Blog

Tarjonta-pulssi avattu

Kuinka monta ammatillista perustutkintoa on Suomessa? Kuinka monta TUVA-koulutuksen toteutusta on olemassa? Tarvitsetko seuraavaan tietovisaasi sisältöä, tai haluatko leveillä tietämykselläsi koulutusjärjestelmämme tilasta? 

Opintopolun koulutustarjonta on laajentunut huomattavasti JOD-tarjontahankkeen puitteissa kuluvan vuoden aikana, kun uusia koulutustyyppejä on tuotu mukaan uudelle sivustolla. 

Tätä runsautta hahmottaaksemme on luotu uusi Tarjonta-pulssi, josta kuka tahansa voi nähdä julkaistujen koulutusten, toteutusten, hakukohteiden ja hakujen määrän Opintopolussa. Pulssi päivittyy 10 minuutin välein. 

Tarjonta-pulssiin pääset tästä.

Opintopolun koulutustarjonnan tavoitteena on, että kaiken Suomen julkisrahoitteisen koulutustarjonnan voi löytää saman katon alta Opintopolusta. 

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus –hankkeen ohjausryhmä linjasi 14.3.2022, että jatkuvan oppimisen koulutustarjonta kootaan yhteen tietovarantoon. Tietovaranto rakennetaan opintopolku.fi-palvelun nykyisen tietovarannon toiminnallisuutta ja tietosisältöä laajentaen. Tehdyn linjauksen mukaisesti Opetushallitus on aloittanut toukokuun puolivälissä Opintopolku.fi -palvelun koulutustarjonnan jatkokehittämisen siten, että se ensimmäisessä vaiheessa kattaa julkisrahoitteisen koulutustarjonnan. Muun kuin julkisrahoitteisen koulutuksen osalta OKM ja TEM teettävät kilpailuvaikutusten arvioinnin, jonka pohjalta tehdään myöhemmin päätös koulutustarjonnan mahdollisesta laajentamisesta ja toisen kehittämisvaiheen aloittamisesta. Koulutustarjonnan kehittämiskokonaisuutta ohjaavat tarjonnan palveluvastaavat Risto Hanhinen ja Topias Kähärä.

Tehtäväkokonaisuus 

Aikataulu 

Rajapintojen kehittäminen

2022-2023 

Uusien koulutustyyppien lisääminen koulutustarjontaan


2022-2023 

Uusien koulutustyyppien kartoitus (esim. työvoimakoulutus, STM –täydennyskoulutukset)


2022-2023 
ePerusteiden laajentaminen uusien koulutustyyppien osalta
2022-2023 

Koulutustarjontapalvelun käyttödatan kerääminen 

2023 

OKM ja TEM ovat käynnistäneet laajan Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuus (JOD) -hankkeen, jossa OPH on keskeinen palveluiden kehittäjä ja toteuttaja. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.  

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja. 

Opetushallitus on valinnut Joonas Mäkisen ja Merja Väistön työskentelemään JOD-hankkeen parissa kehittämispäällikköinä 1.2.2022 - 31.12.2024. Kehittämispäälliköiden tehtävänä on varmitstaa, että Opetushallituksessa toteutettava palvelukokonaisuus noudattaa ministeriöiden valmistelemaa hankesuunnitelmaa ja että kokonaisuus sopii osaksi Opetushallituksessa rakentuvaa digitaalista palvelukokonaisuutta. Hankkeessa tehdään kauaskantoisia ratkaisuja muuttuvassa toimintaympäristössä yhdessä asiantuntijoiden, asiakkaiden ja laajan sidosryhmän kanssa. 

Läs meddelanden på svenska

Kenelle tämä viesti on tarkoitettu?

 • Tiedote on suunnattu opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja MPASSid-verkoston jäsenille.
 • Tiedotteessa kerromme tulevista MPASSid:n tietomallimuutoksista, jotka koskevat koulutustoimijoita.
 • Mikäli olet palveluntarjoaja tai mukana verkostossa myös siinä roolissa, tutustu myös palveluntarjoajille lähettämäämme versioon:

Miksi tietomallia muutetaan?

