Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Keskiviikkona 31.01.2018 kello 12-15
 • nh.  Kalevala, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto ESTE Otto Ilmonen, sunnittelu- ja kehittämispäällikkö, Åbo Akademi
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus (kello 13:37 saakka)
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Joonas Mäkinen, projektipäällikkö, Opetushallitus (kello 13:37 saakka)

Päätösasialista

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)

 • (27) Haapamäki tiedustelee onko ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupaan vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtumassa muutoksia, jotta mahdolliset muutokset pystytään ottamaan ajoissa huomioon tiedonkeruissa.

3. Koski-palvelu ja oppijan tietovirrat

 • (28) Koski-palvelun kansalaisnäkymästä toimitetut virheviestit ohjataan suoraan korkeakouluille.
 • (29) Korkeakoulut ylläpitävät korkeakoulujen organisaatiokohtaista yhteystietopalveluosoitetta virheilmoitusten toimittamista varten CSC:n Virta-opintotietopalvelun wikisivuilla. Lisäksi selvitetään jatkossa organisaatiopalvelun mahdollista hyödyntämistä tätä varten Opetushallituksen kanssa.
 •  (30) Järjestetään työpaja korkeakoulujen, Opetushallituksen ja CSC:n kesken tehtyjen havaintojen, virheilmoitusten ja Koski-palvelun kehittämiseen liittyvien ajatusten läpikäymiseen vuoden 2018 aikana kansalaisnäkymän aukeamisen jälkeen. Ajankohta määritellään tarkemmin myöhemmin.


5. T3-laki ja opintosuoritusten merkintä korkeakoulujen kesken

 • (31) Yhteistyössä järjestettyjen opintojen kirjaamiseen liittyen päätettiin, että
  • A-kirjaustapa on normaali tapa. Kirjataan suoritus siinä korkeakoulussa, jossa opinnot on suoritettu. Kirjaus sisältää myös tiedon opetusyhteistyöstä. Tieto siirtyy edelleen VIRTA- tiedonsiirrossa.
  • B-kirjaustapaa pilotoidaan rajoitetusti. Kirjataan suoritus siihen korkeakouluun, jossa opiskelijalla on tutkinto-oikeus ja merkitään samalla tieto opetusyhteistyöstä.
  • C-kirjaustapaa ei tule käyttää. Kirjataan suoritus opiskelijan kotikorkeakoulussa tavallisena opintosuorituksena, opetusta antavassa korkeakoulussa opinnot kirjataan myös.

6. VIRTA-opintotietopalvelu ajankohtaista

 • (32) LITO-hankkeen vaihtoehtoista kirjaustapaa pilotoidaan ja sitä varten VIRTA-tietomalliin tehdään tarvittavat muutokset. LITO-yhteistyön puitteissa tehdyt opintosuoritukset otetaan huomioon vuoden 2019 yhteistyöopinnot tiedonkeruussa. Mutta tämä koskee vain LITO-hanketta.
 • (33) Toteutetaan koodistolaajennukset esityksen mukaisesti opintosuorituksen luokitteluun:
  • suoritus, joka on tehty korkeakoulujen välisessä yhteistyössä mutta kirjattu kotikorkeakoulun rekisteriin
  • Suoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettu
  • Suoritus sisältää kotimaista harjoittelua
 • (34) Virta- integraatioiden toimeksiannosta kiinnostuneille korkeakouluille laitetaan toimeksiantokysely. Korkeakouluja tiedotetaan kansallisesta kehityksestä suhteessa Koski-luovutuspalveluun ja suunnitteilla olevaan suostumuksenhallintapalvelu pilotointiin. Muu tietojenluovutus menee korkeakoulun oman tulkinnan mukaisesti julkisuuslain kohdan 16 pykälän mukaisesti. Mahdollinen integraatio Virta-opintotoetoapalveluun toteutetaan kansallisen palveluväylän kautta.
 • (35) Edetään esnimmäisenä seuraavien kolmen integraation kanssa: Frank / opiskelijapalvelu, HOAS – Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö ja Opku6 – PK-seudun amk:ien opiskelijakuntien jäsenpalvelu, myöhemmin Kdigital.
 • (36) Siirretään opiskelijaterveyshuolto seuraavan kokoukseen.

Keskustelumuistio

Keskustelumuistio_2018_01_31.docx 

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki avaa

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)
Korhonen esittelee

3. Koski-palvelu ja oppijan tietovirrat (liite 2)
Mäkinen esittelee

4. Suostumuksenhallinnan tilannekatsaus (liite 3)
Haapamäki esittelee

5. T3-laki ja opintosuoritusten merkintä korkeakoulujen kesken (liite 4)
Widgrén-Sallinen esittelee

6. VIRTA-opintotietopalvelu ajankohtaista (liite 5)
Majamäki esittelee

7. EMREX - kuulumiset (liite 6)
Korhonen esittelee

8. Muut asiat

9. Tiedoksi
 • No labels