Aika: 22.11.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Anitta Kääriäinen (JAMK), Ari Hovila(VY/VAMK), Jaakko Riihimaa (AAPA), Juha Nisso (TUNI), Juha Venho (Turkuamk), Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Liisa Huovinen (Taideyliopisto), Manu Pajuluoma (LY), Marko Holmavuo (UEF), Sari Laaksonen (LAMK), Mari Nyrhinen (DIAK). CSC: Antti Mäki, Outi Tasala, Karoliina Ahtiainen, Jussi Auvinen, Martin Matthiesen, Aki Reinimäki, Emma Falck

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-86 - Getting issue details... STATUS

Annettiin tiedoksi uusi idea. Anitta Kääriäinen, JAMK, alusti.

eAMK-hankkeessa on pohdiskeltu sähköisiin oppimisympäristöihin liittyviä seikkoja vuodesta 2017 lähtien. Työryhmässä on eri AMK toimijoita, lisäksi JAMK on toteuttanut kyselyn tukipalveluista ja sähköistämisen tasosta. JAMK työpajoissa selvitetty opiskelijoiden asiointi tarpeita. Selvitystöiden tuloksena päädytty kolmitasoiseen eOpintopalvelut rakenteeseen (tiketillä). Olemassa olevat palvelut on suunnattu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoille, eAMK-hankkeessa asiaa on lähestytty laajempaa asiakasjoukkoa miettien. Työstön tukena on toiminut OPI-viitearkkitehtuurin Oppijan polku.

Keskustelu:

 • DigiCampuksen toteutukset opettajien tukipalveluista saattaisivat tarjota teknologiatasolla ratkaisuja myös tähän asiaan.
 • Digivision tulevaisuudessa toteuttamat ja itse tekemisen väliset asiat olisi hyvä selkeyttää päällekkäisyyksien välttämiseksi.
 • Tukipalveluiden toteutus on hyvin eri tasolla korkeakoulujen välillä ja myös korkeakouluissa sisäisesti: käytössä niin sähköisiä kuin paperin tuella tarjottavaa palvelua.
 • Erilaisille oppijaryhmille on rakennettu erilaisia palveluita ja systeemejä - näin ollen korkeakoulujen palveluportfoli/-kartta on erittäin laaja.
 • Tietohallinnon työtä helpottaisi, jos saataisiin aikaan vähintään periaatteellisia linjauksila, joihin korkeakouluyhteisöt olisivat valmiit sitoutumaan.


Päätös: Asiaan palataan myöhemmin kun selviää mille palvelunkehittämislinjalle asiaa ehdotettaisiin tarjottavaksi.


CSCIDEAPANKKI-80 - Getting issue details... STATUS

Annettiin tiedoksi uusi idea. Martin Matthiesen, CSC, alusti.

Ideassa pohditaan haluammeko laajentaa tunnistamista ja ekosysteemiämme eurooppalaisittain.

Kielipankki on Fin-Clarin konsortion palvelu, jossa on mukana yliopistoista HY, VY, OY ja myös CSC. Notebooks puolestaan on CSC:n tuottama palvelu, jonka kautta kursseja voi tarjota Suomen rajojen ulkopuolelle kutsumalla heitä mukaan (ulkomaalaisella tutkijalla tulee kuitenkin olla affiliaatio Suomeen). Idea on tullut Fin-Clarin konsortiolta, mutta Kielipankki ei voi itse päättää Notebooksin avaamisesta Hakan lisäksi myös Edugain-tunnuksilla käytettäväksi ja olisiko sisällöllistä omistajuutta (aineisto) myös avata laajemmin. Nykyisellään liittyminen on mahdollista, mutta haastavaa, joka saattaa vaikuttaa ulkomaalaisten tutkijoiden halukkuuteen liittyä mukaan suomalaisiin tutkimuksiin. Tekninen toteutus on vain osa tarvittavaa kehitystä, kyse on myös siitä halutaanko mahdollistaa osallistuminen Suomen ulkopuolelta.

