Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergia-ryhmän syksyn valmistelupalaveri

9.8.2011

ACP

Läsnä:

Klaus Lindberg, Antti Mäki, Joonas Mäkinen, Tuomas Orama, Janne Santala, Lauri Stigell

-----

 1. KSHJ-tilannekatsaus

 • OR-tarpeisiin koottu kshj-esitutkimuksen lausunnoista yksityiskohtaista exceliä
 • aluksi valmisteltiin vain valitut lausunnot ohjausryhmälle, nyttemmin uusi kierros
 • lausuntoja ei siis vielä käsitelty "missään"
 • kilpailutukset edessä (infrapalvelut, toteutusvaiheeseen hommataan resursseja eikä lopputuotoksia)
 • lausuntojen vaikutus aikatauluun?
  • kyse periaattellisista ja hallinnollisista asioista, jotka vaativat viilausta; sinänsä aikatauluun ei vaikutusta
 • avoin valmistelu kshj:n esitutkimuksen tapaan toivottu myös mm. KOTVE:ssa, valmistelua pidetty hyvänä käytäntönä
  • tuntuma, että esitutkimusvaiheen jälkeen hieman työskentelytapa muuttunut
 • voidaanko käyttää csc:n confluencea jatkossakin? eDuuni ei vielä tässä vaiheessa avointa valmistelua tukevaksi
  • huom. omissa projekteissa myös tarvitaan (vrt. tiptop), myös tikettien hallintaan tarvitaan vehkeet (jira esim.)
  • laajempi keskustelu, millä vedetään; varmaankin järkevää olisi, että käytettäisiin samoja välineitä
 • kshj + lvi + maksu samoja ihmisiä; tietoisia valmistelun etenemisestä. Hyvä.
 • millä tasolla varmistetaan, että kshj-projektipäällikkö ymmärtää opin valmistelun koko ajan riittävän hyvin?
  • action point 1: Joonas, Antti ja Lauri puheenjohtajia informoiden pohtivat, millä tavalla varmistetaan

INTEGRAATIO-projekti

 • tavoite, että päästään teknisesti samalle alustalle, jotta yhteensopivuus voidaan taata; ei tarvita tietenkään vain yhtä asennusta
 • kaupalliset ratkaisut saattavat olla korkeakouluille liian kallitta, avoimen ratkaisut lienevät houkuttelevampia
 • myös oph:n intresiissä ensisijaisesti avoimen lähdekoodin ratkaisut
 • projekteilla ja niissä tehtävillä päätöksillä tulisi olla yhteys ja läpinäkyvyys (esim kshj:ssä: oph vai projektin sisällä, konsultoidaanko synergiaa jne.)
 • SOA luokiteltu "yhteiseksi projektiksi"; oph:n sisällä tehtävä valinta Joonaksen tämänhetkisen tietämyksen mukaan
 • huom. esitutkimuksessa puhuttiin kaupallisesta toimijasta (valtion viranomaisintegraatioalusta, ehkäpä oraclea oli); voi käyttää vain viranomasiten väliseessä, ei kokonaisuudessa hyödynnettävissä
 • miten edistetään integraarioprojektia parhaalla tavalla?
 • huom yhteistyö muiden hallinnonalojen kanssa; keskustleun tulisi olla avointa sekä hallinnonalojen välillä että etenkin nyt meidän projekteissamme
 • opi-integraatio -alue on olemassa jo tätä varten
 • yhteiset kokoukset jatkossakin, näin varmistettaneen yhteensopivat ratkaisut; kuka vie eteenpäin?
 • action point 2: Jorma ottaa vastuulleen; laajennetaan joukkoa synergia/kshj-piiristä esim. CSC:n muiden asiantuntijoiden kautta (pera, Kimmo Koivunen esim.); TEM mm. Oppijan palvelukokonaisuuden näkökulmasta keskeinen; Synergia 3-ryhmä peraan sisälle

