Keräämme tähän karkeaa tietoa tutkimusrahoituksen tuen henkilöresursseista. Deadline 31.8.2020. Pyynnön esitti TEM:n erityisasiantuntija Hanna Vuorinen. Alla on katkelmia kirjeenvaihdosta hänen kanssaan. Lienee helpointa että katsotte mallia ensimmäisellä rivillä olevasta Aalto-yliopiston kuvauksesta.

"Hei FinnArman, Arenen ja Tulanetin edustajat,
olemme valmistelemassa edellisessä EU20-jaoston kokouksessakin keskusteltua Horisontti haltuun –toimintamallin päivitystä. Yhtenä tavoitteena on tiivistää eri EU-ohjelmien ja erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman kansallisia neuvontapalveluja.  Esimerkiksi yliopistoilla, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on korkealaatuiset tutkimuksentuki- ja talouspalvelut, joiden osaaminen tulee linkittää saumattomaksi osaksi kansallista tukijärjestelmää. – Yhdet ja samat henkilöt toimittavat kokonaisuudessa usein monenlaistakin tehtävää, ja joskus on aika vaikea laskea erotusta siitä, tekeekö tutkimusasiamies tai hankeasiantuntija puhtaasti EU t&i-projekteihin liittyvää työtä kuinka paljon työajastaan. -- Jos pystytte selkeästi erottelemaan EU tki-ohjelmiin keskittyneet htv:t, niin se on tietysti bonus meille. – Välillä nousee esiin kysymys, minkälaisia tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyviä palveluita (ml. htv) teillä kaikilla on, joten sen voi halutessaan lisätä bonukseksi."


Korkeakoulu/tutkimuslaitosKuvaus resursseista suurinpiirteinHuomioita (vapaaehtoinen)

Aalto-yliopisto

 • tutkimusrahoituksen hankkimisvaiheen tukena 12-henkinen pre-award-tiimi, joiden vastuualueesen kuuluu kilpailtu tutkimusrahoitus kokonaisuudessaan, mutta EU- ja Akatemia-rahoitus ovat keskeisimmät 
 • tutkimusrahoituksen hallinnoinnin ja raportoinnin tukena 8-henkinen post-award-tiimi, joista noin 7 htv keskittyy EU-rahoitukseen
 • EIT-rahoituksen hankkimisessa ja hallinnoinnissa erillinen 9 hengen tiimi
 • EU-vaikuttamisessa 3 henkeä
 • yliopiston omien tutkimustulosten patentoinnissa ym. kaupallistamisen valmistelussa 10 hengen tiimi
 • yliopiston lähipiirissä syntyneiden start-up-yritysten kiihdyttämössä 7 hengen tiimi

Näistä luvuista puuttuvat mm.

 • tavallinen talouspalveluorganisaatio, joka osallistuu raportointiin
 • tutkimuksen ja opetuksen juridinen tuki
 • avoimen tieteen kysymyksissä ja julkaisemisen raportoinnissa auttava tiimi
 • kirjastopalvelut
 • tekniset ja laboratoriopalvelut
 • yritysyhteistyön tuki
 • monenlainen tutkimuksen strateginen tuki, tutkijoiden sisäisen verkottumisen tuki jne.
Tampereen yliopisto
 •  Tampereen yliopiston EU-rahoituksen ja vaikuttavuuden tukipalvelut jakaantuvat tutkimuspalvelut ja innovaatiot ja kumppanuudet yksiköihin. Tutkimuspalveluissa palvelut jakaantuvat kahteen tiimiin; pre-ward and post-award palveluihin.
 •  Pre-award palvelut seuraavat ja tuottavat tietoa tutkijoille rahoitusmahdollisuuksista, sekä tukevat tukijoita sekä käytännön hakuprosessissa että laadullisissa kysymyksissä. Suurempiin, pääosin yliopiston koordinoimien projektien hakuihin on saatavilla myös grant writing-palveluja. Pre-award tiimissä työskentelee 6 Grant coachia, joista ainoastaan EU-rahoitukseen keskittyneitä ovat 3 grant coachia ja 1 impact coach, sekä neljä grant writeria.
 • Post-award palvelut tukevat projektin neuvottelu-, aloitus- ja toteutusvaiheita yhteistyössä talouspalveluiden kanssa.  Tiimissä työskentelee 9 henkeä, joista 2 on keskittynyt EU-rahoituksen hallinnoinnin neuvontaan ja 3 henkeä on kiinnitetty projektipäälliköiksi yliopiston koordinoimiin EU hankkeisiin.
 • Innovaatiot ja kumppanuudet yksikkö vastaa laajemmasta EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta, sekä EU:n kumppanuuksiin ja teollisuusverkostoihin verkottumisen tuesta. Yliopistolla on käynnissä tähän liittyen johdon kehittämishanke, johon on varattu resurssiksi yksi henkilötyövuosi.
 • Lisäksi yliopistossa useat palveluyksiköt ja asiantuntijat tuottavat EU hankkeisiin liittyen tukipalveluja osana omaa perustoimintaansa. Tällaisia palveluita ovat mm. lakipalvelut, jossa lakimiehet tiedekuntakohtaisesti hoitavat myös EU-sopimuksiin liittyvät asiat, innovaatiopalvelut tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvissä asioissa sekä kirjaston avoimen tutkimuksen palvelut. Lisäksi talouspalvelut tuottavat hankkeiden raportointiin liittyviä palveluja.
 • Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulun palveluiden kanssa teemme tiivistä yhteisytyötä ja siellä on tutkimuspalveluissa vastaava määrä tukihenkilöitä TKI-palveluissa.
Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden tutkimusrahoitustiimi tukee tutkijoita täydentävän rahoituksen hakemisessa ja seuraa EU:n tutkimuspolitiikkaa liittyen EU:n tutkimusrahoitukseen. Tiimin seitsemästä asiantuntijasta neljä työskentelee EU-rahoituksen kanssa muiden rahoittajien ohella (kokonaispanostus 2 - 2.5 htv).
 • Innovaatiopalveluissa työskentelee kahden hengen tiimi, joka auttaa tutkijoita tutkimusideoiden kaupallistamisessa.
 • Talouspalveluiden hankkeiden taloudelliset tukipalvelut yksikössä kolme hankesihteeriä on keskittynyt EU-hankkeiden toteutukseen ja tilintarkastuksien hoitamiseen
 • Talouspalveluissa aloittaa syksyllä kaksi projektipäällikköä, jotka keskittyvät mm. EU-hankkeiden toteutuksen tukemiseen.

