Asennusohjeet: Asennusohjeet

Lähdekoodit GitHubissa: https://github.com/CSCfi/exam.

Julkaistut versiot löytyvät versiohallinnasta/ Githubista versionumeron mukaisella tagilla. Master haarasta saattaa löytyä vasta testausvaiheessa olevia julkaisukandidaatteja (release candidate) kuten ovat -rc/-RC -päätteisillä tageilla merkityt versiot. Näitä julkaisukandidaattiversioita ei kannata asentaa tuotantokäyttöön.

Korjausversioista suositellaan asentamaan aina uusin versio versiohallinnasta/Githubista käyttämällä version tagia.

Versio      JulkaisuVersiokoosteKeskeiset ominaisuudet/korjaukset
6.2.3 1.1.2024

Versioon korjatut tiketit

 • Ylläpitäjän työpöydän latautumisen hidasteluongelmat korjattu. Opiskelija, Tentti ja Tentaattorit valikot on muutettu hakutoiminnoiksi. Samalla päivämäärävalinnat ovat siirtyneet rajausvalinnoissa ensimmäisiksi. 
 • Tentaattorin Varaukset-sivun hidasteluongelmat korjattu. Opiskelija ja Tentti valikot on muutettu hakutoiminnoiksi. Samalla päivämäärävalinnat ovat siirtyneet rajausvalinnoissa ensimmäisiksi.
 • Opiskelijan koneen väärän aikavyöhykkeen(=Suomen aikavyöhykkeestä poikkeava) tenttiajan varaamiseen aiheuttamia ongelmia korjattu 
6.2.230.10.2023


6.2.2 versio sisältää ainoastaan EXAM-ohjelmiston palvelimelle tehtävään asentamiseen liittyviä konfiguraatiomuutoksia. EXAMin asennuspaketin luominen (buildaus) saattaa 6.2.1 versiossa epäonnistua. 6.2.2 version konfiguraatiossa pakotetaan käyttämään Bootstrapin versiota 5.2.0 (millä EXAMin tuoreet korjausversiot on testattu). 6.2.1 version asennuksessa saattaa asentua uudempi Bootstrapin versio mikä nostaa käyttöliittymän asennuspaketin koon liian suureksi suhteessa sille konfiguroituihin kokorajoihin, jolloin buildaus epäonnistuu. Käyttöliittymän asennuspaketin sallittuja kokorajoja on myös 6.2.2 versiossa korotettu, ettei vastaavaa ongelmaa ilmene asennuspaketin luomisessa.

6.2.123.10.2023

Versioon korjatut tiketit

HUOM: Älä yritä asentaa 6.2.1 versiota vaan asenna tuoreempi 6.2.2 versio mikä sisältää korjauksen 6.2.1 version asentamisessa mahdollisesti ilmenevään ongelmaan.

Korjauksia:

 • Opiskelija pystyy nyt varaamaan tenttiajan tenttiperiodin päättävälle sunnuntaipäivälle.
 • Henkilökohtaisen tentin sähköposti-ilmoitus lähetetään nyt kaikille uusille opiskelijoille
 • EXAMin käytön aikaisista yhteys/verkkovirheistä näytetään nyt oikea virheilmoitus
 • Istunnon aikakatkaisun yhteydessä aikaa voi jatkaa nyt myös näppäimistökomennolla/käyttäjänä
 • Tentin alkamisesta näytettävien ilmoitusten aikatiedot näytetään nyt EXAMin aikavyöhyketiedon mukaisesti (eli riippumatta opiskelijan koneen aikavyöhykkeestä)
 • Käyttämättömään mutta jo alustettuun tenttiin pystyy nyt varaamaan uuden tenttiajan
 • Ylläpitäjän työpöydällä/Varausten hallinnassa ei enää näytetä omakonetenttien varauksia jos hakutuloksia rajataan tenttitilan tai tenttikoneen perusteella, tai jos rajataan ulkopuolisen varauksen suorituksen vaiheilla.
 • Yhteistentin varausten haku ylläpitäjän työpöydällä/varausten hallinnassa toimii nyt myös tentin nimellä
 • Varaustietorajapinnassa näkyy taas "no show" tieto (huomiona, että tiedon sijainti rajapinnan datassa on muuttunut. ks. tarkemmin rajapinnan dokumentaatio)

Muuta:

 • Angular-versio päivitetty 15 versioon.
6.2.010.5.2023

Versioon tehdyt tiketit

Kysymysten ja vastausten julkaisu

 • Tentaattori voi valita julkaistaanko opiskelijoille tentin kysymykset ja opiskelijan vastaukset, jolloin opiskelija näkee tentissään olleet kysymykset ja omat vastauksensa tenttisuorituksen arvioinnin yhteydessä

Tenttitilojen hallinnan uudistus (ylläpitäjä)

 • Tenttitilojen hallinnan käyttöliittymiä ja käytettävyyttä on parannettu
 • Kokonaan uusina toiminnallisuuksina mahdollisuus lisätä toistuvia poikkeusaukiolo/kiinnioloaikoja

Muu kehitys

 • Kysymysten tuonti Moodlesta EXAMiin: Moodlen essee- ja monivalintakysymyksiä on mahdollista tuoda siirtotiedoston avulla Moodlesta EXAMiin
 • Omakonetentin tenttityypeille on nyt omat käyttöönottoasetukset eli avoimen ja rajoitetun omakonetentin voi ottaa erikseen (tai yhdessä) käyttöön oman korkeakoulun EXAMissa
 • Ylläpitäjä pystyy nyt poistamaan omakonetentin tilaisuuden

Korjauksia 6.1 versioon:

  • Opiskelijan varauskalenteri toimii nyt oikein riippumatta opiskelijan koneen aikavyöhykkeestä
  • Tenttivierailuna suoritettavassa kypsyysnäytteessä näkyy nyt kotikorkeakoulun kypsyysnäyteohje (vaatii 6.2.0 version sekä koti- että kohdekorkeakoulun EXAMeissa ).
  • Tentin (myös yhteistentin) Suoritukset-sivun rikkoutumisen ongelma korjattu
  • Tentin käynnistymiseen, palauttamiseen ja arviointiin satunnaisesti liittyneet ongelmat korjattu (liittyivät tilanteeseen missä opiskelija ennen tentin alkua avasi EXAMin useaan selaimen ikkunaan).
  • Tenttivastauksen tulostuksen rivittymisongelmia korjattu
  • Tenttivieirailuvarauksen muuttaminen estetty kunnes tenttisuoritus palautunut kotikorkeakouluun (koska muokkaaminen saattoi estää vierailusuorituksen palautumisen kotikorkeakouluun)
  • Opintojaksojen/toteutusten koodeissa olevat alaviivat _ eivät enää riko koodien näkymistä EXAMin käyttöliittymällä.
  • Huoltokatkoaikojen muokkaukseen liittyviä (käytettävyys)ongelmia korjattu
  • Keskeytetyn tenttisuorituksen vapauttamistoiminnon (käytettävyys)ongelmia korjattu
  • Päivämäärien valinnoissa (satunnaisesti) virheellisesti näkyneiden kuukausien ongelma korjattu
  • Opiskelijan tenttivarauksessa tekemän usean esteettömyysvalinnan vaikutus tilojen näyttämiseen -ongelma korjattu
  • Omakonetenttiä ei enää saa poistettua jos sen tilaisuuksiin on jo ilmoittautumisia
  • Omakontenttiin ilmoittautuneille ei enää tule "Et saapunut varaamaasi EXAM-tenttiin" ilmoitusta ennen tentin alkamista
  • Omakonetentin varaukset näkyvät nyt myös tentaattorilla Varaukset-sivulla
  • Saavutettavuustestauksen havaintoihin tehtyjä korjauksia jotka auttavat erityisesti EXAMia ruudunlukijalla ja/tai näppäimistöllä käyttäviä.
6.1.116.6.2022Versioon tehdyt tiketit

Korjauksia:

 • Tentin Suorituskerrat ennen arviointia -asetus rajoitti virheellisesti arvioimattomien suoritusten lisäksi myös arvioitujen suoritusten määrää estäen opiskelijoita varaamasta uutta suoritusaikaa jo arvioituun tenttiin. Tämä korjattu niin, että uudelleenvaraus arvioinnin jälkeen onnistuu taas kuten aiemmissa EXAM-versioissa.
 • Examiin asetettu huoltokatkoaika näkyi opiskelijan varauskalenterissa virheelliisesti tunnin liian aikaisin. Korjattu niin, että huoltokatkojen ajat näkyvät oikein varauskalentereissa.
 • Tenttivierailuvarauksen sai virheellisesti tehtyä kohdekorkeakoulun Examiin asetetun huoltokatkon ajankohdalle. Tämä on nyt estetty.
6.1.02.5.2022Versioon tehdyt tiketit

Omakonetentin jatkokehitys

 • käytettävyysparannuksia omakonetenttitilaisuuksien hallintaan
 • suorituskyvyn hallinta mahdollista rajaamalla yhtäaikaisten omakonetentin osallistujien maksimimäärää Exam-kohtaisesti sekä omakonetenttitilaisuuskohtaisesti
 • uusi asetus, jolla rajataan kuinka pitkälle tulevaisuuteen tentaattori voi lisätä omakonetenttitilaisuuksia
 • omakonetenttitilaisuuden kestolle asetetaan Examiin ala- ja ylärajat, jolloin omakonetenttitilaisuuden kestoksi saa valittua muitakin kuin tenttitilatenteille valittavissa olevia kestoja
 • keskeytettyjen ja käyttämättömien omakonetenttisuoritusten käsittely, esimerkiksi keskeytetyn omakonetenttisuorituksen vapauttaminen on nyt mahdollista
 • uusi ylläpitäjän hallintanäkymä omakonetenttitilaisuuksille

Muu kehitys

 • koko Examia koskevat huoltokatkoajat: ylläpitäjä voi lisätä huoltokatkoaikoja, jotka estävät tenttitiloissa tehtävien tenttien varaamisen (oman korkeakoulun sekä tenttivierailuna toisten korkeakoulujen tiloihin ) sekä omakontetenttitilaisuuksien luomisen huoltokatkon ajankohdalle
 • parannuksia saavutettavuuteen kuten Examin käyttöön pelkällä näppäimistössä ja mobiilikäytettävyyteen
 • yhteistenttien näkyvyyttä saa nyt rajattua haluttuihin korkeakouluihin/organisaatioihin (toimii vain EXAMin 6.1.0 versiossa)

Korjauksia 6.0.3 versioon:

 • kansallinen oppijanumero/ESI-tunniste ei enää tallennu ja tule näkyviin EXAMissa
 • automaattisen arvioinnin ohituksen avulla arvioidut pisteet näkyvät nyt oikein eri näkymissä
 • aihealueen viimeisen kysymyksen saa nyt poistettua
 • kypsyysnäytteen arvioinnin ja kielentarkastuksen ongelmia korjattu
 • yhteistentin arvioinnin ongelmia korjattu
 • yhteistentin suorituksia saa taas ladattua CSV-tiedostossa
 • tilan varauksista saa ladattua Excelin vaikka valitulla aikavälillä olisi yhteistentin suorituksia


Toiminnallisuudet joiden tuki on päättynyt

 • Tulostettava tentti -tenttityyppi (Uusien tenttimispäivien lisääminen tulostettavaan tenttiin ei onnistu tästä versiosta eteenpäin. Ohjeet toiminnallisuuden poistamiseen käytöstä löytyvät asennusohjeista.)
6.0.314.1.2022Versioon tehdyt tiketit

Kriittinen korjaus:

 • Tenttivierailusuorituksen palauttamisen ongelma korjattu

Muita korjauksia:

 • Tentin suoritusaika näkyy nyt oikein Tenttivastausten arviointi -sivulla
 • Kysymyspankin Tentti-valikon toimintaongelma korjattu
 • Arvioimattoman tenttisuorituksen tulostusongelma korjattu
 • Tenttivastauksen palautuksen yhteydessä ei enää näy "Varausta ei löydy" ilmoitusta
 • Tarkastettavat kypsyysnäytteet -listalla näkyy nyt kaikki tarkastettavat kypsyysnäytteet
 • Keskeytetyn suorituksen vapauttaminen selkeytetty
 • Tentin ohjelmistoresurssit tulevat nyt mukaan tenttikopioon
 • Pitkän tenttitilan nimen aiheuttamat käytettävyysongelmat korjattu
 • Kirjaudu ulos -toiminnon saa nyt näkyviin kaikilla ikkunako'oilla
 • Pika-arvioinnin arvosanojen tuonti csv-tiedostosta korjattu hyväksymään eri csv-tiedoston välimerkkejä
 • Lataa liitteet -toiminto korjattu toimimaan myös pitkillä tiedostonimillä
 • Arkistoitujen tenttisuoritusten tenttiajat näkyvät nyt oikein Suoritukset-sivulla
 • Opiskelija ei voi enää yrittää ilmottautumista tenttiin jonka tenttiperiodi/ilmoittautumisaika on päättynyt
 • Tenttiin lisätylle arvioijalle lähetettävän sähköpostin linkki "Tenttinäkymään" korjattu


6.0.219.11.2021Versioon tehdyt tiketit

Korjauksia:

 • Monikielisen tentin arviointi ei toiminut
 • Opiskelijan raportti kysymyskohtaisista pisteistä ei auennut
 • Kielentarkastusnäkymä saattoi näkyä tyhjänä

 • Opiskelijan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin ei toiminut oikein sähköpostiosoitteen eri kirjainkokoversioilla
 • Opintojaksohaku tentin luonnissa opintojakson nimellä näytti virheellisesti myös päättyneitä opintojaksoja
 • Opiskelijan tenttitilan valinnassa saattoi näkyä väärän tilan leijuva ohjepalkki
 • Avoimen omakonetentin tyyppi näkyi väärin opiskelijan tenttivarauksissa
 • Omakonetentin tenttivarauksen kellonaika näkyi väärin tentaattorin viikkoviestissä
6.0.121.10.2021Versioon tehdyt tiketit

Pieniä korjauksia:

 • SEB-tentit saatu toimimaan Windowsin SEB-selaimen 3.3 versiolla (toimii myös Macin eri versioilla)
 • SEB-tenteistä poistumiseen liittyvä ongelma korjattu
 • Useita Angular-päivityksessä tulleita käyttöliittymän bugeja korjattu
 • Kahden Examiin välisen kysymysten kopioinnin kysymysten asiasanoihin ja isoihin liitetiedostoihin liittyneet ongelmat korjattu. (Näihin liittyvä yhteiskäytön tuotantopalvelimen eli Cooperin korjauspäivitys asennetaan ke 3.11.2021 huoltokatkossa eli sitä ennen ei kysymysten kopiointia kannata yrittää tuotantoExamien välillä.)

Oman EXAM-asennuksen ylläpitäjille tiedoksi, että NodeJS:n versiovaatimus on muuttunut versioon 12 tai uudempaan

Muistutuksena, että vanhemmissa Examin 5.3.x (ja aikaisemmat) versioissa Examin käyttöliittymän toteutukseen käytetyn AngularJS-sovelluskehyksen tuotetuki päättyy tämän vuoden lopussa 31.12.2021, joten jatkossa suositellaan korkeakouluja käyttämään vain Examin 6-sarjan versioita, joissa käyttöliittymän sovelluskehyksellä on aktiivinen tuotetuki.

6.0.02.7.2021Versioon tehdyt tiketit
 • Kaiken käyttöliittymäkoodin läpikäynyt Angular-version päivitys. Ei tarkoita uusia toiminnallisuuksia mutta käyttöliittymään tullut joitain muutoksia.
 • Tentaattori voi kopioida itselleen kysymyksiä kahden EXAMin välillä (vaatii molempiin EXAMeihin 6.0.0 version)
 • 5.3.3 versiossa julkaistujen ominaisuuksien uudelleenjulkistus
  • Sisu-integraation mahdollistavaa kehitystä rajapintatoiminnallisuuksiin
  • Tentaattorin on nyt mahdollista liittää tentti tulevaisuudessa alkavaan opintojaksoon/toteutukseen.
  • Tenttiyhteenveto-sivun kehitystä sekä opiskelijan Suoritukset-näkymään raportti kysymyskohtaisista pisteistä

Huomiona, että EXAM-asennuksen konfiguraatiotiedostoon on tullut uusia asetuksia (merkitty tiedolla UUSI)

Korjaukset

 • Tulosta valitsemani opiskelijan aktiviteetit valitsemaltani aikaväliltä tiedostoon -raportin toimivuutta parannettu ja raportille otettu mukaan myös tenttivierailusuoritukset
 • Tenttiaikojen varaukset onnistuvat nyt yöajalle/vuorokauden vaihtumisen ympärille
5.3.324.5.2021Versioon tehdyt tiketit
 • Sisu-integraation mahdollistavaa kehitystä rajapintatoiminnallisuuksiin
 • Tentaattorin on nyt mahdollista liittää tentti tulevaisuudessa alkavaan opintojaksoon/toteutukseen.
 • Tentiyhteenveto-sivun kehitystä sekä opiskelijan Suoritukset-näkymään raportti kysymyskohtaisista pisteistä
 • BOM-merkin suodatus opintojaksorajapinnan hauissa. Korjaa ongelman muutaman korkeakoulun Oodeista tehtävistä opintojaksotietojen hausta.