 • Kehitämme MPASSid:tä, jotta palvelu olisi entistä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi kaikille sen käyttäjille.

Mikä muuttuu 4.1.2022 lähtien?

 • Alla kootusti asiat, jotka muuttuvat 4.1.2021 lähtien MPASSid:n tietomalliversiossa 1.2.

1) Uusia käyttäjärooleja otetaan käyttöön 

Jotta MPASSid:n kautta käytettävissä palveluissa pystyttäisiin paremmin kohdentamaan käyttäjille sisältöjä, lisäämme MPASSid:n kautta välitettävien käyttäjäroolien kirjoa. 

 • 4.1.2022 lähtien MPASSid:ssä sallitaan neljä uutta käyttäjäroolia.
  • hallintohenkilö
  • koulusihteeri
  • sijaisopettaja
  • rehtori
 • Uusien käyttäjäroolien käyttöönotto edellyttää, että MPASSid:tä käyttävältä henkilöltä löytyy koulutustoimijan henkilörekisteristä uusi käyttäjärooli ja että rooli pystytään välittämään integraation kautta MPASSid:lle.
 • MPASSid-luottamusverkostossa olevat palvelut ovat vastuussa käyttäjäroolien mukaisesta pääsynhallinnasta ja roolien mukaisten ominaisuuksien luvittamisesta omissa palveluissaan.
 • Uusien roolien tukeminen riippuu palvelusta, jonne MPASSid:llä kirjaudutaan. Palvelut kertovat omille asiakkailleen, mitkä roolit ovat tuettuja MPASSid:n kautta.
 • Lue lisää MPASSid:ssä sallituista rooleista täältä

2) Moniarvoisten tietojen käsittelyä parannetaan

 • Olemme julkaisseet moniarvoisiin tietoihin liittyvät käsittelysäännöt eli yhdenmukaistaneet sitä, miten moniarvoiset tiedot tulee koulutustoimijan välittää MPASSId:lle ja vastaavasti missä muodossa moniarvoiset tiedot MAPSSid välittää palveluille.
 • Tutustu moniarvoisten attribuuttien käsittelysääntöihimme ja esimerkkeihin täällä
 • Esimerkkejä käyttötapauksista, jotka liittyvät moniarvoisiin tietoihin:
  • Esim. opettajan tiedot, joka työskentelee useammassa kuin yhdessä koulussa.
  • Esim. oppilaan tiedot, joka opiskelee useamassa kuin yhdessä koulussa.
  • Esim. henkilön tiedot, joka työskentelee samassa koulussa sekä opettajana ja rehtorina.
 • Kun koulutustoimija on integroitunut MPASSid:n adfs:lla, googlella tai azurella, suosittelemme eritoten käymään läpi uudet käsittelysäännöt.

3) Opetushallitus valmistelee koulutustoimijoille rajapintaratkaisua oppijanumeron käytön laajentumista varten.

 • MPASSid:ssä siirrytään koulutustoimijoiden henkilöstön osalta käyttämään oppijanumeroa henkilöä yksilöivänä tunnisteena, kun oppijanumerolakia koskevat lakimuutokset astuvat voimaan ja käyttö on mahdollista.
 • OPH suunnittelee koulutustoimijoille mahdollisuuksia oppijannumeron hakemiseen käytössä olevan ratkaisun pohjalta. 
 • Tiedotamme luottamusverkoston jäseniä lakimuutosten edistymisestä. Aikaisintaan muutos voisi astua voimaan 1.1.2022 alkaen. Lakimuutokset odottavat eduskunnan käsittelyä.

4) Opetushallitus selvittää myös opintojen maksullisuudesta kertovan tiedon lisäämistä MPASSid:n tietomalliin.

 • Selvitämme tiedon, joka kertoisi ovatko oppimateriaalit opiskelijalle maksuttomia, lisäämistä MPASSid:n tietomalliin.

