Aika: 28.2.2019 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ivonen, Venho, Huovinen, Pesonen, Seesto, Pajuluoma, Kivinen, Laaksonen, Malinen, Riihimaa, Tasala, Mäki, Seppänen, Ahtiainen, Ala-Mantila

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS  Ideamuotoilun palautteen perusteella Ideamuotoilun jatkosta linjaaminen

 • Ideamuotoilun tuloisten esittely avoimessa webinaarissa tiistaina 5.3.2019 kello 11-12 Funet Tiimi -palvelussa, osoitteessa https://connect.funet.fi/synergia/ (Adobe Connect). Webinaari tallennetaan ja on myöhemmin julkisesti saatavilla osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/QkZXBQ
 • AAPA-verkosto laatii yhteistyössä FUCIO:n ja CSC:n kanssa ehdotuksen jatkotoimista
 • Palaute Ideamuoitoiluun osallistuneilta: Palaute Ideamuotoilusta
 • Todettiin ideamuotoilusta kerätyn palautteen olleen yleisesti hyvin positiivista, ja työhön oltiin tyytyväisiä. Kehityskohteina mahdollisia seuraavia ideamuotoiluja varten nostettiin selkeämmät ja aukikirjoitetut perustelut miksi joitain osa-alueita on päätetty jättää ideamuotoilun ulkopuolelle (sähköinen allekirjoitus) sekä odotustenhallinta. Työn etenemistä ja tuloksia saatetaan katsoa eri näkökulmilta riippuen onko itse osallistunut ideamuotoiluun, ja todettiin, että vastaavnlainen kysely olisi hyvä toteuttaa myös tiedon "loppukäyttäjille" korkeakouluissa. Kysely tullaan toteuttamaan webinaarissa 5.3. Ideatoimikunta esittänyt toiveen, että etenkin polun 3 "tiedonohjaussuunnitelman kehittämisen selvitys" edistämiselle ja seuraamiselle olisi hyvä muodostaa erillinen yhteistyöryhmä.
 • Ideamuotoilun edelleen kehittäminen? https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-47
 • Rehtori Taatila esitti etenemisestä toiveen, että polkujen 1 ja 2 jatkotyöskentely tulisi käynnistää mahdollisimman pikaisesti

CSCIDEAPANKKI-47 - Getting issue details... STATUS  Ideamuotoilun jatkosta linjaaminen

 • Ideamuotoilupilotin palautteen käsittely https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-2
 • Palauteen käsittelyn yhteydessä todettiin, että korkeakoulujen sitoutumista voidaan tukea hakemalla rahoitusta korkeakouluilta, eikä pelkästään IT-johtajilta. Tätä kautta olisi myös mahdollista käydä keskusteluja OKM:n kanssa lisäresurssien saamisen merkeissä. Tämän päivän korkeakouluhaasteet ovat harvoin enää paikallisesti ratkaistavissa ja yhteisiä työkaluja ja yhteistyötä tarvitaan. Asian käsittelyä jatketaan FUCIOn 15.3. kokouksen jälkeen.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-50 - Getting issue details... STATUS CSCn rooli Peppi-järjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitoasiassa

 • CSC ei tarjoudu esiselvittämään Ideaa, koska mahdollisuuksien, aste-erojen, eri toimijoiden roolien ja mahdollisen asiakastarpeen osalta tilanne on liian epäselvä. CSC:n käytettävissä olevat aihealueen asiantuntijat ovat sitoutuneet korkeakoulujen kanssa jo sovittuihin Peppi-hankkeisiin sekä Peppi-konsortion tukemiseen mm. Peppi-kokonaisuuden paikallisten tilannekuvien kokoamiseen yhteiseksi tiedoksi. CSC on sopinut Peppi-konsortion kanssa pyrkivänsä vahvistamaan konsortion käytettävissä olevia asiantuntijapalveluita näin tukeakseen konsortion yhteistä toiminnan kehittämistä. 
 • Käytiin keskustelua CSC:n roolista Peppi-konsortion toimintojen tukijana. Ideatoimikunnan jäsenillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, edistääkö Peppi-konsortio asiaa tässä vaiheessa riittävästi korkeakoulujen näkökulmasta ja onko asiaan mahdollista vaikuttaa konsortion ulkopuolelta. Koska Peppi-konsortiolla on vain rajattu rooli korkeakoulun kannalta Peppi-käytön muodostamassa kokonaisuudessa, nähdään yhteiset selvitystoimet tarpeellisiksi. Toisaalta Peppi-konsortion edustaessa kaikkia Peppi-käyttäjiä, nähdään se oikeaksi tahoksi selvittämään kehityslinjoja.
 • Tunnistettiin konsortion keskeinen rooli yhteisenä foorumina ja se, ettei CSC:n tule toimia niin, että sen voidaan nähdä kilpailevan asian hallitsemisessa konsortion rinnalla. On tärkeää seurata asiaa avoimesti Ideapankin kautta. 
 • Nyt tai myöhemmin olisi mahdollista jäsentää asiaa Ideamuotoilun avulla.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-49 - Getting issue details... STATUS  Tilannekatsaus palvelun toteutuksesta

 • Hankintailmoitus tehty ja sopimus syntynee.

CSCIDEAPANKKI-51 - Getting issue details... STATUS  Suljettu edellisen kokouksen päätöksen myötä

4. Muut asiat

FUCIO-AAPA työvaliokunnat kokoontuvat 20.5. pääkaupunkiseudulla, CSC:n osallistumista palaveriin toivottu.


 • No labels