Huomiona, että EXAM-asennuksen konfiguraatiotiedostoon on tullut uusia asetuksia (merkitty 5.3.3 versionumerolla).

5.3.223.2.2021Versioon tehdyt tiketit

Korjaukset

 • Varaustietorajapinta: alkamis- ja päättymiaikojen kesäajat näkyvät oikein UTC+0 aikoina
5.3.127.1.2021Versioon tehdyt tiketit

Korjaukset

 • Yhteistentin arvioinnin palautteen lukemisen status päivittyy nyt kaikissa tilanteissa oikein adminin näkymään
 • Valitsematta jätetyt vapaavalintaiset aihealueet eivät enää voi näkyä pakollisina opiskelijan ilmoittautumisen tiedoissa
 • EXAMin käyttöliittymä ei enää ala välkkyä tentin alkaessa kun tenttikoneen kello edistää EXAM-palvelimen kelloa
 • Varauskalenterissa pääse taas siirtymään viimeiselle viikolle myös kun tenttitila auki sunnuntaina

SEB-tentin konfiguraatio- ja toiminnallisuusmuutokset

 • SEB-tenteissä opiskelijan istunto ei vanhene, jolloin jos hän kirjautuu hyvissä ajoin eli yli 30 min. etuajassa odottamaan tentin alkamista, niin SEB-tentin suorittaminen ei enää esty istunnon vanhenemiseen.
 • Opiskelijalle SEB-tentin suorittamiseen lähetettävä SEB-tiedosto on nyt suojattu uudella, erillisellä admin-salasanalla (sitnet.exam.seb.adminPwd asetus joka määritellään EXAM-asennuksen konfiguraatiotiedostossa). Kyseessä on lisäturvatoimi, joka ei vaikuta opettajan tai opiskelijan toimintaan.
(lightbulb) 5.3.0.5.11.2020Versioon tehdyt tiketit

5.3. -version merkittävimmät toiminnallisuudet ja parannukset:

Omakonetentti 
* Omakonetentti (avoin) beta-toiminnallisuus rajattua pilotointia varten
* Omakonetentin (rajattu) beta-toiminnallisuuden parannuksia
* Tuki henkilökohtaiselle tentille ja kypsyysnäytteelle
* Tenttimistavan valinnan toteutus

Yhteistentti
* Yhteistentin tenttivierailu (beta)
* Yhteistentin parannuksia

Tenttiyhteenvedon parannuksia
Ylläpitäjän tilastot -sivun parannuksia
Aihealuekohtaiset pisteet
Arviointikriteerit kysymyskohtaiseen arviointiin
Valitse tenttitila -listaus aakkosjärjestykseen
Raporttirajapintaan mukaan tentin ohjelmistot
Lukitse arviointi -painikkeen väri ja järjestys muutettu
Saavutettavuuskorjauksia

Suorituskykyparannuksia 


5.2.17.5.2020Versioon tehdyt tiketit

Korjaukset

 • Kysymysten vienti tiedostoon Safarilla korjattu
 • Korjattu kysymysten viennissä tiedostoon havaittu ongelma erikoismerkkien osalta
 • Tentin Suoritukset-välilehden Lukitut suoritukset -näkymän sivutus suurilla suoritusmäärillä korjattu
5.2.14.4.2020Versioon tehdyt tiketit

Uusi kysymystyyppi: Väittämä (muokattava)

 • Tuki myös yhteistenteissä sekä tenttivierailuissa)

No-show -toiminnallisuuden muutos siten, että no-show ei vie suorituskertaa

Tenttikysymysten vienti tiedostoon Moodlen XML-formaatissa sekä ohjeet niiden lataamiseen Moodleen (essee, monivalinnat) 

Toteutettu arvioijalle mahdollisuus ylikirjoittaa automaattisesti arvioidut pisteet

Opiskelijan lisääminen henkilökohtaiseen tenttiin (uusi toteutus) 

Yhteistentti

 • opiskelijan tenttihaku
 • ylläpitäjän ja opettajan tenttikoostesivu
 • uusi kysymystyyppi: Väittämä (muokattava)

Tenttivierailu: 

 • Valinnaiset aihealueet -toiminnolle tuki tenttivierailussa
 • Tuki uudelle kysymystyypille: Väittämä (muokattava)
 • Vieraskirjautuja saa aina opiskelijaroolin
 • Tuki kotikorkeakouluun tenttivierailuvarauksen poistamiselle
 • (EXAM-kirjautumisvälityspalvelin - erillinen ratkaisu)

Analytiikka:

 • seuranta opettajalle onko opiskelija lukenut palautteen 
 • tenttiyhteenveto (perustiedot ja kolme raporttia)
 • kysymyskohtaisten pisteiden kooste (ladattava excel)
 • Kysymyspankista haku myös kysymyksen id:llä

SEB-selaimeen pohjautuva omakonetenttivalmius (minimitoteutus pilotointia varten)

Logout-toiminnallisuuden muutos 

Saavutettavuusanalyysin mukaiset korjaukset5.1.4.9.1.2020Versioon tehty tikettiOpettajan varaukset sivun toiminta
5.1.313.12.2019Versioon tehdyt tiketit

Pieniä korjauksia

 • Opettajan sähköposti lisätty näkymään käyttöliittymälle tentin luonnin yhteydessä
 • Toteutettu mahdollisuus tenttivierailuvarauksen hallintaan kohdekorkeakoulun adminille
 • Siirretty ja uudelleennimetty tenttivastauksen liitetiedostojen massalatauksen -painike
 • Lisätty varaustietorajapintaan tieto tenttivierailuvarauksista
 • Toteutettu listaus oman korkeakoulun opiskelijoiden tenttivierailuista
 • Aktiiviset tentit -rajapinnan JSON-vastaukseen lisätty tentin ID-numero
 • Varaustietorajapinnan JSON-vastaukseen lisätty tentin ID ja tentin opintojaksotiedot
 • Palautettu linkin aukeaminen uuteen ikkunaan
 • Toteutettu Kysymys > Lisää avainsana -kentän yhteyteen erillinen Lisää -painike
 • Korjauksia ajoitusongelmiin ja tietokantavalidointeihin
 • Tentin ohjeistuskenttiin käyttöön CK-editori
 • Raporttirajapinta (v1)
5.1.2.25.9.2019Versioon tehdyt tiketit