Lisäksi useat yliopiston asiantuntijat ja palvelut tuottavat merkittävästi tukipalveluita EU-hankkeille. Alla oleva lista ei ole täydellinen:

 • Tutkimuspalvelut: vastuullinen tiede ja etiikka, JYU:n tutkimuksen kehittämisohjelman "Tutkija keskiössä" toimenpiteiden valmistelu
 • Lakipalvelut: hakemuksiin ja hankkeisiin liittyvät sopimukset 
 • Avoimen tieteen keskus OSC: julkaisujen ja data avoimuus
 • Talouspalvelut: hankkeiden taloudelliset palvelut, controller tiimi, talouden suunnittelu, hankinnat ml. hankkeiden hankinnat, laskutus
 • Henkilöstöpalvelut: HRS4R, MSCA-tutkijoiden rekrytoinnin tuki ja kv. tutkijoiden rekrytoinnin tuki, liikkuvuus
 • Kirjaamo ja arkisto: asianhallinta
 • Tietosuojavastaava
 • Tekniset ja laboratoriopalvelut
 • Toiminnan ohjaus: tiedolla toiminen → raportointi, riskien hallinta
 • Unifund: yliopiston rahoitusyhtiö auttaa liiketoimintaa, joka perustuu yliopistossa syntyneiden immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen tai tutkimustulosten ympärille syntyneeseen palveluliiketoimintaan
 • Jyväskylän Yritystehdas Oy: Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian yhdessä perustama Yritystehdas tarjoaa mm. hautomopalveluita 
Itä-Suomen yliopisto
 • Tutkimusrahoituksen haun tuki: 12 henkilöä, joista 5 henkilöllä rahoittajakohtainen vastuu (näistä 2,5 htv EU-rahoitus) ja 7 henkilöllä tiedekunta/alakohtainen vastuu hakemusvalmistelun tukena tutkijoille (kaikilla työnkuvassa EU-hakemukset).
 • Projektinhallintapalvelut: 3 henkilöä, joista 1,5 htv EU-hankkeiden projektinhallinta valituille hankkeille. 
 • EU-vaikuttaminen 1 henkilö.
 • Yrittäjyys ja innovaatiopalvelut: 4 henkilöä. 
 • Lakipalvelut: tutkimussopimukset 1,5 htv (mukana myös EU-hankeet).
 • Talouspalvelut: täydentävän rahoituksen projektien taloushallinta 43 henkilöä (kaikki täydentävän rahoituksen lähteet).
avoimen tieteen palvelut kirjastolla, noin 5 htv
Lapin yliopisto
 • Keskitetty tutkimuksen tukipalvelujen yksikkö (Pre Grant): 5 henkilöä, joista kaikilla henkilöillä rahoittajakohtainen vastuu (4 henkilöä hoitaa kilpaillun rahoituksen instrumentteja) sekä sopimuksista ja IPR asioista vastaava lakimies.
 • Talouspalvelut: Täydentävän rahoituksen palvelupiste, vastuulla käynnissä olevien projektien taloushallinta ja raportointi, 10 henkilöä, joista kolme hoitaa suoria EU-rahoitteisia hankkeita.
 • Post Grant toimet hankerahoituksen saaneen yksikön vastuulla.


Lisäksi:

 • Tutkimuksen kehittämisryhmä (tutkimuksesta vastaavat varadekaanit, yksiköiden johtajat ja tutkimuspalvelut)
 • H2020 sparrausryhmä (tukee kv. kilpaillun rahoituksen hankintaa)
 • EU-vaikuttaminen kuuluu rehtorille ja tutkimuksesta vastaavalle vararehtorille sekä kahdelle ed. mainituista henkilöistä osana muita työtehtäviä
 • Vastuullisen tutkimuksen, tutkimusetiikan ja avoimen tieteen tuki
 • Kirjaamo ja arkisto: asianhallinta
 • Tietosuojavastaava
 • Kirjastopalvelut ml. aineistojen hallinta
 • Start-up -yrityspalvelut rakentumassa
 • Koulutus- ja kehittämispalvelut yksikkö tuottaa hankkeiden suunnittelu- ja hallinnointipalveluita yliopiston tiedekunnille


Huom! Toimintoja ollaan organisoimassa LUC-konsernin alle uudelleen, joten lopullinen resursointi on tällä hetkellä avoin.
Taideyliopisto
 • yliopiston yhteisissä tutkimuspalveluissa kaksi henkilöä vastaa tutkimusrahoituksen hakemisen tuesta (kotimainen ja ulkomainen rahoitus) mukaan lukien EU:n tutkimuspolitiikan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen
 • tutkimusrahoituksen hallinnoinnin tuesta vastaa tutkimuspalveluissa kolme henkilöä yhteistyössä talouspalveluiden kanssa
 • tutkimuspalvelut vastaa myös tutkimusetiikkaa koskevasta neuvonnasta, avoimen tieteen kysymyksistä yhteistyössä kirjaston kanssa sekä tutkimuksen tietosuoja-asioita koskevasta neuvonnasta yhteistyössä yliopiston tietosuojavastaavan ja lakipalveluiden kanssa
Vaasan yliopisto
 • Tutkimuksen palveluissa EU-tutkimusrahoituksen hankkimisvaiheen tukena (pre-award) 5+1 henkilöä (sisältää myös muita rah. instumentteja), joista yksi ulkopuolinen, ostettu resurssi keskittynyt ainoastaan EU-hakuihin.
 • Tutkimusrahoituksen raportoinnin tukena erityisesti EU-rahoituksessa 2 henkilöä (po
 • st-award ovat osa talous- ja hankehallinnon tiimiä). Pelkästään EU-projektien hallinnointiin keskittynyttä resurssia ei ole.
 • 1 erityisasiantuntija innovaatiotoiminnan tukena. Start-up toiminnan tukena myös yhteistyö Muovan/VAMKin kanssa, 1 hlö
 • Tutkimuksen palvelut sisältävät myös lakimiespalvelut, tutkimusetiikan, aineistonhallinnan ja tietosuoja-asiat sekä avoimen tieteen tuen (osa yhdessä krijaston ja IT:n kanssa)
 • EU-hankkeissa mukana siis myös kirjastopalvelut, IT-palvelut, HR sekä akateemisten yksiköiden ja tutkimusalustojen tukipalveluhenkilöstö.

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tutkimus – ja projektipalveluiden 14 henkisestä tiimistä EU-rahoitukseen ja EU-vaikuttamiseen liittyvistä toimista vastaa 3 tutkimusrahoitusasiantuntijaa ja 1 EU-asiantuntija, jotka lisäksi koordinoivat EU-ohjelmiin liittyviä yliopisto/amk-tasoisia EU-tukipalveluita ja toimia (kuten tiedottaminen ja koulutus). Tiedekunnissa, tutkimusyksiköissä ja erillisyksiköissä 9 tutkimusrahoitusasiantuntijaa, joilla tiedekunta/yksikkö ja rahoittajakohtaisia vastuita.
 • Innovaatioiden, yritysyhteistyön ja liiketoiminnan kehittämisen palveluissa 8 hengen tiimi.
 • Talouspalvelut
 • Juridinen tuki
 • Tutkimusetiikka: Etiikkatyöryhmä