Identiteettien ja tunnistautumisen hallinta noussut esiin myös ICT-ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarissa.


CSCIDEAPANKKI-83 - Getting issue details... STATUS

Annettiin tiedoksi uusi idea.


CSCIDEAPANKKI-85 - Getting issue details... STATUS

Annettiin tiedoksi uusi idea.


CSCIDEAPANKKI-67 - Getting issue details... STATUS

Tiketille päivitetty alustavat systeemikyselyn tulokset. 

Dell Isilon käyttäjiksi on tunnistettu nyt OY, JY, UEF, VY, LUT, TAU, TY sekä HY kansalliskirjasto osalta.

Ideatoimikunnassa on aiemmin keskustelu vaihtoehdoista: 1) hankkia paikallisia laitteita lisää omaan saliin, 2) hankkia varakapasiteettia esim. CSC:lle, 3) hankkia Googlen AWS:ää tai muuta kaupallista pilveä. Korkeakoulun laajentaessa itse on hankittava noin 200teraa, jotta hankinta olisi kustannuksiltaan järkevää. Toiveena keskittämisellä saatu kustannussäästö - mutta tämä selvinnee vasta kun tiedetään hinnat.

Etenemisen vaihtoehdot: korkeakoulut pohtivat asiaa yhdessä ja muodostavat mielikuvan tai idea jää tarkennettavaksi CSC:n selvittäessä, olisiko mahdollisuutta edistää asiaa nostamalle idea CSC:n palvelukehityslinjalle. 

Todettiin, että CSC pohtii olisiko tätä mahdollista ehdottaa CSC:n palvelukehityskaistalla edistettäväksi.


CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS

Päivitetty tilannetietoa. Kokeilukäytössä (kokeilujaksoja tarjolla rajoitetusti), tuotantoon 2020. 

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

Kysely korkeakouluille oppimisympäristötarpeista

AAPA ja FUCIO 24.9. yhteiskokouksessa ehdotettiin korkeakouluille lähetettävää kyselyä, jossa tiedustelisimme korkeakoulujen kiinnostusta LMS aikataulun ja tarpeen suhteen. Kysely on valmisteltu yhteistyössä Digicampus hankkeen kanssa.

Todettiin, että keskustelu on laajentunut alkuperäisen idean uuden LMS:n kilpailuttamisesta korkeakoulun oman tarjonnan laajentamiseen ja useamman alustan tarjoamiseen. 

Keskustelu:

 • Kyselyssä on valittava vaihtoehdoista A, B, C ja D - keskustelimme niiden eroista
  • A korkeakoulun nykyisen oppimisympäristön korvaaminen, yleensä integroitu
  • B korkeakoulujen käytettävissä olevan nykyvalikoiman laajennus (esimerkiksi GEANT kilpailutuksen kautta hankittavana)
  • C DigiCampus-hankkeeseen liittyen, ei mahdollista tehdä koreakoulukohtaisia integraatioita paikalliseen identiteetinhallintaan tai muuhun perusjärjestelmissä olevaan tietoon
  • D integroitu tarjontaan, ilmoittautumisiin, Hopseihin jne, digivisiossakin tunnistettuihin kokonaisuuksiin.
 • ka.csc.fi tiekartassa mainittu tulevaisuuden toimintaympäristö ja oppimista tukevat työkalut, joissa on mietitty myös täysin uudenlaiset pedagogiset ratkaisut
 • Seuraavan sukupolven ratkaisuja tukevat vaihtoehdot B ja D, kun taas vaihtoehdot A ja C ovat pitkälti Moodlea
 • Ehdotetiin että korkeakouluilla olisi käytettävissä yhteiset LMS-määrittelyt, joita on tehty eri foorumeissa, esimerkiksi DigiCampuksessa ja Géantin kilpailutuksen yhteydessä.
 • Todettiin, että korkeakoulut ovat eri kypsyystasoilla ja elinkaaren vaiheissa LMS-ratkaisujen suhteen
  • Esimerkiksi vaihtoehto D vaatii useamman vuoden vaiheittaisen edistämisen, sillä integraatiot esimerkiksi tarjontaan, ilmoittautumisiin ja HOPSeihin vaativat vielä paljon kehittämistä
 • Analytiikka kiinnostaa LMS-kokonaisuudessa - korkeakoulukohtaiset ratkaisut tuovat haasteita yhteiskäyttöisyydelle
 • Ehdotettiin omaa kyselyä opintopuolelle ja toista tietohallinnolle. Todettin, että lisätään Toiminto/rooli organisaatiossa lisäkolumniksi
  • Korkeakoulut voivat jättää useamman vastauksen kyselyyn