Pieniä korjauksia

 • Viikkoviestin sisältöön muutos henkilökohtaisten tenttien ja kypsyysnäytteiden osalta
 • Opintojakson nimen ja koodin näkymistä parannettu
 • Lisätiedon lisääminen arkistoituihin tentteihin 
 • Varauksen teko IE:llä: varaus ei näy aina oikein työpöydällä, jos varaus tälle päivälle
 • Korjauksia tenttitilan osoitetietojen ja ohjelmistolistauksen näkymiseen
 • Yhteistentin luontiin korjaus käyttäjillä joilla paljon historiaa
 • Tyhjennettyjen vastausten tallennus opiskelijan valitessa Tallenna ja palauta tentti
 • Korjattu arvosanojen tuonti CSV-tiedostosta
 • Organisaatiotietotenttivierailusuorituksessa palautettu 
5.1.12.7.2019Versioon tehdyt tiketit

Pieniä korjauksia

 • Ylläpitäjän poistamasta varauksesta lähtevän kirjoitetun viestin korjaus 
 • Kielentarkastuksen palautteen lisätyn liitteen poistaminen korjattu
 • Kysymysten lisäämisessä tenttiin havaittu ongelma korjattu
5.1.14.6.2019

Valinnaiset aihealueet -toiminto
Automaattisesti arvioitujen pisteiden muuttaminen arvioinnissa
Yleisten tenttien anonymisointi

Kirjautumaton käyttäjä case-sensitiivisyys
"Ilmoittautumislinkki opiskelijalle" poistettu hlökohtaisesta tentistä ja kypsäristä
Moniarvoisen schackPersonalUniqueCode -attribuutin käsittely

Yhteiskäyttöisyysasetus (korkeakoulu voi päättää asetustiedossa ottaako käyttöön yhteistentin ja/tai tenttivierailutoiminnot)

Tenttivierailu:

 • Opiskelijan tilalistassa näkyy vain korkeakoulut joilla jokin tenttitila yhteiskäytössä
 • Paikanvaraus vieraaseen organisaatioon: vahvistusruutu opiskelijalle
 • Kirjautumisten hallintaan keskitetty välityspalvelin (Tenttivierailu-proxy) https://wiki.eduuni.fi/x/KwhyB

Yhteistentti:

 • Esijulkaisun ja julkaisun prosessituki
 • Paljon korjauksia ja parannuksia

Play päivitys 2.6 -> 2.7

Versiokohtaiset asennusohjeet: https://wiki.eduuni.fi/x/S6Z_Bg

(lightbulb)5.0.94.6.2019Versioon tehdyt tiketitKorjaus kirjautumiseen jos, jos käyttäjällä on monta saman oppilaitoksen opiskelijanumeroa
5.0.8.8.4.2019Versioon tehdyt tiketitKorjauksia 
5.0.7.6.3.2019Versioon tehdyt tiketit

Tenttivastausten sivutuksen siirtymä korjattu
Muokattu adminin ja opettajan näkymien valikoita suurien datamäärien tilanteissa
Muokattu pika-arvioinnin tallentumista suurilla suoritusmäärillä
Korjattu tarkastettujen kypsyysnäytteiden kuukausiraportti

5.0.626.2.2019Versioon tehdyt tiketit

Opiskelijan vaihtaessa tenttivierailun ajankohtaa, korjattu ettei vanha varaus jää vieraskorkeakouluun
Arvioijan linkki opettajan käyttöliittymällä korjattu
Hienosäädetty siirrettävän datan määrää (joka ilmennyt tietyillä käyttäjätunnuksilla lisättäessä kysymystätenttiin ja joita käytetty moniroolisena)

5.0.515.2.2019

Tenttivierailun liitteisiin korjaus (kysymysten liitteiden avaaaminen ja lisäys tentin aikana) (kriittinen)

5.0.48.2.2019Versioon tehdyt tiketitYhteistentin suorittamiseen liittyviä korjauksia (kriittinen)
Mahdollisuus piilottaa tenttityyppejä
5.0.36.2.2109Versioon tehdyt tiketit

Opintopistemäärän tallentuminen suoritukselle korjattu
Tenttiperiodin jatkaminen mahdollistettu tentaattorille
Mahdollistettu itse luodun tentin suorittaminen opiskelijan roolilla
Korjattu Hyväksytty/hylätty arvioinnin tallentuminen tentille
Yhteistentin suorittamiseen liittyviä korjauksia (kriittinen)

5.0.216.1.2019Versioon tehdyt tiketit

Tenttivarauksen tallentuminen väärin estetty (esitallennus tallensi aikavarauksen vaikka varaaja vaihtoi tilaa)

Tuki usealle opiskelijanumerolle (käyttöönotettavissa haluttaessa)

5.0.1.7.12.2018

Versioon tehdyt tiketit


Estetty virhetilanne jos liitetiedoston nimessä on ääkkösiä
Estetty virhetilanne jos tentin kieleksi valittu "Deutsch"
Korjattu XLSX-tiedostojen tunnistuminen tekstitiedostoiksi
Estetty ettei tentin opintojakson koodi voi jäädä tyhjäksi

Uusi parannus: Estetty saman IP-osoitteen lisääminen tenttikoneille

Uusi parannus: Wave-raportin mukaiset esteettömyyskorjaukset toteutettu

5.0.0.13.11.2018 Versioon tehdyt tiketitYlläpitäjän-toiminnot:
 • Ylläpitäjän käyttöliittymäuudistus (ensimmäinen vaihe)
  • uusi ulkoasu, prosessien parannusta
 • Suoritukset välilehti näkyviin myös pääkäyttäjälle
 • Koostenäkymä tenttitilojen varaustilanteeseen
 • Asetukset-sivu: Asetustiedoston tietoja näkyviin käyttöliittymälle (mm. tenttien kestot)