 • Avoin tiede: Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö, Kirjasto

 • Viestintä ja markkinointipalvelut
 • Kirjaamo ja arkisto 
 • Koulutuspalvelut, vastaa EU:n korkeakoulutukseen ja liikkuvuuden edistämiseen suunnatusta täydentävästä rahoituksesta.
 • Monialainen tutkimusyhteistyö ja strateginen tuki
 • Ammattikorkeakoulun TKI-palvelut.
Turun ammattikorkeakoulu
 •  Turun ammattikorkeakoulussa toimii vuoden 2020 loppuun asti TKI-palvelut yksikkö, jossa on yhteensä n. 50 hankeasiantuntijaa, erityisasiantuntijaa ja suunnittelijaa. Hankeasiantuntijat tukevat tutkimusryhmiä koko projektin elinkaaren ajan. He kartoittavat projekti-ideoille rahoituskanavia, kirjoittavat hakemuksia ja ovat mukana rahoittajaneuvotteluissa ja lisäselvityksissä sekä sopimusvaiheessa. Projektien toteutuksessa he toimivat usein hallinnollisina projektipäällikköinä. Suunnittelijat suunnittelevat projektien budjetit ja ovat projektien taloustehtävissä niiden toteutuksen aikana. Projekteista noin 30% on kansainvälisiä, pääosin EU:n rahoittamia. TKI-Palvelut -yksikkö huolehtii myös projektien elinkaariarvioinnista, tutkimusryhmien itsearvioinnista, tutkimusryhmien monenlaisesta tuesta (sidosryhmäanalyysit, projektiviestinnän tuki, projektistrategian kirjoittaminen..). Yksikössä on myös innovaatiokoordinaattori ja rahoittajakohtaiset rahoitusosaajaverkostot. Yksikössä toimii myös OpenSciencen ja sopimusasiantuntijat sekä hankinta-asiantuntijoita. 
 • Vuoden 2021 organisaatio uudistuu ja TKI-palveluiden tilalle tulee Projektitoimisto, joka vastaa projektitoiminnasta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tutkimuksen tukipalveluissa palvelut jakaantuvat kahteen tiimiin; suunnittelu ja hankehallinnointi.
 • Suunnittelu (3 thv) seuraa ja tuottaa tietoa tutkijoille rahoitushauista sekä tukee tutkijoita hankehakemusten tekemisessä pl. tutkimuksen sisällöllinen puoli. 
 • Hankehallinnointi (9 htv) hoitaa hankkeiden taloushallinnon ja muut hallinnoilliset palvelut.
 • Tutkimuksen vararehtori ja hänen vetämänsä tutkimuksen johtoryhmä (13 hlöä), jossa on tutkimusryhmien vetäjät, vastaa ympäristön seuraamisesta, strategisista valinnoista ja vaikuttamisesta. 

Lapin ammattikorkeakoulu
 • Keskitetyissä TKI-tukipalveluissa TKI-palvelupäällikkö sekä kaksi erityisasiantuntijaa (TKI) (kiinnitetty osaamisalueille), jotka keskittyvät erityisesti kansainvälisen TKI-rahoituksen hankintaan ja pre-award -tukeen sekä hauista tiedottamiseen, kouluttamiseen ja konsultointiin myös hanketoteutuksen haastavissa kysymyksissä 
 • Muut TKI-tukipalvelut hajautettu pääosin osaamisryhmiin/koulutuksiin, tarkkaa henkilömäärää tai htv:tä vaikeaa määritellä, koska tekevät osa-aikaisesti ja toimivat myös projektipäällikköinä erityisesti kv-hankkeissa; palvelevat lähinnä oman osaamisryhmänsä koulutuksia hankevalmistelussa ja -toteutuksissa aina tarpeen mukaan
 • Hankesopimuksista vastaa kaksi lakimiestä osa-aikaisesti (toisella myös muita juridiikkaan liittyviä tehtäviä, toinen 50 % myös tietosuojavastaava)
 • Hankeviestintää ja julkaisemista tukee viestintäkoordinaattori (osa-aikaisena), hankinnoissa tukee hankintakoordinaattori (osa-aikaisena)
 • Hanketaloushallintoa hoitaa talouspalveluiden alainen tiimi, jossa 8 kokoaikaista henkilöä (hanketaloussihteerit) 
 • Avoimen TKI:n (ja opetuksen) kehittämisessä koordinaattori (osa-aikaisena) hankerahoituksella sekä koulutuksiin nimetyt yhteyshenkilöt (pienellä resurssilla)
 • Palvelutoiminnassa palvelupäällikkö, jonka vastuulla myös kansallisten kumppanuuksien kehittäminen 
 • hankkeiden toteuttaminen koulutuksissa (opettajat ja TKI-henkilöstö), vastuuhenkilöinä osaamispäälliköt
 • 2 kehittämispäällikköä, jotka vastaavat sekä opetuksen, TKI:n että palvelutoiminnan kehittämisestä
 • osaamisryhmissä TKI-tiimejä - ei kuitenkaan kaikissa osaamisryhmissä
 • amk-tason TKI-ryhmä, jossa kehittämispäälliköt, osaamisaluejohtajat, TKI-erityisasiantuntijat, TKI-palvelupäällikkö sekä Lapin yliopiston tutkimuspalvelupäällikkö, kokoontuu noin joka toinen kuukausi
 • valmistelussa Lapin korkeakoulukonserni (LUC)-tasoinen TKI-palvelu hankesuunnittelun ja -koordinoinnin tueksi + yhteinen hanketaloustiimi talouspalveluiden alle 
Luonnonvarakeskus
 • Rahoituksen haun ja projektien palvelut -tiimissä on 7 henkilöä. He tukevat tutkijoita EU-rahoituksen ja merkittävän kotimaisen tutkimusrahoituksen haussa sekä Luken koordinoimien EU-hankkeiden hallinnoinnissa. Lisäksi tutkijoiden apuna on kaksi projektiviestinnän asiantuntijaa.
 • Rahoituksen haussa apua saa tarvittaessa myös avoimen tieteen, tietosuojan, aineistonhallinnan, tutkimusetiikan ja sopimusjuridiikan asiantuntijoilta.
 • Luken projektien taloushallinnosta vastaa Projektitaloustiimi. Se myös tukee tutkijoita hakemusten budjetoinnissa. Tiimissä on noin 20 hlöä.
 • Luken koordinoimien EU-hakemusten valmisteluun voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolisia konsultteja.
 • Yritysyhteistyön ja liiketoiminnan tuki on erillisessä tiimissä. 
Centria-ammattikorkeakoulu
 • Kaikkiaan EU-rahoituksen hakemisen (mukaan lukien rakennerahastot) parissa työskentelee 30 henkilöä ja yhteensä työtä tehdään noin 6 htv. 
 • Kansainvälisten EU-rahoitusten parissa työskentelee 10 henkilöä ja heillä menee tähän noin 3 htv työtä
 • Talousosastolla työskentelee 6 hengen tiimi EU-rahoitteisten hankkeiden talouden parissa täysipäiväisesti, eli 6 htv. 
 • Kaupallistamista varten meillä on 5 hengen tiimi, joka tekee yhteensä noin 0,5 htv työtä
 • Lisäksi haussa hyödynnetään eettisen tutkimustoiminnan, avoimen tieteen ja tietosuojan asiantuntijoita sekä ulkopuolisia lakipalveluja tarvittaessa. 
 • Jonkin verran olemme käyttäneet ulkopuolisia konsultteja hankevalmisteluissa. 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Hankepalvelut avustaa hankkeiden hakuprosessissa, projektinhallintaan liittyvissä asioissa, hankkeiden sopimusasioissa ja muissa hallinnollisissa asioissa (1½ hlöä). HAMKin lakimies avustaa tarvittaessa. 
 • TKI-tuen tiimi koostuu hankepalveluiden, TKI-kehittämisen, kirjaston, viestinnän ja tietohallinnon edustajista. Tiimi avustaa mm. hankkeiden aineistonhallintaan, viestintään, julkaisemiseen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä (10 hlöä osa-aikaisesti, osallistuvat myös muihin TKI-tukitoimintoihin). TKI-tuen tiimi on vastuussa myös avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä HAMKin TKI-toiminnassa ja opetuksessa. 
 • Projektikirjanpitäjät (2½ hlöä) vastaavat hankkeiden kirjanpidosta sekä talousraporttien ja maksatushakemusten laatimisesta.
 • Tutkimusyksiköt (HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart, HAMK Tech) vastaavat tutkimusyksiköiden profiilien mukaisesta kehittämisestä, rahoitushakemuksien tekemisestä ja hankkeiden hallinnasta. Tutkimusyksiköissä työskentelee mm. tutkijayliopettajia, tutkimuspäälliköitä, tutkijoita, projektipäälliköitä ja projektikoordinaattoreita. 


