Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Lehtien arvioinnin avuksi on saatavilla runsaasti erilaisia viittauksiin perustuvia indikaattoreita, joista yleisimmin käytettyjä kuvataan tässä luvussa.
Myös muita arvioinnin  välineitä on käytettävissä, kuten JUFO-luokitus (katso Lehdet-luku).
Lue myös luku Lehdet - Lehtien vaikuttavuusindikaattorit

Vastuullinen käyttö


 • Lehtien arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita ei tule käyttää yksittäisiä artikkeleita tai tutkijoita arvioitaessa.
 • Tieteenalojen julkaisu- ja viittauskäytäntöjen erot otettava huomioon (ks. Tieteenalojen välisiä eroja -kappale).
 • Katso myös indikaattoreiden vastuullisuuden arvioimiseen liittyvät kysymykset Indikaattoreita-sivulta.

Viittausten- ja artikkelien lukumääriin perustuvat indikaattorit

Viittausten- ja artikkelien lukumääriin perustuvat indikaattorit tarkastelevat julkaisukanavassa tiettynä ajanjaksona ilmestyneiden julkaisujen tiettynä ajanjaksona saamia keskimääräisiä viittausmääriä. 

IndikaattoriTietokantaMenetelmän kuvausAikaikkuna
Journal Impact factor 

Journal Citation Reports

Web of Science Core Collection 

Journal impact factorin laskemismenetelmistä lisätietoa.

esim. IF 2020 = viittausten määrä vuonna 2020 vuosina 2018-2019 lehdessä julkaistuihin artikkeleihin/vuosina 2018-2019 lehdessä  julkaistujen artikkelin lukumäärä 

 • Artikkelien lukumäärään ei lasketa pääkirjoituksia, haastatteluja, mielipidekirjoituksia, uutisia ja vastaavia (front matter), vaan ainoastaan varsinaiset artikkelit ja review-artikkelit (citable articles).
 • Viittausten kokonaislukumäärään lasketaan mukaan kaikki lehden saamat viittaukset, myös muiden kuin varsinaisten artikkelien saamat viittaukset.
 • Lehden viittausten kokonaislukumäärään lasketaan mukaan myös lehdensisäiset viittaukset (self-citations). Journal Citation Reports julkaisee kuitenkin myös lehden IF-arvon ilman lehden itseviittauksia.

Viittauksia yhdeltä vuodelta

Julkaisuja kahdelta vuodelta


5 Year Impact Factor 

Journal Citation Reports

Web of Science Core Collection 

5  Year Impact Factorin laskemismenetelmistä lisätietoa.

esim. 5 year IF 2020= = viittausten määrä vuonna 2020 vuosina 2015-2019 lehdessä julkaistuihin artikkeleihin/vuosina 2015-2019 lehdessä  julkaistujen artikkelin lukumäärä 

Viittauksia yhdeltä vuodelta

Julkaisuja  viideltä   vuodelta

Journal Immediacy Index 

Journal Citation Reports

Web of Science Core Collection 

Journal Immediacy Indexin laskemismenetelmistä lisätietoa.

esim. JII 2020 = viittausten määrä vuonna 2020 vuonna 2020 lehdessä julkaistuihin artikkeleihin/vuonna 2020 lehdessä  julkaistujen artikkelin lukumäärä 

Viittauksia yhdeltä vuodelta

Julkaisuja  yhdeltä vuodelta

CiteScoreScopus

CiteScore indikaattorista lisätietoja

esim. CiteScore 2015 = viittausten määrä vuonna 2015/ vuosina 2012-2014 lehdessä julkaistujen artikkeleiden lukumäärä

Viittauksia yhdeltä vuodelta

Julkaisuja kolmelta vuodelta

Algoritmeihin perustuvat indikaattorit

Algoritmeja hyödynnetään Scimago- ja Eigenfactor-indikaattoreiden laskennassa.  

IndikaattoriTietokantaMenetelmän kuvausAikaikkunaHuomioitavaa

Scimago / SJR

Scopus
 • Arvioi lehden viittausvaikuttavuutta keskimääräisenä artikkelikohtaisena arvona.
 • Painottaa viittauksia eri tavoin riippuen lehden SJR-arvosta
 • SJR perustuu Scopuksen viittausaineistoon
 • Laskentayhtälö: https://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf
3 vuotta
 • Mukana artikkelit, katsausartikkelit, ”short surveys”, konferenssiartikkelit
 • Itseviittaukset osittain rajattu
Eigenfactor Score

Web of Science

 • EF:n laskeminen perustuu PageRank-algoritmiin, joka huomioi lehtien viittausaineistojen erityispiirteet, etenkin kuinka paljon lehdet yleensä sisältävät viittauksia.
 • Itseviittaukset poistetaan
 • Eigenfactorin laskenta: lehden viittausvaikuttavuus lasketataan jakamalla sen vaikuttavuusarvo lehden sisältämien viittausten lukumäärällä.
 • Laskentayhtälö: http://www.eigenfactor.org/methods.pdf

Viittauksia viideltä vuodelta

Julkaisuja yhdeltä vuodelta

 • Eigenfactor kuvaa lehden kokonaisviittausvaikuttavuutta, ei viittausvaikuttavuutta julkaistua artikkelia kohden
 • Huomio myös viittaukset muista kuin Thomson Reutersin lehdistä, myös kirjat ja väitöskirjat huomioidaan.

Tieteenalanormalisoidut indikaattorit

Tieteenalanormalisoiduilla indikaattoreilla tarkoitetaan indikaattoreita, joiden laskennassa on pyritty huomioimaan tieteenala ja sen ominaiset piirteet. Tieteenalan määrittämisen menetelmät vaihtelevat hyvin suuresti, eikä sille ole olemassa yhtä standardisoitua tapaa. Tieteenalanormalisoiduilla indikaattoreilla pyritään mahdollistamaan eri alojen vertailu keskenään. Tieteenalanormalisoinnista on kerrottu enemmän kappaleessa Metodologisia näkökulmia.


TietokantaMenetelmän kuvausAikaikkunaHuomioitavaa
Source normalized impact per paper, SNIPScopus
 • Pyrkii arvioimaan lehden viittausvaikuttavuutta viittauskontekstissa, eli viittaavien julkaisujen ominaisuuksien perusteella. Tieteenalat määritellään viittaavien artikkelien perusteella, ei lehtikategorioiden tai muiden tieteenalaluokitusten mukaan. Yksittäinen artikkeli saa sitä suuremman painoarvon, mitä vähemmän lähteitä sillä on.
 • Nykyinen laskentayhtälö (muutettu alkuperäisestä vuonna 2012): https://arxiv.org/abs/1209.0785 
Viittaukset kolmelta vuodelta, julkaisuja yhdeltä vuodelta
 • Sisältää tutkimusartikkelit, konferenssiartikkelit ja katsausartikkelit
JCI (Journal Citation Indicator)Web of Science
 • JCI pyrkii tarjoamaan tieteenalanormalisoidun viittausvaikuttavuuden luvun. Maailman keskiarvo on 1.0.
Julkaisut kolmelta edeltävältä vuodelta ja viittaukset laskettavalta vuodelta sekä kolmelta edeltävältä • No labels