eAika: 2.4.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Marko Holmavuo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen

Kuulolla: 

Asialista/Muistio

1 Poikkeustilanteeseen liittyvät kehitystarpeet

Ideatoimikunnan edellisen viikon jatkokokouksessa todetut tarpeet: 

Kaikki ideat, joiden on tunnistettu liittyvän COVID-19 poikkeustilanteeseen.

 • Sivulle tullessa ja ao. tikettilistan virkistämällä filtteri hakee aina reaaliaikaisen tiedon

Key Summary Status Updated
Loading...
Refresh

TikettiMuistiinpanot keskustelusta
CSCIDEAPANKKI-103Korkean saatavuuden multimediapalvelut → Ainutkertaisen tiedon säilymisen varmistaminenOpetusmateriaali on usein ainutkertaista ja sen tallentamisen varmistaminen on tärkeää. Huomioitava myös materiaalin siirto toiselle tuotteelle ja tutkimuspuolelta esim. sensorivirtojen tuottamien datavirtojen varmistaminen. TAU ottaa ideatiketin omistajuuden. Muutetaan tiketin otsikkoa kuvaavammaksi: "Ainutkertaisen tiedon säilymisen varmistaminen"
CSCIDEAPANKKI-102Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä
 • Idean ohjaamisesta esiselvitykseen ja mahdollisen ideamuotoilun käynnistämisestä keskustellaan seuraavassa Ideatoimikunnan kokouksessa 16.4., ja tarvittaessa asiaan palataan ideatoimikunnan kesken jo ennen sitä.
 • Todettiin, että ideatoimikunnan kokoukset ovat avoimia korkeakouluyhteisön jäsenille; tietoa asian käsittelystä saa välittää ja kaikki, joita asia kiinnostaa ovat tervetulleita kuulolle kokoukseen.
 • Tunnistettiin, että ideassa on kyse erityisesti ratkaisuista osaamisen todentamiseen ja siitä, kuinka tunnistetaan etäyhteyksillä toimiva henkilö.
 • Todentaminen yleisesti on poikkeustilanteesta johtuen keskiössä myös erilaisissa julkishallinnon prosesseissa ja laajemmin yhteiskunnassa.
 • Korkeakouluissa on tarpeita asiakokonaisuuteen liittyen lyhyellä aikavälillä COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen. Lisäksi pidettiin hyvänä pitemmän aikajänteen näkökulmasta suunnittelun käynnistämistä kansallisten ratkaisujen käyttöön huomioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet.
 • Pidettiin tärkeänä huomioida selvityksessä erilaisten käytössä olevien palveluiden menossa olevat roadmapit, esim. EXAM, sekä jo tehdyt kartoitukset.
 • Esiselvityksen mahdollisiksi aihioiksi tunnistettiin ainakin käytössä olevien palveluiden kartoitus, toiminnallisten vaatimusten selvitys, eri osaamisen osoittamisen tyyppien (valintakoe, tentti, näyttö yms.) vaatimusten eroavaisuudet, juridiset vaatimukset, jne.
CSCIDEAPANKKI-101Etäopetukseen ja etätyöhön liittyvä tukikokonaisuus

Idean osalta todettiin sen olevan nykyisellään liian iso kokonaisuus, joka olisi hyvä purkaa osiin ja tunnistaa uusille ideoille omistajat. Edellisen viikon kokouksessa tunnistettiin, että on olemassa tarve neuvonnalle työkalujen fiksusta hyödyntämisestä ja siitä miten tallenteet ja materiaalit saadaan siirrettyä avoimen oppimateriaalien palveluihin. Parhaita käytäntöjä on hyvä jakaa edelleen.

Digicampuksessa Moodleen rakennettu jo palveluprosessia toiminnan pyörittämiseen. Jos löytyisi tapa, jolla kokonaisuutta viedä hallitusti eteenpäin korkeakoulukentässä, olisi tässä elementtejä yhteiseen tukipalvelukonseptin laajentamiseen.

