Aika:27.4.2018 klo 09:30-10:30
Paikka:

Videokokous

Huom! Liittyessä videokokoukseen kirjaa osallistujanimeksesi: Etunimi Sukunumi (Organisaatio), jotta osallistujat voidaan todeta asiakohdassa 3.

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://cscfi.zoom.us/j/898981760

Or an H.323/SIP room system:
H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235
Meeting ID: 898 981 760

SIP: 898981760@109.105.112.236 or 898981760@109.105.112.235

Osallistujat:

Kari Laalo (CSC)

Arto Tuomi (CSC)

Timo Mustonen (CSC)

Pasi Tukiainen (Haaga-Helia)

Kari Kumpulainen (Pelastusopisto)

Satu Torikka (CSC)

Mika Tiainen (Saimaan AMK)

Barbro Sjöblom (Åbo)

Markku Hihnala (Oulun yliopisto)

Jussi Tirkkonen (TTY)

Reijo Rosti (Certia)

Joona Rantapere (Turun AMK)

Sami Mäkinen (JAMK)

Jussi Saine (Polamk)

Ville Liukkonen (Xamk)

Scott Alexander (Humak)

Elina Toivanen (Turun yliopisto)

Mika Salo (Laurea)

Kenneth Mattson (Novia)

Verkkokous tallennetaan. Tallennetta käytetään läsnäolijoiden toteamiseen ja tukena muistion kirjoittamiselle. Tallennetta ei julkaista.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
  • Kari Laalo avasi kokouksen klo. 9:32
 2. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
  • Valittiin puheenjohtajaksi Kari Laalo ja sihteeriksi Timo Mustonen
 3. Todetaan läsnäolijat
  • Päätettiin, että läsnäolijat todetaan Zoom-videoneuvotteluhuoneen osallistujaluettelosta
 4. FunetEduPerson-skeeman (FEP) versio 2.3 käyttöönotto
   

  Esittely:Hakan IAM-verkostossa ja eriäissä Haka-kirjautumiseen tukeutuvissa palveluissa on noussut esille tarve muuttaa Hakassa yleisesti käytetty henkilötunniste eduPersonPrinsipalName (eppn) pysyväksi. Hakassa on määritelty, että palvelun on oletettava tietyn tunnisteen haltijan vaihtuneen, jos tunnisteella ei olla kirjauduttu palveluun 24 kk:n kuluessa. On syntynyt epäilystä, noudattavatko kaikki palvelut tätä vaatimusta. Toisaalta, esimerkiksi Refeds Assurance Framework kehityksessä on otettu lähtökohdaksi pysyvät eppn-tunnisteet (katso Mikael Lindenin esitys IAM-verkoston tapaamisessa 19.4.2018)

  IAM-verkoston kokouksessda 10.10.2017 päätettiin aikataulusta, jolla ehdotettiin muutosta edistettävän. Koska Hakassa on ollut mahdollista kierrättää tunnistetta uudelle käyttäjälle kahden vuoden varoajalla, on pysyväksi siirtymisessä noudatettava aikataulua, joka huomioi kierrättämisen mahdollisuuden.

  IAM-verkosto päätti ehdottaa aikataulua:
  • päätöksen prosessointi Hakan toimielimissä: viimeistään kesällä 2018
  • Organisaatiot lakkaavat eppn-tunnisteiden kierrättämisen: viimeistään 1.1.2019
  • Palvelut voivat luottaa eppn-tunnisteiden pysyvyyteen: aikaisintaan 1.1.2021 

  Muutosta on käsitelty IAM-verkoston tapaamisissa ja siitä on tiedotettu Hakan viestintäkäytäntöjen mukaisesti Hakan blogissa.

