Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

EU-edunvalvontatyöryhmäEDUNVALVONTA

Puheenjohtaja: Saara Harjula, HY
Sähköpostilista: finnarma-EU
Tip
iconfalse

Ryhmän tarkoitus

  • Vahvistaa yhteistyön avulla suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten TKI-politiikan EU-edunvalvontaa
  • Pohtii uusien kansallisten toimintamallien ja tapojen kehittämistä ja käyttöönottoa edunvalvontavalmiuksien ja vaikuttamisen tehostamiseksi
  • Osallistuu tarvittaessa edunvalvonta -ja vaikuttamistyöhön kansallisesti ja EU-tasolla sekä suunnittelee edunvalvonnan edellyttämiä toimenpiteitä ja linjauksia
  • Selvittää ennakoivasti uusien EU:n t&i -aloitteiden linjauksia ja pohtii niiden merkitystä kansallisesti sekä organisaatiotasoilla
  • Huolehtii tarvittavasta tiedonkulusta ja sen eteenpäin viemisestä

EU-edunvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kansallisesti ja EU-tasolla lisäämällä kansallisten toimijoiden välistä avointa ja laajaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.
Ryhmän tavoitteena on kasvattaa ja vahvistaa kansallista tiedonkulkua, vertaistoimintaa ja koordinaatiota. EU-asioiden edunvalvonnan näkökulmasta on olennaista lisätä EU-edunvalvontatoimien etupainotteisuutta kansallisesti sekä Euroopan unionin suuntaan, jotta näkökulmat ja suositukset tulisivat huomioitua asioiden suunnitteluvaiheessa tai jopa tätä ennen


Info
titleAJANKOHTAISTA EU-edunvalvonta

Ryhmä on perustettu 8.5.2020.

Include Page
Sähköpostilistoille liittyminen
Sähköpostilistoille liittyminen