Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taloushallinnon koodistoja


Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto, päivitetty 2020

Korkeakoulut taloushallinnon koodisto 2018, päivitetty 2020 (pdf)

Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto 1.1.2019 alkaen:

Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto (pdf)


Vanhaa materiaalia:

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto 2015.pdf

  • No labels