Palvelutilauksen ja ohjeet palvelun tilaamiseen löydät täältä.


Otsikot


Ristiinopiskelupalvelu

1. Palvelun tausta

1.1 Johdanto

Tämä dokumentti on kuvaus Ristiinopiskelupalvelusta (Palvelu). Tämä palvelukuvaus kuvaa Palvelun sisältöä sekä Tilaajan ja Toimittajan tehtäviä ja rooleja Palvelussa mukaan lukien sen ohjaus.

Palvelun tavoitteena on:

 • Toimia palveluväylänä, joka tarjoaa vakioidun tavan korkeakouluille siirtää opiskelutarjontaan, ilmoittautumisiin ja suorituksiin liittyviä tietoja muiden korkeakoulujen kanssa
  • Mahdollistaa tiedonsyötön ja -siirtojen automatisoinnin korkeakoulujen ja verkostojen välillä
 • Toteuttaa kansallista opetusyhteistyötä josta on sovittu puitesopimuksin opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa
 • Mahdollistaa palvelun ja korkeakoulujen järjestelmien jatkokehityksen
  • Korkeakoulun järjestelmissä kehitettäväksi esim. automaattisen hyväksiluvun muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista
  • Palvelua kehitettäväksi osana kansallista kokonaisuutta esim. yhteiset liittymät kansainvälisiin opintotietopalveluihin

1.2 Käsitteet

 • Tilaaja tarkoittaa Palveluun liittyvää korkeakoulua. Asiakkaan rooli Palvelussa voi olla kotikorkeakoulu ja/tai kohdekorkeakoulu. Rooli määrittyy verkostokohtaisesti. Verkostolle voidaan määritellä yksi tai useampia korkeakouluja hallinnolliseen koordinaatiorooliin, jolloin koordinaatioroolissa oleva korkeakoulu käsittelee verkostoon kuuluvien korkeakoulujen opiskelijoiden tietoja tehtävänsä toteuttamiseen.
  • Tilaajan tekninen yhteyshenkilö vastaa organisaatiossaan Ristiinopiskelupalveluun liittyvien teknisten järjestelmien käytännön ylläpidosta tai sen organisoinnista sekä integroitumisesta keskistettyyn palveluun. 
  • Tilaajan hallinnollinen yhteyshenkilö on sopimuksen tarkoittama palvelukohtainen yhteyshenkilö.
 • Ristiinopiskelu tarkoittaa opiskelijan mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa hänen kotikorkeakoulunsa ensisijaisen opiskeluoikeuden perusteella korkeakoulujen välisiin sopimuksiin pohjautuen. Mikäli ensisijainen opiskeluoikeus ei ole voimassa, opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa myöskään siihen perustuvia ristiinopiskeluopintoja.
 • Kotikorkeakoulu on korkeakoulu, jossa opiskelijalla on ensisijainen opiskeluoikeus.
 • Kohdekorkeakoulu on ristiinopiskeluverkostoon kuuluva korkeakoulu, joka tarjoaa opintoja muiden verkostoon kuuluvien korkeakoulujen määritellyille opiskelijoille. Kohdekorkeakoulu rekisteröi ristiinopiskelijoille verkostossa sovitulla tavalla määräaikaisen, sisällöllisesti rajoitetun opiskeluoikeuden, jonka puitteissa opiskelija voi suorittaa opintoja.
 • Opiskeluoikeus voi olla tutkintoonjohtavaan koulutukseen liittyvä opiskeluoikeus, mutta ristiinopiskelumahdollisuuksia voidaan tarjota myös sellaisille opiskelijoille, joiden opiskeluoikeus ei johda tutkintoon (esimerkiksi kansainväliset vaihto-opiskelijat, ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat tms.)
 • Loppukäyttäjä on opiskelija tai muu korkeakouluyhteisön jäsen, joka tarkastelee tietoja kotikorkeakoulun tietojärjestelmässä
 • Liityntäpalvelin (en = Security Server) on palvelun komponentti, jonka kautta tietolähteiden ja tietojärjestelmien liittäminen palveluun tapahtuu. Liityntäpalvelinta ylläpitää tilaaja.
 • Toimittaja: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy

1.3 Palveluun liittyvä dokumentaatio

Palveluun liittyvä dokumentaatio löytyy verkko-osoitteesta https://wiki.eduuni.fi/x/1AFEBQ
Toimittaja päivittää dokumentaatiota tarvittaessa.