Yhteiskäyttöisyys:

 • Liitetiedostotuki siirto- ja yhteistenteille
 • Yhteiskäyttöpalvelun tuotantoympäristön toteutus
   • proxy-ratkaisu kirjautumisten hallintaan
 • Yhteistentin v1. toteutus
  • tentin ja kysymysten luominen ja muokkaus, opettajien lisääminen eri korkeakouluista, tentin suorittaminen, tentin arvioint, anonymisointi
 • Siirtotentti-toiminnon parannukset
  • Vieraskorkeakouluun tehdyn varauksen tenttikonetiedon välittäminen
  • Tilatietojen tallennuksen korjaus otettaessa tenttitila siirtotentin käyttöön

Webpack- ja Typescript -tuki

Kielipakettien ylläpidon siirto Githubiin

4.0.716.1.2019Versioon tehdyt tiketit

Tenttivarauksen tallentuminen väärin estetty (esitallennus tallensi aikavarauksen vaikka varaaja vaihtoi tilaa)

Estetty virhetilanne jos liitetiedoston nimessä on ääkkösiä

Tuki usealle opiskelijanumerolle (käyttöönotettavissa haluttaessa)

Estetty saman IP-osoitteen lisääminen tenttikoneille

4.0.614.11.2018Versioon tehdyt tiketitKypsyysnäytteen hylkäykseen korjaus
4.0.513.11.2018Versioon tehdyt tiketit

Siirtotentti: Vieraskorkeakouluun tehdyn varauksen tenttikonetiedon välittäminen
Siirtotentti: Tilatietojen tallennuksen korjaus otettaessa tenttitila siirtotentin käyttöön
Lisätty aukkotehtävän kuvake editoriin
Kypsyysnäytteen kopioinnissa henkilökohtaiseksi tentiksi poistettu kielentarkastuksen kopioituminen
Pika-arviointi: CSV-tiedostosta tuonnin vahvistusikkunan muutos

4.0.4x.9.2018Versioon tehdyt tiketit

Kypsyysnäyteohje näkyviin selvemmin   
Editorin toiminnallisuutta parannettu
Kielentarkastus: tarkastamattomien listan oletusjärjestystä korjattu
Aktiiviset tentit rajapinta-muutos: näytetään aktiiviset tentit välilehdellä näkyvät yleiset tentit

4.0.3.19.4.2018Versioon tehdyt tiketit
 • Tuki kurssikoodissa oleville /-merkeille → muutettu kurssikoodin välittäminen osana URLia välitettäväksi query parametrina tai osana bodya
 • Kypsyysnäyte:
  • Kypsyysnäytteen lukittuun arviointinäkymään lisätty tentaattorin nimi
  • Kypsyysnäytteen kieli näkyviin kielentarkastusnäkymässä  
  • Muutetaan lukittujen ja arkistoitujen suoritusten oletusjärjestys listassa  
  • Tentaattorille lähteviin viesteihin muutos  
 • Poistettu aukkotehtävän lisäämisen ja muokkauksen yhteydessä editorin valikosta Ctrl+V -painike (ohjeena on käyttää Ctrl+Shift+V liitettäessä tekstiä esim. Wordista)
 • Paranneltu varauskalenterin kielen vaihtumista, kun opiskelija vaihtaa käyttöliittymän kielen
 • Poistettu virheellinen ruksi henk.koht.tentistä/kypsyysnäytteestä, joka indikoi virheellisesti mahdollisuutta poistaa opiskelija julkaistusta tentistä
 • Opettajan välilehtinäkymä: Tummennettu Välilehtien harmaita reunoja
 • Estetty että tentaattori ei voi perua tentin julkaisua kun siihen on ilmoittautumisia.
 • Korjattu pika-arviointinäkymään arvosteluasteikko
4.0.214.3.2018 Versioon tehdyt tiketiAutomaattisesti arvioitavan tentin suorituslistojen avautuminen hitaus korjattu

Tenttisuorituksen suorituskielen tallennuksen korjaus
Aktiivisen tentin varauslinkin yksilöivä tieto lisätty rajapintaan
Esi-ilmoittautuneen opiskelijan sisäänkirjautuessa tarkistetaan myös eppn-tieto
Opettaja: 'Ei arviointia' -valinnan korjaus
Kypsyysnäyte: kielentarkastaja ei pysty viemään arviointia loppuun, jos tentille on luontivaiheessa valittu useampi kuin yksi kieli
Arvosana-asteikon tallentuminen tenttiä luotaessa korjattu

 4.0.1.19.1.2018Versioon tehdyt tiketit

Automaattisen tallennuksen ongelma (!)
Tenttisuoritusten hakurajauksen korjaus
Vastauksen liitteet näkymään kysymyskohtaisessa arvioinnissa
Tentaattoritieto näkyviin adminin Työpöydällä
Editorin toimintojen palauttaminen (lisätty: ylä/alaindeksi-painikkeet, poistettu: Check spelling)
Estetty järjestelmätasolla, ettei opiskelijalle synny kahta varausta

4.0.022.12.2017

Versioon tehdyt tiketit

HUOM! Oodi-integraatiossa tarkistettava Oodin versio.