5) Tervetuloa kuulemaan ja kysymään lisää muutoksista koulutustoimijoille suunnattuun MPASSid-webinaariin pe 5.11 kello 9-10:30

6) MPASSid:n asiakaspalvelun osoite:

Palvelemme kaikissa MPASSid:seen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa mpass@oph.fi

Meddelande till utbildningsaktören om ändringar i MPASSid-tjänstens datamodell

Vem riktar sig meddelandet till?

Varför görs det ändringar i datamodellen?

 • Vi utvecklar MPASSid för att användarna ännu bättre ska kunna använda och ha nytta av tjänsten.
 • Vi vill att inloggningslösningen ska betjäna användarna så bra som möjligt, även till de delar som berör datamodellen.

Vad förändras från och med 4.1.2022?

 • Nedan har vi sammanställt de ändringar som från och med 4.1.2022 tas i bruk i MPASSid-tjänstens datamodell version 1.2.

1) Nya användarroller tas i bruk 

För att man bättre ska kunna rikta innehåll till användarna av tjänsterna som används via MPASSid, har vi lagt till nya användarroller som kan förmedlas via inloggningslösningen. 

 • Från och med 4.1.2022 finns det fyra nya användarroller som är möjliga i MPASSid:
  • administrativ personal
  • skolsekreterare
  • vikarierande lärare
  • rektor
 • För att ta i bruk de nya användarrollerna krävs att personen som använder MPASSid har användarrollen i utbildningsaktörens personregister och att rollen kan förmedlas genom en systemintegration till MPASSid.
 • Tjänsterna som är anslutna till MPASSid-tjänstens förtroendenätverk är därtill ansvariga för behörighetskontroll som gäller användarrollerna och för att tillåta de olika egenskaper som hör ihop med användarrollerna i de egna tjänsterna.
 • Ibruktagandet av de nya rollerna beror på tjänsten till vilken man loggar in via MPASSid. Tjänsterna informerar sina egna användare om vilka roller som kan användas via MPASSid.
 • Läs mer om användarrollerna: Tillåtna roller (på finska)

2) Behandlingen av uppgifter med flera värden förbättras.

 • Vi har publicerat principer för hur attribut med flera värden ska behandlas, alltså har vi förenhetligat principerna för hur utbildningsaktören ska förmedla flervärda attribut till MPASSid, och i vilken form MPASSid förmedlar flervärda attribut till tjänsterna.
 • Läs mer: Principer för attribut med flera värden (på finska)
 • Exempel på situationer där uppgifter kan ha flera värden.
  • Till exempel lärarens uppgifter, om läraren arbetar vid flera skolor än en.
  • Till exempel elevens uppgifter, om eleven studerar vid flera skolor än en.
  • Till exempel en persons uppgifter, om hen arbetar i en och samma skola både som lärare och rektor.
 • Då en utbildningsaktör har integrerat MPASSid med adfs, google eller azure, rekommenderar vi särskilt att man på nytt går igenom principerna för hur attribut med flera värden ska behandlas.

3) Utbildningsstyrelsen förbereder en lösning som möjliggör en utvidgad användning av studentnumret för utbildningsaktörerna

 • I MPASSid kommer man att övergå till att använda studentnumret som identifikationsuppgift efter att de behövliga lagändringarna har trätt i kraft och det är möjligt att utvidga användningen av studentnumret.
 • Utbildningsstyrelsen planerar en lösning som skulle göra det möjligt för utbildningsaktörerna att söka efter studentnummer, utifrån en modell som redan används:
 • Utbildningsstyrelsen informerar medlemmarna i förtroendenätverket om hur lagändringarna framskrider. Ändringen av lagen kan träda i kraft tidigast från och med 1.1.2022. Lagändringen väntar på behandling i riksdagen.