 • Tutkimusetiikan tukihenkilöt (2 hlöä, yht. 1pv/kk) ovat käytettävissä tutkimuseettisissä kysymyksissä.
 • TKI-toimintaa kehitetään yhteistyössä laatupäällikön kanssa.
 • Kaupallistamisosaamisen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • tutkimusrahoituksen hankkimisvaiheen tuki yhteensä 5 htv, josta 1 htv keskittyy kansainvälisiin hankkeisiin, mm.
  • hankesuunnittelun ja budjetoinnin tuki
  • sopimusvalmistelun tuki
 • tutkimushankkeiden toteutuksen tuki 11 htv, josta yhteensä 1 htv keskittyy kansainvälisiin hankkeisiin, mm.
  • tutkimusrahoituksen taloushallinnan ja raportoinnin tuki
  • tutkimushankkeiden ja -tulosten raportoinnin ja viestinnän tuki
  • tutkimustulosten patentoinnin ja kaupallistamisen tuki


(kaikki edellä esitetyt henkilötyövuodet jakaantuvat sekä EU-rahoitukseen että muuhun tki-rahoitukseen)

Lisäksi:

 • avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä
 • eettinen toimikunta ja tutkimusetiikan tukihenkilö
 • tietosuojaryhmä ja tietosuojavastaava
 • kirjastopalvelut ja julkaisuryhmä tiedonhankinnan ja julkaisutoiminnan tukena
 • graafinen suunnittelija tutkimushankkeiden viestinnän tukena
 • hankecontroller: tki-hankkeiden talouden kokonaisseuranta, budjetointi ja tilastot
Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Keskitettynä resurssina on 2 HTV kansainväliseen hankehakutoimintaan sekä 6 HTV TKI-palvelut, joka antaa tukea kaikkeen TKI-toimintaan (hankehallinto, budjetointi, rahoituskäsittelyt ym.)
 • Eri tutkimusaloilla on TKI-tiimeissä yhteensä n. 10 HTV resurssi käytössä hankehakuihin, tämä valtaosin kansainvälisiin hakuihin ja EU-rakennerahastohakuihin. Resurssi jakautuu n. 30 eri henkilölle.
 • Lakiasianpalvelut 0,25 HTV resurssi kohdennettu TKI-toiminnan tukeen.
Tutkimuksen yritysyhteistyön, kaupallistamisen ja digitalisaation tukena on Business Center ja Digi Center toiminnot.
Arcada Ammattikorkeakoulu
 • Tutkimusrahoituksen hankkimisen, hallinnoinnin ja raportioinnin tukena 3 henkilöä: tutkimuksen vararehtori, tutkimuskoordinaattori ja kontrolleri.
 • Kansainvälisten tutkimusverkostojen rakentamiselle 1 henkilö. 
 • EU-vaikuttamiseen 0,5 HTV.
 • Innovaatitoiminnalle ei tukiresursseja.
 • Arcada Entrepreneuship society opiskelijoiden tukena yrittäjyydessä.
 • Yritysyhteistyölle on eri tiimi.
 • Panostamme paljon Pohjoismaiseen strategiseen yhteistyöhön ja korkealaatuiseen akateemisen tutkimukseen.
Turun yliopisto
 • Tutkimusrahoitusyksikössä on hakuvaiheen tukena 8 tutkimusrahoituksen asiantuntijaa Heillä on rahoittajakohtaisia päävastuualueita, mutta kaikille kuuluvat sekä EU-puiteohjelmarahoituksen että muun tutkimusrahoituksen tuki (ml. EU-projektien sopimusneuvotteluvaihe). Yksikön kahden tutkimussihteerin tehtävänä on mm. tiedottaminen, Aurora-tietokanta ja muut asiantuntijoiden työtä tukevat tehtävät. Lisäksi on 12 projektikoordinaattoria (3 heistä H2020- projekteissa).
 • Projektipalveluissa on 3 taloussuunnittelijaa, jotka vastaavat EU-projektien talousraportoinnista (yht. 2-3 htv:tä)
 • Tutkimusedellytykset –yksikössä hoidetaan puiteohjelman tutkimusinfrastruuktuurirahoituksen neuvonta
 • Innovaatiot, yrittäjyys ja koulutusvientiyksikössä on 16 asiantuntijaa, joista 5 hoitaa innovaatioasioita mm. EU-projekteissa

Lisäksi on seuraavia resursseja, joiden toimista osa liittyy puiteohjelmarahoitukseen:

 • Tutkimusedellytykset (mm. avoimen tieteen linjausten kehittäminen, infrastruktuurien kartoitus ja yhteiskäyttö, tutkimustieto- ja datan hallintajärjestelmien kehittäminen, tutkimuseettiset asiat jne.)
 • Lakiasiat (ml. EU-puiteohjelmarahoitukseen liittyvät sopimukset)
 • Kirjasto (ml. avoimen tieteen palvelut)
 • Controller-palvelut: talouden seuranta mm. EU-projekteissa (tieteenalakohtaiset taloussihteerit)
 • Henkilöstöpalvelut (esim. MSCA-tutkijoiden rekrytointi)
Ilmatieteen laitosIlmatieteen laitoksen EU-hankkeiden talous- ja hallinnollinen tuki tarjotaan projektipalvelut, lakipalvelut ja hankintapalvelut toiminnoista. Tarkkaa talous/hallinnolliseen EU-tukeen suuntautuvaa HTV-määrää on hankala antaa, koska jokaisen ko. toiminnoissa työskentelevien työtehtäviin kuuluu myös muun rahoituksen ja taloussuunnittelun tukea, sekä laki- ja hankintapalveluissa muita työtehtäviä. Projektipalveluiden asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä nimettyjen substanssiyksiköiden kanssa, mikä katsotaan ratkaisevan tärkeäksi tukipalvelun laadun ja tiedonvaihdon kannalta. EU-tiedotusta hoitaa muutama henkilö, joiden työtehtäviin kuuluu myös muita tehtäviä. Mentorointi, hakemusten kommentointi, tutkimuskentän ja -hakujen seuranta ja vaikuttaminen hoidetaan tutkimuksen substanssiyksiköissä, mm.  tutkimusryhmien päälliköiden ja tieteellisen johtajan toimesta.
Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMKissa koulutuksen TKI-hankkeiden tukipalveluissa on 2 asiantuntijaa, jotka avustavat hakuprosessissa rahoituksen etsimisessä hakemuksen laadintaan ja huolehtivat hankehallinnosta hankkeiden taloudesta hankkeiden ajan.