Fokus1 voisi olla esim: määritellään, viedään ohjeistukseen ja tukeen, joka huolehtii ettei materiaalit mene hukkaan.

Ideassa on potentiaalia ideamuotoilulle, aika ei välttämättä ole paras tämän ratkaisemiseen.

CSCIDEAPANKKI-100Etätyöpöytäratkaisut erilaisten sovellusten etäkäytön mahdollistamiseen opiskelijoille ja tutkijoille

Microsoftin lisensseillä vaikutusta, myös Google aktivoitunut. Todettiin myös, että teema on hyvä varmistaa ja tämä voi myös synnyttää oman SIG:in. Korkeakouluyhteisölle mahdollista luoda näihin näkymää me.csc.fi -sivustolle. Tehdyistä ratkaisuista olisi hyvä saada tietoa jakoon, esim. Aallon VDI-toteutuksesta. Tietoturva-asiat nousevat korostetusti esiin, joten korkeakoulukohtaisesti päätetään mitä kunkin pilvipalvelun kanssa tehdään. Tärkeää kuitenkin tehdä yhteistyötä, koska tämä on laaja kokonaisuus. Päätettiin, että jokainen vie viestiä verkostoihinsa siiitä, että tähän liittyvää tietoa toivotaan jaettavaksi.

CSC:n osallistumismahdollisuudet: https://wiki.eduuni.fi/x/jySpC

CSCIDEAPANKKI-99Sähköiset allekirjoitusratkaisut (yli organisaatioiden)

Pohdittu käyttötapauksia ja todettu,  että moni organisaatio kasaa näitä vauhdilla. Merkittäviä organisaatioiden rajoja ylittäviä tarpeita vielä tunnistettava. Sähköinen allekirjoitus jo osalla käytössä ja kiinnostusta asiaan löytyy (esim. TuAMKIssa demo Visma Sign:ista). Mahdollisen yhteiskilpailutuksen osalta todettiin, että se ei välttämättä ehdi tuomaan apuja akuuttiin tilanteeseen. Idea jätetään hautumaan ja siihen voidaan palata myöhemmin.

CSCIDEAPANKKI-60Adobe ETLA kilpailutuksen järjestäminen

Tämä viedään lisenssi-SIG:iin keskusteltavaksi. Metropolia neuvotellut asiasta eri tahojen kanssa. Päätettiin, että palataan myöhemmin tähän ja kartoitetaan miten lisenssejä  yleensäottaen hallinnoidaan.

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)


4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS

 • DigiPeda muistutti kokouksessaan 1.4.2020 tiketistä. "CSC ei ole suunnitellut sen tarjoamista palveluna asiakkaille. Chat.csc.fi työkalu on kuitenkin sellaisenaan käytettävissä "as is", mutta on syytä huomioida, että "palvelulle" emme takaa mitään tiettyä palvelutasoa, eikä sen käytöstä sovita CSC:n ja asiakkaan välillä. Näin työkalulle ei taata mitään tiettyä tietoturvatasoa." Oltiin hämmentyneitä siitä, tuliko tämä nyt siis tehdyksi.
 • CSC selvittelee asiaa HY:n tuella

5. Muut asiat

COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne korkeakoulutuksen ja tutkimuksen IT:n kannalta

 • ka.csc.fi-portaalissa Koulutusta ja tutkimusta tukevat palvelut poikkeustilanteessa -sivulla päivitetään tilannekuvaa ict-palveluiden tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen aikana


21.4.2020 AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokous

 • Järjestetäänkö kokous etänä?
 • Kokousajankohta kiinnitetty 10.6., mutta sisältö ja osallistujat ovat vielä auki.


EUNIS 2020 kongressista

 • Helsingin yliopiston vedolla on suunnittelussa Virtual Congress 2020, mutta konkreettista ohjelmaa tai sen jakautumista yhdelle tai useammalle päivälle ei ole lyöty lukkoon.
 • Kaikki kuusi EUNISIn työryhmää (TF/SIG) suunnittelevat aktiviteetteja alkuperäisen kongressin päiville


 • No labels