4) Utbildningsstyrelsen utreder möjligheten att i MPASSid-tjänstens datamodell lägga till uppgifter som gäller studiernas avgiftsfrihet

5) Välkommen att höra mer om förändringarna och ställa frågor vid vårt MPASS-webbinarium (på finska) för utbildningsaktörer fredagen 5.11 klockan 9.0010.30

6) MPASSid-tjänstens kundserviceadress:

mpass@oph.fi


Läs meddelanden på svenska

Kenelle tämä viesti on tarkoitettu?

 • Tiedote on suunnattu palveluntarjoajalle ja MPASSid-verkoston jäsenelle.
 • Kerromme tiedotteessa tulevista MPASSid:n tietomallimuutoksista ja lisäyksistä, jotka koskevat palveluntarjoajia.
 • Mikäli olet koulutustoimija tai myös siinä roolissa verkostossa mukana, tutustuthan myös koulutustoimijoille lähettämäämme versioon:

Miksi tietomallia muutetaan?

 • Kehitämme MPASSid:tä, jotta palvelu olisi entistä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi sen kaikille käyttäjille.

Mikä muuttuu 4.1.2022 lähtien?

Tietomallimuutokset eriteltyinä

1) Käytöstä poistuvat attribuutit:

 • kuntakoodi = urn:mpass.id:municipalityCode
 • kunnan nimi = urn:mpass.id:municipality

2) Organisaatio-OID-tunniste otetaan käyttöön rooliattribuutissa "urn:mpass.id:role".

 • Rooliattribuutissa ”urn:mpass.id:role” välitetään palvelulle 4.1.2022 lähtien organisaatio-OID -tunniste koulutustoimijan nimen sijasta. 
 • Esimerkki rooliattribuutista: "2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilas"

3) Uutta! Otamme käyttöön kaksi uutta attribuuttia, joilla välitämme palveluille yhdistettynä tilastokeskuksen koulukoodin ja sitä vastaavan nimen sekä Opetushallituksen koulutusorganisaation OID-tunnisteen ja vastaavan nimen.

 • Uudet attribuutit otetaan käyttöön yhdessä moniarvoisten tietojen parannuksia, jotta palvelut pystyvät luotettavasti yhdistämään oikean organisaatiotunnisteen ja sitä vastaavan nimen, jos henkilö työskentelee/opiskelee useammassa kuin yhdessä koulussa.
 • Koulukoodi ja nimi = urn:mpass.id:schoolInfo
  • Esimerkki: 00000;koulun nimi
 • Opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID -tunniste ja nimi = urn:mpass.id:educationProviderInfo
  • Esimerkki: 1.2.246.562.10.494695390410;Virallinen nimi
 • Attribuutit on lisätty MPASSid:n tietomalliin:
 • OPH tiedottaa, kun uudet attribuutit on testattavissa testiympäristössä.

4) Uusia käyttäjärooleja on lisätty:

 • 4.1.2022 lähtien MPASSid:ssä sallitaan koulutustoimijoilta uudet käyttäjäroolit ja välitetään ne palveluille:
  • koulusihteeri
  • sijaisopettaja
  • Uutta! hallintohenkilö
  • Uutta! rehtori
 • Lue lisää MPASSid:ssä sallituista rooleista täällä
 • Julkaisemme uudet testitunnukset rooleilla "hallintohenkilö" ja "rehtori" mahdollisimman pian. OPH tiedottaa, kun uusiin rooleihin liittyvät testitunnukset ovat käytössä testiympäristössä.

5) Uutta! Moniarvoisten tietojen käsittelyä parannetaan. 

 • Olemme julkaisseet koulutustoimijoille ja palveluntarjoajille MPASSid:n moniarvoisten tietojen käsittelysäännöt.
 • Moniarvoisten attribuuttien käsittelyä parantamalla pyrimme selkeyttämään koulutustoimijalta välitettäviä moniarvoisia attribuuttien muotoa sekä välittämään ne johdonmukaisesti palveluille.
 • Tutustu moniarvoisten attribuuttien käsittelysääntöihimme ja esimerkkeihin täällä
 • OPH tiedottaa, kun parannukset on julkaistu testiympäristössä.