2. LVI-valmistelun tilannekatsaus

 • Joonas ollut oph:sta mukana lvi-palavereissa kevät-kesällä
 • keväällä ei päästy merkittävästi isoja askelia eteenpäin, hiottu yksityiskohtia
 • tarvittaisiin henkilöresursointia koordinaatio-organisaatiolta valmistelun loppuun saattamiseen; korkeakoulujen oto:na vaikea viedä riittävän nopeasti eteenpäin
 • pelisääntö-ryhmälle yhteisten projektien kustannusten jakoon case tässä (sopisi hyvin, koska kiinnostaa "kaikkia" ja välttämätön oikeastaan kaikille)
 • MAKSU liittyy oleellisesti mm. yo-kunnan jäsenmaksun kautta
 • projektin valmistelussa sisällöllisesti aletaan olla pitkällä; asiakkaat, omistajat, maksajat 1) projektissa ja 2) tuloksien ylläpidossa kyettävä määrittelemään
 • työpajassa kyettäisiin todennäköisesti sisällöllisesti viemään siihen pisteeseen, että voitaisiin tehdä ehdotus pelisääntö-ryhmälle mallista?
 • täytyy vielä kristallisoida mitä tietoja prosessin missäkin vaiheessa kulkee kshj-korkeakoulut (näitä kuvauksia olemassa jo pitkälle määriteltynä?); virta-projektin osalta mietitty opinto-oikeus-tietojen tarkistamista ja tarjontaa lähinnä toistaiseksi, ei niinkään ilmoittautumistietoja
 • LVI:n osalta ajatuksena, että nykyjärjestelmiin korkeakouluissa tehdään riittävät muutokset, jotta suunniteltu palvelu onnistuu
 • tarvitaan ennen työpajaa valmistelua riittävästi, jotta pystytään työpajassa tehokkaasti työskentelemään (pohjavalmistelu, ja lähinnä hyväksyminen synergiassa)
 • action point 3: päätettiin koota valmisteluryhmä tekemään pohjatyö ennen työpajaa (OPI:n puheenjohtajat ja sihteerit + Joonas ja Antti), Lauri ottaa valmisteluryhmän työn organisoinnin; tavoitteena että synergian syyskuun työpajassa saadaan LVI-projektin valmistelutyö Opin piirissä valmiiksi

3. MAKSU-valmistelun tilannekatsaus

 • Tavoitteena saada valmisteluprojekti päätökseensä tämän vuoden loppuun mennessä
 • korkeakoulut aloituspalaverin jälkeen olleet vähälukuisesti mukana; lähinnä metropolia, vy, csc mukana; tämä valmistelun vitkallisuuden syy
 • esitys syntyy kuitenkin vuoden loppuun mennessä suunnitellusti
 • tunnistettuja mahdollisia maksuja monenlaisia
 • ollaan päästy jo aika pitkälle "mukavuusalueella", nyt kun pitäisi alkaa puhua hankalammista asioista, ei meinaa löytyä tekijöitä
 • maksajat, tekijät, omistajat: PELISÄÄNTÖ case
 • KSHJ-näkökulmasta ei yhtä aikataulukriittinen kuin LVI
 • Nopeutetaan MAKSU-projektia koordinaatio-organisaation draivauksella; Jorma voisi olla hyvä lisä jos resurssia riittää; (keskustellaan Kikan kanssa Jorman työajan käytöstä)

4. KSHJ/LVI/MAKSU/TIPTOP-kehitystyön yhdenmukaisuuden varmistaminen (lähinnä tietoarkkitehtuurin näkökulmasta)

 • täytyy viestiä, miten nämä varmistetaan; synergiassa keskusteltu jo periaatteista ja toimintatavoista
 • nämä hankkeet operationalisoivat käsitemallia
 • Totti Tuhkaselta ostetaan työtä tätä varten; Totti keskeisessä roolissa koordinoinnissa
 • varmistettava tiptopin ja kshj:n keskinäinen toimiva kommunikaatio
 • opi vastuunkantaja ensisijaisesti tässä
 • Arkki-työstä ja xdw:stä kaikille työssä mukana oleville (em. projekteissa) tiedontasaus näistä
 • xdw-mallin kehittäminen tulee projekteilta; malli muutoin "ylläpidossa"
 • odotettu, että opi pääsee projekteineen muutostarpeiden esittämisen vaiheeseen. Hyvä.
 • opetustoimen sanastotyö - arkki (tietovarannot) - xdw-malli
 • arkissa työpajoissa tietojoukoissa yksityiskohtaisemmalle tasolle (tiptop / kshj --> synergia)
 • tiptop-prosusta rakenne toimintamallista --> kshj:lle ehdotus
 • action point 5: tiptop ja kshj varmistavat työskentelytavat, jotta ristikkäisiä ratkaisuja ei synny malliin (Totti liimana)

5. Seuraava Synergia-ryhmän kokous

 • kokousaikataulu varmistuu 15.8.2011
 • kaksi etäkokousta elo/syyskuu
 • työpaja syyskuu 2011
 • valmistelu puheenjohtajat ja sihteerit
 • No labels