Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnallisessa palvelussa

Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. KOSKI-palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin.

KOSKI on perustettu 1.1.2018 valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) astuessa voimaan. KOSKI-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla.

Tältä wikisivustolta ja sen alaosioista löydät kattavasti tietoa palvelusta mukaan lukien palvelun käyttöohjeet koulutuksen järjestäjille, tiedot palveluun liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista, linkit palvelun tekniseen dokumentaatioon sekä palveluun liittyvän tiedotusmateriaalin. Sivuston täydellinen sisällysluettelo löytyy vasemmasta reunasta löytyvän sivunavigaation avulla.

Yhteystiedot: koski(a)opintopolku.fi

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (KOSKI-tietovaranto)

Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat tietoja tallentavat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä tietovarantoa ylläpitävän Opetushallituksen kanssa. Muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksien tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjänä toimii myös koulutusta rahoittava Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotiedot tietovarantoon vuodesta 2018 alkaen.

Tietovaranto sisältää tiedot myös perusopetuksen ja toisen asteen välisissä nivelvaiheen koulutuksissa opiskelevien oppijoiden opiskeluoikeuksista ja opintosuorituksista. Kansanopistojen ylläpitäjät ovat tallentaneet kansanopistojen vapaan sivistystyön oppivelvollisille suunnatuissa vapaan sivistystyön koulutuksessa, vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa sekä kotoutumiskoulutuksissa oppivelvollisuuttaan suorittavien oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tiedot tietovarantoon 1.8.2021 alkaen. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet koulutuksessa opiskelevien oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tietovarantoon 1.8.2022 alkaen.

Helsingin eurooppalaisessa koulussa järjestetyn opetuksen sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama muun kuin säännellyn koulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tallennetaan tietovarantoon 1.1.2023 alkaen.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät voivat lisäksi päättää tietojen tallentamisen mahdollistamisesta vapaatavoitteisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskeleville oppijoilleen 1.8.2021 alkaen ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjät järjestämässään tai hankkimassaan taiteen perusopetuksessa 1.1.2023 alkaen. Vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen ja taiteen perusopetuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon perustuu aina oppijan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjälle tai taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjälle antamaan suostumukseen tietojen tallentamisesta.

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu

KOSKI-palvelun yhteydessä toimii opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, jonka kautta voidaan yhdistää ja luovuttaa tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon lisäksi ylioppilastutkintorekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Virta) sekä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä. Opetushallitus vastaa KOSKI-tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta sekä tietojen luovuttamisesta.

Luovutuspalvelun kautta on saatavilla tietoja ylioppilastutkinnoista alkaen vuodesta 1990 ja korkeakoulututkinnoista ja -opintosuorituksista sekä opiskeluoikeuksista pääsääntöisesti alkaen vuodesta 1995. Lisäksi saatavilla on ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja.

Eri viranomaiset hyödyntävät KOSKI-tietovarannossa olevia tietoja, ja käyttö laajenee jatkuvasti. Luovutuspalvelusta voidaan jakaa tietoja luotettavasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille, joita ovat esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, kunnat, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kansaneläkelaitos (Kela), Eläketurvakeskus, työvoimahallinto, Kansallinen arviointikeskus KARVI, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), maahanmuuttovirasto (Migri) ja Tilastokeskus. Esimerkiksi Kela käyttää perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Tilastokeskus hyödyntää palvelun tietoja ottamalla keskitetysti tutkinto- ja opintosuoritustietoja toteuttamiaan tilastoaineistoja ja -julkaisuja varten. Tietoja hyödynnetään myös jatkuvasti erilaisissa arviointi- ja seurantatutkimuksissa.

Luovutuspalvelun kautta luovutettavia tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.


Omat opintosuoritukseni Oma Opintopolku-palvelusta

Oma Opintopolku-palvelun Omat opintosuoritukset-osio antaa oppijalle pääsyn nähdä eri valtakunnallisista rekistereistä löytyvät opiskeluoikeutensa ja opintosuorituksensa. Kansalainen voi lisäksi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla sekä raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (koulutuksen järjestäjä).

Palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

  • esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten suoritukset ja opiskeluoikeudet 1.1.2018 alkaen
  • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
  • korkeakoulusuoritukset ja opiskeluoikeudet pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin (voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia)
  • oppivelvollisille suunnatuista vapaan sivistystyön koulutuksista ja kotoutumiskoulutuksesta 1.8.2021 alkaen
  • vapaatavoitteisista vapaan sivistystyön koulutuksista 1.8.2021 alkaen, mikäli oppilaitoksen ylläpitäjä tallentaa tietoja KOSKI-palveluun oppijan suostumuksella
  • tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1.8.2022 alkaen
  • taiteen perusopetuksen koulutuksista 1.1.2023 alkaen, mikäli mikäli koulutuksen järjestäjä tallentaa tietoja KOSKI-palveluun oppijan suostumuksella
  • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamista jatkuvaan oppimiseen suunnatuista vapaan sivistystyön koulutuksista ja muusta kuin säännellystä koulutuksesta 1.1.2023 alkaen

Oma Opintopolku -palvelu vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa tietovarantoihin tallennettua erityistä henkilötietoa, sillä. Opintosuoritukset ja opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. 

Kirjautuminen Oma Opintopolku -palveluun:
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/Avoimuus

  • No labels