6) Opetushallitus valmistelee koulutustoimijoille rajapintaratkaisua oppijanumeron käytön laajentumista varten.

 • MPASSid:ssä siirrytään koulutustoimijoiden henkilöstön osalta käyttämään oppijanumeroa henkilöä yksilöivänä tunnisteena, kun oppijanumerolakia koskevat lakimuutokset astuvat voimaan ja käyttö on mahdollista.
 • OPH suunnittelee koulutustoimijoille mahdollisuuksia oppijannumeron hakemiseen käytössä olevan ratkaisun pohjalta. 
 • Tiedotamme luottamusverkoston jäseniä lakimuutosten edistymisestä. Aikaisintaan muutos voisi astua voimaan 1.1.2022 alkaen. Lakimuutokset odottavat eduskunnan käsittelyä.

7) Opetushallitus selvittää myös opintojen maksullisuudesta kertovan tiedon lisäämistä MPASSid:n tietomalliin.

 • Selvitämme tiedon, joka kertoisi ovatko oppimateriaalit opiskelijalle maksuttomia, lisäämistä MPASSid:n tietomalliin.

8) Palveluntarjoajille webinaari tietomallimuutoksista

MPASSid:n asiakaspalvelu

Palvelemme kaikissa MPASSid:seen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa mpass@oph.fi.

Meddelande till tjänsteleverantörerna om ändringar i MPASSid-tjänstens datamodell

Vem riktar sig meddelandet till?

Varför görs det ändringar i datamodellen?

 • Vi utvecklar MPASSid för att användarna ännu bättre ska kunna använda och ha nytta av tjänsten.
 • Vi vill att inloggningslösningen ska betjäna användarna så bra som möjligt, även till de delar som berör datamodellen.

Vad förändras från och med 4.1.2022?

 • Nedan redogörs närmare för ändringarna som från och med 4.1.2021 tas i bruk i MPASSid-tjänstens datamodell version 1.2.
 • Datamodell 1.2 hittar du här:
 • De senaste ändringarna har angetts i texten med markeringen Nytt!.

1) Attribut som tas ur bruk:

 • kommunkod = urn:mpass.id:municipalityCode
 • kommunens namn = urn:mpass.id:municipality

2) Organisations-OID tas i bruk för rollattributet: mpass.id:role".

 • Från och med 4.1.2022 används organisationens OID-kod i anslutning till rollattribut istället för utbildningsaktörens namn. 
 • Exempel på rollattribut: "2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilas".

3) Nytt! Vi tar i bruk två nya attribut som förmedlar statistikcentralens skolkod med tillhörande namn, samt Utbildningsstyrelsens OID-kod för utbildningsorganisationen med tillhörande namn.

 • De nya attributen tas i bruk tillsammans med förbättringarna som gjorts gällande flervärda attribut, så att tjänsterna på ett tillförlitligt sätt ska kunna kombinera rätt organisationskod och tillhörande namn, ifall personen arbetar/studerar vid fler än en skola.
 • Skolkod och namn = urn:mpass.id:schoolInfo
  • Exempel: 00000;skolans namn
 • Utbildningsanordnarens organisations-OID och namn = urn:mpass.id:educationProviderInfo
  • Exempel: 1.2.246.562.10.494695390410;Officiellt namn
 • Attributen har lagts till i datamodellen för MPASSid:
 • Utbildningsstyrelsen meddelar när de nya attributen kan testas i testmiljön.

4) Nya användarroller har lagts till:

 • Från och med 4.1.2022 tillåts följande nya användarroller för utbildningsaktörerna:
  • skolsekreterare
  • vikarierande lärare
  • Ny! administrativ personal
  • Ny! rektor
 • Läs mer om användarrollerna som tillåts i MPASSid: Tillåtna roller
 • Vi ger så snart som möjligt koder som kan användas för att testa användarrollerna ”administrativ personal” och ”rektor”.
 • Utbildningsstyrelsen meddelar när testuppgifterna i anslutning till de nya rollerna finns att använda i testmiljön.