 TKI-yksikkö muotoilukeskus Muovan TKI-hankkeiden tukipalvelut koostuvat yhdestä  taloussihteeristä, joka avustaa Muovan hankkeiden taloushallinnossa.


Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Keskitetyssä TKI-palvelussa työskentelee kolme henkilöä, joiden tehtävät kattavat projektisyklin kaikki vaiheet.
 • Talouspalveluissa neljä henkilöä, joiden tehtävät koostuvat pääasiassa TKI-projektien taloushallinnon tehtävistä.
 • Yksiköissä lisäksi TKI-toiminnan tukipalveluja tarjoavia ammattilaisia, joiden tehtävät vaihtelevat osaamisalueen mukaan (mm. viestintä, taloushallinto, palvelumuotoilu jne.). Resurssien määrää vaikea arvioida.
 • Kirjastossa julkaisutoimintaan sekä avoimuuteen liittyviä tukipalveluja.

Lisäksi hyödynnetään mm.

 • eettisen toiminnan, avoimen TKI-toiminnan sekä julkaisutoiminnan asiantuntijoita.
 • JAMKin TKI-kehittämisryhmä, joka koostuu yksiköiden TKI-päälliköistä, yksikönjohtajasta sekä vararehtorista.
 • Strategisten vahvuusalojen ryhmät
 • Innovaatioihin liittyvä keksintöraati
 • Jyväskylän Yritystehdas Oy tarjoaa mm. hautomopalveluja.
 • Future Factory -toiminta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKissa yhteisissä TKI-tukipalveluissa seuraavat resurssit: vararehtori vastaa SeAMK-tasoisesti tki-toiminnasta ja mapasta (on muitakin vastuualueita), kv.hankkeiden erityisasiantuntija, tutkimuspäällikkö, jonka vastuulla erityisesti avoimen tki-toiminnan asiat, palvelupäällikkö (mapa ja tki-viestintä vastuullaan) ja 4 tki-taloussihteeriä. Lisäksi neljässä tulosyksikössä kussakin päätoiminen tutkimus- ja kehittämispäällikkö. Koko edellä mainittu ryhmä SeAMK-tasoisten tukipalveluiden ja yksiköiden vastuullisten osalta kokoontuu kuukausittain ja yhdessä katsotaan hakuja ym. kehittämisasioita.Yksiköiden tk-päälliköillä myös SeAMK-tasoisia vastuita kullakin esim. eri rahoituslähteisiin liittyvää sparrausta muille. Hankesuunnitteluun resurssoidaan myös opettajille heidän työaikasuunnitelmissaan.
Työterveyslaitos

Projektituki:

 • Yksi tutkimusasiamies, joka tarjoaa neuvontaa rahoitusinstrumenteista, sparraa hakemuksia (erityisesti isoja ja kansainvälisiä) ja avustaa suunnitelmien muutosten tekemisessä.
 • Seitsemän projektiassistenttia, jotka vastaavat projektitalouden hallinnasta hakuvaiheesta projektin päättymiseen sekä projektin hallinnoinnin ja järjestelmien neuvonnasta.

Muu tuki:

 • Yksi lakimies, joka huolehtii tutkimusyhteistyösopimusten juridisesta neuvonnasta.
 • Tietosuojavastaava, joka opastaa mm. aineistokysymyksissä.
 • Tutkimusprosessin omistaja, joka mm. päivittää ohjeita ja seuraa ajankohtaista tietoa hauista ja verkostoista.
 • Työterveyslaitoksen eettinen työryhmä käsittelee ne ihmisiin kohdistuvat tutkimusprojektit, jotka eivät kuulu lääketieteellisinä HUSin piiriin.

 Karelia-ammattikorkeakouluTKI-tukipalvelut 3 hlö (haku- ja toteutusprosessin tuki), sisällöllinen hankevalmistelu koulutusaloilla. Yhteensä vuosittain n. 60 htv. Talous- ja hallintoasioissa 2 projektikirjanpitäjää ja 2 projektisihteeriä. Lisäksi julkaisemiseen ja viestintään liittyvät tukipalvelut osana korkeakoulun palveluja. Sopimuslakimiehen palvelut jaettuna resurssina kahden muun korkeakoulun kanssa. 


Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Keskitetyssä TKI-yksikössä työskentelee yhteensä 45 henkeä.
 • TKI-yksikössä TKI-johtaja, 5 innovaatiojohtajaa, TKI-päällikkö, 2 asiantuntijaa ja erityissasiantuntija
 • TKI-palveluissa 34 hengen tiimi, joista n. 20 htv yhteisiä TKI-palveluita ja n. 14 htv kiinnitettynä TKI-projektien toteutukseen, mm. projektipäällikköinä ja asiantuntijoina
 • tutkimusrahoituksen hankkimisvaiheen tukena 7-henkinen TKI-suunnittelijoiden tiimi, joista noin 2 htv keskittyy EU-rahoitukseen
 • tutkimusrahoituksen hallinnoinnin ja raportoinnin tukena 5-henkinen -tiimi, joista noin 1 htv keskittyy EU-rahoitukseen
 • EU-vaikuttaminen sisältyy 7 henkilön työkuvaan, yhteensä ¼ htv
 • Korkeakoulun omien tutkimustulosten patentoinnissa ym. kaupallistamisen valmistelussa asiantuntijaresurssia 1 htv
 • Korkeakoulun lähipiirissä syntyneiden startup-tiimien hautomotoiminnassa 4 hengen tiimi, n. 2 htv
 • EU-rahoitus tulkittu EU-tason (ei kansallinen) rahoitukseksi
 • Keskitetyn TKI-yksikön lisäksi TKI-työhön osallistuu henkilöstöä koulutusaloilta
 • Metropolia hyödyntää laajamittaisesti Helsinki EU Officen palveluita, mm. EU vaikuttaminen
 • Lisäksi muita korkeakoulun yhteisiä palveluita, jotka osallistuvat myös TKI-toiminnan tukemiseen, kuten kirjastopalvelut, lakipalvelut, tietosuojavastaava, taloushallinto, kirjaamo, viestintä, kv-asioiden tukipalvelut, tietohallinto


Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja LAB-ammattikorkeakoulu

LUT-yliopiston tutkimuksen palvelut tuottavat täydentävän rahoituksen sekä tki-rahoituksen hakupalveluja sekä projektihallintoon liittyviä palveluja kahdelle eri organisaatiolle, LUT-yliopistolle ja LAB-ammattikorkeakoululle. Tutkimuksen palvelut yksikköön kuuluu neljä tiimiä: huipputiederahoitus, EU-rahoitus, rakennerahastot ja projektinhallinta sekä tutkimuspolitiikkatiimit. Tutkimuksen palvelut -yksikköön kuuluu 20 henkilöä, 17 htv.

Yksikössä työskentelee tutkimuspalvelujohtaja, 9 tutkimuspalveluasiantuntijaa ja rahoitusasiantuntija, 4 tutkimuspalvelukoordinaattoria ja projektisihteeri, kehittämispäällikkö, suunnittelija, Venäjä-asioiden johtaja sekä Senior Advisor.