Yhteiskäyttöisyyden toiminnallisuudet - tenttitilojen yhteiskäyttö (siirtotentti)

 • tenttitilan määrittäminen yhteiskäyttöön
 • tenttitilan tietojen haku toiseen Examiin, tilatietojen näyttäminen ja varauksen tekeminen toiseen Examiin
 • ulkopuolisen varauksen näkyminen ylläpitäjälle
 • opiskelijan kirjautuminen ja tentin suorittaminen toisessa Examissa
 • tentin palautuminen arviointiin

Kysymyskohtainen arviointinäkymä opettajalle (mahdollisuus tehdä arviointi kysymyksittäin)

Tentin kohdentaminen kirjautumattomalle käyttäjälle

Lisätietokenttä korjauksille lukitun suorituksen arviointiin
Osasuoritus-tieto näkyviin opiskelijalle

Kapasiteetin hallinnan (no-show) -toimintojen kehittäminen

 • käyttämättämöt varaukset näkyviin opiskelijalle sekä opettajlle arvioinnin yhteyteen
 • viesti käyttämättömästä varauksesta opiskelijalle

Notifikaatioiden kehittäminen:

 • Määrämuotoinen viesti opiskelijalle kun tenttikone vaihdettu ylläpitäjän toimesta   
 • Muistutusviesti varauksesta 24h ennen varattua aikaa
 • Viestin lähetys henkilökohtaiseen tenttiin ja kyspyysnäytteeseen julkaisun jälkeen lisätylle osallistujalle
 • Viesti käyttämättömästä varauksesta opiskelijalle

Rajapintojen (APIen) kehitys:

 • Aktiiviset tentit tarjoava rajapinta   
 • Opiskelijan varaustiedot antava rajapinta
 • Suoritukset rajapintaan opettajan nimitiedot, organisaatiotieto (InstitutionName)
 • Opintojakson haun kehittäminen; haku rajapinnasta jos eksaktisti samaa koodia ei löydy tietokannasta

AngularJS-kontrollereiden muuntaminen komponenteiksi
Tietoturva-auditointi

Järjestelmän käyttöohjeet (uusien toiminnallisuuksien ohjeistus tekeillä)

3.3.522.1.2018Versioon tehdyt tiketitAukkotehtävä, teksti ja aukot eivät näy tentissä/esikatselussa (3.3.4 paketoinnissa tapahtunut virhe) (!)
3.3.421.12.2017Versioon 3.3.4 tehdyt tiketit

Aukkotehtävä:

 • jos ennen ja jälkeen oikeaa vastausta on välilyönti, on tulkintaa korjattu siten että sitä ei huomioida
 • pitkä vastaus näytetään opettajalle oikein,
 • estetty tehtävä rikkoutuminen jos opiskelija vastannut ja poistanut vastauksen   

Tenttikoneen tietojen muuttaminen korjattu
Näytetään Tentin perustiedot -sivu vaikka opettaja ei olisi lisännyt tenttiin omia ohjeita  

Wysiwyg-editorin source-tilan tallennus korjattu

Aktiiviset tentit tarjoava rajapinta  
Opiskelijanumero näkyviin henkilökohtaisen tentin perustietoihin   

3.3.3.3.10.2017

Versioon 3.3.3. tehdyt tiketit


Korjattu suuren Excel-tiedoston luomiseen liittynyt ongelma (Lukitut suoritukset –näkymässä opettajalla)
Korjattu arviointiin liittynyt ongelma automaattisesti arvioidun tentissä Oodista lukitun arvosana-asteikon kanssa
Automaattisesti arvioidun tentin alustava arviointi näkyviin opiskelijalle
Viikkokoosteessa linkkien korjaus uuden käyttöliittymän mukaisesti
Kielentarkastajalle mahdollisuus liittää liite kypsyysnäytteen lausuntoon
Ylläpitäjän poistaessa henkilökohtaista tenttivarausta, poistetaan vain varaus
Palautettu mahdollisuus poistaa itsensä kysymyksen omistajista (käytetään kysymyksiä siirrettäessä)

Raporttinäkymä kielentarkastajille toteutettu uuden käyttöliittymän mukaisesti
Organisaatiotieto (InstitutionName) lisätty suoritustietorajapintaan
Kielentarkastusnäkymään lisätty hakukriteerien ja sarakkeiden sorttausmahdollisuus
Toteutettu opintojakson haku rajapinnasta jos eksaktisti samaa koodia ei löydy tietokannasta
Kielipakettimuutoksia

3.3.225.8.2017Versioon tehdyt tiketit

! Aukkotehtävän kirjasinkoon asetus toimii väärin
Arviointi, vastauksen pistemäärä ei tallennu valittaessa kentän nuolinäppäimillä   
Tenttiin lisätylle arvioijalle ei voi lähettää saateviestiä - palautetaan vanhan toiminto
PItkä käyttäjän nimi ei rivity vasemman laidan palkkiin
Uutta: Opiskelijalle muistutusviesti varauksesta 24h tenttivarausta
 

3.3.123.5.2017
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

! Monivalintakysymysten vaihtoehtojen viittausten korjaus opiskeliljan vastauksissa (jos opettaja muokkaa kysymyksen vaihtoehtoja vaikutti tämä lukitsemattomiin suorituksiin)

3.3.012.5.2017Versioon tehdyt tiketit

Opiskelijan ja opettajan käyttöliittymäuudistus

 • uusi ulkoasu sekä prosessien parannusta
 • opiskelijan toimintojen mobiiliskaalautuvuus
 • opettajan näkymään tenttien tiedot välilehtinä, tentin luonnin prosessin vaiheistus, kysymyspankki tentin luonnin yhteydessä erikseen

Opettajan toiminnot: automaattisen tallennuksen poistaminen käytöstä kysymysten käsittelyssä tentissä

Aukkotehtävätyyppi

Desimaalipisteet

Maturiteetti v.2

 • kielentarkastuksen valinta ennen kypsyysnäytteen valintaa
 • kypsyysnäytteen hyväksyntä suoraan kielentarkastajan tarkistuksen jälkeen
 • muut pyydetyt parannukset

EXAM asennusohjeet v3.3.x

  

3.2.1023.5.2017

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.  

