Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnallisessa palvelussa

Info

Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. KOSKI-palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin.

KOSKI on perustettu 1.1.2018 valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) astuessa voimaan. KOSKI-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla.

Tältä wikisivustolta ja sen alaosioista löydät kattavasti tietoa palvelusta mukaan lukien palvelun käyttöohjeet koulutuksen järjestäjille, tiedot palveluun liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista, linkit palvelun tekniseen dokumentaatioon sekä palveluun liittyvän tiedotusmateriaalin. Sivuston täydellinen sisällysluettelo löytyy vasemmasta reunasta löytyvän sivunavigaation avulla.

Yhteystiedot: koski(a)opintopolku.fi

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (KOSKI-tietovaranto)

Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat tietoja tallentavat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä tietovarantoa ylläpitävän Opetushallituksen kanssa. Muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksien tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjänä toimii myös koulutusta rahoittava Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

...

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät voivat lisäksi päättää tietojen tallentamisen mahdollistamisesta vapaatavoitteisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskeleville oppijoilleen 1.8.2021 alkaen ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjät järjestämässään tai hankkimassaan taiteen perusopetuksessa 1.1.2023 alkaen. Vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen ja taiteen perusopetuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon perustuu aina oppijan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjälle tai taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjälle antamaan suostumukseen tietojen tallentamisesta.

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu

KOSKI-palvelun yhteydessä toimii opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, jonka kautta voidaan yhdistää ja luovuttaa tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon lisäksi ylioppilastutkintorekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Virta) sekä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä. Opetushallitus vastaa KOSKI-tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta sekä tietojen luovuttamisesta.

...

Luovutuspalvelun kautta luovutettavia tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.

...

Omat opintosuoritukseni Oma Opintopolku-palvelusta

Oma Opintopolku-palvelun Omat opintosuoritukset-osio antaa oppijalle pääsyn nähdä eri valtakunnallisista rekistereistä löytyvät opiskeluoikeutensa ja opintosuorituksensa. Kansalainen voi lisäksi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla sekä raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (koulutuksen järjestäjä).

...

Oma Opintopolku -palvelu vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa tietovarantoihin tallennettua erityistä henkilötietoa, sillä. Opintosuoritukset ja opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. 

Kirjautuminen Oma Opintopolku -palveluun:
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


...

Avoimuus