 • Lakipalveluissa on tutkimussopimuksiin erikoistunut henkilö.
 • Green Campus Open-tiimi, 3 henkilöä, tuottavat innovaatiopalveluja.
 • Kirjasto tuottaa avoimeen tieteeseen liittyviä palveluja.
 • Talouspalveluissa projektipalvelut tekevät projektien taloushallintoa.
 • Viestintäpalvelut tutkimuksesta viestimiseen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

TKI-palvelut koostuvat hankerahoituksen hakemisen tuesta sekä muusta TKI-toiminnan tuesta:

1) Hankerahoituksen haussa tukeva hankeasiantuntija-tiimi n. 4,5 htv. Tiimi tukee tutkijoita/opettajia hankehakemusten valmistelussa sekä neuvoo käynnissä olevissa hankkeissa tarvittaessa. Hankeasiantuntijat-tiimissä on nimetty vastuuhenkilöt eri rahoitusinstrumenteille sekä eri osaamisalueille organisaatiossa. Palveluna sekä kevyempi neuvonta että grant writing. Tiimi on tiiviissä yhteistyössä talouspalveluiden sekä lakimiehen kanssa.

2) TKI-työtä tukevaan tiimiin kuuluu 7 henkilöä (htv pienempi), joiden vastuulla on ATT, tieteen etiikka, tutkimusluvat, hanketietokannan kehittäminen ja ylläpito, TKI-viestintä, TKI-osaamisen kehittäminen, hankejulkaisemisen sparraus, aineistonhallinnan kehittäminen. Hankkeiden aikaista tukea rajoitetusti (lähinnä aloituskokoukset), hankehallinto- ja koordinaatio tällä hetkellä rahoituksen saaneen yksikön vastuulla.

 EU-vaikuttaminen TKI-palveluiden kautta, mutta siten, että keräämme inputia pitkälti alan asiantuntijoilta ja koordinoimme alan asiantuntijoiden osallistumista tärkeiksi tunnistettuihin foorumeihin.


Laurea-ammattikorkeakoulu
 • tutkimusrahoituksen hankkimisvaiheen tukena 9-henkinen TKI-tiimi
 • tutkimusrahoituksen hallinnoinnin ja raportoinnin tukena 8-henkinen hanketaloustiimi
 • EU-vaikuttamisessa ja TKI-verkostoitumisessa 2 henkilöä
 • tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelussa 1 henkilö

Näistä luvuista puuttuvat mm.

 • tutkimuksen ja opetuksen juridinen tukipalvelu
 • avoimen tieteen kysymyksien ja julkaisemisen tukipalvelu sekä kirjastopalvelut
Ruokavirasto

- Talouspalvelut: suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös, raportointi ja laskutus (maksatukset), 0,8 htv

-Lakipalvelut/juridinen tuki: tutkimusyhteistyö- ja rahoitussopimuksissa sekä muissa tutkimushankkeisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä avustaminen, tutkijoiden kouluttaminen sopimus- ja IPR-asioissa. 0,2 htv


Muita:

Kirjaamo ja arkisto: asianhallinta

Tietosuojavastaava

Hankinnat

Tekniset ja laboratoriopalvelu

Tutkimuspalvelut ja sisäiset verkostot ja työryhmät: vastuullinen tiede ja etiikka, julkaisujen avoimuus

Hanken School of Economics 
 • Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ja hankeyhteistyön hallinnointi, koordinointi ja kehittäminen, sekä sektorin EU- ja KV-verkostot ja vaikuttaminen: 2 henkilöä.
 • Talouspalvelut: 1 controller. 

Näistä luvuista puuttuvat:

 • Talouspalvelut
 • Juridinen tuki
 • Datan hallinta ja suojaus + tieto- ja julkaisupalvelut
 • Organisaatiotason viestintä, markkinointi, impact ja disseminaatiopalvelut
 • HR-palvelut
Yrkeshögskolan Novia ammattikorkeakoulu 
 • Yhteisessä TKI-tukipalveluissa 2 henkilöä, jotka seuraavat ja tiedottavat lähinnä EU ja pohjoismaisia rahoitusmahdollisuuksia. Yhteiset TKI-palvelut osallistuvat tapauskohtaisesti hakemusvalmisteluun
 • Yhteiset TKI-palvelut toimii myös mm Open Science osaajana tutkijoiden tueksi ja ylläpitävät yhteistyöverkostoa rahoittajiin ja muihin partnereihin.
 • Talouspalveluissa 1 controlleri, n. 0,5 htv EU-projektien post-award tukeen.
 • Laitoskohtaisesti kaikkiaan 6 tutkimusjohtajaa jotka pääosin valmistelevat hakemuksia ja toimivat post-award tukena projektipäälliköiden esimiehinä. Lisäksi kaikkiaan 9 assistentteja post-award tukeen.
 • Työmäärä tai tehtävät eivät ole eroteltu rahoittajakohtaisesti
 • Talous- ja HR-palvelut osallistuvat raportointiin ja seurantaan.
Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen tutkimuksen tukipalvelut on sijoitettu tällä hetkellä Paikkatietokeskukseen. Tutkimuksen tukipalvelut tarjoavat tukea Eu-rahoitukseen, muuhun kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen hakemiseen sekä tutkimuskentän ja -hakujen seurantaan. Tutkimuksen tukipalvelut hoitaa myös hankkeiden talous- ja hallinnollisen tuen. Lisäksi tutkimusosastoilla työskentelevät projektikoordinaattorit toimivat tiiviissä yhteistyössä tukipalveluiden ja tutkimusosastojen kanssa, mikä katsotaan ratkaisevan tärkeäksi tukipalvelun laadun ja tiedonkulun kannalta.

Laki- ja sopimuspalvelut, hankintapalvelut sekä viestintä on sijoitettu MMLn yleishallintoon.

Tarkkaa tutkimuksen tukipalveluihin käytettyä htv määrää on vaikea määritellä, koska palveluita tuottavien henkilöiden toimenkuvaan kuuluu paljolti myös muita tehtäviä.

Eu-tutkimusrahoituksen hakemisen tukeen on sidottu 1 htv. Tutkimuksen projektirahoituksen sekä osittain hallinnolliseen tukeen on sidottu 3 htv:tä. Lisäksi tutkimuksen tukipalveluita tarjoavat projektikoordinaattorit, n. 6,5 htv:tä.


Suomen ympäristökeskus
 • EU-rahoitukseen liittyvät tukipalvelut on keskitetty EU-tiimille, jonka projektisuunnittelijat (4-5 htv) tukevat tutkijoita erityisesti projektien hallinnointiin ja talouteen liittyvissä kysymyksissä. Tuen painopiste on post-award palveluissa (talousseuranta, raportointi ja tilintarkastukset) mutta tukea on tarjolla myös pre-award vaiheessa (budjetointi, portaalien käyttö ym.).
 • Sopimusjuridiikan ja IPR kysymysten osalta palvelua tarjoaa lakitiimi (2 juristia).
 • Rahoituksen haussa tukea on lisäksi käytettävissä viestinnän, aineiston hallinnan ja  avoimen tieteen, avoimen datan, tietoturvallisuuden ja tutkimusetiikan sekä hankintojen osalta.
 • EU-rahoitukseen liittyvä strateginen tuki (laajemmat vaikuttamis-, ohjelmointi- ja koordinointitehtävät lukeutuvat) tutkimusjohtajan ja ohjelmajohtajien tehtäväkenttään.
 • Talousryhmän tarjoaa tukea erityskysymyksissä ja vastaa muiden hankkeiden tuen järjestämisestä (esim. ministeriöiden, Suomen akatemian ja Business Finlandin hankerahoitus).  