6) Nytt! Behandlingen av uppgifter med flera värden förbättras. 

 • Vi har publicerat principer för hur utbildningsanordnarna och tjänsteleverantörerna ska behandla attribut med flera värden i MPASSid.
 • Genom att förbättra behandlingen av attribut med flera värden strävar vi efter att förenhetliga de flervärda attribut som utbildningsaktören förmedlar samt se till att de förmedlas enhetligt till tjänsterna.
 • Ta del av principerna och exemplen: Principer för attribut med flera värden (på finska)
 • Utbildningsstyrelsen meddelar när förbättringarna kan testas i testmiljön.

7) Utbildningsstyrelsen förbereder en lösning som möjliggör en utvidgad användning av studentnumret för utbildningsaktörerna

 • I MPASSid kommer man för utbildningsaktörernas del att börja använda studentnummer som identifikationsuppgift då ändringarna i lagen som berör studentnummer träder i kraft.
 • Utbildningsstyrelsen planerar en lösning som skulle göra det möjligt för utbildningsaktörerna att söka efter studentnummer, utifrån en modell som redan används: Att skapa studentnummer för studerande i det studieadministrativa systemet (på finska)
 • Utbildningsstyrelsen informerar medlemmarna i förtroendenätverket om hur lagändringarna framskrider. Ändringen av lagen kan träda i kraft tidigast från och med 1.1.2022. Lagändringen väntar på behandling i riksdagen.

8) Utbildningsstyrelsen utreder möjligheten att i datamodellen för MPASSid lägga till uppgifter som gäller studiernas avgiftsfrihet.

 • Vi utreder möjligheten att i MPASSid-tjänstens datamodell lägga till uppgifter som skulle ge information om huruvida läromedlen är avgiftsfria för de studerande.

9) Webbinarium för tjänsteleverantörerna om ändringarna i datamodellen

MPASSid-tjänstens kundserviceadress:

mpass@oph.fi

Jakelu: OPH:lle uuden sopimuksen yhteydessä ilmoitetut palveluiden tekniset yhteyshenkilöt  sekä vanhan sopimuksen mukaiset hallinnolliset yhteyshenkilöt.

Viesti:

 • Opetushallitus on päivittänyt MPASSid:n testiympäristöön tietomallin 1.2 toisen vaiheen muutokset, jotka olemme julkaisseet myös tietomallisivullamme MPASSid tietomalli 1.2 (poistunut käytöstä 1.8.2022) .
 • Mikäli palvelusi ei ole tällä hetkellä liitettynä MPASSid:n testiympäristöön, mutta haluatte testata 4.1.2022 tuotannossa voimaan astuvia muutoksia, olettehan yhteydessä mpass@oph.fi

Alla kuvatut muutokset ovat nyt testattavissa testiympäristössä.

1) Poistuvat attribuutit 1.9.2021 lähtien.

 • kuntakoodi = urn:mpass.id:municipalityCode
 • kunnan nimi = urn:mpass.id:municipality

2) Rooliattribuuttien muutokset.

 • Koulutustoimijan nimi korvataan koulutuksen järjestäjän OID-tunnisteella.
 • 1.9. lähtien MPASSid välittää molemmat rooliattribuutit palvelulle.
 • Vanhanmuotoinen rooliattribuutti urn:mpass.id:role_v1.1 välitetään palveluille vuoden siirtymäajalla.

Nykyisen rooliattribuutin ”urn:mpass.id:role” sisältö muuttuu:

 • Muutos: koulutustoimijan nimi korvataan koulutuksen järjestäjän organisaatio OID-tunnisteella.
 • urn:mpass.id:role koostuu organisaatio-OIDista, koulukoodista, luokasta ja roolista.
 • Esimerkki "1.2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilas"

Vanhalla sisällöllä välitetään uusi rooliattribuutti ”urn:mpass.id:role_v1.1”

 • Muutos: uusi attribuutti:”urn:mpass.id:role_v1.1”.
  • Attribuutti koostuu koulutustoimijan nimestä, koulukoodista, luokasta, roolista.
  • Esimerkki ”Helsinki;32132;9A;Oppilas”
 • 1.9.2021 lähtien molemmat rooliattribuutit välitetään palveluille siirtymäajan loppuun asti 31.12.2022 asti.

