeakoulukohtaisia profiloitumisia. On myös tärkeä verkostoitua yhdessä muiden erityisavustushankkeiden kanssa, jotka ovat valmistelemassa alakohtaisia yhteisiä verkko-opintoja tai kehittävät pedagogisia ratkaisuja. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Tampereen yliopiston Ristiinopiskelun kehittäminen –hankkeen kanssa, jossa tuotetaan järjestelmäriippumattomia ratkaisuja sekä korkeakoulujen että myös toisen asteen välille.

Syksyn aikana hankkeessa valmistuu laaja kartoitus mm. olemassa olevasta verkkotarjonnasta, digimentoroinnin toimintamalleista, AHOT-käytännöistä, digipedagogisen osaamisen kehittämisestä, digiohjauksen käytännöistä sekä oppimisanalytiikasta. Lisäksi laaditaan verkko-opetukselle laatukriteerit ja tehdään käsitemäärittelyä oppimisen ekosysteemeistä. Näistä tuloksista tiedotetaan muun muassa korkeakoulujen introissa sekä verkkosivuilla eamk.fi ja facebook.com/eamk.fi.