Päätettiin lähettää kysely todetuilla muutoksilla korkeakouluille siten, että tavoitetaan sekä tietohallinto että opintohallinto. AAPA ja FUCIO -verkostojen pääsihteerit lähettävät tietohallinnolle, ja CSC:ltä lähetetään korkeakoulujen puitesopimusten yhteyshenkilöille, OHA -verkostoille ja opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuelle, jonka kautta tavoitetaan myös pedaryhmä.

4. Muut asiat

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Jatkettiin 13.11. yhteisseminaarissa aloitettua keskustelua tunnistamisen ja identiteetinhallinnan mahdollisesta ideamuotoilusta. Pohdittiin tulisiko korkeakoulujen itse lähteä tekemään ja päättää tästä seuraavassa toimikunnan kokouksessa? Vaihtoehdoiksi nostettiin sidosryhmäselvitys (mitä kaikkea tulee ottaa huomioon) tai ulkopuolisen konsultin vetämä ideamuotoilu.

Keskustelu:

 • Todettiin, että korkeakouluissa ja CSCllä on sisältöasiantuntijoita, mutta aika kaikilla rajallista
 • Ideamuotoilussa ulkopuolinen konsultti asettaa raamit ja tavoitteet, ja tuloksia saadaan varmasti nopeallakin aikataululla
 • Jatkossa ideamuotoilun suhteen kehitystoiveina:
  • Tavoitteiden määrittely aiempaa tarkemmin, toimeksianto ja ohjeistus mitä halutaan
  • Tarkennetaan konseptia: outputit tunnistaminen ideamuotoilun alussa ja jakaminen työn valmistuttua, mitä voi viedä kehityshankkeisiin edistettäväksi

Todettiin, että tuodaan asia 5.12. kokoukseen päätösasiana. 


CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS

Nostettiin esiin, että LY:lla + LapinAMK lokipalvelu/lokien hallintajärjestelmän hankinta edessä ensi vuonna. CSC:llä myös tarve uudelle hankinnalle kun puhutaan lokeista.

Keskustelu:

 • Tiketillä oleva 3. ratkaisuvaihtoehto "Jokainen korkeakoulu hankkii oman lokitietojen hallintapalvelun" → huono tehdä yksin
 • 8.11. tiketille päivitetty tieto käynnissä olevista neuvotteluista - onko edennyt? Mitkä korkeakoulut ja yritys mukana?
 • Todettiin, että mikäli korkeakoulut jakavat tietoa keskenään, ratkaisuvaihtoehto 3. ei ole huono


Päätettiin nostaa 5.12. ideatoimikunnan asialistalle tarpeen selvittämiseksi.: ketkä ovat kiinnostuneet hankkimaan, mitä ja miten. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi pääsihteerien kautta tietohallinnon verkostoille, ja CSC:n toimesta kutsutaan SEC- ja SIEM-ryhmän jäsenet.


Webinaari Arenen ja Unifin digivision valmistelusta 22.11. klo 13-14.

 • Todettiin, että webinaarihuomioihin tulisi palata seuraavissa kokouksisssa.

Ideamuotoilukonseptin infopaketti https://wiki.eduuni.fi/x/ZSCeBw

Seuraava ideatoimikunnan kokous poikkeuksellisesti torstaina 05.12.2019 kello 09.00-10.00.
 • No labels