  Operointi on valmistellut funetEduPerson-skeemasta luonnoksen versiolla 2.3. Luonnos löytyy tästä linkistä. Luonnoksessa on huomioitu IAM-verkoston suunnittelema aikataulu ja uuden version voi asettaa astumaan voimaan välittömästi.
  Haka-operoinnin esitys:Esitetään Haka-ohjausryhmälle operoinnin valmisteleman funetEduPerson-skeeman version 2.3 vahvistamista käyttöön otettavaksi. Versiomuutos tulee voimaan välittömästi päätöksen yhteydessä.
  Keskustelu:Kari Laalo avasi operaattorin esitystä, operaattorin tekemää esitystä puollettiin. Keskusteltiin lyhyesti aikataulusta ja Haka-kotiorganisaatioihin kohdentuvista muutostoimenpiteistä, operaattori tähdensi että eppn-attribuutin kierrätyksen tulee loppua viimeistään 1.1.2019.
  Päätös:Kukaan ei vastustanut, päätettiin edetä operaattorin esityksen mukaisesti.
 5. Uusien SAML-käyttäjätunnisteiden omaksuminen Hakaan

  Esittely:

  SAML2-standardin osaksi on tulossa uusi tapa esittää käyttäjätunniste (https://wiki.oasis-open.org/security/SAMLSubjectIDAttr). Hakassa käyttäjätunnisteina käytetään tällä hetkellä EduPersonPrincipalName- (EPPN) ja EduPersonTargetedId-attribuutteja (EPTID) sekä NameID:na esitettäviä transientid:ta ja persistentid:ta.

  Korkeakoulut Suomessa ovat havainneet ongelmaksi EPPN-attribuutin mahdollisen kierrättämisen uusille käyttäjille ja sopineet sitoutuvansa sen pysyvyyteen. EduPersonTargetedId:n käyttämiseen on alusta asti liittynyt ongelmia, joten se ei ole yleistynyt käyttöön.

  Uudet esitellyt tunnisteet ovat General Purpose Subject Identifier ja Pairwise Subject Identifier. Ensimmäisen ollessa käyttäjälle muuttumaton tunniste kaikissa käyttäjän käyttämissä palveluissa, jälkimmäinen tunniste on käyttäjä- ja palvelukohtainen. Muistuttavat siis hyvin paljon EPPN- ja EPTID-tunnisteita.

  Haka-operoinnin esitys:Annetaan Haka-operoinnille tehtäväksi valmistella uusien käyttäjätunnisteiden omaksumista Hakan käyttöön siten, että ne on otettavissa käyttöön Haka-kirjautumisessa, kun ao. SAML profiililuonnos vahvistetaan.
  Keskustelu:Arto Tuomi avasi operaattorin esitystä. Keskusteltiin lyhyesti EduPersonTargetedId:n käyttöön liittyvistä ongelmista, Arto Tuomi suositteli kaikkia asiasta enemmän kiinnostuneita tutustumaan Shibboleth-ohjelmiston wiki-sivuun, jossa kyseisen attribuutin käyttöön liittyviä ongelmia on kuvattu seikkaperäisesti.
  Päätös:Kukaan ei vastustanut, päätettiin edetä operaattorin esityksen mukaisesti.
 6. Tiedotusasiat
  1. SAML-vastausviestien salaaminen muuttumassa pakolliseksi
  2. Avoimen opiskelijat sisällyttettäväksi affiliation student-arvoon
  3. Hakan keskitetyn vahvemman tunnistamisen palvelun uudet ominaisuudet 1-2018
 7. Muut keskusteluasiat
  • Hakan metatiedossa olevien varmenteiden use-attribuuttimäärityksen uupuminen
   • Keskusteltiin ongelmasta liittyen Hakan resurssirekisteri-työkaluun ja metatietoon, joissa ei tällä hetkellä tueta use-attribuutin määrittämistä käytetyille varmenteille. Operaattori lisää tarkentavia ohjeita resurssirekisteri-työkaluun väärinkäsitysten minimoimiseksi tulevaisuudessa. Operaattori myös jatkoselvittää tarpeen use-attribuutin käyttöönotolle Haka-luottamuverkossa ja sen metatiedossa.
 8. Kokouksen päätös
  • Kari Laalo päätti kokouksen klo. 10:22