KV-konsultointitiimi tukee ja koordinoi kv- ja EU-projektien tarjousvalmistelua (maksullinen toiminta ja Twinning) sekä hallinnoi maksullisen toiminnan kv- ja EU-hankkeita sekä EU-twinning -hankkeita.

Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Keskitetyissä TKI-palveluissa työskentelee yhteensä 19 henkeä: tutkimusjohtaja, 4 kehittämispäällikköä, 4 projekti/rahoitusasiantuntijaa, 3 projektipäällikköä ja 6 projektikoordinaattoria.
 • Tehtäväkenttänä hankeideoiden sparraus, hankevalmistelut, toteutusvaiheen koordinaatio sekä TKI-toiminnan strategisen johtamisen tuki.,
 • Lisäksi TKI ja makslulinen palvelutoiminta -yksikössä 3 impact leaderia, joiden työssä keskeistä on kansainvälisten TKI-hankekokonaisuuksen rakentaminen.
 • Edellä mainittujen työpanoksesta noin 2 htv keskittyy Horizon-ohjelman-rahoitukseen.
 • Keskitettyjen talous- ja projektipalvelujen n. 7 hengen projektipalvelutiimi hoitaa TKI-hankkeiden taloushallinnon, ml. EU-hankkeet.
 • Tampereen korkeakouluyhteisön myötä käytämme Tampereen yliopiston palveluja mm. sopimusasioissa ja tutkimustulosten kaupallistamiseen sekä ATT-asioihin liittyen. Tarvittaessa saamme yliopistolta tukea myös EU-tutkimushankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

TAMKin osaamisyksiköiden opetushenkilöstö vastaa hankkeiden ja valmistelujen sisällöstä ja TKI-palvelut vastaa hakemusten ja hanketoteutusten laadun varmistuksesta.

Myös sisäisen hakukierroksen kautta valituilla monialaisesti opetushenkilöstöstä muodostetuilla tutkimusryhmillä on yhtenä tavoitteena kansainvälisten TKI-projektien rakentaminen.

Helsingin yliopisto
 • Tutkimusrahoituksen palveluissa (TRP) työskentelee noin 18 henkilöä, jotka keskittyvät pääasiassa kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemisen tukeen. Valtaosin tämä koskee EU:n tutkimuksen puiteohjelman rahoituksen haun tukea.
 • TRP:n henkilöstöstä kuusi hakemuksen sisältöä kommentoivia Grant Coacheja, loput tutkimusrahoituksen asiantuntijoita.
 • Tehtävät jakautuvat noin 50%-50% pre- ja post-award tukeen, joskin yksittäisten henkilöiden työnkuvissa suuriakin eroja.
 • Hakemusten budjetoinneissa on mukana kiinteästi talouspalvelut.
 • Tutkimuksen yritysyhteistyötä on tukemassa seitsemän henkilön yritysyhteistyön palvelut.
 • Lisäksi tutkimuksen liittyvien sopimusten valmistelussa vajaan kymmenen hengen lakipalvelut.
 • Erillinen nimetty henkilö EU:n tutkimus -ja innovaatiopolitiikan sekä korkeakoulupolitiikan edunvalvontaan ja vaikuttamiseen EU-tasolla ja kansallisesti.
 • Avoimen tieteen ja datanhallinnan koordinaation tuki
 • Kirjasto
 • Projektikoordinaatiopalvelut nimetyille hankkeille
Geologian tutkimuskeskus
 • Tutkimus ja innovaatiotiimissä työskentelee yhteensä 4 henkilö (johtaja, päällikkö ja 2 erityisasiantuntijaa)
 • Hakemusten valmistelun tuki: T&I tiimin erityisasiantuntijat (50 % EU hakemuksia, 50 % kotimaista), eli EU hakemusten tuki 1 htv
 • EU vaikuttaminen: T&I päällikkö sekä tutkimusprofessoreja ja projektipäälliköitä, noin 0.5-1.5 htv
 • Taloushallinto: 6 henkilöä hoitamassa kaikkien projektityyppien hakemus/budjetointi/raportointi -tehtäviä, mistä EU-projektien osuus on noin 3,2 htv
 • Lakipalvelut: EU projektien sopimusten valmistelu: 0,5-0,6 htv

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL:ssa TKI –toiminnan  tukipalveluja tuotetaan hajautetusti laitoksen eri yksiköistä käsin. THL:ssa on meneillään organisaatiouudistus, joka vaikuttaa myös TKI -palvelujen organisointiin.

EU -ohjelmien ja -rahoituksen tuen parissa työskentelevien henkilöiden toimenkuviin kuuluu myös muita TKI -tuen tehtäviä, mikä hankaloittaa tarkkaa htv –arviota EU -tuen osalta.

 • Laitoksen TKI-toiminta ja tuki –tiimissä Pre-award -puolella toimii 3 hengen tutkimuksen tuen ryhmä  (2  tutkimusasiamiestä ja 1 erikoissuunnittelija), joiden tehtäviin kuuluu kansainvälisten ja kotimaisten rahoitushakujen tuen ja seurannan tehtävät. Tämän lisäksi heillä on laitoksen tutkimusjohtamisen tukeen (ml. EU -vaikuttamisen tuki) liittyviä sekä muita tutkimushallinnollisia tehtäviä.

 • Keskitettyjä post-award- ja innovaatiotoiminnan palveluja ei toistaiseksi ole. 

 • Talousyksikkö tukee hakemusten budjetoinnissa ja projektien taloushallinnon / -raportoinnin tehtävissä (käytännön tuessa n. 6 taloussuunnittelijaa joilla muitakin tehtäviä).  

Edellä mainitun lisäksi:   Laitoksen keskitetty lakimiestiimi tukee TKI –toiminnan sopimus-, IPR  ja tietosuoja-asioissa. Tiedonhaku- ja kirjastopalveluja tuotetaan osana uutta TKI-toiminta ja tuki –tiimiä.  Laitoksen muista yksiköistä käsin tuotetaan viestinnän ja  aineistonhallinnan palveluja.

VTT
 1. EU-hanketoiminta

 

Liiketoiminta-alueet (BA) vastaavat EU-hanketoiminnan operatiivisesta ohjauksesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta osana kunkin liiketoiminta-alueen normaalia toimintaa. EU-hanketoiminnan organisaatioon liiketoiminta-alueilla kuuluvat entuudestaan vuonna 2017 työnsä aloittaneet Grant Writerit (6 htv FTE). Vuoden 2020 organisaatiouudistuksessa BA:ille nimettiin erilliset EU-koordinaattorit (3 htv FTE).