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

"Ei arviointia" -arvioitujen suoristusten massalukitseminen korjaus

! Monivalintakysymysten vaihtoehtojen viittausten korjaus opiskeliljan vastauksissa (jos opettaja muokkaa kysymyksen vaihtoehtoja vaikutti tämä lukitsemattomiin suorituksiin)

Tenttitilojen perustietojen muokkaamisen korjaus

Tehtäväpisteiden maksimin muuttaminen (99999->999)

3.2.9

22.3.2017

14.3.2017

22.2.2017

Versio merkitty.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.


Automaattisesti arvioitavan tentin kielen tai ohjelmistoresurssien muuttamiseen liittyvä kriittinen korjaus

Automaattisen tentinpalautuksen luuppaaminen korjattu.

3.2.813.2.2017

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.


Tenttisuoritusnäkymän edellinen aihealue -painike näytti väärän tiedon

Arviointinäkymä ei avattavissa uuteen välilehteen kontekstivalikosta

Korjaus JSON-serialisointiin liittyen, syypää järjestelmän kaatumisiin (Automaattisesti arvioitavan tentin opintojakson muuttamiseen liittyvä kriittinen korjaus)

3.2.715.12.2016
Automaattisesti arvioitavan tentin arvioinnin korjaus
Estetty essee kysymyksen lisääminen jälkikäteen automaattisesti arvioitavaan tenttiin
Mahdollistettu vanhojen tenttikysymysten (2015) (joissa toisen kysymyksen kanssa yhteisiä liiteviittauksia) poistaminen
Lukitut tenttisuoritukset listan arvosana-sarakkeen sorttauksen korjaus
Hae tenttivastaukset pvm-syötön korjaus
3.2.6.17.11.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Tentin arvioinnissa tehtäväkohtaisissa pisteissä 0 pistettä valinta korjattu

Suuren (+100 riviä) Excel-raportin generointi tehokkaammaksi

3.2.5.12.10.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

CKeditorin source-tilan korjaus

Chromen developer-tilassa näkyy liikaa tietoa opiskelijalle

Kielipakettikorjauksia: Opiskelijan kälissä vasemman laidan valikossa Tenttihallinta -> muutetaan Tentit (438), accepted/rejected -> pass/fail (50), csv-upload -tekstin tarkennus (657,658), characters->words (48)

3.2.43.10.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Korjattu IE-käytön estävät toiminnallisuudet

Korjattu kysymyksen liitetiedoston vaihtamiseen liittyvä ongelma, joka päälleladattaessa uusi tiedosto, poisti vanhan levyltä. Lisätty myös tarkistus.

Rajapinta, jolla varaukset ja huonetiedot saadaan ulos.

3.2.314.9.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Korjattu tentin arvioinnissa aihealueiden näkyvyys, jos tentissä yli 10 aihealuetta.

Korjattu Tenttivastaukset sivun generoituminen jos arvosana-asteikon pakottavuus käytössä.

3.2.2.

3.2.1
3.2.017.6.2016Versioon tehdyt tiketit

Kysymystenhallinnan parantaminen (kopioituvista kysymyksistä yhteen kysymysinstanssiin)

 • Yhteiskäyttöiset kysymykset
 • Kysymysten ja kysymysluonnosten yhteyden parantaminen
 • Kysymysten jatkokäytön mahdollistaminen

Tentin automaattinen arviointi (arvosanajakauman syöttäminen tentille)
Tentin pika-arviointi (arvosanat)
Aihealueiden indeksointi ja järjestyksen vaihtaminen
Aihealueiden sisällä vain samanarvoisia kysymyksiä jos arvonta valittu
Suositusmerkkimäärästä suositussanamäärään
Suorat linkit
Tenttikoneen vaihtaminen samassa tilassa (admin)


3.1.719.4.2016

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

SIT-1442    Suorituskykyongelma Varaukset -näkymässä: Admini ja opettaja: Firefox
SIT-1469    Opiskelijalla tentissä skaalautuvuusongelma jos paljon aihealueita
SIT-1481    Kesäaika/talviaika, poikkeusaukioloajat tunnilla pielessä
SIT-1490    Varauskalenterin viimeinen tunti leikkautuu pois kun ollaan kesäajassa

Huom! Ylläpitäjän/pääkäyttäjän tulee tarkistaa tilojen oletusaukiolot sekä poikkeusaukiolot.

3.1.629.3.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
Koostesähköpostin bugikorjaus (sähköpostitulva maanantaisin),
opettajan työpöydän tenttilinkin korjaus,
suorituskykyongelma varaukset-näytössä,
kalenterin 24.00 ylitys,
no-shown vapautus adminille,
tentin tallennusongelman korjaus
3.1.529.1.2016

Korjaus: Viikkoraportin lähettämisajankohdan määrittelyssä virhe, jos vähän käyttäjiä (viesti saattaa lähteä useamman kerran putkeen)

Suoritustietorajapinnasta ei pysty lukemaan ulos tietoja (osa 2)

Muutos: henk. koht tentin opiskelijalle suunnatun sähköpostinotifikaation linkki muutettu osoittamaan Examiin perusjärjestelmän sijasta

3.1.429.2.2016

Virhekorjaus: Käyttöehtojen hyväksymisikkunassa virhetoiminta. Jos opiskelijalla oli useampi rooli,

suoritustietorajapinnasta ei pystynyt lukemaan ulos tietoja

3.1.33.2.2016
Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.
Parannuksia ja korjauksia, sisältö liitteessä
3.1.121.1.2016https://jira.csc.fi/projects/SIT/versions/14030Korjauksia tenttiarvioinnin tallentumiseen, aihealueiden järjestys, kalenterin toiminta, fonttimuutos
3.118.12.2015https://jira.csc.fi/projects/SIT/versions/13742Maturiteetti+kielentarkastus, tuki kahdelle organisaatiolle (yksi instanssi)

3.0

20.11.2015https://jira.csc.fi/projects/SIT/versions/13566Usean roolin tuki, henkilökohtainen tentti, kalenteriuudistus, uusi monivalinta, arkistointi, tietoturva