2 Ristiinopiskelupalvelu

2.1 Palvelun kuvaus

Ristiinopiskelupalvelu on palveluväylä, joka tarjoaa vakioidun tavan korkeakouluille siirtää opiskelutarjontaan, ilmoittautumisiin ja suorituksiin liittyviä tietoja muiden korkeakoulujen kanssa. Palveluväylä

 • vastaanottaa tietoja sanomapohjaisesti toimittavan korkeakoulun datan, tallentaa sen indekseihin sekä välittää tiedot vastaanottavan korkeakoulun sanomajonoon
 • tarjoaa vastaanottamansa datan REST-rajapinnan kautta muille verkoston jäsenille kuormittamatta korkeakoulujen perusjärjestelmiä. 

Palvelu on tarkoitettu käyttöönottovaiheessa ainoastaan korkeakouluhallinnon käyttöön.


2.2 Palvelun sisältö

Palvelu voidaan jakaa kolmeen eri tasoon

 • Käyttöympäristö, eli palvelinympäristö ja siihen liittyvä tekninen työ
 • Ylläpito (asiantuntijatyö), joka sisältää palvelun pitämisen toimintakuntoisena, tuen palvelun hyödyntämiseen, pienkehitystyötä sekä ongelmatilanteiden selvittelyn
  • teknisen ympäristön ja rajapintojen sekä tietomallikuvausten ylläpidon
  • palvelun käytön ohjeistuksen Tilaajan yhteyshenkilöiden käyttöön
  • hallinnollinen työ palvelun järjestämiseksi ja toimittamiseksi, johon sisältyy mm. toiminnan järjestämisen, viestinnän ja yhteistyön koordinoinnin, käyttöoikeuksien hallinnan, hallintamallin tukemisen, henkilöstöhallintoa, tilinpitoa, hankintatointa, maksuliikenteen hoitamista, tiedottamista ja muita liiketoimintaa tukevia tehtäviä.
 • Kehittäminen, joka sisältää laajempimittaista kehitystyötä yhdessä korkeakoulujen kanssa - uusia ominaisuuksia tai vanhojen merkittävää laajentamista/muuttamista
  • Sisältää sekä erikseen budjetoitavan järjestelmäkehitystyön että siihen liittyvän koordinointityön

Palvelussa sovelletaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja JIT 2015 Palvelut (http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS166_liite5/JHS166_liite5.pdf), kuitenkin niin että kohtia 6 ja 9 ei sovelleta, sillä niiden osalta on kuvattu tämän palvelukuvauksen kohdissa 7 ja 8.

Palvelun käyttöympäristön osalta sovelletaan Liite_3c_Palvelukuvaus - Käyttöpalvelu korkeakoululle.docx

2.3 Rajaukset

Palvelun hankinta, käyttö tai kehitys ei sisällä:

 • Korkeakoulujen omien järjestelmien kehitystyötä

  • integraatioiden toteuttamien palveluiden liittämiseksi Palveluun

  • korkeakoulun liityntäpalvelimen asentaminen ja  ylläpitäminen

 • Yhtä yhteistä ”portaalia” ristiinopiskelulle;

  • loppukäyttäjät käyttävät korkeakoulujen omia järjestelmiä esim. opiskelijat ja virkailijat.

  • Palvelu kuitenkin sisältää erittäin rajatun määrän pääkäyttäjille näkyviä käyttöliittymiä (ylläpito ja raportointi).