3) Uudet käyttäjäroolit

 • Otamme testiympäristössä käyttöön uudet käyttäjäroolit ”Koulusihteeri” ja ”Sijaisopettaja”.
 • Tarkemmat tiedot testitunnuksista löytyy täältä.

 

4) OIDC-integraatiossa moniarvoisten attribuuttien käsittelyn muutos

Olemme parantaneet palveluntarjoajien OIDC-integraation kautta välitettävien moniarvoisten attribuuttien käsittelyä.

Testiympäristössä 1.9.2021 lähtien kaikki moniarvoiset attribuutit välitetään tauluna. Listaus moniarvoisista attribuuteista löytyy MPASSid:n tietomallista.

Tuotantoympäristöön muutos tulee vuodenvaihteessa.

Vanha tapa:

Moniarvoiset attribuutit on aikaisemmin välitetty välilyönnillä eroteltuna.

Käyttäjällä moniarvoisia attribuutteja

{
 "sub": "UPJV4DJF6T3L5GXRX5KYK4RC54IH7KMR",
 "urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27": "1.2.246.562.24.10000000919",
 "urn:mpass.id:uid": "MPASSOID.2f9134d33dde065765ffa5dc60842c66fb8b82e4",
 "urn:mpass.id:class": "9E",
 "iss": "https://mpass-proxy-test.csc.fi",
 "given_name": "Testi91",
 "nonce": "637660720820000650.YzU2MTFjNDktODQ2OS00ZTc1LWIwODQtMzBiYmJiMjVhMjVhYjA5OWQzMTYtNGZjMC00NTVlLTllODUtY2Y2YTRiYjZhZjEw",
 "urn:mpass.id:classLevel": "9",
 "urn:mpass.id:role": "Demola;99901;9E;Oppilas Demola;99900;9E;Oppilas",
 "aud": "<client_id_string>",
 "acr": "urn:mpass.id:authnsource:ShibLdap",
 "c_hash": "zx9tRVZgN798Rhd2ylU9nQ",
 "urn:mpass.id:municipality": "Demola",
 "auth_time": 1630475298,
 "exp": 1630478898,
 "urn:mpass.id:municipalityCode": "990",
 "iat": 1630475298,
 "urn:mpass.id:schoolCode": "99900 99901",
 "family_name": "Oppilas91"
}


Uusi tapa:

Moniarvoiset attribuutit välitetään tauluna.

Käyttäjällä yksi koulu.

{
 "sub": "27VPKRHUINMYQCEJCQYM4TAOTT7Q3E5E",
 "urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27": [
  "1.2.246.562.24.10000000016"
 ],
 "urn:mpass.id:uid": "MPASSOID.3e62d573058fa45216cd011ec67aa31552750baa",
 "urn:mpass.id:class": "8A",
 "iss": "https://mpass-proxy-test.csc.fi",
 "given_name": "Testi1",
 "nonce": "637660712315468970.YjhiN2EyYzYtZjEzMy00NWRhLWE4NmItOTQzOGY1NDAzMWEwYzYyODI3ZTAtZDIwMS00NmUwLTk0OWEtZTYyNzNhMDRiOTM4",
 "urn:mpass.id:classLevel": "8",
 "urn:mpass.id:educationProvider": [
  "Testilän koulut Oy"
 ],
 "urn:mpass.id:role": [
  "1.2.246.562.10.45678901237;99904;8A;Oppilas"
 ],
 "urn:mpass.id:role_v1.1": [
  "Testilä;99904;8A;Oppilas"
 ],
 "aud": "<client_id_string>",
 "acr": "urn:mpass.id:authnsource:ShibLdap",
 "c_hash": "RdV2RYP0smchl1XhclbC1w",
 "urn:mpass.id:educationProviderId": [
  "1.2.246.562.10.45678901237"
 ],
 "auth_time": 1630474445,
 "exp": 1630478046,
 "urn:mpass.id:school": [
  "Testilän koulu"
 ],
 "iat": 1630474446,
 "urn:mpass.id:schoolCode": [
  "99904"
 ],
 "family_name": "Oppilas1"
}


Käyttäjällä useampi koulu.

