Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  File Modified
File AMK-1-henkilosto-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-2-toimipisteet-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-3A-sivutoimiset-opettajat-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-3B-ostopalveluna-hankittu-muu-tyo-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-4-opettaja- ja-henkilostoliikkuvuus-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-6A-rekrytointi-haun-tiedot-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-6B-rekrytointi-valitun-tiedot-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-7A-Alayksikot-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-7B-Alayksikot-ohjauksen alat-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
File AMK-8-FHI-julkaisut-2018.csv Jul 16, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_2_Tase_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_3_Tuloslaskelma_toiminnot_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_4_Tutkimusmenot_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_5_Kustannustiedot_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_6_Liiketoiminnan_tuloslaskelma_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola
Microsoft Excel Spreadsheet AMK_Talous_1_Tuloslaskelma_2018.xlsx Jul 24, 2018 by Mari Ketola

  • No labels