Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnos

Tehtävät

Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien avoin asiantuntijaryhmä opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja hallintoa koskevissa kysymyksissä. Synergiaryhmä toimii korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävän KOOTuki-ryhmän ohjauksessa.

Synergiaryhmän tehtäviä ovat:

 • tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön
 • toteuttaa ja organisoida KOOTuki-ryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot
 • laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida KOOTuki-ryhmälle työskentelyn edistymisestä.
 • osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa
 • kertoa korkeakouluille työn alle otetuista tehtävistä ja niiden parissa tehtävän työn etenemisestä
 • kertoa ryhmän työskentelystä suoraan opintohallinnon ja tietohallinnon verkostoille

Työpajatyöskentely, etäkokoukset ja alaryhmät

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2020 ovat:

 • Jatketaan korkeakoulujen erityisrahoitettujen kehittämishankkeiden etenemisen ja tulosten seuraamista sekä tuetaan hankkeiden syntyeiden tuotosten leviämistä hyödynnettäväksi korkeakouluyhteisössä
 • Tuetaan Visio2030 /Digivisiotyötä
  • Synergian keskuudessa tunnistetuina teemoina mm.
   • Oppijakeskeinen palvelukehitys
   • Oppijan Omadata
   • Opetusyhteistyö ja ristiinopiskelu
   • Jatkuvan oppijan identiteetin hallinta
   • Oppimisanalytiikan hyödyntäminen
 • OPI-viitearkkitehtuurin ylläpito ja jatkokehitys osana Synergiaryhmän toimintaa osallistaen korkeakouluja käyttöönottoon ja kokemusten jakamiseen, joiden pohjalta kokonaisuutta kehitetään vastaamaan korkeakoulujen ja toimintaympäristön tarpeita. 

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2020 aikana viiteen työpajaan, joista kolme järjestetään keväällä ja kaksi syksyllä. Yksi työpaja järjestetään osana opetus- ja kulttuuriministeriön,  KOOTuki-ryhmän ja Synergiaryhmän järjestämää seminaaria.  Työpajat pidetään korkeakouluissa, joilla on halukkuutta kokouksen isännöintiin.

Synergiaryhmä järjestää noin kerran kuukaudessa 2 tuntia kestävän etäkokouksen. Etäkokousten vakioasiakohtina ovat kansallisten liittymien ja palveluiden, kuten Opintopolku, VIRTA ja OILI , ajankohtaiskatsaukset sekä yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), Synergiaryhmän alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Synergiaryhmä perustaa ja nimeää tarpeen mukaan alaryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään sille tulevia toimeksiantoja tai ajankohtaisiksi nousevia yhteistyöaiheita.

Toimijat

Vuonna 2020 Synergiaryhmän puheenjohtajana toimii Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Sanna Waris Oulun yliopistosta. Ryhmän koordinaattorina toimii Helena Majamäki CSC:ltä. Toiminnan fasilitointiin osallistuu CSC:n OPI-tiimin jäseniä.

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden asiantuntemuksen laajuutta ja kattavuutta. Tavoitteena on saada jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimetty jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle kuulolla oleva edustaja. Edelleen tavoitteena on myös laajentaa verkostoa siten, että korkeakouluista saadaan mukaan uusia OHA- ja IT-asiaintuntijoita sekä uusien teknologioiden kehittäjiä etenkin oppimisympäristöjen ja oppimisteknologioiden alalta. Ryhmä on avoin kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille.

Synergiaryhmän ja KOOTUki-ryhmän kiinteä yhteistoiminta varmistetaan ryhmen puheenjohtajistojen välillä käytävällä aktiivisella vuoropuhelulla ja yhteisillä suunnittelukokouksilla.


Viestintäkanavat

Synergiaryhmällä on sähköpostilista (synergia@postit.csc.fi). Sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Synergiaryhmällä on wiki-sivusto osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/OPI/Synergia. Wiki-sivustolla julkaistaan ryhmän työskentelyyn liittyvää tietoa. Sivustosta löytyvät sekä kokouksiin liittyvät dokumentit että työstettäviin asioihin liittyvät dokumentit.

 • No labels