{
 "sub": "CMSISMEYCSBVCHLW2KUSDC55QIKYE37N",
 "urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27": [
  "1.2.246.562.24.10000000304"
 ],
 "urn:mpass.id:uid": "MPASSOID.a689b04a6a64d8db59b5302519965e5ab2596b3d",
 "urn:mpass.id:class": "4D",
 "iss": "https://mpass-proxy-test.csc.fi",
 "given_name": "Testi30",
 "nonce": "637660709398091360.N2IyNTBhYzgtOGE4NS00MzJkLTk3ZWYtNzk1NTM1ZGI0NTM3NTg0Y2IwMmMtZmEzOC00ZTIyLTk2OTYtY2E3ODU2MmI3YjM0",
 "urn:mpass.id:classLevel": "4",
 "urn:mpass.id:educationProvider": [
  "Testilän koulut Oy"
 ],
 "urn:mpass.id:role": [
  "1.2.246.562.10.45678901237;99905;4D;Oppilas",
  "1.2.246.562.10.45678901237;99904;4D;Oppilas"
 ],
 "urn:mpass.id:role_v1.1": [
  "Testilä;99905;4D;Oppilas",
  "Testilä;99904;4D;Oppilas"
 ],
 "aud": "<client_id_string>",
 "acr": "urn:mpass.id:authnsource:ShibLdap",
 "c_hash": "E3kPwiAK7RCJSNg97q3R6w",
 "urn:mpass.id:educationProviderId": [
  "1.2.246.562.10.45678901237"
 ],
 "auth_time": 1630474162,
 "exp": 1630477762,
 "urn:mpass.id:school": [
  "Testilän ala-aste",
  "Testilän koulu"
 ],
 "iat": 1630474162,
 "urn:mpass.id:schoolCode": [
  "99904",
  "99905"
 ],
 "family_name": "Oppilas30"
}Häiriö MPASSid-tunnistuksessa OHI

Eilen 26.10.2020 aamulla alkanut häiriö on ohi.

Störningarna i MPASSid-identifikation ÖVER

Ströningarna som började 26.10.2020 över.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna medförde.

Häiriö Wilma-kirjautumisissa 26.10.2020 aamulla
Wilma-kirjautumisissa on havaittu aamulla 26.10.2020 häiriö, joka estää kirjautumisen. Selvitämme ongelmaa Visman kanssa.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Störningar i Wilma inloggningen på morgonen 26.10.2020

Störningarna har observerats på morgonen 26.10.2020. Vi utreder problemet med Visma.

Vi beklagar olägenheten som störningarna medförde.

MPASSid-tunnistuksessa alkoi aamulla 20.11.2019 klo 7.50 esiintyä häiriö, joka esti käyttäjätietojen välittämisen palveluille. Selvitämme ongelmaa ja korjaamme sen mahdollisimman pian.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Störningar i MPASSid-identifikation 20.11.2019 kl. 7.50

Störningarna har börjat 20.11.2019 kl. 7.50. Vi utreder problemet och korrigerar det så snabbt som möjligt.

Vi beklagar olägenheten som störningarna medförde.


Häiriö MPASSid-tunnistuksessa OHI

Tänään 20.11.2019 klo 7.50 alkanut häiriö on ohi klo 9.12.

Störningarna i MPASSid-identifikation ÖVER

Ströningarna som började 20.11.2019 kl. 7.50 är över kl. 9.12

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningarna medförde.