 • Yhteisessä palvelussa ei tehdä lähdejärjestelmäkohtaisia sisällöllisiä tarkistuksia tai validointeja vaan palveluväylälle välitettävän tiedon oikeellisuuden tarkistus tulee tapahtua korkeakoulun järjestelmässä.

2.4 Palvelumaksut palveluun liittymisestä ja käyttämisestä

Palveluun liittyminen ja käyttäminen on maksullista, ja sen kustannustenjakomalli löytyy osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/x/9SrNC. Kustannustenjakomalli päivitetään vuosittain korkeakoulujen opetus-ja kulttuuriministeriön vahvistamien opiskelija-FTE-lukujen perusteella. 

Kukin Tilaaja vastaa lisäksi omista käyttöönottokustannuksistaan, kuten teknisen integraation, sisäisen ohjeistuksen laatimisen ja käyttöönottoprojektin hallinnan kustannuksista.

3 Vastuut

3.1 Toimittajan vastuut

 • Toimittaja vastaa Palvelun ylläpidosta
 • Toimittaja vastaa Palvelun osalta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjien ohjeistuksen mukaisesti niin, että rekisterinpitäjän velvollisuudet säilyvät Tilaajalla.
 • Toimittaja vastaa Palvelun tietoturvallisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta.


3.2 Tilaajan vastuut

Palveluun liittymällä Tilaaja

 • vastaa henkilörekisterin ylläpitäjän velvollisuuksista
 • vastaa omien järjestelmiensä kehitystyöstä ja liittämisestä Palveluun
 • vastaa kotikorkeakouluna Palveluun välitettävän tiedon oikeellisuudesta
 • vastaa kohdekorkeakouluna Palvelusta välitetyn tiedon oikeellisuuden tarkistamisesta
 • sitoutuu noudattamaan ja toteuttamaan Toimittajan antamia ohjeita ja ehtoja Palvelun käyttöönotossa, käytössä ja käytön päättämisessä, ellei muuta yhdessä sovita.
 • vastaa siitä, että ilmoittaessaan Toimittajalle verkoston lisäämisestä palveluun, on tarvittava verkostosopimus tehty korkeakoulujen välisen opetusyhteistyötä koskevan puitesopimuksen edellyttämällä tavalla.
 • vastaa Palveluun liittyvistä, tiloissaan sijaitsevista laitteista, järjestelmistä ja sovelluksista ja muusta teknisestä ympäristöstään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti siten, että niiden kautta ei aiheudu uhkaa tai haittaa Palvelun käytölle, tekniselle alustalle tai muille Palvelua käyttäville Tilaajille.

4 Palvelun ohjausmenettelyt

 • Palvelun kehittämisestä sekä Palvelun yleisestä ohjauksesta vastaa Palvelun ohjausryhmä. Ohjausryhmän vastuulla on myös palvelun ylläpitoedellytysten varmistaminen ja mahdollinen ylläpitotoimien kehittäminen.
 • Ohjausryhmän kokoonpanossa on OHA-Forumin (1-2 henkilöä) ja ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto (1-2 henkilöä) sekä yliopistojen IT-johtajien verkoston FUCIO:n (1 henkilö) ja Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien Aapa-verkoston (1 henkilö) edustajat.
  • Ohjausryhmän toiminnan valmistelutyössä ja ohjausryhmän kokouksissa varmistetaan riittävä edustus esim. kutsumalla mukaan asiantuntijoita.
 • Palvelun ohjausryhmä voi perustaa Palvelun toiminnan ylläpidon ja kehittämistyön tueksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijaryhmiä
 • Ohjausryhmä päättää vuosittain palvelun toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa vuosittain Ristiinopiskelupalvelun korkeakoulukohtaisesti määräytyvät vuosihinnat Toimittajan esityksestä.
 • Ohjausryhmä päättää yhteistyössä Toimittajan kanssa Palvelun kaikkia Tilaajia koskevasta yhteisestä Palvelun kehittämisestä huomioiden korkeakoulujen ilmoittamat näkökohdat. Ohjausryhmä pitää Tilaajat tietoisena Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmistaan.
 • Ohjausryhmän toimikausi on palvelun alkuvaiheessa kaksi kalenterivuotta.
 • Ohjausryhmä päivittää tarvittaessa palvelukuvauksen sisällöllisesti taustaverkostoja kuultuaan
 • Toimittaja toimii ohjausryhmän kokoonkutsujana, valmistelijana ja sihteerinä

