KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke ja Sanastokeskus käynnistivät keväällä 2023 sanastoprojektin KARKKI-hankkeessa tehtävän tietoarkkitehtuurityön tueksi. Hankkeessa tehtiin ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastotyötä semanttisen yhteentoimivuuden kehittämiseksi. Yhteisiä sanastoja tarvitaan, jotta tiedot ymmärretään samalla tavalla ja jotta merkitys ja käytettävyys säilyy samana muun muassa silloin, kun tietoja siirretään palvelusta ja järjestelmästä toiseen. Hankkeessa laadittu sanasto on tarkoitettu muun muassa ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja heidän tietojärjestelmätoimittajilleen, mutta siitä on hyötyä muillekin ammatillisen koulutuksen termejä ja määritelmiä käyttäville.

Ammatillisen koulutuksen käsitteissä selvitetään termitietueina ja käsitekaavioina 17 ammatilliseen koulutukseen liittyvän käsitteen sisällöt ja annetaan tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti ammatillisesta koulutuksesta viestittäessä. 

Termisuositusten, määritelmien ja huomautusten laatimisessa on hyödynnetty Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) 2. laitosta ja pyritty yhteentoimivuuteen sen kanssa. Käsitteiden kohdalla on mainittu, jos käsite on sisällöllisesti yhdenmukainen Opetus- ja koulutussanaston käsitteen kanssa, mutta sitä on kehitetty tässä sanastotyössä tehdyn analyysin perusteella. Käsitekaavioihin on lainattu laajemman käsitejärjestelmän havainnollistamiseksi joitain Opetus- ja koulutussanaston 2. laitoksen käsitteitä. 

Opetus- ja koulutussanaston lisäksi sanaston käsitekuvaukset pohjautuvat erityisesti ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, ammatillisten tutkintojen perusteisiin sekä KARKKI-hankkeessa tehtyihin käsitemalleihin. KARKKI-hanke viestii sanastotyössä ilmenneet kehittämistarpeet OKSA-jaokselle. Sanastoa valmistelevaan työryhmään on osallistunut KARKKI-hankkeen työpakettien asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastoprojektin aikana pyydettiin tietoa ja kommentteja varsinaisen työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja muita sanaston laatimiseen osallistuneita heidän arvokkaasta työpanoksestaan.


Sanaston PDF-julkaisun löytyy alta. Sanasto on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: täällä.


  • No labels