VTT:n tukipalveluista (BS) EU-projektien talouteen ja hallintoon keskittyvä EU-tiimi ja lakitiimi ovat mukana liiketoiminta-alueiden EU-hanketyössä ja toimivat projektipäälliköiden asiantuntijatukena EU-projekteissa (talous-, hallinto-, raportointi-, sopimus- ja IPR-asiat). EU-tiimi, ja IA-tiimi järjestävät VTT:n sisäisiä EU-toiminnan valmennuksia ja osallistuvat kouluttajina ja puhujina myös VTT:n ulkopuolella järjestettäviin valmennustilaisuuksiin Suomessa ja EU-tasolla.

 • EU-tiimi (14 htv FTE) toimii projektipäälliköiden tukena EU:n rahoittamien projektien talous- ja hallintoasioissa. EU-tiimi hoitaa VTT:n EU-projektien talousasioita rahoituksen hakemisesta hankkeen päättymiseen saakka, kehittää ja ylläpitää niihin liittyviä ohjeita ja pohjia sekä neuvoo VTT:n tutkijoita ja hankepartnereita EU-projektien talouteen ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä. EU-tiimi on järjestänyt VTT:n projektipäälliköille ja tutkijoille useita H2020-ohjelmaan liittyviä koulutuksia (mm. Horisontti haltuun -hakemiseen ja hankehallintoon liittyviä koulutuksia sekä EU-projektien kustannustietoisuuden lisäämiseen liittyviä nk. Cost sensitivity -koulutuksia).
 • VTT:n lakimiehet (5-7 htv, FTE EU-toiminnan tukeen vaihtelee) avustavat EU-rahoitteisten hankkeiden juridisissa sopimus- ja IPR-asioissa sekä tarvittaessa tukevat EU-hankkeisiin liittyvien sopimusten laadinnassa.

 

International Affairs (CEO’s Office) tukee VTT:n EU-hanketoiminnan strategista ohjausta.

 • EU Affairs (2-3 htv, EU-hanketoiminnan tukemiseen käytännössä 1 FTE) toimii strategista tietoa välittävässä ja neuvoa-antavassa roolissa, yhteistyössä VTT:n tutkimusjohdon kanssa strategisten kysymysten ja VTT:n verkostotoiminnan osalta (EU-politiikat, nousevat teemat ja ennakointi, yhteyksien avaaminen Brysselissä jne.) sekä vastaa vuonna 2020 käynnistyneestä VTT:n EU-valmennusohjelmasta seuraavaa rahoituskautta 2021-2027 silmällä pitäen.


2. Vaikuttamistyö

 

International Affairs (CEO’s Office) -tiimin (7 htv FTE) tehtäviä ovat VTT:n strateginen vaikuttamistyö, korkean tason suhdetoiminta, kansainvälisen toiminnan kehittäminen pitkällä aikajänteellä, tunnettuuden lisääminen erityisesti eurooppalaisissa vaikuttajapiireissä sekä yhteistyöverkostojen vahvistaminen.

 

IA-tiimi koordinoi, seuraa ja suuntaa VTT:n EU-toimintaa ja sen vaikuttavuutta sekä huolehtii pitkällä tähtäimellä VTT:n brändistä ja kilpailukyvystä EU-rahoitusympäristössä. IA-tiimin tehtävä, yhteistyössä VTT:n toimitusjohtajan ja johtoryhmätiimin kanssa, on myös yhtenäisyyden edistäminen kansallisella tasolla Suomelle ja VTT:lle tärkeissä asioissa.


IA-tiimin toiminta jakautuu kolmeen vastuualueeseen:

 • EU-asioiden vastuualueelle (3 htv, EU-vaikuttamistyöhön käytännössä 2 FTE) kuuluvat VTT:n EU-toiminnan kokonaisvaltainen seuranta (ml. koko VTT:tä koskevat EU-toimintaan liittyvät strategiset tutkimuskumppanuudet ja muut aloitteet) sekä raportointi (ml. TEM-raportointi, talous, vaikuttavuus); VTT:n osallistuminen EU-asioissa kansalliseen yhteistyöhön eduskunnan, eri ministeriöiden, rahoittajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa; sekä VTT:n strateginen ja pitkäjänteinen vaikuttamistyö eurooppalaisen tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspolitiikan kysymyksissä (ml. VTT:n toiminta EARTO:ssa sekä VTT:n pitkän aikavälin strateginen yhteistyö keskeisten EU-instituutioiden kanssa). Lisäksi EU-asioiden vastuualue koordinoi ns. EU-Nyrkin toimintaa, tavoitteena valmistella proaktiivisesti asioita koko VTT:tä koskevan päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan tueksi sekä edistämällä VTT:llä sisäistä koordinaatiota erilaisten lähestymistapojen ja prosessien yhteensovittamiseksi EU-toiminnan osalta.
 • Kotimaisen yhteistyön vastuualueelle (2 htv FTE) kuuluu laajempi kansallisten T&I-linjausten valmistelu hallitusohjelmaan ja budjettiin. Tähän liittyy myös vuoropuhelu Suomessa poliittisten päättäjien kanssa, osallistuminen keskeisiin lausuntoihin ja eduskunnan kuulemistilaisuuksiin sekä yhteiset tilaisuudet tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Kansainvälisen toiminnan vastuualueelle (2 htv FTE) kuuluu VTT:n korkean tason kansainvälinen suhdetoiminta, vierailut ja muut tilaisuudet sekä laajemmin osallistuminen VTT:n kv-linjausten valmisteluun.

 1. EU-hanketoiminta


VTT:n liikevaihdosta (henkilöresursseista) noin 20% sitoutuu EU-hanketoimintaan. Tutkijat /asiantuntijat vastaavat pitkälti hankevalmistelusta ja käytännön toteutuksesta.


EU-hankevalmistelut VTT:llä 2014-2020 (arvio)

 • H2020: 2060 kpl
 • kaikki EU-ohjelmat: 2400 kpl


EU-hanketoiminnan tuki noin 20 htv FTE, josta noin 2/3 keskittyy projektien talous-, hallinto- ja raportointipalveluihin.


Kansallinen omarahoitus/ vastinrahoitus/ valmistelutuki:

 • VTT on saanut sekä STN-vastinrahoitusta että Business Finlandin myöntämää valmistelurahaa yhteensä 6 M€ vuosina 2015-2019.
 • Nämä eivät kata todellisia EU-hankkeiden valmistelusta aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat arviolta 5-6 M€ vuositasolla.
 • Varsinaisen projektitoiminnan osalta vuosina 2015-2019 EU-hankkeiden omarahoitusosuudet ovat olleet yhteensä 76,5 M€ ja nämä katetaan kokonaisuudessaan VTT:n saamalla yleisavustuksella.


Tulevalla ohjelmakaudella joudutaan kehittämään lisää valmiuksia, jotta HE:n rinnalla pystytään osallistumaan uusiin ohjelmatyyppeihin (Digital Europe, Space, Defence) ja hyödyntämään kokonaan uusia rahoitusmuotoja.
2. Vaikuttamistyö


EU-vaikuttamistyön resurssit ovat arviolta 3-5 htv FTE (tässä mukana toimitusjohtajan, IA-tiimin ja liiketoiminta-alueiden resurssit).


Lisäksi merkittävässä roolissa on asiantuntijoiden toiminta EU-verkostoissa, mutta tästä ei erikseen ole käytettävissä htv-arviota; kyse on pitkälti normaalista projektitoiminnasta.


 • No labels