5. Lisätöiden tilaaminen

 • Tilaaja (tai useampi Tilaaja yhdessä) voi tehdä Toimittajalle erikseen kirjallisen pyynnön sellaisista lisätöistä, jotka eivät kuulu Toimittajan vastuisiin tai Palvelun vuosihintaan.
 • Nämä Toimittajalta erikseen kirjallisesti tilatut ja toteutukseen päätetyt lisätyöt hinnoitellaan ja laskutetaan Tilaajalta erikseen.
 • Toimittaja käsittelee lisätyöpyynnöt saapumisjärjestyksessä ja informoi Tilaajaa, kun pyyntö on käsitelty. Toimittaja ei takaa, että lisätyöt on mahdollista toteuttaa eikä takaa lisätyön toteuttamiseksi tarvittavien asiantuntijaresurssien saatavuutta kaikkina aikoina.
 • Toteutettavat lisätyöt suunnitellaan ja ajoitetaan niin, etteivät ne vaaranna Palvelun kaikille yhteisten ominaisuuksien kehittämistä. Toimittajalla on oikeus nostaa lisätyötilaukset käsittelyyn palvelun ohjausryhmään käsittelyyn tätä varten.

6. Ylläpito ja huoltotoimet

 • Palveluympäristö on käytettävissä lähtökohtaisesti aina ("best effort"), lukuun ottamatta ennakolta Tilaajalle ilmoitettuja asennus-, muutos- ja päivitystoimenpiteistä johtuvia katkoja.
 • Toimittaja ylläpitää ajantasaista kuvausta palvelusta ja palveluympäristöstä yhteistyöalueella.
 • Palvelun ylläpito- ja korjaustoimia suoritetaan normaalin palveluajan (kellonajat) puitteissa. Palvelupyyntöjä ja vikailmoituksia käsitellään myös Palveluaikana. 
 • Toimittaja valvoo järjestelmän toimintaa automaattisesti.
 • Palvelun ylläpitotehtävien toteutuksessa huomioidaan kuormahuiput palvelun käytössä ennakoimalla näitä yhdessä palvelun ohjauksen kanssa
 • Palvelun saatavuutta ja käyttöä seurataan ohjausryhmässä sovituin kriteerein.
 • Palvelun suorituskykyä monitoroidaan testiympäristössä ennen uusien versioiden julkaisua.

 • Häiriönselvitystoimenpiteiden aikatauluttamisessa, priorisoinnissa ja resursoinnissa otetaan huomioon häiriön merkitys Palvelun käytölle eli onko kysessä 1) palvelun käytön kokonaan estävä ongelma 2) laajaa asiakaskuntaa merkittävästi haittaava ongelma 3) muu virhetilanne tai uusi palvelupyyntö.

 • Toimittaja jatkaa häiriönselvitystoimenpiteitä normaalin palveluaikansa puitteissa kunnes häiriötilanne on ratkaistu tai osoitettu kuuluvaksi ulkopuolisen tahon vastuulle. 

7. Erityisehdot ja immateriaalioikeudet

 • Palvelun teknisen toteutuksen ohjelmistokoodi lisensoidaan ja jakelu suoritetaan avoimesti ohjausryhmän hyväksymällä tavalla.


8.Palvelun irtisanominen

 • Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja sopimuksen irtisanomisaika on Toimittajan puolelta kaksitoista (12) kuukautta ja Tilaajan puolelta kuusi (6) kuukautta. Etukäteen maksettuja vuosimaksuja ei palauteta irtisanomistilanteessa. Sovitut lisäpalvelut ja Tilaajan omat tilaukset tehdään ja laskutetaan Tilaajalta.

 • No labels